6 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

6 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— ANADOLU Fratelli Sperco Vapur Acentas ROYAL NEDERLAND KUMPANYASI S/S “GANYMEDES, — va- puru 20 Mayıs 1937 de bek- lenmekte olup AMSTERDAM, ROTTERDAM ve HAMBURG limanları için yükleyecektir. SVENSKA ORİENT LİNİEN KUMPANYASININ M/S “ERLAND, motörü 28 Mayıs 937 de beklenmekte olüp ROTTERDAM, HAM- BURG, GDYNIA ve SKAN- DINAVIA limanları için yük alacaktır. SERVİCE MARİTİME RU- MEN KUMPANYASININ S/S “SUÇEAVA,, vapuru 19 Mayıs 937 tarihine doğru beklenmekte MALTA, MAR- SİLYA ve CENOVA liman- Iları için yolcu ve yük kabul eder. « Yolcu ve yük kabul eder. İlândaki hareket - tarihlerile navlunlardaki değişikliklerden acenta mesuliyet kabul etmez Daha fazla tafsilât için İkin- ci kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkasında FRATELLİ SPERCO vapur acentalığına müracaat edilmesi rica olunur. Telefon: 4142/4221/2663 W. F. H. VAN- Der ZEE & CO. V.N. DEUTSCHE LEVAN- TE LİNİE G. M. B. H. HAMBURG *LARISSA,, vapuru 12 Ma- yısta bekleniliyor. ROTTER- DAM, BREMEN ve HAM- BURG için yük alacaktır. AMERİCAN EXPORT LI- NES The EXPORT STEAMSHIP | Acele satılık CORPORATION | v e “EAMİNSTER,, vapuru 29 | değirmen Nisana doğru bekleniliyor. | Hali faaliyette yüz yirmi NEV-YORK için yük kabul |f santimlik çift taşlı ve 27 eder. beygirlik İngiliz nasyonal “EXTAVIA, vapuru 10 |f markalı mazotla müteharrik Mayısa doğru motoru ve bir tuz taşı ve bir arpa ezme makinesi ve muafiyet ruühsatnamesini ha- iz değirmen acele ve ehven fatle satılıktır. İzmirde Kestane pazarın- da 22 numarada makineci ve tornacı Raşid ustaya NEV-YORK için yük alacaktır PİRE AKTARMASI, SEYRİ | SEFERLER *EXCAMBION,, vapuru 7 Mayısta NEV-YORK ve BOS- TON için PlREden hareket edecektir. müracaat. “EXCHORDA,, vapuru 21 | Mayısta NEV-YORK ve BOS- TON için PİREden hareket | SERVİICE MARITIME bekleniliyor. l | | | l esmarı Birinci Sınıf Mutahassıs Dr. Demir Ali ROUMAIN Kamçı oğlu BUCAREST Cilt ve Tenasül hastalık “DUROSTOR,, vapuru 2 Ü larıve elektrik tedavisi İzmir - Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması arkasında Telefon : 3479 EETNEDEZ ROISE DANUBE MARI- TIME *DUNA, vapuru 12 Ma- Mayısa doğru — bekleniliyor. ı KÖSTENCE, SULINA, GA- LATZ ve GALATZ aktarması TUNA limanları için yük ala- caktır. JOHNSTON WARREN L |Ş'€%SPLSDO H yısta bekleniliyor. BELGRAD, »JESSMORE,, — vapuru 9 NOVİSAD, — BUDAPEŞTE, Mayısta — beklenileniliyor. LI- BRATİSLAVA LİNZ ve Vİ- YANA için yük alacaktır. DEN NORSKE MIDDEL- HAVSLINJE OSLO “SARDINIA,, motörü 22 Mayısta — PİRE, ISKENDERİ- YE, DİEPPE ve NORVEÇ limanlarına hareket edecektir. Vapurların isimleri gelme tarihleri ve navlun - tarifeleri hakında bir taahhüde - girişi- lemn Telefon No. 2007 2008 VERPOOL ve ANVERS li- manlarından yük tahliye ede- cek ve BURGAZ, VARNA, KÖSTENCE, SULINA, GA- LATZ ve IBRAILE İimanla- mna yük alacaktır. *“İNCEMORE,, vapuru 30 Mayısta bekleniyor. LIVER- POOL ve ANVERS limanla- rından yük tahliye edecek ve BURGAZ, VARNA, KÖS- TENCE, SULINA GALATZ ve İBRAİLE Jlimanları için yük ıluıkm SOC, ROYALE HONG- aa dahs ım——— Purıen Şahap | yahından muyafık zorülmuştur. | nde bulunur. "|Olivier ve Şürekâsı Limited Vapur Acentası Birinci kordon Rees binası Tel. 2443 THE ELLERMAN Lİ- NES LTD. *ALGERİAN. — vapuru ANVERSten gelip yük çıka- racak ve edip LONDRA için yük alacaktır. “LESBİAN, vapuru 27 Ma- yısta ANVERSten gelip yük çıka- racak ve aynı zamanda LON caktır. SWANSEAdan gelip yük çı- karacak ve aynı zamanda Lİ- VERPOOL için yük alacaktır. TEH GENERAL STEAM NAVIGATION C. LTD. “ADJUTANT, yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki de- ğişikliklerden acenta mes'u- |Biyet kabul etmez. — — — | —— — Telefon : Si7i — kabul etmez Mayısta LONDRA, HULE ve 15 Mayısta avdet ve HuULL LONDRA, HULL ve DRA ve HULL için yük ala- EGYPTIAN, vapuru Mayıs nihayetinde LİVERPOOL ve vapuru 5 Mayısta gelip LONDRA için ı | | l | | | | | | kadar hastalarımı kabul eder GAS KDA DKOA FO DAUA KEKLAKAAKLAKIKAK CK KKLARK KKK KĞIYAK AA PY CKKDK KİYKM K AYLARK AF YAIKAKAAI AAA II kuruz o!lıuıı' “UMDAL,, Umu- mi Deniz Acenta- lığı Ltd. Hellenic Lines Limited “BELGİON,, vapuru 13 ya- hut 14 Mayıs beklenilmekte, | ROTTERDAM, HAMBURG ve ANVERS limanları için yük alacaktır. “TURKİA,, vapuru 28 ya- hut 29 Mayısta beklenilmekte, ROTTERDAM, HAMBURG ve ANVERS limanları için | yük alacaktır. PHELPS LİNE PHELPS BROS & CO INC. “JACOB CHRİSTENSEN,, vapuru 20 Mayıs beklenil- mekte NEV-YORK — limanı için yük alacaktır. Vapurların isimleri, gelme tarihleri ve navlun tarifeleri hakkında bir taahhüde girişi- lemez. Birinci kordonda “UMDAL,, UMUMİ DENİZ ACENTA- LIĞI LTD. vapuru acentali- ğına müracaat edilmesi rica olunur. Riz binasında No. 166 Telefon : 3171 zi Doktor T A. Kemal Tonay Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları Birinci Sınıf Mutahassısı (Verem ve saire) Basmahaye istasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sahah sant 8 den akşam asat 6 ya 'mııııııııımııııııııııııııımıııııııınımıııııııııımıııuııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııımıımıııııııııııııııııııııııııı— ı Ucuz, taze ve temiz ilâç çeşidleri Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında Hamdi NüzhetÇançar Sıhhat Eczahanes | lek harcketlerini | bulacaksımız. |Türkçe- 6 Mayıs 936 Bütün dünyaca tanınmış | ROYAL yazı ve hesap ma- kinelerinin muh- telif modelleri gel- miştir. Ege mintakası acentası Peştemal- cılarda 77-79 Nu- marada Siemnes fabrikaları mümes sili. İLM. TEVFIK BAYKENT Ş ," - Yakında çıkıyor | ııınır Kıa lr lerinde çalışan beş maharrir arkada gn bazırlamakta olduğu ba mü- kemmel e se Ezenin terihi rafil malümatını, bol resimli olarak Fransızca Ba kadar mü- İj kommel bir eser, Egede ilk defa Egedeki BŞ hara- beler, meşhur şe- Üğ hakkın aranılan malümat bu eserde kolay yar, Gsarıatıka, birler ça bulunacağı gi bi yerli ve ta selerin, hatıa kü- $ gük esnafın dabi adresleri buluna- caktı terlibi- ne Ticaret mat- bassında — başlan- maştar. Tafsilür Azadolu matbaa: 716 teles sında 2 fon vıuııırı-ııııhn alınabilir. AAA KDD KAKİI DAUA KUK AA ALAAI AAA ZeZeZore » 47 75 YINAR' Zengin bir servetin anahtarı olan yeni plân bno"d" ıulza v Tesiri tabit, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böt' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: