15 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

15 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i ı Kam()iyo ve Nukut Nukut İMCTİIn İBCIUI Borsa Açıldı 1 1 28 • ' 0 16•8 17 '4 26 36 «6 0 } Cumhartvet 15 (Vlay.b Kapand,1 JS( 110 l 63 u 17 4 •İ3t •*s 16 1 Dolar AmeHks O> Frank Fransn H Lireı italya •0 Frank Belçlka ti Drahml Ynnaa 20 Fraak itTİf» '« Lera Baljar 1 Florlo Fcltmeıtk '<, Kono Çekotlorak 1 Şflln Anıstnrya ' 1 R«yb;mark Almaoya 1 Ztlotl Uhlıtao #> U y Remanra < W Dlnar Yo^olsltrra Çcrroncç Sorye» 1 EmniyetSandığı Emfâk müzayedesi IKat'T k^nroD" B B & ı n i D Müzayede L. 95 t ( < ç'nun isml Merhunatın cins ve nev'i "•• ile mevki ve müştemilâtı 6378 Topkapı'da Beyazıtağa mahallesinde Aksaray caddesinde eski ve yeni 82 ilâ 88 numaralı yuz otuz bir arşından ibaret munhedim dört dfikkân arsasının tamamı. Alâettin ve Kâzım Beyler 8398 Salmatomrnk'ta Kefev! mahallesinde Taşçı sokağında eskl ve yeni 2 numarah yüz arşından ibaret raünhedim hane arsasının tamamı. Muammer Mustafa ve Arif Efendilerle Esma Hikmet, Emine Remziye ve SeherH. lar 8588 Koska'da Çobanisa namıdiğer Çobançavnş mahallesinde Havnzlnhamam sokağında eski 17 ve yeni 16, 18, 20, 22 nnmaralı fiç yüz arşm üzerinde istihmam mahallini ve keza iki yfiz elli arşm üzerinde camakân mahallini ve yfiz arşın üzerinde adi kârgir ikişer kath ve birer odayı havi iki haneyi ve iki yüz elli arşın bahçeyi havi (Havnzlnhamam) namile maruf bir hamamın tamamı. Hatiçe Nedime H. 9193 HaskOy'de Hacışaban mahaüesinde atik Sulakçeşme ve cedit Okmeydanı sokağında eskl 2, 4 ve yeni 13 numaralı yfiz yirmi altı arşın fizerinde ahşap İki katta altı oda İki nfak sofa iki yfiz kırk dört arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Madam Marinko 10099 Beylerbeyin'de Havnzbaşm'da eski 124 mükerrer 1251 mükerrer 12'52 mükerrer maklup numaralı yfiz seksen sekiz arşm arsa fizerinde duvar bölmeleri mevcut olup ve fiç dönfim bin dört yfiz on iki arşm tffet H. bahçeyi havi eseri ebniyenin tamamı. 12096 tğrlkapi'da Hacıilyas mahallesinde atik ve cedit Ebe ' sokağında Harita 1, 2 mevkiinde atik 9, 11 ve cedit 9, 11 numarah yfiz otuz sekiz arşın arsa fizerinde kârgir bir kattan ibaret sıvaları noksan bir ahırın tamamı. Osman Ef. 14117 Yeniköy'de Güzelce fllipaşa mahallesinde Bağlar ve Oçyolağzı mevkiinde eski 55, 54, 14 ve yeni 11, 111, 11 numarah iki yfiz on altı arşm arsa üzerinde kârgir İki katta beş oda bir sofa blr mutfak ve yfiz otuz arşm arsada kârgir bir katta blr ahır ve yüı arşm arsada ahşap bir katta diğer bir ahır ve kırk yedi dönfim fiç yfiz elli dört arşm tarlayı havi bir hanenin tamamı. Osman Ağa 15710 Usküdar'da yeni rnahaüede Karamanlı sokağında eski 27 ve yeni 21 nnmaralı altmış doknz arşın fizerinde mebni kârgir bir kattan ibaret bir dükkânm tamamı. Osman Ef. 17527 Divanyohın'da Atik Alipaşa mahallesinde Yağci hanı altkatmda atik ve cedit 6 numaralı otuz altı arşm arsa fizerinde bilâ hava ve kapısi oda İçinde ve odanın arkasında bir ardiyeden İbaret tam kârgir bir odanın tamamı. Mehmet Şflkrü B. 17081 Beşiktaş'ta yeni mahallede Posta ve Ihlamur sokağmda eski 27, 10, 10 mfikerrer 10 mükerrer 10 mfikerrer 10 mükerrer 10 mflkerrer 12 ve yeni 13, 15, 17, 19 numarah bin beş yfiz arşm arsa üzerinde kısW n fiç ve kımsen iki kattan ibaret altmış fiç oda altı sofa iki mntfak ve mfiştemilâtından buhrnan yfiz elli arşm arsada mebni ve mezkur konağm ittisalinde beş oda bir sofayı havi kârgir selâmlık köşkfinfi ve ayrıca iki yfiz otuz arşm arsa flzerinde kârgir fiç kattan ibaret yedt oda iki sofa bir mutfağı havi mflştemllâtı ve beş bin yflz dört arşm bahçeyi havi bir Zekiye H. konağm tamamı. ikraı Zt vk ve neş'enin müvezzii K.ARL DAN ile kahk hanın kralı JORJ w TÜRK SPOR * ARTUR bu aksam 33 üncü sayısı Macar maçlarının tafsilât ve resinılerile pek cazip blr şekilde çıktı. ASRİ SINEMANIN göstereceği K ralık ve satılık Şişli'de Cabi sokağında her İki tarafı sokağa nazır ve 12 oda ile mükenunel bir hamam. mutfak ve bahçesi bulunan 55 numaralı ev hem satılık, hem kiralıktır. İçinde oturan sahibine müracaat. i 1 GARIP BİR HAPİSANE son derece ej'enceli ve güldürücü komedide göıuneccklerdir. Perde aralarında: \\ kişiden mürekkep NANDVS REVUE taraîındnn ovnanan veni varvete proırramı Bu akşam : Beyoğlu MLL EN RUj sa on nda saat 22 de Ustabaşı iş arayor İslim makinelerden. Dizel ve gaz motörlerden Avrupa'da Diploması var. Her hangi tamiratı kendisl yapar. Büyük fabrikalarda 15 sene bu vazifede çahsmıştır. Müracaat: Ustabaşı Sirkeci Paris Oteli. 34 '6 '4 5 1 185 Kamblyo Lootfra ' ••urlln Knrm Ntty. Mr Ttirk llra» dolar Parls blr Tttrk llran Frank Mllaao 6U Tttrk . U n ı BBrfikMl • , . Bdj>a Clncvn , ^ Franfc "••fya ^ t Leya Amstcrdam, , , Florln Hadriı . \ , Ptıtta Barila ' . Mnk a Vırjor» # Zeloı BBkre? 20 Ler Kara, 1 Rmya 1 Çerroneçl Karn. lOüO iO .47,20 12 ı 1 3, '9 37.7 İ48, «6| r. 2 «. 7 •'. J 31 I '9b, 10'2 . 47 l ' s 605 98 <7,60: s '1.50 4 94 ı ,12 San'at âr NAŞİT BEY komi c ŞEVKl BEY kumpanva'arle muganlyei şehire Sabriye Hanım b.rlikte BU YATAK KİMİN KOCA ISTERİM SATILIK tki yüzlü on blr odalı ve hamam. tara re mnhtelif mobiİTeyl havî hane satılıktır. Beyoflu Yenicarşı 84 numaraya saat (1012) ve (24) arasında müracaat olunması. ; 91 9 B gülÜDçlü komedi 1 perde taklitli piyes 2 perde Dühu iye 30, mevki 60, koltuk 75, localar 300 ve 200 meşrubat mecburî değildir | Egham ve Tahvllâl | Tahvllât Ortlll liUkraı °/# DSrono morahhldo İRu. A. Açıldı | Kapandı 365 Tünel Şirketinden: I LA N Üzerlpri esk ara^ huruf tı ile yazıîmış Trne'e a't T^nel fi? on biletler ve abonman karnelerinin 1 hazıran 1^30 larihınden İtibaren muteber olmıyac klan ahalive ilân olunur. Eilerinde bu kabi) f ş er, karton biletler, ve ya abomna^ karnele ri bun.nup ta bunlan 31 mayıs 19 30 tarihine kadar istimal ede miyecek o anlarm, >eni fişler ve abonman karneleri mukabil nde bunlan tebdil etrr,e'< üzere mezkur tar he kadar Tünel gişelenne müracaat etmeleri icap eder. Bu müdd tm m' rurundan sonra mezkur fişlnr, biletler ve ibonman karneler muteber olmnacak ve ka ^nl ed imij^ceklerrMr. ; ^ tfamlr jollar Ikramlyei . A Mrtibloyr , Dufak 182 75 tstanbul ile lskenderiye posta seferleri arasında D !*• . *• . F '. . Galıta . B«yoflo 120 Tla«ı HİBse Senedatı • 1 Baokatt *Mtad Tranrar flrtut Auadola demlr \ola . Otmanlı bankaiı Hıdiviye vapur kumpanyası, İskenderlye, Pire, İstanbul ve Köstence arasındak! hattını muvakkaten tatil ettiğini ve iki liman arasındaki seferler 2 temmuı 1930 tarihinde tekrar başlıyacağını resmen ilân eder. 155 Liseler mubayaat dan: komisyonun | Ticaret ve Zahire Borsası DOnkfl Zahire flatlan Cinsi vü Pa I 8 < 4 Vşajı Ynkan 1320 Ynırmjalt K "lca rer : Bugday 10 1 Elbise münakasası Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Komisyonumuza merbut leylî llse orta ve muallim mektepleri ile pansiyonların bir senelik yemek ve ekmek kırıntıları 15/6/930 tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile muzayedeye konulmuştur. Şeraiti anlamak istiyen taliplerin komisyon kitabetine müracaatları. 1,37,5 •.atılreler ta 15 ı 90 Darüşşafaka müdürlüğünden: <n dır ; 5 32,5 3 Ç'lı 22 9 Bolvadin Çoıum 80 5 8 85 5 30 ' ,« ıfpcrfv' Nrıtut 135 16 Irssm 4fvor Tıftik Yapafcı Kasap Ba$ı bo» rınd' ıçı Ordu 2000 50 115 123 Sandık hademeleri için yaptırılacak elbise işçil'ği hakkında ha lei evveliye kararı keşide kılınmış ve mayısın 17 inci cumartesi günü ^aat on altıda ka an kat'îsinin çekilmesi mukarrer bulunmuş tstanbul mahkemei asliye 6 ıncı huolduğundan talplerin fıatı anlamak için levzım memurluğuna ve kuk dairesinden: yevmi mezkurda lâal<al yüzde beş tenzil kılınmak üzere komisyonu Lütfiye Hanım tarafından Karapümrük'te Kabakulak mahallesinde cami somahsusuna mür caat eylemeleri İlân o'unur. Talebenİn eski elbise ve kunduraları müzayede ile satılaca^ından talip olanların 21 mayıs çarşamba günü saat 14te mektebe gelmeleri. 20750 m Üsküdar Hale Sineması Büyük îılimler gerisinden Ge'ecek program: Kirahk zevce Lora Laplante Eskişehir vilâyetinden: Bedeli keşfi 10250 lira 34 kuruş olan Sivrihisar Sarayköy tarikinln 12 J 450 17 + 950 rncı kilometrolan arasında natamam şose imalâtı sünaıyenın ikmaii inşaatı için yevmi ihale olarak ilân edilmiş olan 75930 tarihinde bir talip zuhur etmesi hasebile münakasa müddeti eyyamı tatile dahil olmadığı halde 20 mayıs 930 tarihine kadar gene kapalı zarf usulile temdit olunmuştur. Taliplerin bedeli keşfin »o 7,5 nisbetinde teminat akçesi, banka mektubu veya istikrazı dahili tahvilâtı vermeleri ve ehliyeti Nafıa Başmühendisliğince musaddak bir fen memuru irae eylemeleri lâzımdır. Teklifnamelerin 20 mayıs 930 salı günü saat 16 ya kadar Vilâyet Encümeni riyasetine verilmesı ve inşaat hakkında malumat almak istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. Gurur Eczacı b^ylere büyük firsat Iskeletleri ceviz resimlî ve gayet $1*: ayni zamanda zengin olan ec7ane acele satıhktır. Taliplerin Terme eczacı Cemal Beye mürac^ıatlan. kağında 6 No. lu hanede sakin Hasan Basri Efendi aleyhine ikame olunan boşanma davasının tarafına gönderilen istidanamenm bir «nreti ikametgâhının meçhuHyetl dolayısile tebliğ edilemediği mahalle heyeti ihtiyariyesile tebliğe memur mübaşir tahşiyesinden anlaşılmış ve yevmi muhakeme 17 temmuz 930 tarihlne müsadif persembe frünü saat 14 e tayin kılınmış olduğundan yevmi merkurda tahkikat hâkimi huzurunda isbatı vücut etmesi lüzumu tphligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 4400 lyi bir fırsat Ortaköy ile Beşiktaş arasında deniz kenarında kırkı mütecavir odası ve 3000 arşından fazla bahçesi ve \kar suvu olup Mektep, fabrika, depo ve diğer her türlü îşlere elverişli kârgir bir bina satılıktır. Müteşebbis iş erbabı ve güzel bir mülk sahibi olmak için büyük bir fırsat olan bu bina hakkında görüşmek arzu edenler Galata'da Çinili Rıhtım Hanında 2 inci kat ta 5 numarada Şevk Ticaret evi sahibi Mitat Beye müracaat etmelidirler. Istanbul Dördöncfi tcra Memurluğundan: Lutfl Beyta Mehmet Efendl rimmetindeki alacagmdan dolayı mahcuz Küçük ayasofy» mahallesinde Cincimeydanı so kagmda mükerrer 3 numaralı tevsii intlkalli hanenin beşte blr hissesi otuz bir gün müddetle muzayedeye konulmuştur. Mexkur hane kırfc doknz arşın t«rbilnde arsa üzerine bodrumdan maada üç kat ahşap olarak bina edilmiş olap yançuı duvarını havidir. Bodrum katında kısmen çimento zemini sabit ocaklı bir mutfak bir kömürlök, zemin katında bir sofa üzerinde bir oda bir halâ, blrinci katta bir sofa üzerinde bir oda, bir yük, bir halâ ve mutfak, ikinci katta bir sofa üzerinde bir oda, birinci katta şahniş ve üzerinde balkon mercuttur. Hudndn bir tarafı 12 nnmaralı pazarcınm hanesi, diğer tarafı bekçi Hafız Ahmet Efendi, arkası Raif Ağa bane ve bahçesi, önfl Cincimeydanı soka&iyie mahduttur. Arkasında elli santim miktarında aydınlık mahalli mevcuttur. İçinde bilâ kuntrat hissedar Ahmet Efendi ŞaSjnl hanenin tamamı bin yetmia sekiz liradır. Talip olanlarm kıymeti muhammenesinin hisseyi mezkur yüzde onn nisbetinde pek akçesini müstashiben 7/6/30 tarihinde saat on dörtten on altıya kadar ve 92914403 dosya numarasile bizzat veya bilvekâle müracaat eylemeleri ilân olunnr. 2065 205 1102 6440 17603 Paşabahçesi'nde Köyiçi elyevm tskele caddesinde eski 1 ve yeni 261 numarah yfiz altmış İki arşm arsa flzerlnde kârgir fiç kattan ibaret üstünde sekiz oda blr koridor blr mutfak ve yirmi dört arşm arsa flserinde bir aptesane ve gusulhane ve yirmi arşın bahçeyi havi blr fomm tamamı. Mehmet Cevdet B. 17854 Kandil'i'de Mezarhk sokağında eski 15 ve yeni 6, 61, 62, 63, 64 numarah İki yfiz seksen arşm arsa fizerlnde ahşap fiç katta on yedi oda bir sofa blr kuyu ve yfiz altmış beş arşm fizerinde bir mutfak ve bir ahır ve iki dönfim bin yüz elli beş arşm bahZahide H. çeyi havi bir köşkün tamamı. 17913 Topane'de Karabaş Mustafaağa ve Beyazıt mahallesinde eski ve yeni Lüleciaraksi ve Kale sokağında eski 40, 40 mfikerrer ve yeni 15, 36 ntımaralı otuz arşın arsa fizerlnde kârgir üç katta ve üstünde iki odayı ve arka clhetindeki sokağa müsadif bir ahın havi bir dükkânın fiç hisse itlbarile iki hissesi. Mehmet Ef. 17932 Kumkapfda Tevaşi Sfileymanaça mahallesinde TelIlodalar sokağında eski ve yeni 5 numarah yfiz otuz altı arşm arsa fizerinde kârgir iki katta üstünde salonn havi blr gazlnonun tamamı. Şfikrü B. V. Emlne Naclye H. 18249 Erenköy'finde Sahrayıcedit mahallesinde mukaddema Yalıboyu elyevm Caddebostam tskele sokağında eski 44, 44 ve yeni 27, 29 numaralı bin doksan sekiz arşın arsa üzerinde motör mahalli ve imalâthane ve yüz elli altı arşm arsa üzerinde marangozhane ve derihane ve bin yfiz elli arşın arsa fizerinde etrafı kapalı ardiyeler ve iki yüz sekiz arşın arsa üzerinde açık salaş ardiye kırk arşın fizerinde yazıhane ve otuz iki arşm fizerinde halâ ve altmış beş arşın üzerinde araba imalâthanesini ve iki dönüm iki yüz elli altı arşm araziyi havi maaarazi motör mahalli ve imalâthanenin tamamı. Bekir Kâmi B. 18409 Erenköy'ünde tçerenköy tğri sokakta eskl 13, 14 ve yeni 6, 8 rrumarah yüz elli dört arşm arsa üzerinde ahşap fiç kattan ibaret altı oda iki sofa ve yfiz altmış fiç arşm arsada bir mutfak ve blr odayı ve dört yfiz seksen fiç arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Osman Ef. 18603 Uskfldar'da Tabaklar mahallesinde Nalçacıtekke sokağında eski 3 ve yeni 3, 3 1 numarah yüz doksan arşın arsa fizerinde ahşap iki katta beş oda iki sofa blr mntfak ve bahçede bir kuyu ve iki yflz kırk arşın bahçeyi havi blr hanenin tamamı. Hüseyin Ef. Server H. 19256 Malatya vilâyetinden: Vilâyet Nafıa idaresi için pazarlıkla bir ay zarfında mubayaa edilecek yol malzemesinin miktar ve envaı aşağıda gösterilmiştir. Itasına falip olanların Vilâyet Encümeni daimisine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. Adet Nev'i Evsafı 200 Kazma Üç kilo sıkletinde Ingiliz çeliğinden. 300 Kürek Kabul edilen nümune veçhile 10 Kuku İki metre tul 25 kilo sıkletinde Ingiliz çeüğinden 50 Varyuz. 20 Mahruti çadır beheri on kişilik Ingiliz bezinden. İstanbul beslnd icra memurmgundan: Mahcuz ve satılması mukarrermuhtelif cesamette cam ve avnalar saat. sandalye ve salre 17^5/930 cumartesi günü saat on ikiden itibaren Galata'da Tünel karşısında (17) numarah mesdut mağazada açık artırma suretile satılacağından talip olanlnn vakti muavvenlnde mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. tstanbul mahkemeü asliye 6 ıncı hukuk dairesinden : Hatiçe Hanımın kocası Fatih'te Iskenderpaşa mahallesinde Iskenderpaşa camii meşruta odasında Mehmet Salih Efendi : Hatiçe Hanım tarafından a'eyhinize ikame olunan boşanma davası hakkında verdiği istidanamenin bir sureti ikametgâhınızm meçhul olmasından dolayı tebliğ edilemediği Iskenderpaşa mahallesi hey'eti ihtiyariyesile tebliğ memuru mübaşirin tahşiyesinden anlaşılmış ve ilânen tebligat îcrasına karar verilmiş olduğu ve yevmi tahkikat olan 28 mayıs 930 tarihinde çarşamba günü saat 14 te tahkikat hâkimi huzurunda isbati vücut etmediğiniz ve yahut bir vekil göndermediğiniz takdirde hukuk usulü muhakemeleri kanununun maddei mahsusu mucibince muamelei kanuniye ifa edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Sivas asliye hukuk mahkemesinden: Niksarın Kazancı mahallesinde taburkâtipliğinden mütekait lzzet Efendi oğlu Telât Efendi tarafına : Sivas'ın Zilkâr mahallesinde mukim zevceniz Zehra Hanım tarafından aleyhinize 18 2 930 tarihli istida ile ötedenberi devam eden şiddetli geçimsizlik sebebile boşanma davası ikame ve bu geçimsizliğe sebebiyet vermeniz hasebile beş yüz lira tazminat talep edilmiş ve tarafınıza tebliğ için gönderilen istida nüshası üzerine mübaşirin yaptığı tahkikattan mahalli ikametinizin meçhul olduğu anlaşılmış bulunmasına binaen ilânen tebligat ifasma mahkemece karar verilmiş olduğundan yukanda yazılı istida hülâsasile tahkikat için tayin edilen 205930 pazar günü saat onda Sivas asliye hukuk mahkemesinde hazır bulunmanız veya ehliyeti kanuni\eyi haiz bir vekil göndermeniz ve aksi takdirde tahkikatın gıyabinızda icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzcTe ilân olunur. 5 Memur çadın beheri 3 kişi'ik Irgi'iz bezinden beş:k örtüsö şeki'nde Trabzon hükumet konağının 13814 lira 26 kuruş bedeli keşifli kapı, çerçeve, çatı tahkimi ve saire inşaatı kapab zarf usulile münakasaya konulmuştur. Ihalesi 175930 cumartesi günii Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin teminatı muvakkateyi havi teklifnamelerini oraya vermeleri ve şeraiti anlamak istiyenlerin de MiUî Emlâk müdürlüğüne müracaat eylemeleri lâzımdır. Yalnız birinci keşfin sureti istanbul Defterdarlığında mevcuttur. Trabzon defterdarlıplndan: 160 Çorum'da inşa edilecek Doğum ve Çocuk bakım evine ait 6568 lira 82 kuruş bedeli keşifli temel aksamı mayısın 17 inci cumartesi günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Şartname hakkında izahat almak istiyenlerin Çorum ve istanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet müdürlüklerine müracaat etmeleri ve teklif zarflarının da vakti mezkurdan evvel Makamı Vilâyete tevdi etmeleri ilân olunur. Çorum sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlüğünden: Yeşil Gün Bayramı 215 Y şil Hılâl Cemiyetînden: \b mayısta tdman ba\ramı < Irn sı ve azanın muhım bir kı^tmnın oraya eitmek mecbıirıyetinde bulunnası dolayısile Veşil Gün Byramının 23 mavıs cumı gunii e tehir edildiği ilâ ı olunur. İstanbul İkinci Ticaret Mahkemesinden: Müflis Avunduk zade biraderler şirketine alt Alyanak hanında mevcut kasa ve saire bir kısım yanhane eşyasınm açık arttırma snretile satılmalan mukarrer olduğundan taliplerin 19 mayıs 930 pazartesi rtinü ve bitmediği takdirde müteakip günlerde saat 10 da mahallînde bazu bulunmaları ilân olunnr. tyüp'te Kızılmesçit mahallesinde Balcıyokuşu sokaeında eski ve yeni 12 numaralı vüz altmış arşın arsa fizerinde ahşap dört katta on iki oda dört sofa bir mutfak dört kuyn İki bin üç yflz elli btr arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mehmet Cemil B. Saniye H. Yukanda cins ve nev'lle mevkli ve mfiştemilâtı yszılı emlâk hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde orap 24 mayıs 930 tarihine müsadif curr.artesi günü saat ikiden itibaren muzayedeye mfibaşeret olunarak saat on aitıda kat'i kararlarınm çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur gfinde saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku balacak mfiracaatların kabul edilemiyeceği ve mezkur emlâke 1840 Karacabey çifte Karaağaçlar panayırı Bursa vilâyeti dahilinde Karacabey kazasınm çifte karaağaçlar mevkiinde mayısın yirmi altıncı günü dört gün devam etmek üzere bermutat panayir küşat edilecektir. Panayırda her cins hayvanat ve emteai ticariye ahzüitası icra edileceği ilân olunur. evvelce talip olanların kat'î karar esnasmda hazır bnlunraadıkları ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilralş addolunacakları lüzumu ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: