6 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4

6 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bayfa 4 ANADOLU İspanyada vaziyet baoya yeni kıtaat gel:- ekte ve hemen harbe ;. sevkedilmektedir 'ilisler, "bütün cephelerde muka- vemete devam ediyorlar o, 4 (AA) — Yanla- la aycı tayyareleri de bu- n asi bombardıman tayya- bugün Bask cephesin- ki bütün mevzileri ve geriye en yolları şiddetle bombar- n etmişlerdir. Asiler Bermeo etrafındaki sk çemberini h fifletmek esadile Rigoitia ve Amore- eta mıntakalarında »ynı za- ında yeniden tazyikte bulun- ya başlamışlardır. Sen Se- astienden iki asi gemisi Ber- soya gelmiştir. Basklar kadın Çocukların mevtudiyeti se- tbile Bermeoyu bombardı- an edemiyeceklerini söylü- Diğer bölgelerde mevzilerini ibafaza etmektedirler. Paris, 4 (A.A:) — Bayon- den buraya gelen haberlere e Bilbaoya mühim takviye taatı gelmekte ve bu kıtaat | ileri hatlara sevkedil- e ir. Bundan başka Bil- o yolunu Franko kuvvetle- he kapamak maksadile Bask lesine - Asturiesden tayya- tank ve top geldiği bildi- ektedir. eneral Mola ordusu dün İlbaonun şımalinde ve cenu- ında son müdafaa sistemle- ti teşkil eden Munguis ve a işgal etmiştir. ondra, 4 (A.A.) — İngi- muhtelit milli komitesi 4000 sk çocuğunu — barındırmaya ızırlanmaktadır. Bu çocuklar n açılan ianeye bir çok yer- n iştirak edilmektedir. Paris, 4 (A.A.) — Salâhi- ttar mehafilin tebarüz ettir- e göre, Fransız ve İngiliz pmilerinin açık deniz- 'de gemılen müdafaa hakkı Aynı mehafil ihtiyarları, ka- lınları ve çocukları bombar- ndan kurtarmak — istiyen 'luın Nasyonalistler tara- dan hücuma maruz kalaca- .un ve tahmin - eylemek- ınsız Somme avizosu muh- olarak yarın tâhliye işi- lıyacaktır. Salamanka, 4 (AA.) — syonalist karargâhının bir bliğine - göre, Madridlilere id bir tayyare Saragosseyi rdıman etmiş 20 kadın ve çocuk ölmüştür. 30 - tane de yaralı vardır. Biskaye cebhesinde Nasyo- nalist kıtaat hatlarını islaha devam etmişlerdir. Santander cebhesinde düş- manın bir mukabil taarruzu tardedilmiştir. Düşmanın za- yiatı ağırdır. Salamanka, 5 (Radyo) Karargâhı umumi Bask hükü- metinin zafer baberlerini tek- zib etmiştir. Havaların fenalığına rağmen Bask askerleri asiler - tarafın: dan her tarafta mağlüb edil- mişlerdir. Gihon, 5 (Radyo) — Puar- nanovea — civarında —mühim bir harb başlamıştır. Bilbao cebhesinde asiler, Mongolya ve iki küçük nokta daha iş- gal etmişlerdir. Roma, 5 (Radyo) — Kral Viktor Emanoel yaverile bir- likte bugün müstemleke as- kerlerini teftiş etmiştir. Montesakreda toplanmış olan müstemleke - askerlerine — bir resmigeçit yaptırmıştır. Kral, bundan sonra- Eritreli ve son Habeş harbinde malül düşmüş Askarilere hediye ve para vermiştir. Londra, 4 (A.A.) — Cebe- lüttarıktan bildiriliyor: General Guipo De Liano dün akşam Seville radyosunda Londradaki İspanyol sefirinin B. Edeni ziyaret ederek İngil- terenin Valans — hükümetine yapmış olduğu yardıma mu- mukabil İngiltereye Bermeo Himanını — teklif etmiş oldu- ğundan malümat almış bulun- duğunü beyan etmektedir. Paristeki İspanya sefiri de Fransa Hariciye Nezareti nez- dinde buna mümasil - bir te- şebbüste bulunmuştur. Hatır- lardadır ki bu işler olup biter- ken general Frankonun kıtaatı Bermeo limanını işgal etmiştir. Londra, 4 (A.A.) — Ademi müdahale tali komitesinin neş- rettiği tebliğde deniliyor ki: Tali komite açık şehirlerin bom- bardımanı hakkında iki tarafa yapılacak müracaat meselesini tetkik etmiştir. Yapılan umumi müzakere sırasında delegeler kendi hükümetlerinin İspanyol anlaşmazlığını insanileştirmek çaresinin bulunabileceği hak- Atillâ'nınDefinesi Tarihe müstenid zabıta romanı d seler, sabık amirlerimi — öl- miyeceksiniz, sadece bayıl- “mermi — kullanacaksınız. na bu hususta - namusunuz ine söz vereceksiniz. çok sakin ve tatlı bir Azizim doktör, size nax sum — üzerine bildiririm ki, ! malikâneyi terketmezden vel Kont Trolveş ile bazı ler hakkında anlaşmak üretindeyim. Fakat ga elhüz ve nahoş hâdisele arşısınd _dı bu ıdııı Nakleden : F. i Benlioğlu namusum üzerine temin ede- rim. Bu sözüm, Piyer ve Ojiye nam ve hesabına da verilmiş bir sözdür. Emin olabilirsiniz. — Pekâlâ teşekkür ederim. Sizi biz tahtelarz yolun beri tarafında bekliyeceğiz. Sizin de çıkmanızı temin için Fran- çl gonderec im ve sizi asan- sör merkezinde bekliyecektir. Lük, sağ elile doktorun eli- ni tuttu ve hararetli bir - su- rette sikti. — Teçekkür ederim mösyö, ü “Kapış h'L Bıçak taşımak Karşıyakada - vapur - iskele- sinde Mustafa oğlu Cavid ile Gaziler caddesinde Nusret oğlu Mehmedin üzerinde birer bıçak bulunduğundan yaka- lanmışlardır. Çakı çekmek Karantinada Mısırlı cadde- sinde Demir oğlu Süleyman, Abidin oğlu Ademe çakı çek- tiğinden yakalanmıştır. Esrar İkiçeşmelik caddesinde sa- bıkalılardan İsmail oğlu Mus- tafanın vaziyeti şüpheli görü- lerek üzeri aranmış parçadan ibaret 25 santigram esrar bulunmuştur. ve üç ŞA L kında İngiltere hükümetinin ümidine iştirak eylediklerini bildirmişlerdir. İspanyada iki tarafa daha geniş bir esas üzerinde müracaatta bulunul- ması lüzumu kabul edilmiştir. Tali komite bu müracaatın metni hakkında delegelere hü- kümetlerile danışmak imkânını vermek üzere bu meseleyi Cu- ma günü yeniden müzakere eyliyecektir. İngiliz delegesi Cumadan evel bu mesele hakkında bir muhtıra hazırlamak - niyetinde olduğunu bildirmiştir. Bilbao, 5 (A.A.) — Havas Ajansının - Bilbao muhabiri, Bask cephesinde esir edilen iki İtalyamı — isticvap etmiştir. Bunlardan Angelo Delsis is- minde olan birincisi İtalya harp gemilerinin himayesinde olarak hareket cden bir İtal- yan vapuru ile 90 kişi ile birlikte yola- çıkarak 17 şu- batta Cadikse geldiğini söy- lemiş ve mensup olduğu ta- burun münhasıran - İtalyanlar- müteşekkil — olduğunu — ilâve etmiştir. Luciano - Faraon isminde olan diğer esir de İtalya harp gemilerinin refakatinde olarak hareket eden Sardegna ismin: deki vapur ile 1 martta yola çıkarak $ martta Cadikse gel- diğini söylemiş ve şunları ilâ- ve etmiştir: Ben taksi soförü idim. Bu- raya cebren sevkedildim. Bu- rada kalmakla İtalyaya dön- mek arasında benim için hiç bir fark yoktur. Ben ne faşis- tim ne de faşist düşmanı. Londra, 5 (A.A.)— İngiltere hükümetinin Bilbaodaki - sivil ahalinin tahliyesi için Sala- manka hükümeti tarafından tesis edilmesi tavsiye edilen emniyet mıntakası hakkında anahtarı istemem; madmazel Gizel Kont ile Vikontun dai- releri arasındaki gizli ve hu- susi irtibat yollarını bana bil- dirmiştir. Françı asansör ya- mında — bekletmeniz — faydalı olacaktır. Allah muvaffakıyetler ihsan eylesin; mösyö Lük. — Muvaffak olacağımı ümit ediyorum. — Biz gidiyoruz. — Haydi uğurlar olsun! Daktorla gardiyan giderken bitişik dairede Piyer ile Oji- yenin Lükü beklediğini gör- düler. Fakat hiçbir şey - söy- lemeden ve hiç — durmadan geçip gittiler. Lük Oberten ve Piyerle yüzbaşı Ojiye hemen Ploçun odasına girdiler. Buradan çek açan | kısa bir zamanda ve hiç 3 HK AA LA A A ae AAA — — — —— ——— ——— —— » Fuar zamanında S LA dSi Bulgar milli takımı İZmll'e geıecek Bugüııka program: Busene fuardan İzmire beş mil- yon lira girecektir Fuarın açıldığı zamanlarda İzmirde mühim - futbol, tenis ve güreş müsabakaları - tertib edileceğini dünkü sayımızda yazmıştık. Haber- aldığımıza göre, Bulgar milli takımı İz- mire gelecek ve Türkiye milli takımile karşılaşacaktır. Türk- spor kurumu, Ayrıca - Sofya muhtelit takımımı da getirtmek için teşebbüste bulunmuştur. Bu suretle İzmir ve İstanbul muhtelit takımları da Sofya general Frankodan bazı sual- ler sormuş olduğu bildirilmek- tedir. Diğer cihetten insani sebeb- ler dolayısile İngiltere ile Fran- sanın deniz tarikile çocukların tahliyesine devam edeceklerini ve tahliye işlerinde kullanılan vapurların açık denizde İngiliz harb gemileri tarafından hi- maye edileceğini Londranın Frankoya bildirmiş — olduğu öğrenilmektedir. Zannedildiğine göre, İngil- tere sivillerin Fransada karaya çıkmasından: sonra - İspanyol vapurlarının boş olarak Bil- baoya dönmelerine ve döner- ken yiyecek ve silâh taşıma- malarına nezaret edecektir. Paris, 5 (A.A) — General Frankonun Hariciye Nazırı iken istifa eden Serrat Bonas- tre şimdi Parisde bulunmak- tadır. Eski nazırın artık İspan- yaya dönmiyeceği zannedil- mektedir. Serratın istifa ve azimeti Frankonun harici politikasına, bilhassa İngiltereye karşı takib ettiği siyasete karşı gösterdiği memnuniyetsizliğin bir nişanesi olarak telâkki edilmektedir. Serrat Burgos hakkında İn- giltereye gönderilen notaları imza etmek istememiştir. Burgos hükümetinin umumi kâtibi olup reyi alınmadıkça hiçbir karar ittihaz edilemiyen başkumandanın kardeşi Nika- las Frankonun - gittikçe büyü- yen nüfuzu da sabık — nazır Serrat tarafından tasvib edil- memektedir. Berlin, 4 (A.AY — Alman matbuatı — Güernicanın — güya Alman tayyarecileri tarafından bombardıman edildiğine dair ecnebi memleketlerde çıkarılan yalanları tekrar mevzubahse- derek. bu sefer - İngiltereden rültü çıkarmadan geçtiler; bu- rada madmazel Gizelin - tarif etmiş olduğu gizli kapıyı bul- makta hiç güçlük çekmediler ve biraz sonra, derin bir uykuya dalmış bulunan ihtiyar Kont - Sigisbertin - karşısında bulundular. Lük, Ojiye ve Piyerin ayak sesleri kalın halılar üzerinde bi up kahyordu. Bu sayede L:gdkzpyyolanyın yanına k);dır gidebildi. Ve birdenbire fakat yavaşça: — Elektrikleri yakınız! Dedi. Yüzbaşı Ojiye ve makinist Piyer seri bir — hare- ketle elektrik kominatörlerini çevirdiler. Geniş oda kuvvetli bir ziya içinde kaldı. Bu şiddetli aydınlık uyuyan adamı uyandırdı. Kont. oda- sına kadar hiçbir. kimsenin muhtelit takımile karşılaşacak- lardır, Enternasyonal tenis müsa- bakaları da turnova şeklinde yapılacaktır. Dabl müsabaka- ları için İzmirde tenis kortu bulunmadığından Kültürparkta bu müsabakalar için müsait bir kort tesis olunacaktır. Bal- kan güreş ve Enternasyonal tenis müsabakaları da bir hafta süreceği için İzmir mühim, devamlı ve alâkalı spor te- maslarına sahne olacaktır. Fuarda ucuz yemek veren ayrı bir lokanta tesisinden vazgeçilmiş, mevcud gazino- nun hususi salonlarının ayrı ayrı lokantalar halinde işletil- mesi, bu lokantalarla taraça ve müzikli salon servis fiatle- rinin ayrı ayrı ve bilhassa ucuz olması Fuar komitesince muvafık görülmüştür. Fuar zamanında İzmirde yapılacak spor müsabakaları- nın hepsine aid ucuz biletler ihdas edilmesi ve bunların bütün istasyonlarla vapur is- kelelerinde Fuar ziyaretçilerine satılması muvafık görülmüştür. Geçen serie Fuarın - uyandır- diği canlılık sebebile İzmire 2,000,000. lira girmişti. Bu seneki Fuar sayesinde İzmire beş milyon İira gireceği tah- min ediliyor. Bulgarlar tenzilât ya- pıyorlar, Fuarı ziyaret edib memle- ketlerine dönen ziyaretçilere Bulgar demiryollarında * 50 tenzilâtlı dönüş bileti verile- cektir. Fuarımızda teşhir edi- lecek nümuneler de dönüşte ücretsiz nakledilecektir. Tuna- da işliyen Bulgar devletine 2it vapurlar da aynı tenzilâtı tatbik- edeceklerdir. -Bulgar vapur kumpanyası masrafını kapatabilecek kadar yolcu ve eşya temin ederse İzmire va- pur uğratmağı ve *6 SÜ ten- zilâtlı tarife tatbik etmeği ta- ahhüd ettiğini de Fuar komi- tesi riyasetine bildirmiştir. CAM TUT AMAD c çıkan bu yalan haberlerin İn- giliz: hükümetinin bir manev- rası olduğunu ve bu sayede silâhlanma programının icap ettirdiği külfetleri İngiliz mil- letine daha kolaylıkla kabul ettirmek istediğini ehemmiyetle kaydeylemektedir. gelemiyeceğine emindi. Ancak kardeşinin gelebileceğine hük- mederek: — Birşey mi var, Ploç? Diye mırıldandı. Fakat, bir kardeş cevabı yerine bir elin, alnına doğru bir tabanca uzattığını gördü. Hayret ve dehşetle, bekçi ve muhafız elbiseleri giymiş adam- ların yüzlerine baktı; vaziyeti anlar gibi olarak: — Ne?.. Nihayet.. Diyebildi. Yalnız, bu silâh- h, bu kendisini tehdiçl eden adam kimdi, bunu bilmiyordu. Nihayet kendisine — hiç de meçhul olmıyan bir ses - üze- Tine: — Ah... Lük Oberten! Dedi. Gene malüm diğer bir ses: — Ve Piyer - Maleni ide İstanbul radyosu Gündüz neşriyatı: Saat 12,. 30—14 Halk türküleri, hava- disler, hafif musiki. Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Dans musikisi, 19 Konfenııı. 20 Türk musiki heyeti, 20,30 Bay Ömer Rıza tarafından Arapça söylev, 20,45 Türk müsiki heyeti tarafından şar- kılar, 21,15 Stüdyo orkestrası, 22,15 Ajans ve Borsa haber- leri, 22,30 Seçilmiş musiki parçaları, 23 Son. Belgrad radyosu Saat 20,45 de Türkçe ha- vadisler. Doğanspor İstanbula ve Üçok da An- karaya gittiler Bu Pazar günü İstanbul ve Ankarada mühim spor temas- ları yapılacaktır. Doğanspor takımı İstanbul- da Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarile, Üçok takımı da Ankarada Ankaragücü ve G, Birliği takımlarile karşılaşacak- lardır. Bu müsabakalar için Doğanspor takımı dün İstan- bula harcket etmiştir. Üçok takımı da bugün Af- yon trenile Ankaraya gitmiştir. İstifa Kemalpaşa ziraat memurlu- ğuna tayin edilen Ulucak kö- yü öğretmeni B. Süreyyanın öğretmenlikten istifası Kültür Bakanlığınca kabul edilmiştir. n Teşekkür İzmirde Beyler sokağında Ahenk - matbaası karşısında 30 numaralı muayenehane- sinde icrayi tababet ctmekte olan birinci sınıf dahili has- talıklar mütehassısı ve Al- | manya Hamburg unıveı'ııl:- sinde tahsil görmüş D! Şevki -Olgurun E.rzıncındı bulunduğu zamanlar refikamı müptelâ olduğu bir hastalık- tan dolayı pek ziyade ehem- miyet, itina ve dikkatle çalı- şarak az zaman zarfında teda- visine muvatfak olmuş bulun- masından ve bu kerre de bende zuhur etmiş bir hasta- lığı da hazakatı sayesinde derhal ve âcil bir tedbir itti- haz ederek tedavi etmiş ol- masından dolayı gerek benim ye gerekse refikamın hayatını kurtaran bu zata ilelebet minnet, şükran hislerile mü- tehassis bulunduğumun muh- terem gazetenizle alenen ya- zılmasımı rica ederim. Gördes jandarma kumandanı Basri Öktem ça unutmayınız Kont hazretleri! Dedi, Kont başını çevirince -bu defa da ikinci bir tabanca ile karşılaştı. Vaziyetin gittikçe fenalaştı- ğını ve ciddileştiğini gören ihtiyar müstebid Almanca bir küfür savurmaktan kendini alamadı. Kont sonra şunları - ilâve etli: — Burada böylece serbest ve ellerinizde silâhlarla bulun- manıza göre, vaziyet tamamile aleyhimde demektir. İçeriden ve dışarıdan çalıştınız, nihayet emelinize muvaffak — oldunuz ve sanıyorum ki, ve buraya gelmiş olmanıza göre, karde- şimi mücadele harici diniz. Maamafih gün doğma- kılabile —

Bu sayıdan diğer sayfalar: