3 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

3 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

["Venizelos,, klmdlr?X Venizelos Yunanistan'da 3 yenlzelos'un ıslahatı Babıâli ile ihtilâf devam ediyor BalKân harpleri Osmanlı devleti ile anlaşmak mümkün olmıyor Sehir ve memleket haberleri Devlet Bankası Mübadelede Siyasî iciftâl Ingiltere'nin siyaşeti İngiltere Hariciye Nazırı Mr. Hendersori New Castle'de kendisine hemşerilik u n a n ı verilmesi münasebetile irat eylediği nutk ı ingiltere devletinin haricî siyasetine ve hasretmiştir. En mühim cihan mes'e lelerınde ingiltere hukumetinin noktai n a zarı ve h a t t i hareketi bu n u t u k t a izah olunmuştur. Hariciye Nazırınm bu nutku gayet m ü h i m olmakla beraber dahilden ziyade harici alâkadar etmistir. Ingiliz ef kârı umumiyesi bugun daha ziyade dahili umur ve Ingiliz imparatorluğuna ait mübrem mesai ile meşgul olduğundan ve muhalif fırkalar dahi kendi mensupları a r a s ı n d ı zuhur eden ihtilâf ve tefrikalar ile meşgul olduklarından Hariciye Nazırınm temas eylediği mes'eleler ile pek alâkadar olma mıştır. Tesis heyeti faaliyete geçiyor Muamelâtı naktiye müdurü Sırrı B. Banka hakkında ıızun izahat verdi Mekteplerdeki ! Bitarnflar bugün karar verecekler aç yavruların hali ne olacak? ; Gayribübadillere verilecek 62 bin sterlinin tevz işekli Gırid'de ılk teşekkul eden hııkîunet azası hali müzakerede X işaretli zat Venizelos'tiır (Veniıelos) un siyasî hayatı, ciltler | hine tertibat yapıyor ve Makedonya'da öolduracak kadar zeçgindir. Ancak mak Rnm ve Bulgar unsurları anlaştığı gibi sadımız tarih yaamak olmadığından fa Sırp, Bulgar, Karadağ ittifakına Yunaaliyeti siyasiyesini pek ziyade telhis et nistan da dahil oluyordu. 1912 de Mamek suretile makale şeklinde kaydedi kedonya'da icrası talep edilen ıslahat vesilesile Babıâliye verilen müttehlt Sırp, yoruz. Babıâlinin Girit mes'elesi dolayısile Bulgar notasının kabul edilmemesl ve Yunanistan'a karşı ittihaz evlediği teh siyasî nıünasebetlerin bozulmaması üzeditkâr vaziyet ve diğer taraftan memle rine Yunanistan da Babıâliye karşı hali ket dahilinde hüküm süren idaresiz muhasemeye gecmiş olduğundan Balkan lik Yunan efkârı umumiyesinde ve bil muharebesi zuhur etmiş, bunun neticehassa askerî mehafilde fena ve derin si olarak 1912 tarihinde Londra'da aktotesirler hasıl etmişti. Bunun netire^i o lunan Londra konferansı mucibince Oslarak cemiyeti askeriye tarafından 1909 manlı Avrupa'sında Midya ile Enoz hatsenesînde Gudi ihtilâli denilen askeri tmın garp cihetindeki aksam, müttefikisyan çıkarılmıştır. Cemiyeti askeriye Iere terkedilmis, Arnavutluk ise müstanin hareketi, Yenizelos tarafından al kil devlet olarak tanınmıştır. Bulgariskışlanmıştı. Cemiyeti askeriye, bu ihtilâl tan'ın müttefiklerine karşı müfrit iddiüzerine Venizelos'u Atina'ya davet etmis alarda bulunması üzerine zuhur eden tir. Fırkaların mütemadi münazeala ikinci Balkan muharebesinden istifade rından usanmış. bıkmış olan Yunan hal eden Osmanlı devleti Şarkî Trakya'daki muvaffak kı, Yenizelos'u parlak bir surette karsı hudutlarını tashih etmeğe olmus, Yunanistan'Ia da akteylediği lamış, azmü irade sahibi bildiği Girit'H diplomata büyük bir emniyet ve itimat Atina muahedesi mucibince, aralarında pftstermiştir. Salâhiyeti tamme daire münasebatı siyasiye iade edilmiştir. Rusinde ve çizd^i progranı dairesinde ha meli'de Yunan idaresine geçen yerlerde reket edilmek şartile basvekâleti kabul müslüman ahaliye ivi muamele edilmeeden Venizelos, ıslahata bashyarak ka mesi ve bunun üzerine İstanbul'da İttinunu esasiyi tadii, muamelâtı adliveyi ve hat ve Terakki hukumetinin şikâyetlere idareyi, askerî ve malî işleri tanzim ey başlaması, Anadolu'nun garp havalisinlemiş, haricte kazandığı itibar savesinde de vazivetleri şupheli bazı Rumların tehhemen bir istikraz akteylediği gibi Yu cir edilmesi. Londra siıfera konferansınanistan haricinde yaşıyan Yunan'lı nın Adalar denizindeki bes ada hakkınların müzaheretini de temin etmistir. da verdiği kararın Babıâlice kabul edilGirit'HIer, meb'uslarını Atina parlâmen memesi ve iki devletin bu adalar mes'etosuna yollamışlardı. Girit mes'elesi lesi yiızunden bahrî teslihata germi vermüşkülât göstermkte devam ediyordu. mesi gibi hâdiselerin hayluleti yüzttnÇünkü meşrutiyeti idareye nail olmıış »len Babıali ile Yunanistan'ın arası tekolan Osmanlı devletinin Avrupa'da ııu rar acılmağa başlamıştı. Venizelos, iki fuzu artmış. ve Girit mes'elesinde mu devlet arasındaki munazealı mes'elelesirrane bir vaziyet takmmıs idi. Venize rin hal ve tanzimi için Sadrazam S.ıit los, Girit işini bir sureti tesviyeye ikti Halim Paşadan bir mülâkat talep etmişran ettirmek için Babıâlinin hukuku ti. Bu talep Sait Hahlim Paşa tarafınhükümranisine mukabil bir vergi tediye dan kabul edilmis olduğundan mülâkasini ve Girit meb'uslannın Atina parlâ tın Bruksel'de icrası kararlaşürılmıştı. mentosuna kabullerini bir aralık Osman Venizelos, Bu maksatla seyahate çıkmış lı hükumetine teklif etmişti. Venizelos'un ve fakat o sırada umumî harp zuhur etteklifine, Babıâlice cevap verilmedi. Bu nıis, olduğundan anlaşmak imkânı hasıl aralık Rumeli'de işler jeniden karışıyor, olmamıştı. Balkan devletieri Osmanlı devleti aleyHalil Mithat det eden Yıuıan Haricive Nazırı M. Mihalâkopolus'un zevcesi sehrimizde, Yu nan konsoloshanesinin misafiri olarak kalmıstır. Madam Mihalâkopuîos, per şembe günü Atina'ya gidecektir. Atina 1 (Hususi) Turk Yunan muahedelerinin imzası münasebetüe nazırlar meelisi M. Venizelos'a gönderdiği bir telgrafta memlekete ifa ettiği kıymettar hizmetlerden dolayı kendisini tebrik etmistir. M. Venizelos'u teşyi icin sehrimize gelen Yunan sefiri M. Polihronvadis, perşembe günü Ankara'ya avdct edecektir. Darülfünun'da Divan azaları intihap edildi Edebiyat fakültesi divanda müderrislerin hariçte hiç bir işle meşgııl olmamaları fikrini miidafaa edecektir Yeni Darulfunun divanı için dün fakultelerde intihabat yapılmıştır. Hukuk, Edebiyat, Ilâhiyat, Tıp ve Fen fakulteleri mü derıisleri dun muhtelif saatlerde toplan nuşlar ve Darulfunun dıvanına iştirak e decek ikişer müderris intihap etmislerdir. Yapılan intihap neticesinde Hukuk fakul tesinden Muslihittin Adıl, Ebululâ Beyler, Fen fakultesinden Mustafa Salım ve Sabri Beyler. Tıp fakultesinden Kadri Raşit Psşa ve Hasan Resat Bey. Edebiyat fakültesinden Yusuf Şerif ve Mustafa Şekip Beyler. İlâ>hiyat fakultesinden de İzmir'li Ismail Hakkı Beyle terbiye müderrisi İsmail Hakkı Beyler intihap olunmuşlardır. Edebiyat zumresi muderrisleri Darulfü nunu iadre edecek hocaların Darülfünuna vakfı hayat etmiş kimselerden olması, tezını mudafaa ettığı icın gerek Edebiyat fakültesinden ve gerek İlâhiyat fakültesin den Divana daimî muderrisler secmişlcr dir Nıtekim Garp edebıyatı müderrisi Yusuf Şerif ve Ruhiyat müderrisi Mustafa Şekip Beyler Darulfununa vakfı hayat etmışlerdir. Eski Divandaki müderrislerin haricte işleri olduğu için onlar intihap olunmamıslardır . Divana fakulte reisleri de iştirak ede ceklerdir, Divan bu hafta hemen ilk içtîmaını aktedecektir Divanda Hukuk zümresi ile Edebiyat zumresi arasında şiddetli münaka salar olacaçı tahmin olunmaktadır. M. Polihronyadis Atina 2 (Hususî) Patris gazetesi İıtanbul muhabirinin bas papaz Fotiyos ile vaki olan mülâkatını neşretmektedir. Baş papaz, beyanatında Türkiye Yunanistan arasında dostluk rabıtasını tarsin etmek nıaksadile M. Venizelos'un Ankara'ya vaki olan seyahatini tanıamen tasvip etmektedir. Bas papaz kilise reisi sıfatile mazinin unutulmasını tavsiye ederek demiştir ki: « Biz nazarlarımızı maziye değil istikbale tevcih etmeliyiz ve elde edi lecek iyiliğin iki milletin saadetini temin edeceğinden emin olmalıyız. M. Venizelos'un ziyareti siyasî faaliyetinin muvaffakiyetle tetevvücü demektir. Türkiye hukumetinin M. Venizelos'un Baspapazhğı ziyareti hakmdaki yüksek muvafakati, hükumetin bu hususta geniş bir noktai nazara malik olduğunu göstermekte ve ortodoks kilisesinin reisi olan patrikhanenin hakikî manasını tevit etmekteidr.» tup üzerine en kuvvetli pehlivanımızı seçmek maksadile bir miisabaka tertip ettik. Bu müsabakaya girecek pehlivanların ağır sıklet olmaları sarttır. Müsabakalar. Galatasaray kulübünde ve İstanbul güreş heyeti reisi İbrahim Hakkı Beyin teşkil edeceği bir hakem heyeti huzurunda icra edilecektir. Müsabakanın şeraitini ilân, etmeden evvel, Amerlka'ya gitmek arzu eden asjır sıklet pehlivanlarımızın, idarehanemize mtiracaat ederek Cemal Abidin Beyin mukavelenamesini bütün teferruatile öğrenmelerini ve islerine geldiçi takclirde müsabakaya kaydolmalarını rica e Rum Baş papazının dikkate şayan sözleri Maliye Vekâleti muamelâtı mudıri umumisi Sırrı Bey, dun Ankara'.i Hff miyetin h e m e n her yerde birer^dele komisyonu tatildi. Yalnız M. Rivas ya avdet etmistir. Sırrı Bey kendisile | şubesi vardır. Cemiyetin merkezif bir aralık komisyona giderek bir mudgörüşen bir muharririmize Devlet Ban Ş Ankara'da bir milyon liraya malî det meşgul olmuştur. Bitarafların bugün sonra kası hakkında şu malumatı vermiştir: fy olmuş «Çocuk sarayı» ndadır. 23^ aralarında son bir istişareden vaziyet edılmiş iken iade olunan Istan« • Bütun devletlerde tedavül ban ^ nisan 930 günü çocuk bayramı^ kası mevcuttur. Hükumetin girıştiği Idır ve o gün her tar&fta şenlik^ bul'daki Yunan emlâkınin vaziyet müdBılâkis hariç ve bilhassa îngiltere'nin detine ait olup tahsil edilememiş bulumuhim malî ve iktısadî ıslahatın mesS ler, alaylar tertip edilir, ve memt' nan icar bedellerinin kime verilmesi lâ sabık muttefiki Fransa efkân umumiyesi nedi olacak olan bu müessesenm teknik İngiliz Hariciye Nazırınm nutkuna çok etekâmulât dairesinde teessus edebilme r leketin her köşesinde rozet da| zım geldiğine dair hakem sıfatile karar hemmiyet vermiştir. fğıtıhr, «Himayei Etfal» Cemiye| lannı bildirecekleri tahmin edilmekte si için bir seneyi mütecaviz bir zaman 1 Mr. Henderson'un n u t k u n d a k i başlıca v ti menfaatine halktan para top# dir. dır yapılan tetkikat neticelenmiştir. noktalar şunlardır: | Ankara'da bulunan Başmurahhasımız Bühassa banka memleketin mühim f lanır. « Umumi terki teslihat konferansmın dertlerinden biri olan faiz ve iskonto f Bu cemiyetin bir şubesi de İsI Tevfik Kâmil Beyin avdetinde de ko Igelecek sene, hiç olmazsa obur senenin başfiatlarmm tahfif ve tanzimi ve para f tanbul'dadır. Fakat nüfusu, binlf misyon heyeti umumiyesi toplanacaktır. larında toplanacağını umit edıyorum Cemız kıymetinin sur'atle istikrarının te tnetice teberrüatı her vilâyetten4 Bu içtimada tazminat talepnamelerinin miyeti Akvam misakı Ingiliz politikasmm mini gıbı en hayati rollerı de ifa ede *pek çok olan İstanbul şehrinde^l1 kabulü için verilen ve hitam bulmak u esasıdır. Tekrar bir harbi umumi çıkma zere olan müdedtin temdidine karar ve smı menetmek istiyorsak sulhu müsale cektir. çocuklar için ne yapıldığını pek# rilecektir. met işlerini kat'î surette tanzim etmeli Bankanın hissedarlarına temin edeiyi bilmiyoruz. Gülhane parkınff Gayrimübadillere 62 bin liranın yiz Bu tanzim siyaşeti üç kısımdan mu ceği kâr yalnız mevzu sermayesinden rekkeptir: da yapılan ve bir müddet sonraj tevzii ibaret değildir. Sermaye olan 15 milyon harap olmağa başlıyan çocukJ Yunan 1 Devletler ile munferit münasebetlerlhükumetince tesviye edilen hradan maada banknot ihracı suretile mizi memnunıyetbahş oyle bir esasa kurbahçesini bile lutfen ! İstanbulf 62 bin Ingiliz lirasının gayrimübadillere temin edeceği muhim kârlar da hisseki aramızda çıkabilecek her Belediyesi yaptırmıştır. f tevzii mes'elesi etrafında hariciye hu malıyız ve tefrikayı mutekabıl ıtilâf ilehangi darlarına ait bulunacaktır. ihtilâf berDiğer taraftan İstanbul ilk* kuk müşavirliğinin tetkikat yapmakta taraf edebilmeliyiz. Devlet ilk bir kaç sene için hissedarmekteplerinde dört bin kadar olduğu anlaşılmıştır. Bu tetkikata lü 2 Devletlerin müşterek menafiine hizlara yuzde altı temettuü tahtı temine zum görülmesi, itilâfnamede, paranın met olunabilecek zeminlerde nafi olabi almıştır. Bankanın sur'atle teessüs e g. Daha çok fazladır ya! yardı ma, yani karnı doyurulmağa gayrimübadillere tevzi edileceğine dair lecek beynelmilel her türlü teşriki mesaiyi debilmesi için faaliyete başlanmak üzeolmamasından ileri teşvik etmeljyiz. redir. Müesses hisse senetleri yoktur. muhtaç talebe vardır. Okumak sarahat mevcut gelms.tr. Bu hukukl nokta hakkında ha3 Cemiyeti Akvam makanizmasının t e 15 milyon liralık hisse senetleri A. B. C. için mekteplere koşan bu aç, bericiye hukuk müşavirliğinin mütaleası, rakkisine çalışılmahdıp. D. serilerini ihtiva eder. Bundan gaye nizleri solgun yavrulara «Hima Vekâlet encümeninde de tetkik edildlkBu üç kısımdan ıhtimal en mühimmi ü memleketteki bütün teşekkul ve zümyei Etfal» Cemiyeti değil.her ten sonra verilecek karar Heyeti Veki cuncusüdür. Bu makanizma şumullü, elâsreleri banka ile alâkadar edebilmektir. ne «Hilâliahmer» Cemiyeti yar lenin tasvibine arzedilecektir. tikî, kuvvetli ve emin olmalıdır ki her h a n Hisse senedatı kaydına bankalarca dım eder. Gazetelerin yazdığın Vekillerin, paranın gayrimübadillere gi tazyik ve b u h r a n a mukavemet edebilyakında başlanacaktır. Bilhassa bütün göre Hilâliahmer Umumî Merk tevzline taraftar olduklan haber veril sin. Umum beynelmilel ihtilâfların son çamemurlann iştiraki için teshilât göstere olarak hakem ile hüline ait olan m u t a zinin bu iş için İstanbul şubesine mektedir. savver «Umumî kanun» bilcümle devletler , rilmiştir. Vatandaşlarımız yazılacaklan verdiği tahsisatla bu sene ancak tarafından kabul olunduğu takdirde cihau hisse bedelini peşinen vermekle mükeliki bin talebeye yardım edilebilemes'elelerinde kuvvet yerine hakem kat'î lef değillerdir. Yüzde onunu kayıt esnasurette yerleşmiş olacaktır > cekmiş. Şu halde diğer iki bin sında yüzde otuzunu banka nizamnaTiyatro mektebi talebenin, okumak için açaçına mesinin hükumetçe tasdikinden bir ay Darülbedayiin tesis ettiği tiyatro mek Mr. Henderson'un ehemmıyetle temas eymekteplere koşan bu (hima tebine girmek üzere kayıtlanm yaptı lediği diğer mes'ele dahi terki teslıhattır. sonra, yuzde otuzunu altı ay ve mütebakisini de bir sene sonra vereceklerdir. ye) muhtaç, zavallı (etfal) in ranlar, dün, Tepebaşı kışlık tiyatrosunda Mumaileyh demiştir ki: «Ingiliz efkân umumiyesinin her sınıfı. harbin bilfiıl men'i hali ne olacak? [ imtihan edilmişlerdir. Mektepe kayde için care terki teslihat hakkında beynelmiTesls heyeti faaliyete geçmek üzeredılmek üzere müracaat edenler kırktan dır. Kayıt rmıamelesinin hitamında «Hilâliahmer» in gıdasız, kimf fazla idi ise de imtihanlara biri hanım lel bir itılâf husulü olduğuna kanidir. 8 u yapılacak meelisi idare intihabmdan etmistir. teşrinisanide Cenevre'de toplanacak terki sonra nizamname hazırlanarak tasdika isesiz çocuklar hakkmdaki alâkaft olmak üzere 34 genç iştirak Bunlara ezberledikleri parçalar insa et teslihat komisyonu mesaisinin k a t l netice arzolunacalttlf. Bandan sonra bir ay f ve yardımını minnet ve şükranla? tirilmiş, boy, cüsse, şive, tarzı telâtfa?: vererek bir umumi terki teslihat konferanzarfmda banka teessiis etmiş bulnna J karsılarken, bu yavrulara bak j» arı da nazarı dikkate alınmak suretile sınm gelecek sene yahut 1932 senesl iptiJmak, onları korumak vazifesi'* neticede en ziyade muvaffak olanların d a l a n n d a toplanabilmesini temine çalışıcaktır » f asıl ve bilhassa «Himayei Etfaljf kabulü kararlaştırılmıştır. Kabul edllen yoruz. Harbe ımkân bırakmamanın ilk şarf Cemiyeti» nin değil midir? olan senevî tenzllâtı yeniden tesbit için tı lâzımı terki teslıhattır.» Ingiliz Hariciye Nazırınm bu sözleri ere şimdilik elli lira aylık verilecektir. I Söruyoruz! Kazanç vergisi Muvaffak olarak kabul olunanlann lemıyeti Akvara misakmın ingiltere siyasimlerini havi bir liste dün akşam Da setinin esasmı teşkil ettiğmi beyan eden Kazanç vergisınin ikinci taksıtinin teşrinısaninin sonuna kadar tedıyesi lâzımdır. rülbedayi methaline asılmış ve muha Fransız'ları m e m n u n etmistir. H a t t a bu cümlelerin İngiltere'nin berrî Avrupa devBu muddete kadar taksıtıni vermıyenlerden sebeciliğe müracaatlan bildirilmiştir. letlerile ve d a h a doğrusu Fransa ile sulhim vergi, yuzde on zammı ile tahsıl edilecektır. İmtihanda Semiha H . Sabih. Sami, muhafazasında teşriki mesaide bulunaca Âli, Tacettin, Semih ve Nizamettin fını t a z a m m u n eylediğine hükmedilmiştir. Memurlar ve Devlet Bankatı Beyler muvaffak olmuşlardır. Defterdarlık devaire gönderdiği bir ta Fakat h a r b m men'i için birinci şart terki Ekmek ve francala fiatları mımde memurlann Cumhuriyet Merkez Ban teslihat olduğunu ifade eden cümle F r a n İstanbul gümrüklerinde ayrı, ayrı çakasma kayit muamelesinin sur'atle ikma lışan satış komisyonlarının muamelâtı Teşrinisaninin dördüncü salı günü saba sız'ları hiç m e m n u n etmemiştir. F r a n s a eflini rica etmistir. Hey'eti umumiye ictimaı işkâl ettiği ve bazı yolsuzlukları ve şi hından itibaren ekmek dokuz kuruş on pa k â n umumiyesi evvelâ emniyet ve sonraiçin bu kayit muamelesinin ikmaline inti kâyetleri mucip olduğu nazarı dikkate raya fırancala on dört kuruşa indirilmiştir. d a n terki teslihat olduğu noktasında h â l â zar edılmektedir. sabitkadem bulunuyor. Emniyetten m a k Su bentlerinin tamiri almarak bütun bu işler için başmüdiVali B. hasta Dün belediye fen müdurü Ziya Beyle su sat ingiltere dahil olduğu halde Avrupa sulriyet emrinde bulunmak üzere yeni bir Vali Muhittin Bey rahatsız olduğundan satış komisyonunun teşkili muvafık gö mutehassısı Bürhanettin Bey bentlere gide h ü n ü n sureti hususiyede kefalet altına almması demektir Halbuki İngiliz efkân u dun makamına gelememiştir. rülmüş ve tarzı mesaisi hakkında haıır rek teftişatta bulunmuşlardır. Bu sene bü mumiyesi bunun aleyhindedir. İngiliz'lere yuk bentte muhimce tanurat yapılmıştır. Tahriri müsakkafat komisyonları lanan talimatname berayı tasdik müdi Bu sebeple gelecek yaza büyük bentte kâfi göre evvelâ terki teslihat yapılmah ve emniyet b u n u n neticesi olmalıdır. Musakkafatın Fatıh'ten itıbaren yeniden riyeti umumiyeye gönderilmiştir. mıktarda su bulunacaktır. Ayrıca; dün muvakkat satış komisyotahnrı için teşkil edılecek olan uç komisyon Mr. Henderson'un n u t k u İngiliz F r a n reis ve azaları Maliye Vekâletince tayin e nu fevkalâde bir içtima aktetmiş ve Şehir Meelisi perşembeye açılıyor sız noktai nazarları arasındaki telifi a d e t a Yeni Şehir meelisi perşembe günü saat dilmiş ve isimleri Defterdarhğa bildirll kendisine satışları tevdi edilen 928 se14 te eski Cemiyeti Belediye salonunda ilk m u h a l olan zıddiyeti bir d a h a isbat etmismiştir. nesi gayesine kadar müddeti geçmiş çtimaını aktedecektir. Yeni azaya daveti tir. Halbuki bu zıddiyet mevcut oldukça ve teraküm etmiş malların tesbit ve yeler gönderilmiş ve bütün hazırhklar ik ne terki teslihat komisyonundan, n e de tasnifinin tesrîine karar vermiştir. Ko mal edilmiştir. Azaya tevzi edilmek ü konferansmdan bir hayır çıkacağı yoktur. C. H. Fırkası teşkilâtı misyon bir taraftan da bu bilâ sahip zere talimatnameler tabolunmuştur. Şurası şayani dikkattir ki İngiltere VeliHalk Fırkasının yeni teşkilâtı hakkmda eşyayı yegân yegân tetkik etmekte ve Şehir meelisi toplanınca 8 encumen in ahdi evvelki gün irat ettiği n u t u k t a Oemlhenuz İstanbul merkezme tebliğatta bulu çahnanlar ve manifestolarına tetabık ihap olunacaktır. Bu encumenlerden biri yeti Akvamın ve İngiliz imparatorluğunun nulmamıştır. Yeni teşkilâtta memurlar etmiyenleri tesbit etmektedir. Bunların daimi encumendir, haftada dört defa top vahdeti müeesseselerine Ingiltere'nin fev fırkadan cıkarılacak ve idare hey'etlerinde mes'ulleri meydana çıkarılacaktır. Sa lanacaktır. kalâde itimadı olduğunu beyan ederek H a memur olmıyanlar bulunacaktır. İstanbul lâhiyettar zevatın beyanına göre bu saDiğer encümenler de Nafia, Maarif, İk riciye Nazırile hemfikir olduğunu izah e t kâtipliğme tayin olunan Memduh Şevket B. tisat, Sıhhiye, Mülkiye, Bütçe tetkik ve he mistir. Her halde İngilterenin yakında t o p Istanbul'a gelmiş ise de işe başlamamıştır. tıştan hazineye asgari bir milyon lira sap encümenleridir. lanacak Cemiyeti Akvam terki teslihat ko'Yeni fırka kâtibi ancak yeni teşkilâtın tat ya yakın paranm gireceği muhakkak Bunlardan başka azalar, hariçte toplanan misyonunda m ü h i m bir rol oynıyacağı a n addedilmektedir. bıkınde ise başlıyacaktır. bir çok komisyonlara da memur edilecek laşılıyor. nıııııınıııııııııııiMiıınııııııııniMiıiMnıııııııııııııııııiHiiMiııııııııııiııııııiMiııiMiııııııııııınıııııııııııııınııııııııııınnınınııııııııiııııııınıııııııını erdir. Bu komisyonlar 20 kadardır. Türkiye'de senelerdenberi te $ tetkik ediliyor fc 2ssüs ve teşekkul etmiş bir «Hi« naktiye f( mayei Etfal» Cemiyeti ve bu Dun pazar olduğundan muhtelit müba Yeni gümrük satış komisyonu Galatasaray izcileri MUHARREM FEYZt Kâzım Pş., izcîlere B.M. Meelisini bizzat gezdirmek suretile iitifatta bulundu Belediye azasını davet C H. F. İstanbul merkezinden5 teşririsani 1930 çarşamba gunü saat on beşte İstanbul Umumî Meclis Fırka gurupu içtima edecektir Aza hanım ve beyefendilerin Cagaloğlu'nda C. H F. merkezinde aktolunacak içtimada hazır bulunmaları mercudur. Haricî borçlann tediye şekli «Stambuh gazetesinin verdiği haber ihtiyatla telâkki edilmelidir Sadullah B. Yalova'dan geldi Peşte sefirimiz Behiç B. perşemraber Meclis bahçesinde Galatasaray izcileri Reis Pş. i c be günü Peşte'ye hareket edecek ve Bundan Cumhuriyet bayramma iştirak için rafya müzesini gezmişlerdir. Peşte'de toplanacak tayyare kon sonra B. M. Mecllsine gelen Galatasaray•Vnkara'ya giden Galatasaray izcileri, feransına iştirak evlivecektir. • •» • «• Behiç Bey Peşte'ye gidiyor M. Venizelos'a Hariciye Vekâleti na nıına mihmandarlık eden Hariciye ka lem mahsus müdürü Kemal Aziz Bey dun akşam Ankara'ya avdet etmistir. Kemal Aziz B. gitti bükumet merkezimizde cok büyuk hüsnü kabul çörmüsîerdir. Resmi geçitte butün izcilerin halk ve buyuklerimiz tarafından nasıl takdir etlildiklerini yazmıştık. Galatasaray İ7cileri bayram gününden evvel şehri, Türk Ocağını, etnoğ lılara Ankara izcilerinden Samlh Rifat Bey meclis hakkında izahat verilirken Reis Kâzım Paşa Hazretleri gelmiş ve gülerek: « Ne o? ne yapıyorsunuz? Diye sormuştur. Reis Paşa izcilere iltifat etmiş Seyrisefain müdurü umumisi Sadullah Bey dün akşam Yalova'dan sehrimize av Fransızca İstanbul gazetesinln Ankadet etmistir. ra'dan aldığını söylediği bir habere gö»e tnşaat ustaları cemiyetinde hükumet eski Osmanlı borçlarile Cumİstanbul Vilâyeti dahilinde çalışan in huriyet idaresi tarafından aktedilmlş osaat usta ve kalfaları cemiyeti azaları dün !an yeni borçlar arasında simendlferlere Sirkeci'deki cemiyet merkezlerinde toplan ait olan borçlar da dahil olduğu halde, mıslar ve yeni sene idare hey'etlerini sec tediye hususunda hic bir fark gözetmemislerdir intihabat hararetli olmus bu es meçe karar vern«istir. Binaenaleyh bünada îscilerin mütekabil haklarına daha zi tün borçlar için yüzde tediye nisbeti ayyade riayet edilmesi talep olunmuştur. ni olacaktır. Türkiye hükumeti yakında Akşam reylerin tasnifinde muhendis Kad muhtelif dayinlerle mukavelâta müstenit ri, muhendıs Mahmut Beylerle Reşat. İz olan senevî tenzilâtı yeniden tesbit için zet, Bartın'U Huseyin ve Fener'li Andon E müzakerata girişecektir. fendilerin ekseriyet kazandıkları anlaşıl Cumhuriyet Bu haberin tahakkufc mıştır. edinciye kadar kaydi ihtiyatla telâkki ve alâka göstererek meelisi gezdirmiştir. edilmesi lâzımdır. Galatasaraylılar Paşanm neıaketinden Mümessiller geliyorlar cok mütehassıs olarak. beraber bir resim Ankara 2 (Telefonla) Duyunu LTnm çektirmelerini rica etmigler ve kendile miye hâmilleri vekilleri hükumetle temas rlle beraber meclisin bahçesinde yukar etmek uzere bu ay nihayetlerine doğru Anki fotoğrafiyi aldırmışlardır. kar*'ya geleceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: