3 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

3 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhurtyet Bu akşam M E L E K sinemasında 3 Teşrinisani 1930 Şımdıye kadar görülen sö/.lü, şarkılı ve t'anslı îilmlennin en güzeJi Kaf ese giren keklik! Ertesi gün bu mektubuma cevap Evkaf Nezareti mümeyyizliğin den mütekait Nail ve esbak sadaret gelmişti. Meçhul sevgili bana şun kalemi hulefasından Cami Beyler, ları yazıyordu: «Size karşı hiç bir toprak zeminli mah?.!le kahvesinin hissim olmadığını söylersem hakt dip tarafındaki sedirde karşılıklı kati inkâr etmiş olurum. Cuma gübağdaş kurarak tavla oynamağa nü öğleden evvel köprüde buluşa koyulmuşlardı. Kahveci, hırıltılar rak Heybeli'ye gidelim. Orada bir çıkararak kaynamakta olan sema otelde görüşürüz. Her hangi bir verin karşısında şekerleme kestiri müşkülâta maruz kalmamak için yor, pis önlüklü bir çırak, ustasının otel defterine beni refikamz olarak «habı gaflet» e dalmasım fırsat bi kavdettirebilirsiniz.» Bu mektubu okuyunca sevinç delerek raftaki kavanozdan lokum alisi olmuştum. Ben ondan kısa bir sırıyordu. tki kafadar, tavladan usanınca mülâkat istiyordum, o bana bir vusdominaya başladılar. Ondan da bı lat vadediyordu. Ben ondan bir gül kınca tatlı tarafından sohbete dal bekliyordum, o bana bir gülüstan dılar. Bir taraftan nargilelerini to veriyordu... Uzatmıyayım, mektupta tayin ekurdatıyorlar; bir taraftan da bütün ihtiyarlar gibi, birbirlerine dilen gün vapura bindik ve Heybegençlik maceralarmı naklediyorlar li'ye çıktık. O, her zamanki gibi yüzünü hiç bir çizgisi görünmiyedı. Nail B. şöyle anlatıyordu: Tamam otuz sene evvel Na cek surette kalın ve siyah bir peçe dire ile evlenmiştim. Fakat iyi bir ile kapamıştı. Otele doğru ilerlerparça düşürünce, eski hovardalık ken heyecandan bunalmıştım, söz âlemlerimi tazelemekten geri kal söyliyemiyordum. O da ayni halde olmalı ki sesini çıkarmıyordu. Nimazdım. hayet otelde bir gün evvelden haCami B. sordu: Yeni evli olduğun halde dışa zırlatmış olduğum odaya girdik ve rıdan otlakçıhk etmeğe sebep ne kapıyı kapadık. Kalbim gümbür idi? Yoksa karını sevmez miydin? gümbür atıyordu. Dizlerim titriyor, Karımı çok severdim. Fakat cenelerim birbirine vuruyordu. Ya haram tatlıdır, derler. Ben de dışa nına yaklaştım ve titrek bir sesle rıda ele geçirdiğim kadınlardan yalvardım: Artık merhamet ediniz de baska zevkler alırdım. Nail B., kahveciye nargilesinin «mahı cemalinizi» bana gösteriniz. ateşini tazelettikten, yeni demlen Sizin için nasıl yanıp tutuştugumu... Kadın, sözümü tamamlamaya miş birer çay daha ısmarladıktan meydan bırakmadan gürültülü bir sonra hikâyesine devam etti: Bir akşam, işimi bitirip te da kahkaha sahvererek peçesini kal ireden çıktığım zaman, kapının ö dırdı... Eyvah! Ne büyük bir belânünde şık bir kadına rastladım. Ka ya çattığımı, ne zavallı bir vaziyete lın bir peçe ile kapanmış olan yii düştüğümü o zaman anladım. Cami Bey, bitmek üzere olan narzünü görememekle beraber enda gilesinin son dumanlanm savura mının biçiminden, eldivenlerinin tamamen kaoıyamadığı beyaz ve rak: tombul bileklerinden, zarif iskar Niçin, dedi, kadın çok mu çirpinler içine sıkışan minimini ayak kindi? Yoksa kör, uyuz veya cadalanndan bunun güzel bir parça ol loz bir şey miydi? duğunu kestirmekte gecikmedim. Hayır, ne kb'rdü, ne de uyuz... Eneyce yakışıklı bir gençtim. Bu Bilâkis genç ve güzel bir parça idi. sebeple kadın, peşini takip ettiğimi Fakat onu Heybeliada'nın otellerianlayınca, bir kaç defa dönüp ba ne getirmeğe lüzum yoktu. Onunla na bakmaktan kendini alamamıştı. kendi evimdede her zaman görüşeErtesi gün bu kadını ayni saatte bilirdim. gene ayni yerde gördüğüm zaman, Sakın hizmetçiniz olmasın? bana büyük bir meyil beslediğine Ondan daha belâlısı idi, kendi tereddüt etmiyerek yanına yaklaş karımdı! Kıyafetini değiştirerek tım, yavaş sesle ve bir kaç sözle aş ve bana yolladığı mektubu bir arkımı itiraf ettim. Sözlerime cevap kadaşına yazdırarak bu oyunu oyvermedi, fakat itiraz da etmedi. namıştı. Üçüncü gün yanıklı bir aşk mek Peki, sonra ne yaptınız? Dertubu hazırladım. Bu mektubumda hal otelden çıkıp gittiniz mi? yalnız güzel yüzünü görüp güzel Nail B. gözlerini çapkınca süzesözlerini işitmek için bir kaç daki rek gülümsedi: kalık bir mülâkat istiyor, buluşula Budalamıyım ben, dedi, o kacak yerin inithabını da onun arzu dar zahmetler ve heyecanlar mukasuna bırakıyordum. Daireden çıkar bilinde kafese giren bir kekliği koçıkmaz, tahmin ettiğim gibi, kadı lay kolay salıverir miyim hiç?. O nı gene orada buldum. Yanından gece orada kaldık ve ertesi gün birgeçerken mektubu usulca şemsiye birimizle tamamen bansmış olarak sinin içine bıraktım. Hiç bir şey de evimize döndük! meden uzaklastı. AGÂHIZZET İkilik Devam ediyor Istanbul mıntakasının, ayrılan kulüplere verdiği mühlet, zu akşam bitiyor Seyrisefain 1 BİR TANGO LÜTFEN nam buyük operet başlı\or. Heveti temsilıyesi BtRLEŞİN'CE) Hlminin ve asrî operetın başında ( İKt KALP yıldizlan WILLY l iiyük F O \ S F ve FEE MALTEN eibi iki sevimli artıst vardır. ve tango, lüks ve aşk lilmi olan Merkez acentası: Galata köprü basmda Beyoğlu 2362. Şube acentası: Sirkeci'de Mühürdar zade hanı altmda Tel. lst. 2740 TRABZON BİRİNCİ POSTASI ( MAHMUTŞEVKETPAŞA ) vapuru 4 teşrinisani salı akşamı Bu filmde işidılecek nefis pjrçalar herkesin ağ zında dolaşacaktır. İstanbul'da futbol kulüpleri arasmdaki iGalata rıhtımından kalka killk ve ayrılık devam ediyor. İstanbul mmİlâveten: Sö/lıi ve ses'i F O X ]UR\"AL dünya havadi^eri. ıak Zonguldak, lnebolu, Sinop, takası, ayrılan kulüplere, tekrar mıntakaya J Samsun, Giresun, Trabzon, Riiltihak etmeleri için dün akşama kadar mühlet vermişti. Bu satırların yazıldığı ^aBu akşatn ze'ye gidecek ve dönüşte Sürmemana kadar ayrılan grup, birleşmek için ne, Trabzon, Tirebolu, Giresun, müracaat etmemişti. Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, lneUtnumi spor kongresi bolu, Zonguldağ'a uğrıyarak geHalkın mah^ubu ve sinemanın şahı Umumî spor kongresinin akdi için diğer ' 'tir. mıntakalara yazılan mektup ve çekilen telgraflara her taraftan kongrenin akdi le hinde cevaplar geldiğini yazmıştık. Ayvalık sür'at postası (.EORGE^ OHNET'in romanmdan muktebes Esasen nizamname üç mıntaka ittifak et(MERSİN) vapuru 4 teşrinisatikleri taktirde kongrenin içtimaa davetine müsaittir. ni salı 17 de Sirkeci rıhtımından Ahiren Ankara muıtakası da İstanbul 'karak Ge!ir>olu. '^'•'•akkale. mıntakasının mektubuna cevap vermiştir. ramamen Fransızca sözlii birinci b yük filmıni SUZANNE BIAN'CHETTI. Küçükkuyu, Edremit, BürhaniBu mektupta, hükumetin bugünlerde konve MARY GLORY ile birlikte temsil ed le cektir. ye, AyvalıŞ'a gidecek ve dönüşte gre akdine karar vermek üzere olduğu ve İlâveten: Sesli ve sözlü FOX JURNAL ile sesli ve sözlii varyete neticenin İstanbul mıntakasına bildirileceği mezkur iskelelerle birlikte Al beyan edilmektedir. tınoluğ'a uğrıyacaktır. numaralan. BlR YAZ GECESLNİN RÜYASI Resimleri canlı ve sesli İstanbul mıntakası, kongrenin içtimaa Azimette Gelibolu için yük abale, pek yeni küçük bir şaheserdir. daveti mes'elesini kat'î bir şekilde hallet mek için salı günü akşamı toplanacaktır. ınmaz. Hükumet, kongreyi yakında içtimaa davet etmediği takdirde İstanbul mıntakası ni Thomas Mann' ın me^hur eNennden muk ebis ve zamnameye tevfikan kongreyi istanbul'da (ÇANAKKALE) vapuru 5 teştoplanmağa davet edecek ve spor hayatımızrinisani çarşamba 11 de Gala daki keşmekeşe bir nihayet verilmesine çauşacaktır. lata rıhtımından kalkarak ÇaGali.tasaray'hların kadirşinaslığı nakkale, tzmir, Küllük, BodGalatasaray kulübünün reisi ve İş Ban rura, Rados. Fe*hive, Finike. kası İstanbul şubesi müdürü merhum Şe Antalya, Alâive'ye ugrıvarak kip Beyin kabri, her sene olduğu gibi, dün Mersin'e gidecek ve dönüstt? ayde Galatasaray kulübü sporcuları ile İş ni iskelelerle Taşucu, Anamor, Bankasının İstanbul şubesinden bazı zevat tarafından temsil fdilen tarafından ziyaret edilmiştir. Kuşadası'na uğrıyacaktır. An I Şeklp Bey merhum, bir kaç sene evvel, 2 difli, Kalkan yolcu ve yükü giteşrinisanide feci bir otomobil kazasına kurdiş ve gelişte Fethiye'de aktarban gitmişti. Merhumun, Sultanmahmut ma suretile alınıp verilir. türbesl bahçeBtndeki kabrine dün biri GaSinemasının en muazzam Çanakkale için yük alınmaz. latasaray kulübü, digeri İş Bankaa na mına lki büyük çelenk konulmuş ve bu müsözlü şaheseridir. nasebetle hatırası yadedilmiştir. 3 teşrinisani pazartesi BandırReislerinl ve arkadaşlarını unutmıyan ma postası yapılmıyacaktır. Galataaaray'lılarla İş Bankası müdür ve memurlannın bu kadirşinaslığmı takdlr ederiz. Darülbedayi temsilleri Maliye Vekilinin tebriki Pek Vakinda sin masında S Aris takımına karşı kazandığı zaferi vapuru tebriken Galatasaray kulübüne memleke 3 teşrinisani tln her tarafından gelen tebrik telgraf ve MELO mektuplan yüzü tecavüz etmiştir. Bu me 3 parde 12 tablo Usküdar Hâle sinemasında yanda, büyük bir futbol meraklısı olan MaYazan: Günü akşamı Sirkeci rıhtımından liye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey de kulüp H. Bernstein riyasetine atideki mektubu göndermiştir: hareketle (Ereğli, Zongoldak, BarTercüme eden Harika ve heyecan filmi «Aris takımile icra olunan futbol maçında itın, Cide, lnebolu, Evrenge ve lliGelecek program «Kırmızı dudaklar» Fikret Adil bire karşı beş sayı ile kazandığınız şerefli Her gün gündüz 3 te, geceleri 9 da. Cuma Altı yaşından a jse) iskelelerine azimet ve avdet galibiyetinizden dolayı sizleri tebrik eder ve muvaffakiyetlerinizin artmasmı dilerim gunleri 2 de, 4 te, 9 da. şağı olan çocuk' edecektir. Yük ve yolcu için Sirkeefendim.» lar tiyatroya ka'ci'de Yeni handa (1) numaralı aMaUye Vekfli. TEKMİL MAKINELERE bul edilemez. [centasına müracaat. Ş. Saraçoğlu malik ve müterileri hem cok hem Telefon: tstanbul 3105 Bu akşam şehzadebaşı nnllet tiyatrosunda de emin olan bir matbaa azimet dolayısile S A T I L A C A K T I R ( Birinci sahifeden mabait ) Karakaş Ef. birlikte KARADENİZ POSTASI cektir. Dahiliye Vekili intihabat ciddî teklıîlerin No. 3458 rumuzib hakkında her taraftan aldığı rapor îstanbul Yenipostane 176 numarah lan toplamıştır. Fethi Beye cevap kuta adresine a,önderilmesL Hakıki facia 5 perde günü akşamı 18 de Sirkeci nhverirken S. Fırkanın intihabat ve Sinemada K A T I L ELLER umından hareketle ( Zonguldak. İstanbul Liseleri mubayaat ko silesile fena propagandalar yaptı tekmili birlikte gösterilecekrir. tnebolu. Samsun, Ordu, Giresun, misyonundan: ğından bahsedecektir. Trabzon, Sürmene ve Rize) iskeleÇamlıca kız orta mektebinde yapılaHalbuki dün geç vakit Ankara Emniyet Sandığı Müdürlüğün cak kalörifer tesisatı 23/11/930 tarihine lerine azimet ve avdet edecektir. muhabirimiz vasıtasile yaptırdığı müsadif pazar günü saat 16 da ihalesi den: Tafsilât için Sirkeci'de Yelkenci mız tahkikata nazaran Meclis Riya icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile Hilmi Bey tarafından veresesi Emine Manmda kâin acentasma müracaat setine henüz böyle bir takrir ve mtinakasaya konulmuştur. Keşifnameyi Hayriye, İbrahim Bey ve Hanımlara inTeL Istanbul 1515 rilmemiştir. Bugünkü içtimada ve görmek ve tafsilât almak istiyen talip tikal eden 3 T. sani 92Ö tarihinde sanbırakılan para için verilen lerin komisyon kitabetine müracaatlan. dığımıza rilmesi muhtemeldir. 4994 numaralı bonoyu kaybettiklerini ( Birinci sahifeden mabait ) oluyor. Tahribat itibarile tzmir 9a hali Meb'usların menşeleri söylemişlerdir. Yenisi verileceğinden esKömürciyan B. asarından dım tedabiri almak üzere Dahiliye Vekili göstermektedir. Ankara 2 (Telefonla) Mecliste mevki bononun hükmü olmıyacağı ilân 0Amelî hesabı ticarî 120 Şiikru Kaya Beyin çarşamba günü İzKahramanlar, Kemer, Namazgâh, Şe cut 316 meb'usun menşeleri itibarile bir lunur. mir'e hareketi muhtemeldir. Kendisine hitler, Karantina, Kordon «emtlerinde tasnifi yapılmış ve şu netice çıkmıştır: Ameli usulü defterî 4 kısım 150 KARADENİZ POSTASI Maliye müsteşarı Ali Rıza Bey refakat yer yer evler yıkılmış, çökmüşttir. Vakit 6 bahriye zabiti, 1 baytar, 1 Darüşşafaka Amelî ve tatbikî kambiyo 50 îstanbul dördüncü icra memuriuğun edecek, evleri yıkılanlara belediye na vakit boğulmuş bir ceset taşıyan belediye mezunu, 1 eczacı, 5 edebiyat mezunu, Amerikan usulü: Yevm. D. Kebir 75 dan : mına taksitle ucuz ev yaptırmanın arabası görülüyor. 1 fen mezunu, 54 Harbiye mezunu, 52 Yeni muhasebe usulü 175 mümkün olup olmadığını tetkik ede Tufanın en büyük kahrü şiddeti Kah hukuk mezunu, 38 hususî tahsil görenLutfi Beyin Mehmet Efendi zimmetinGünü akşamı Sirkeci rıhtımından Ticarî malumat ve bankacılık 150 raman'larda tecelli etmiştir. Burada o ler, 18 idadi ve orta mektep mezunu, 5 cektir. deki alacağından dolayı mahçuz Küçükahareketle Zonguldak, İnebolu, Gerze İktisat ilmi 125 turan yüzlerce fakir ailenin barakalarm lise mezunu, 1 Liyon Darülfünun mezuTaharriyat yasofya mahallesinde Cincimeydanı soSamsun, Ordu, Giresun, Trabaon dan eser kalmamış, herkes usalr içinde nu, 1 Sorbon Darülfünunu mezunu, 1 İzmir 2 (Hususî) Selden yıkılan evOf ve Rizeye azimet ve avdette ayni kağında mü. 3 numarah tevsii intikalli birbirini kaybetmiştir. Ertesi gün burada Maliye mektebi mezunu, 14 medrese melerin enkazı ve sokaklar temizleniyor. iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir ve hanenin beşte bir hissesi otuz gün müdHâlâ yer yer ceset çıkmaktadır. Diin de ekserisini kadınların teşkil ettigi bir çok zunu, 4 mühendis, 49 mülkiye mezunu, Çocuk hastahklan mütehassısı ceset bulunmuştur. Yavrusunu kucağı 2 posta ve telgraf ve telefon mütehassısı. Görele'ye uğrıyarak avdet edecektir. dört ceset daha bulunmuştur. Taharridetle müzayedeye konularak yüz elli lira na sımsıkı bastırmış annelerin ölüsü her Yük ve yolcu için Sirkeci gümrük yata faaliyetle devam ediliyor. 1 riyaziye mezunu, 19 rüştüye mezunu, bedelle talibi uhdesinde olup ihalei kat'isalon karşısında Alâiye Hanının bi Dün buraya vasıl olan Sıhhat ve İçti kesi ağlatmıştır 3 Ticaret mektebi mezunu, 23 tıbbiye meyesi icra kılınmak üzere v« yüzde beş Etfal hastanesı kulak, bo*az, burun Namazgâh'ta da çok tahribat olmuş, mai muavenet Vekili Doktor Refik Bey rinci katmdaki acentalığa müracaat zuno, 8 yüksek muallim mektebi mezunu, hastalıklan mütehassısı kumlar altına bastırılmış ondan fazla zamla on beş gün müddetle müzayedeye erkânı hükumetle derhal istişareye başTelefon: İst. 980. 8 ziraatçi vardır. Mektep sokak No. 1 Iıyarak felâketzede vatandaşlara yardım ceset meydana çıkmıştır. konulmuştur. Mezkur hane kırk dokuz ^490 Hilâl'de bir afleye mensup 8 kişi ayni Fadıl Ahmet Beyin bir lâtiferi için seri tedbirler almaktadır. arşın terbiinde arsa üzerine bodrumdan Meclis koridorlannda dolaşan meşhur evde boğulmuştur. Sellerin hücumu esHilâliahmer muavenetini geniş bir maada üç kat ahşap olarak bina edilmiş daire içinde bütün şehre teşmil etmiş ve nasında müşteri taşıyan bir otomobil Mizah şairi Fadıl Ahmet Beye, S. fırkariyasetine olup yangın duvarını havidir. Bodrum kamuhtaç kardeşlerimizin kısmı azamını sürüklenmeğe başlamış, şoförle muavini nm sair Emin Beyi meclis Türk Anonim elektrik şirketi Uoktor kurtarmıştır. Şimdiye kadar 1600 kişiyi kendilerini dışarı atarak tırmandıkları namzet gösterdiğini söylemişler. Mizahçı ünda kısmen çimento zemini sabit ocaklı Silâhtar ile Kurtuluş arasmda yüksek iskân etmiş ve muntazaman iaşesine de bir servide bütün tufan müddetince bek meb'us: bir mutfak bir kömürlük zemin katında tevettürlü bir havai bat tesis edilmiştir. « öyleyse edebiyat âlemi, kurtuldu. vam edilmekte bulunmuştur. Fakat he lemişlerdir. Emrazı imtaniye mütehassısı bir sofa üzerinde bir oda bir halâ birinci Bu hatta her ne suretle olursa olsun teŞehitlerde hemen hemen ev kalma Serbestçiler başlarmm çaresine baksınnüz iskân ve yardım edilememiş seylâpıgaloğlu Nuriosmaniye caddesı 1 katta bir sofa üzerinde bir oda bir yük mas etmek ölümü intaç edeceği muhtezedeler vardır. Evvelki günkü zelzelede mış gibidir. Burada evi harap olanlar lar!.. de 29 ev yıkılmış ve 49 kişi açıkta kal 1500 e yakındır. Telefon: 893 C. H. Ftrkası grup içtimaları bir halâ ve mutfak ikinci katta bir sofa rem ahalinin ciddî nazarı dikkatine armıştı. Bunlar cami ve medreselerde yerKemer'de büyük bir ev çökmüş 16 kişi Ankara 2 (Telefonla) C. H. Fırkası Muayene zamanı cuma'dan üzerinde bir oda birinci katta şahniş ve zolunur. leştirilmiştir. ölmüştür. Karantina çayınm taşması bu grupu her hafta salı günleri içtima etmemaada 1,307 Binaenaleyh, halkın direklere tırmanüzerinde balkon mevcuttur. Hududu bir mektebi, ee karar vermiştir. Hilâliahmere, Amerika Salibiahmeri rayı mahvetmiştir. San'atlar (Gureba hastahanesi dahilî, sarî tarafı on iki numaralı Pazarcının hane mak, tellere uçurtma takmak ve tellerin 2500 dolar para göndermiştir. Hilâliah hamam, askerî hastane tamamen su alHasta iklar mütehassısı tında kalmış, mektebin dökümhanesin bir nehir haline getirmiştir. Artık facia mer her istiyen vatandaşın felâketzedesi, diğer tarafı bekçi Hafız Ahmet Efendi merbut bulundufu fincanlan (izolâtörleri) kırmaktan sakınması icap eder. lere yardım edebileceğini ve para mua deki eşya kâmilen denize sürüfclenmiştir. da bundan sonra başlamıştır. Suların arsası, arkası Raif Ağa hane ve bahçesi, venetinin memnuniyetle kabul oluna Asmaköprü dalgalara tahammül ede mukavemet edilmez şiddeti, halka yarHatta yere düşmüş bile olsa, her hangi önü cincimeydanı sokağile mahtuttur . cağını ilân etmiştir. Hilâliahmer iskân miyerek çökmüştür. Kordon'un Önünde dım imkânmı bilkülliye ortadan kaldırbir tele dokunmak dahi ölümle neticeleArkasında elli santim mıktarında aydınamirliğine Saim, iaşe amirliğne Asaf denize sürüklenen enkaz ve eşyadan bir mıştı. nen bir kazayı mucip olabileceğinden Cumadan m ada günlede Beyler tayin edilmiştir. Cemiyetin tevzi ada meydana gelmiştir. lık mahalli mevcuttur. içinde bilâkontuöğle^ensonra saat (24) te gene tehlikelidir. etmekte olduğu erzak Kemeraltı'nda bir AK1T Tufan nanl başladı? Istanbul'de Divan Yolu'nda rat hissedar Ahmet Efendi şagil haneBugünlerde hatta sureti kat'iyede cemağazaya depo edilmiştir. Ayan azasından merhum Hüsnü Pa 118 numarah hususî kabine nin tamamı bin yetmiş sekiz liradır. Talip İzmir'de yağmur geçen cuma günü reyan verileceği ve tecrübeler yapılacasinde hastalarlnı kabul eder. Acıklı vaziyet başlamış ve siddetli bir yağışla 36 saat şa zade Tahsin Beyefendinin kerimesi olanların kıymeti muhammenesinin hisse ğı cihetle şimdiden tellerde daimî suretTelefon Ut^nbnl °398 Nermin Hanımla ayan azasından merYağmurun Tufan ve zelzeleden sonra tzmir halkı ten fazla devam etmiştir. ye musip yüzde hesabile pey akçesini te cereyan mevcut farzedilmelidir. halkı hum kazasker Emin Efendi zade Kâ iyi havalardan istifade ederek gaiple kesilmeden devamı yavaş yavaş müstahsiben 24 11 930 tarihinde saat on Binaenaleyh hattı hasara uğratacak rini, aile efradını ve akrabalarmı arama korkutmağa başlamış, münakalât arıza mil Beyefendinin mahtumu Emin Beğa imkân bulabilmiştir. ları da bas göstermiştir. Bu sırada Kı yin akitleri cuma günü Bakırköy'ünde dörtten on alnya kadar 92914403 dosya ve cereyan itasını sektedar eyliyecek her Bu endişeli taharriler çok hazin ve zılçullu ve Melez çaylarınm taştığı ha kâin hanelerinde ehibba ve efradı aile Cilt, frengi, belsoğukluğu mütehas numarasile bizzat veya bilvekâle müra hareketin hukuku umumiyeyi ihlâl eden müessir olmaktadır. Birbirini arıyan in beri şayi olmuş ve hakikaten de bir müd lerinin huzurile icra kılmmıştır. Tara sısı Ankara caddesi 135, cumadan caat eylemeleri ilân olunur. bir cürüm tşkil edeceği muhterem ahasanların cesetle karşılaşmaları p t k feol det sonra azgın seller ber sokağı müthif feyne saadetler temenni ederiz. maada sabahtan akşama kadar. liy» İlân olunur. •H ELHAMRA SİNEMASINDA IVAN PETROVITCH PARİS KIRALI MERSIN POSTASI EMIL J A N N i G S İLE MARLENE DIETRİC AVİ MELEK RICHARD TAUBER Bartın lnebolu postası İSTANBUL BELEDİYESİ Hilâl PAZARTESt Yeni Tarzan Meclis toplamyor Naşit B. temsilleri Yelkenci Vapurlan KIRMIZI FfcNER Samsun çarşamba İzmîr'e yardım VELiZADE VAPURLARI Sami s pazartesi Ur. bemıramıs tkrem n. Dr. Ekrem Behçet Mühim ilân Osnıan Şerafettin Doktor Hatız Cemal Dr. BAHADDlN ŞtVKl

Bu sayıdan diğer sayfalar: