15 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

15 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Mayıs 1930 Seyrîsefain Merkez acentası Galata Köpru başında. Beyoğlu 2362. Şube acentası Mahmudiv hanı altında Istanbul 2?40 Camhuriyet Muhterem mandra ve çıft ik sahiplerin n naz n dikkat ne Dünyanm en m ruf DİABOLO maıkah süt makineleri, envaı çeşit niadenî yayıklar ve mölâksörleri masazamizda mevcuttur. Bunların yedek karçalan dahi bulunur. Vakıf akarlar müdürlüğünden: MÜZAYEDEYE VAZOLUNAN EMLÂK Mazot ve mangal kömürü ile mütehırrik gayet sade, iktisadî ve fiaü her türlü rekabet^en aridir. Tediyatta teshilât, Her zaman teslime amadedir. Tafsilât için Gala ta'da Perşembe pazarında Arslan Hanında 15 numaralarda 1RABZGN 1KINCI PÜS1AS. (CUMHURİYtT) vapuru 15 ma.ıs perşembe akşamı Galata nhümından hareketle Zonçuidak. tnebolu, Sinop, Samsun, Ünye Fatsa, Ordu. Giresun, Trabzon. r Rize, Hnpa va cidecek ve Paza iskeleile Rıze. bıırme ıe , Oî, lranzon, Polathane, Görele, Gıresan, Ordu, Fatsa, Samsun, Si op. fnebolu'va uÇnvarak eelecektir. i Galata Perşembe pazarı 74 numaralı Kazancıyan Ziraat mağazası Telefon Beyoğlu: 1888 1 Çemberlitaş civarında Mollafenarî mahallesinde Mahmudiye caddesinde 1 ve 5 No. haneler. 2 Hocapaşa'da Karaki Hüseyinçelebi mahallesinde Orhaniye caddesinde 92 No. dükkân. 3 Çarşı'da örüciiler'de 4412 No. dükkân. Müddeti müzayede : 9 mayıs 930 dan 31 raayıs 930 cumartesi günü. Balâda muharrer emlâk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuşrur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere îstanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarmı görebilirler. "UASYONALn MOTORU Ingiliz mamulâtı i IZMÎR SÜR'AT POSTA( G Ü L C E M \ L ) vapuru 16 mavıs cuma 14,30 cıa Galata rıhtı mından hareketie cumartesi «abah Iztnir'e gidecek ve pazar 14,30 da tzmir'den hareküe pazarteesi ?abahı gelecektir. Vap *da miikemmel bir orkestra ve ca/bant mevcuttur. Ankara Nümune hastanesi ser müessee ine müracıat oluniiası tababetinden: ÂDEMi iKTiDAR 600 kıye Ispanak 30 ı kiye Salça 1080 kıye Yağ Praa 200 „ Maka na 700 22' 0 „ Şeker Lahna 100 „ Şeiriye 400 1600 „ Sa un Taze bakla I ' B Nıasta 150 800 , Soda Fasu ye Pirinç unu 400 600 , Soğan 200 Çay 1000 Kfbak 10500 ki]o <üt 3=5 Iat ıcan 8700 , Yoğurt 100 kilo Zeytınyagı ;oo Kırmızı do.natis ıoo 9500 kıye Koyun eti 400 . L'n 1500 „ Kuzu eti 14000 adet Yumurta 4000 . Prinç 5000. Limon 800 „ Kuru lasulye 28200 kilo Birinci ekmek 2500 , Patate* 300 ton Kok kömurü 300 „ Kuru kaysı 8500 kıye Benzin 250 , Kuru ıziim 1500 „ Vakom yagı 10600 „ Mazot IZAKINO 4RDITTI ve bel gevşekliğine Karşı en müessir deva Servoin haplandır. Deposu: lstanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza merkez eczane«idir. Tasraya 150 kuruşa posta ile gönderilir. Izmir'de Irgat pazan'ndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. Mudanya postası Cuma, pazar salı, çarsambe gunleri idare rıhtımından 9 da kalkar. Antalva Postası (AX^FAKTA" vapuru 18 mayıpazar 10 da Galata nhümından ha»eketle Izrair, Küllük, Bodrura, Hados, Fethiye, Finike, Antalya'ya gidecek ve dönüşte mezkur iskelelerle birlikte Dalyan Marmarıs Sakız, Çanakkale, Gelibolu'ya Rtı^ 'elecektir MAK KORMtK Amerikan maTiulâtindan 5 ve 8 ayaklık biçer, bağlar, orak ve ça ır ma\ınt.kri, ot. başak nrmıklan ve halis manılâdan mamul biçer, bağlar, ipleri ve bütün yedek ak=amlan a^ıvet ehven ve sühuletle magazamızda satılır. Galata Perşembepazan Na, 74 KAZANCIYAN ALÂTI ZlRAlYE T.cartthanesı Tel. B. o. 1888 Dr.A.Kutiel Efrenci ve cilt hastalıkları mütehassm Karaköy börekçi fırını sırasında No 84. MÜZAYEDE İLE SATIŞ Pire, İskenderiye, Marsilya Lüks Ekspres postası « PATRİS 2 » lüks vapuru 16 mayıs 6 da İstanbul'a muvasalat 18 mayıs sabah tam saat 10 da Galata rıhtımından hareketle 19 mayıs öçle vakti Pire'ye 21 » » » İskenderive'ye 26 » saat 5 te Marsilya'ya muvasalat ve İstanbul İskenderiye seyahatini 74 saatte ikmal eder. 4 ve 6 yataklı 3 üncü sınıf kampraiarı vardır. Dünyanın bütün limanlarına konsmento ve bilet verilir. 15 mayıs perşembe saat 3 te Pire'den harpket eden P*TRİS 2 vapuru 16 mayıs ci'ma saat 6 da İstanbul'a muvasalat eder. Umum acentaian: Ana?nostopulos ve Siskdıs Galata'da Cinılı nhttm !lan Telefon Bevo*lu 26122613. Galats ve Revoîlıı «uheleri: Revoî'ıı'nd' ve Ga'ara'da beynelmilel yataklı vagon Galata acenta vekili Galata'da PaTel R.D 10<? • bayron Layn Müskirat bey'iye tezkerelerinin tebdili îspiıto ve Ispirtolu içkiler înhisarı Ist. Baş rrüdürlüğünden: 93.) ser. si bırinci altı a lık müskirat bev' ye tezteıelenn n te di ne başlan lraış olduğunda ı gerek kapalı şlşeler derunünde ve gerek kadthle müskirat satanlar e lerinde mevcut tfzk re ve e.velce tevzi d u an numata puulaarını müs a>hib n 030 m^yısı nihayetine kada Galata'da Hüdavendigâr h^nında müskir t ir hisarı t n ş rrüdürlöğıne müraca tla tebdili tezkere evlemelen ve aksi t i ' d r d e kaç kçlık kanununun maddei m hsusısına tevfikan iki kat bey'iye resmi isti a küna:ağı malum o mak üzere keyfi et ilân olunu . K o 1500 1500 750 5 0 300 150 500 0) 500 100) 500 1000 2000 250 aUec un reyaz p*rnir ka ar z t y i n tancsi salça şehnye makarna ırmik siıke sut kâst yogurdu si ivn „ sabun kuru zerdali * umurta Sadık Zade Biraderler Vapur'ar* Kara Deniz MuntazaTi ve l i i pjsîası LNÖNÜ Vapuru 18 mayıs Nrkecı nhtımından hareketle (Zongu1 dak, Inebolu, Samsun, ünye, Ordu Giresun. Trabzon, ve Rize ) Iskelelenne azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Me='adet lanı altında acentahgına müracaat Telefon adresü I?tanbul 2134 Vılâyet Daimî Encümerifnden: noooo Kilo 55000 8000 80 > 4000 ?000 1000 1000 40)0 2500 5000 500 250 250 500 400 ekmek koyun ve k zu eti s gır etı pinnç c a evat zev in yağ tuz kuru sog n kuru fasuıye patates şeker kırmızı mercimek siyah , nohut börıilce Inönü şehiryatı mektebi için muktezi balâda nev'i ve miktarları yazdı et ve ekmek ve erzak kapab zarf usulile 11 hazlran 930 çarşamba günü saat on bire kadar ayrı ayn münakasaya konulmuştur. Taliplerin vakti muayyene kadar teminat ve teklil mektuplannı Daimî Encümene tevdi eylemeleri ve şeraiti öğrenmek is:iyenlerin Encümen kalemine müracaatlan. YAZ YAKLAŞIYOR Sıcaklan düşünerek Mayısm 16 ıncı cuma günü sabah saat Hastanenin 930 senesi ihtiyacı ol n balâdı muharrer 37 kalem erzak il e 10 da Haydarpaşa'da Yeldeğirmeni'nde benzin vakom vemazor yagı 5 mayıs 930 tarihinden 25 mayıs 9 0 p ıza Toledo apartımanında bulunan ve Mösyö kü nüne kadar yirmi gün müddet e münakasa' aleniyeyi yalnız kok komü Salomon Toledo'ya ait müzeyyen ve nadide eşyalar müzayede suretile satüacakr IÜ kapalı zarî usu'ile münakas;ya vazedildiklerinden talip ola ların yevtır. mi mezkurda teminatlar le birlikte hastanede mütışekkü komı y na ve 9 parçadan • mürekkep masif meşe evsafı şeraitını görmek ıç n de her gün ıdaıv ve hesap raemurluğuna asrî nefis yemek oda takımı, hezaren VImürac^arlan. yana mamulâtı 8 parçadan mürekkep kadife salon takımı, fevkalâde zarlf akaju ve bizote kristallı vitrin, kadife ve Hereke ipekli perdeler için sobalar maslf ceviz ağacmdan Viyana mamulâtıttçkapılı elbise dolabı, Japon ve mahoy kaplama karyolalar, Ingiliz masif mahon a^acından şifonyer, kristal ve bronz avlzeler, portmanto, kolon, kristal ve malta jardinyer, Rokoko istili nefis bir porselen 1 Galata Emekyemez Karamolla sokağı No. 9 imam meşrutası. ayna, metalblan çay takımı, mozayık ta2 Kızıltoprak Hacı Mustafaefendi caml sokak No. 9 hane. bureler, tatlı takımı, kristal kadeh takımı 3 Üsküdar Muratreis Çavuşdere sokak No. 177 V s hane hissesL porselen tabak takımı, komple banyo 4 Çamlıca civarında lmraniye karyesi Alemdağı caddesi No. 68 fevkhıde odası, matbah takımlan vesair eşyal odalar ve dükkân. beytiye cBogs et Noigt» markalı fevka5 Galata Arapcami Perşembepazarı No. 22 24 mağazanın V, hissesi. lâde Alman piyanosu. Anadolu ve Acem 6 Çamlıca civarında lmraniye Alemdağı caddesi 62, 64, 66 No. dükkân. seccade ve halılan. Pey sürenlerden 7 Çadırcılar No. 31 dükkân. (Çarşıda ) 100 de 25 teminat alınır. 8 Galata Kemankeş Kara Mustafapaşa Hamam sokak No. S dükkân. 9 Çarşı'da Çadırcılar No. 19 dükkân maaoda. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 10 Galata Kemankeş Kara Mustafapaşa Kara Mustafapaşa caddesi No. 63 Mayısm 16 ıncı cuma günü saat 10 da Yeraltıcamii önünde dükkân. Beyoğlu'nda Harbiye Nişantaş cadde11 Galata Kemankeş Kara Mustafapaşa Helvacı sokak No. 4 dükkân. sinde Cemal Bey apartımanının 4 nnmaralı dairesinde bulunan ve muteber 12 Çarşı Terlikçiler No. 21 dükkân. bir aileye ait müzeyyen ve nadide eşya13 Haydarpaşa Ibrahimağa cami sokak No. 19 muvakkithane. lar müzayede suretile satılacaktır. 14 Çarşı Gelincik sokak No. 21 dükkân. 9 parçadan mürekkep pek zarif yemek 15 Usküdar Rum Mehmetpaşa Bedesten dahilinde No. 6 dükkân. oda takımı, Ayerağacından şifonyer İle 16 Mahmutpaşa Sultanodalan No. 22 24 dükkân. birlikte müzeyyen yatak oda takımı, 2 17 Bahçekapı Çelebioğlu Alâetrin münhedim halâların mahallin* yapılan adet bronı karyola, dolaplar, lavabo, ve barakalann bulunduğu arsa. (Abacılar'da) karyolalar, Amerikan koltuklar ile oto18 Usküdar Rum Mehmetpaşa Bedesten dahill No. 1 dükkân. man salon takımı, ipekli ve tül perde19 Çarşı'da Kazazlar Ressam Basmacilar No. 49 dükkân. ler, vitrin ve kadın yazıhanesL kanepe, 20 Beyazıt Kaşıkçılar No. 9 dükkân. koltuk ve sandalyalar, salamandr ve çinl 21 Galata Şehlt Mehmetpaşa Üsküpçüler No. 13 baraka.' sobalar, portmanto, kolon, etajer ve 22 Galata Hacıâma Arapkuyusu fırın üstünde oda. masalar, elektrik avizeler, tablolar, mat23 Galata Yolcuzade Iskender caddesi No. 1 garaj. bah eşyaları, tabak ve çay takımlar^ 24 Anadoluhisan Göksu mevkii gazino fevkinde oda. filtra, biblolar, güzel bir salon gramoMüddet: 28 mayıs 930 çarşamba günfl saat on dört buçuğa kadar. fonu, muşambalar vesair eşyai beytiye Yirmi gün müddetle ilân edilen balâda muharrer emlâkin pazarlıkla kiraya Fransız markalı nefis bir piyano, Anaverilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve dolu ve Acem halılan ve seccadelerl. teminat ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için îstanbul Evkaf Fey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler müzayede odasındakl ecri misil raporunu okuyabilirler. PAZARLIKLA KİRAYA VERİLECEK EMLÂK Vakıf akarlar müdürlüğünden: MÜZAYEDE İLE SATIŞ Karacabey Harası müdiriyetinden: Hara hayvanatından ( 3 ) kısrak ve bir yaşında (10) tay ile (50) manda ineğl ve (50) döğe ve (30) erkek malak 26 mayıs 930 tarihinde Karacabey'de açılacak panayırda ayn ayn ve alenl müzayede ile satılacağından talip olanlann yevmi mezkurda Karacabey'de hazır bulunmaları ilân olunur. VANTILÂTÖR AmmeTutherSeck Greffenhıs Werk sabık fabrikalarından müteşekkil dünyaca meşhur Mayısın 16 ıncı cuma günü sabah saat 10 da Şlşli Osman Bey'de Ahmet Bey sokagında Narllyan fabrlkası karşısmda Feridiye apartımanı 4 numaralı dairesinde bulunan müzeyyen ve nadide eşyalar müzayede suretile satılacaktır. MI A G Her nevl değirmen, ekmek fırmi, siiolar, çimento, bira ve kâğıt maklneleri tesis edilir. Talep üzerine meccanen plân ve proje tanzim ve mühendislerimiz tarafından sdyaret edilir. Fazla tafsilât için Galata' da Perşembe pazarında Aslan handa 15 numaralarda miıhendis AEG , ihtiyacınızı şimdiden temin edin z. PAZART1KLA KİRAYA VERİLECEK EMLÂK T k A o ':m Elektrik şirketi ı n ırtn yesi. Galata Bahtivar Han İZAKİNO ARDİTTİ Müesseselerine müracaat olunması. Transmisyonlar, değirmen taşları kayışlar, ipek ve işbu ticarete mütedair sair bilcümle mevat depomuzda mevcuttur. j Defterdarlık ilânlan Adalar ma! müdürlüğünden: Iki katta 5 oda, sofa, mutfak, ön cihetinde ufak bahçe ve kuyu. Ekssenefon ve şartla ferağından Atinanın icardan borçları olan 365 lira 54 kuruşun temini istifası zımnında taksimatı balâda yazılı Büyiikada'da Nizam caddesinde 38 numaralı hanenin dörtte üç hissesi 284930 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle müzayedeye vazedilmiş olduğundan taliplerinin 195930 pazartesi günü saat on dörtte Adalar idare hey'etine müracaatlan ilân olunur. Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak No. 35 muayene «abahtan akşama kadar. Lui XV ve Lui XVI üslüplerinde ve 16 parçadan mürekkep fantazi pek zarlf salon takımı, Paris'ln meşhur Mersiye fabrikasmm mamulutı olan müzeyyen marketiri yatak oda takımı, atik Fransız, Marketrisi Lui XV fevkalâde masa, meşhur ressam (Zonaro) nun imzasım havi gayet zarif kebir tablo bronz elektrik avizeler, Limoj Havilând markalı mükemmel tabak takımı, Bohem, Çin, 1 Boğaziçin'de Paşabahçesin'de Çınar caddesinde 3 No. otelin üst katı. Japon ve sair vazolar, nefis salamandr 2 Paşabahçesin'de yeniyolda 2 No. hane. sobası, Singer dikiş makinesi, Bnz do3 „ Şehitlik'te 4 No. hane. labı, mükemmel bir bronz heykel, Tonet 4 „ Şehitlik'te 8 No. hane. şezlong, büyük bir çini soba ve teferrtt5 „ Şehitlik'te 9 No. hane. atı ve sair eşyayi beytiye. Anadolu ve 6 Kanlıca'da cami hariminde 10 No. dükkân. Acem halılan ve seccadelerl. Pey süren7 „ Çubuklu caddesinde kayıkhane. lerden 100 de 25 teminat alınır. 8 Beykoz'da Yalıköy'ünde 70, 72, 74, 76, 78 No. iki hane ve üç dükkânın nısıf hissesi. ZAYİ Blr zarf dernnünde Harp AMüddet : 26 mayıs 930 pazartesi günü saat on dört buçuğa kadar. kademisi kumandanlığından almış olYirmi gün müddetle ilân edilen balâda muharrer emlâkin pazarhkla kiraya dugum terhis vesikamı ve ntifus tezkeverilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve remi ve bazı resmi vesikalarımı zayi etteminat ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için tstanbul Evkaf tim. Tenilerini alacağundan hükümlert müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. olmadığı ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler müzayede odaeınHaydarpaşa rıhtım şirketi memurladaki ecri misil raporunu okuyabilirler. rından 321 doğumlu Hayrettin Vakıf akarlar müdürlüğünden:

Bu sayıdan diğer sayfalar: