15 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

15 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Cttmhuriyet 15 Mavıs 1930 HACI BEKIR ZADE Ali Muhiddin ticareihaneieri Fransa'nm Nis şehrinticki 1930 senesi sanay i sergisinde teşiıir eitiği Gerek sergîyi zîyaret edenler ve gerek jüri hey'eti laraımîkn fevkalâde takdir edilip (OR KONKUR) addedilmiş Üç kıfa nişan veriimîşiir DANTOS HASAN DIŞ llâçlarınlzı ve biitiin tuvalet eşyanızı B ⣣pîk Salih Sabahlan ACUNLARININ EN M ÜK E M M E L İD İ R DANTOS d i | macunu dişteü 100 sene yaşatır, çfiı filmekten vikaye eder. DişlerL inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvebendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasmda kalan tefessiihatı ve ufuneti Izale eder. Diş ağrılarma, nezlelerine mâni olur. A ızda gayet lâtif bir serinük ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlii hasta'ık'ann sira^etiıe m ıni olur. Avrupı'da dama bi iaciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mukâfafa ihraz eder. Albn madalya ve n şanlar al ı,tır. Hasan ecza deposu. Daatos diş macuau yeriae başka bir marka verirlersi aima yınız. Çünku Dantos dünyanın en enfes mükemmel diş mustahzandır. 20 kuruştur. Necatiden ai ı n ı z . Reçeteieriniz taze ıiâçiaria kemaü dikkatie yapıiır. Rekabet imkânı olmıyan 5 HEHLEKEjftiİZİN[ENIV\RUF DÜKTORU\RİHİN PERTEVmUBU " mıtiRfi oınu&iR mınrla sınaa "Fnırt s»ıt" »« "Eno" ıtımlerflf E "'l"g'"»nBa"Win|"S»'lımn'aTO BiuSntııiîSMiıaiiuSuiümSuu TÜRK T1CARET VE SANAYÎ BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Sermayesı tamamen tediye edilmiş T. L. 1,000,000 Türk lirasıdır. Merkezi idaresi tstanbul Bahçekapı Anadolu Hani Bilumum Banka muamelâtı Tasarruf sandığı ve müsait şeraitle hususî kumbara muamelâtı I ADAPAZARI T.T. BANKASI w EH m m m =il gl j Ilr 1 i =Arwmn^nııınnn^ıımnn»™nıırfliıı^mmıııııwyınıiBiın^mnifli»'^'wıı»ıııı»gwıı Tale'fnn 9 0 4 9 n!S3! '!!5E!P '!^ İMUiîİIUl 1 1 tTTıı Iİ0 tUıııü^ııll/ lUuuSTı ı iU Ulıı tTnu IIVtttıuüSniflfUl 111*1 ıı ı UII ıt ı.^!uHltttUu»Tü<n lU *cieion. İ,\r\i. HıııımnnılJIIlııSılUl/Sİ NOS "Frait Salf' meyve tozanun montazamen istimali cıhazı bazminin tabıi vazifesini temin ve dolayısıle mükemmel bir sihhat edame eyler. Tuzlu kaynar menbaından istıhzar olunan Eno. meyvelenn ekser havası nafiasım camı vt tesiri tatlıdır. Bir ıki damla limon sıkıldıkta gayet lâtif bir limonata şeklinı alır. Sabah ve akçam bir «o kadefH deranande bir kahve kaştğı almır. BILÛMUM ECZANELERDE SATIUR etıkeiı llbnkını» ılim'lı iT FAİZ İLE VADELi VE VADE| SiZ TEVDiAT KABUL EDER | Emlâk ve eytam bankası istanbul şnbesinden Mütteh t Çimento ve Su Kireci fabr kaları Anonim Şirketinden ff Aslan ve Esk^hisar Her yerde arayıniz. REKOR " Istanbul IDROFIL PAMUK FABRIKALARI Türk Anonim Şirketi Sermayesi: 100,000 Türk lirası Merkezi idare: Galata Ömer Âbir Han 3 üncü kat No. 4 Fabrika: Yedil<u ededir. SATILIK ÇAMLIK ve TARLA Esas No. 217 Mevki ve Nev'i Tetninat Büyükadada Nizamda Küçükturda I No. h çamlık 170 lira ve tarla mesahası 252 tnetro murabbaı Balâda muharrer tarla peşin para ile bilmüzayede satılacağır.dan talip lerin ihaleye müsadif 225930 perşembe günü saat 16 da şubemizt müracaat eylemeleri I Hazıran 1930 gayesinde faaliyete başhyacak o an Zeytınburnu fabrika^ının istihsalâtına intizaren şimdilik çimento fiaünın fabnkada teslim şrtile ve çuval fiatı dahil o!m k üzere ton başına 32 lirayj • yani ellı kiloluk gayrisafî bir ç çuval fiatının 160 kurıışa tenzil [II ş Şapkacîlara Kışlık Foter Şapkalan ve yaz lık Hasır şaokalandikp işleme sini bilen bir Türk çenci iş arayor. htiyaci olan şapkacıiar bir taahhütlü mektup ile şeraiti bılJirmeleri r ca o unur. Adres: Şapkaci Raşit Ülitsa Brestovit a No. 23 Plovdiv Bulgaristan edilmiş olduguna Aslan ve Eskihisar müttehit çimento ve su kireci fabrikalan anoniiı şirketi muhterem mıişterileıine ilân eyler. I I İzmir Belediyesinden: Belediye suları için muktezi 250 adet saatin mubayaası kapalı zarfla münakasa ile olacaktır. 27 5 930 da saat on bire kadar Belediye münakasa ve müzayede komisyonuna müracaat Bursa Nafıa baş mühendisliğinden: BursaGemUk yolunun x 290 4 + 165 inci kilometrolan arasmdaM bermucibikeşif 9466 Ura 20 kuruşluk tamirat 12 haziran 930 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlann müzayede ve münakasa kanununa tevfikan yevmi mezkura kadar Daimü Vilâyete müracaat eylemeleri ilân olunur. Mes'ul Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: