15 Şubat 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

15 Şubat 1939 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

emeli Kem bla eek mele Müracaat yeri: hanında No. 32 TELEFON: 23074 ALMAN KOKU ANKARA memurlar kooperatif şirketi tarafından getirilen en iyi ALMAN KOKU depoda teslim TONU 25 LIRADIR Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir Ankara memurlar kooperatif şirketi istanbul irtibat bürosu Sirkecide, Yalıköşkü caddesinde, Liman hanı karşısında Mühürdar Zade DEPOŞY<srvsesmede Altın Çapada 2 No.lu Kooperatif deposu telefon: 35 -69 PASTIL KATRAN HAKKI öksürükleri kökünden keser tecrübelidir Dahiliye Vekâletinden: Adıyaman kasabası içme su tesisatı projesinin tanzimine ait eksiltme Adıyaman kasabası içme su tesisatına alt etüd ve projelerin tanzimi işi kapalı zarf usulile eksilimeye konulmüştur. Bu İşe ait keşif bedeli 2700 lira ve muvakkat teminat 202,5 liradır. Eksiltme 9/3/939 perşembe günü saat 11 de Dahiliye Vekâleti binasında belediyeler imar heyeti tarafından yapılacak. tır. Şartnameler bilâbedel belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. müteahhitler teklif zarflarını eksillme günü saat ona kadar Belediyeler ban- kası üstündeki belediyeler imar heyeti fen şefliğine teslim etmeğe mecbur- durlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin iadeli teahhütlü olması ve nihayet münakasa zamanından bir saat evvel komisyona gelmiş bulunması lâzım- dır. (466) (923) Dahiliya Vekâletinden: Niğde ve Develi şehirleri içme su tesisatı projelerinin tanzimine ait eksiltme Niğde ve Develi şehirleri içme su tesisatına ait projelerin tanzimi işi bir grup halinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Niğde şehrinin pro- jesi keşif bedeli 2350 ve muvakkat teminatı 176,25 liradır. Develi şehrinin projesi keşif bedeli: 2800 ve muvakkat teminatı 210,00 Jiradır. Eksiltme 9 Mart 989 perşembe günü saat 11 de Dahiliye Vekâleti bina- sında Belediyeler imar heyetinde yapılacaktır. Şartnameler bilâbedel Bele. diyeler imar neyeti fen şefliğinden alınabilir. Müteahhitler teklif zarflarını eksiltme günü saat ona kodar Belediyeler bankası üstündeki imar heyeti şefliğine teslim etmeğe mecburdurlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin iadeli teahhütlü olması ve nihayet mü. nakasa sAANıNİR bir saat evvel komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. (462) (919) Dahiliye Vekâletinden: Mardin kasabası içme su tesisatı projesinin tanzimine ait eksiltme. Mardin kasabası içme su tesisatına ait etüd ve projelerinde tanzimi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait keşif bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. Eksilt- me 9/3/9359 perşembe günü saat 11 de Dahiliye Vekâleti binasında Belediye- ler imar heyeti tarafından yapılacaktır. Şartnameler bilâbedel Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. Müteahhitler teklif zarflarını eksiltme günü saat ona kadar Belediyeler ban- kası üstündeki Belediyeler imar heyeti fen şefliğine teslim etmeğe mecbur- durlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin iadeli teahhütlü olması ve nihayet münakasa zamanından bir saat evvel komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. (468) (925) Dahiliye Vekâletinden: Siirt içme su tesisatı işinin kapalı zarf usulile eksiltmesi, Slirde takriben 4 kilometre mesafeden terfi ile su isalesi pompaj, filitre tesisatı su deposu şehir şebekesi ve sair müleferri işlerin yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1 — İşin muhammen bedeli 120000 liradır. 2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 600 kuruş muka- bilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 3 — Eksiltme 3/Nisan/939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on bir- de Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetinde yapı- Jacaktır. 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat vesa- iki ayni gün saat ona kadar komisyon relsliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 77250 liralık muvakkat teminat, B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. G —- Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir ma- ni bulunmadığına dâir imzalı bir mektup. D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakasaya girme için ala- cakları vesika. 5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Belediyeler bankası ikinci katında belediyeler imar heyeti fen şefliğine verile. cektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkın. da fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen gefliğine müru- crat etmeleri (o (429) (855) Ankara belediyesinden 1 — Ankara belediyesi için son model iki adet imdadı sıhhi otomobili alı. macaktır. 3 — Bu arabalar benzinle İşler her türlü fenni ve sıhhi şartları hals Ye hastayı sarsmayarak nakledecek evsafa malik birisi bir diğeri iki yataklı olü- caktır. 3 — Firmaların kendi arabalarına ait ve evsaf ve şartjarı ve bedellerini v6 teslim şekillerini bildirir tekliflerini nihayet 15/3/9830 nihayetine kadar bele- Scandinavian Near East Agency Galata Tahir han 3 Üncü kaf Tel: 44001 -2-5 Brenska Orlent Linlen Gothenburg Gothenburg, Stokholm, en için muntazam postalar, in - Dan Gothen! ve Oslo- dan beklenen See ie Vasaland vapuru 14 şubata doğru. Gotland vapuru 20 Şubata doğru. Bardaland vapuru 28 şubata doğru. Yakında İstanbuldan Hamburg Roter- dam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, Anse vapuru 18 Şübata doğru. Gotland vapuru 20 Şubata doğru. Fazla tafsilât için Galata'da Tahir ban 8 üncü katta küln acentalığına mürnenak, ? ? stanbul Levazım Amirliği ilânları Topçu atış okulu subaylarını kurs mahallinden muhtelif tatbikat ve atış sahalarına taşımak üzere Üç otobüs kiralanacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/2/939 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım âmir- liği Salınalma komisyonunda yapıla- caktır. Hepsinin tahmin bedeli 2196 lira, teminatı 329lira 40 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir, İsteklilerin kanuni vesikalarile bera- ber belli saatte Ko. na gelmeleri, (519) (972) “ Nevresim, yatak çarşafı, yastık yü- zü için 23872 Mt. bezin kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından pa- zarlıkla eksiltmesi 20/2/9389 Paza tesi günü saat 15 te Tophanede İst, Levazım âmirliği Satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 6803 J- ra 52 kuruştur. İlk teminatı 510 lira 26 kuruştur. Şartname ve nümüne- si Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka- nuni vesikalarile beraber belli saatte Ko, ha gelmeleri. (517) (970) . ” 39 çift harici kundura alınacaktır, Pazarlıkia eksiltmesi 20/2/8939 Pa. zartesi günü saat 14,30 da Tophane- de İst, Lr, Amirliği Safanalma komis- yonunda yapılacaktır. Hepsinin tah- min bedeli 176 lira 50 kuruştur. Te. minatı 26 lira 33 kuruştur. Şartna- me ve nümünesi Ko. da görülür. İs- tekltlerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko, na gelmeleri, «9TL) (518) İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temiz ve fenni usullerle hazırlanmış zarif ambalâjlar içinde: TARiŞ TARiŞ TARiŞ TARiŞ Satış yeri : Üzüm ve incirleri, dünyanın, zevkini bilen her muhitinde takdirlerle karşılanmaktadır. Markası rekabet kabul etmiyen bir eksir Made eder. Üzüm ve incirleri, çocuklarınıza vereceğiniz şekerlemelerden daha nefis ve daha mugaddidir, Üzüm ve incirleri, dostlarınıza ikram edeceğiniz kahve ve çaydan şüphe yok ki daha sıhhidir. Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 64 (Parmakkapı Tramvay durağında) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresi İlânları Muhammen bedeli 68703 lira olan 79 kalem bina ve vagon camları 3/NI- san/1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 415,15 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin! ayni gün sâat 14,30 a kadar komisyon relsliğine vermeleri lâzımdır. Şartüameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa- İ şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (927) Nafia Vekâletinden: 'Eksiltmeye konulan iş: 1 — Susurluk çayı ıslâh işleri keşif bedeli (1 114 931) lira (12) kuruş- tur. 2 — Eksiltme 15/3/9939 tarihine raslıyan çarşamba günü saat I5de Na. fıa vekâleti sular Umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapa- 4 zarf usulile yapılacaktır. 3 -— İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık işleri ge- nel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (47 197) lira (93) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa vekâletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet İçinde vesika talebinde bulunmuyanlar ek- siltmeye iştirak edemezler. 5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir s4- at evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (441) (861) Nafia Vekâletinden: Eksiltmeye konulan iş: 1 -- Balıkesir vilâyeti dahliinde bulunan Kocaçay islâh ve sulama işle. rile Mürüvvetler deresi islâh ameliyatı inşaatı keşif bedeli 433 639 lira 61 kü- r, e — Eksiltme 13/3/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Na- ha Vökâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu Odasında kapa» lı zari usulile yapılacaktır. 3 — İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri «21» lira «69» kuruş mukabilin. de Sular Umum müdürlüğünden alabilirler. 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «21 09ö» lira «60» kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekâlete mü. racaat ederek bu İşe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ib- Taz etmeleri şartlır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ek» siltmeye iştirak edemezler.» 5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir sâ- at evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. Dahiliye Vekâletinden: Kırşehir kasabası içme su tesisatı projesinin tanzimine âid eksiltme Kırşehir kasabası içme su tesisatına aid etüd ve projelerin tanzimi işi ka palı zarf usulile eksiltmeye, konulmuştur. Bu İşe aid keşif bedeli 2700 liradır. Muvakkat teminat 202.5 liradır. Eksiltme 9/3/939 perşembe günü saat 11 de Dahiliye Vekâleti binasında Belediyeler İmar Heyeti tarafından yapılacaktır. Şartnameler bilâbedel Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden alınabilir. Müteahhitler teklif zarflarını eksiltme günü saat ona kadar Belediyeler banka» a üstündeki Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine teslim etmeğe mecburdur. Jar. Posta ile gönderilecek tekliflerin iadeli taahhütlü olması ve nihayet mü. nakasa zamanından bir saat evvel komisyona gelmiş al azan (44) (864)

Bu sayıdan diğer sayfalar: