3 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

3 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 CamTntrtyef TÜRK SANAYİ TICARET VE Otomobillerımzı, Otobüslerinizi ve mobilyelerinizi kompresör vasıtasile ve pistole ile tatbik edhen BANKASI GAYET MÜSAİT ŞERAİTLE «TASARRUF KUMBARASI» MUAMELÂTINA , BASLAMISTIR. SELLÜLOZLÜ BOYA ile boyatmak isterseniz s Galata'da Kara Mustafa Paşa caddesinde, Falero Hanı altında 116 nuraaralı HASAN Kuvvet Şurubu Terkibinde küüiyetli miktarda iyot, tanen ve fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye sür'ati temessülü sayesinde, kansızlığa, vereme istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafiası pek seri olup renksiz, hastalıklı, zayıf sıraca veya kemik hastahklarına müptelâ çocuklar az zaman zarfında diş çıkanrlar. Çabuk yururlur. Tombul tombul olurlar. Sui itiyatla sabavetini ve gencliğini sui istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bahşeder. Bez, evram, cedir, çocuklann, yüz ve başlanndaki çıbanlar, ergenlikve ekzemada pek müessirdir. Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da blrinciliği ihraz eylediği gibi bütün âlemi tababette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve memleketimizin etibbasının raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60, büyük 100 kuruştur. Deposu • Hasan ecza deposudur. iczacılara ve toptancılara büyük tenzilât S TeşrmUanİ 1930 Operatör Kış mevsiminde hastalannı ikiden dörde kadar Macka'da Vehbi Bey aparümanmda kabul eder. Telefon: Beyoğlu 3254 Dr. CEMiL PAŞA Oksürük şurubu ,„ Na 189 , müracaat ediniz. Her nevi otomobil, otobüs ve kamyonetler için karoseriler ve otomobil lâstikleri v. s. fabrikasL Kapı, pencere ve asrî mobilyeler toptan imal edilir Fiatlar rekabet kabul etmez derecede ehvendir. F. PELLE6RIN0 KAROSERİ ATÖLYELERINE 3İI MADEN SUYU FRANSIZ HOKÛMETİNE aît membâlar >::::u Dr. ihsan Sami .:.:::: Öksürük ve nefes darlığı için pek tesirli ilâçtır. Oivanyolu Sultan Mahmut türbesi VICHY CELESTINS Tam yanm ve~ceyrek şiselerde Damta Şeker hastalıjjı Alâmı mafsaliye Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşl pek tesirli ve taze aşıdıc. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No 189 ^ ^ M ^ ^ M Dr. İhsan Sami VICHY GRANDEGRILLE K VICHY HOPITAL' M l d * ve ttastalıkian 'Vicfty yerlnş başka marka atmaytmz^» Mmbaımn tayinbıde dikkat edtmz. Cilt ve efrenci hastalıklar tedavihanesl. Karaköy Topçular cadedsl 34 Dr.A.Kutiel Alenî teşekkür MUHTEREM MÜŞTERiLERiMiZE Mağazamizdan alinmış kürk mantoların ve tatniri bize ait olanların mevsimin başlaması hasebile 5 gün zarfında getirmelerini rica ve ^si takdirde tatniratı gelecek seneye bırakılacağı ilân olunur. Mahmut Paşa Kürkçü Han Bugün bir saniye kaybetmeden Refikamı btiyük blr hazakat ve Itina ile kısa bir zamanda tedavi eden doktor Süreyya Hidayet Beyefendlye şukfranlanmı alenen beyan etmeyi vecibe Bddederim. Keşan tacirlerlnden Avıü Istanbul sekizinci icra memurluğundan: Ankara'da eski Postane karşısında Ali Asgar Efendlnin kıratanesinde Molla Kasım oğlu Ali Efendiye : Esat Beye olan borcunuzdan dolayı eşyanızın haczine ve ikametgâhınızm meç hulıyetine rnebni ihbar varakasının ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan 611 930 tarihine müsadif perşembe günü saat 1213 te Mahmutpaşa'da Abutefendi hanındaki eşyanızın tahtı hacze alınacağı Bıbar varakası makamına kaim olmak ütere ilân olunur. k ••^^^••^^HH J. Beyko Bursa Ziraat Bankası Müdürlüğünden: K ALi N i K O S Mağazalarını ziyaret ve yapılacak tenzilâtlı büyük satışından ve hakiki firsatiardan istitade ediniz. °/o Galata'da Tünel kurbinde kâin meşhur 1 Bursa'nm en kıymetli kaplı calarından senevi on beş bin lira icara mütehammil Kükürtlü hamam, otel, bahçe ve civarmdaki arsaların °/044 hissesi. îstanbul ikinci icra 2 Bursa'ya yanm saat ve Köp memurluğundan: Beyoğlu'nda vaki adllye dairesinde Ifayı rübaşı civarında gayet münbit ve Jrazife eden İstanbul lkincl icra memurluğunda açık arttırma ile paraya çevrilecek mahsuldar ve cesim binayı havi gayrimenkulün ne olduğu 350 metre terbiInde olup bundan tahminen 160/5 metrosu fcısmen 3 kısmen 2 kat ahşap hane 18 met ve senevi beş bin lira icara müte rosu blr kat üstü çinko demir parmaklıklı taracayı havi ahşap dukkân 28 metre bir hammil altı yüz küsur dönümlük kat tnutfak 34 metrosn kısmen malta döşeli mutfak 16 metrosu diğer mutfak kalam bahçedir. Gayrl menkulun bulunduğu çiftlik tamamı. mevki Beylerbeyi'nde Bostanbaşı Abdullah ağa mahallesinde İstavroz sokağında 7 ve 3 Bursa'da hane, dükkân, arsa. 9 numaralı iki dukkânı havi bir sakıf al tında iki bap ahşap hane. Takdir olunan toymet tamamı 4775 llradır. Arttırmanm yapılacağı yer İstanbul ikinci icra memurluğunda 3/12/930 tarihinde saat 14 ten 16 ya kadar. 1 İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 13/11/930 tarihinden itibaren 930/2804 numara ile İstanbul ikinci icrasınm muayyen numarasmda herkesin görebilmesi içln açıktır. İlânda yazılı olan fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 930/2804 numarasile memuriyethnize müracaat etmelidirler. 2 Arttırmıya işti B numaralı iki dükkânı havi bir sakaf altısı veya şayam kabul teminat gösterile cektir. 3 Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkada ranın ve irtilak hakkı sahiplerinin bu hakları ve hususile faiz ve masrafa dahil olan Iddialannı işbu ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mustahsebelerile birliktc Edirne kız muallim mektebinde dahılî işleri idare ve müstahdemine nezaret memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Akedeeek muktedir ve bu gibi işlerde evvelce bulunmuş bir hanıma ihtiyaç vardır. si halde haklan tapu sicilliğile sabit olmıyanlar satış bedeünin paylaşmasından hariç îaşe ve ibatesi mektepçe temin edilecek ve kendisine işine ve iktidarı nisbetinde maaş ve Edimeye kadar harcirahı verilecektir. Talip olanlaruı iktidar derecesini, kaürlar. 4 Gösterilen günde arttırmıya i tirak edenler arttırma şartnamesini oku hüviyeüerini ve talepleri kendi el yazılarile mektep müdürlüğüne tahriren bü• Biuş ve luzumlu malumatı almış ve bunla dirmeleri ilân olunur. nn tamamen kabul etmiş ad ve itibar oluîmrlar. Üstün'de bırakılan gayrimenkulün bedelinl zamanında vermezse gayrimenkul İkinci arttırma ile satıhr. Ve bedel ve mahrum kalınan yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca hükmü hacet kalmaksızın metouriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 5Mezunen Istanbul'da bulunan Bodrum Gümruk müdürü Hakkı Beyin üç fiumaralı lıkradaki şart tahakkuk etmek gün zarfında Başmüdürlüğümüze müracaatı. Sartile üç defa bağırıldıktan sonra gayri nenkul en çok arttıranın üzerinde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse arttırma geri bırakılır alıcı taahhütlerinden kurtulur. Ve teminat kalkar. 5 Arttırmanuı birinci veya lkincl olması gayrimenkule taalluk eden Sanuni hakka ve satış tarzına göre diğer (jartlar ve müterakim vergiler ve saire muşteriye aittir. Yazılan İM dükkân ve bir sakaf Diyaribekir Nümune hastanesine muktezi 60 kalem ilâç ve übbî malzeme altmda iki hane yukarıda gösterilen tarih kapaü zarf usulile mubayaa edilecektir. Münakasa müddeti 21 10 930 tarihinden fce İstanbul ikinci icra memurluğu ilân ve itibaren 20 gündür. Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankara'da Sıhhat gösterilen arttırma şartnamesine tevfikan ve îçtimai Muavenet Umum müdürlüğüne ve İstanbul'da Sıhhat ve İçtimaî fcatüacağı ilân olunur. Muavenet müdürluğune müracaat etmeleri. IKuponlarda tpekli tefrişat kumaşlarında 20 0/ /o Beyaz eşyada, storlarda duvar kâğıtlarında ve paspaslarda Velur ve gobelin kumaşlarında 15 01 İ0 Hahlard. 10 Muşambalarda | Bu müstesna ve yegâne fırsatı kaçırmayınız. Tesisatı Sınaiye Müessesesi İng. J. Herok Galata, Voyvoda caddesinde Danüp sigorta Han. Telefon: Beyoğlu 969/970 İstanbuFda tesis ettiğim fabarikada ehven fiat ve şeraitle Demirden mamul ÇATILAR, KAPILAR, P E N C E R E L E R , KÖPRÜLER, HANGARLAR imal olunur. Mezkur emlâk ve arazî müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraiti an lamak istiyenlerin Bursa veya istanbul Ziraat Bankasına mü racaatları. Erzak ve levazımı saire münakasası Yüksek Orman mekfebi Rekförlüğünden: Yüksek Orman mekiebile Orman Âmeliyat mektebi iıânı Edirne Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: BüyükdereBahçeköşünde kain Yüksek orman mektebile orman âmeliyat mekt binin yedi aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 1 aliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak içinde yevmi hale olan 12teşrinisani 930 taıihine müsadif çarşamba günü saat 14 te Defterdarbk binas dahilinde Müessesatı Iktisadiye mubayaat komisyonuna gelmeleri ilân olunur. EMLÂK ve Eytam Bankası Umum müdürlüğünden: Mevkilerile evsafı mahsusası aşağıda yazılı iki parça emlâkin satışı müzayedeye konmuştur. 1Müzayede kapab zarf usuliledir. Ihale 10 teşrinisani 930 pazartesi günü saat on altıda Banka idare meclisi huzurile icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkun bizasuıda gösterilen miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 2 İhale bedeli ilk taksit peşin aunmak şartile sekiz senevî taksitle istifa olunur. 3 Talip olanların İstanbul veya Izmir şubelerimize veya Umum Müdürlük Emlâk idaresine müracaatla mufassal şartnamemizi mütalea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüshasmı alıp imza ve teklif mektuplarma raptetmeleri icap eder. Cinsi ve N. Emlâk No. Teminat Esas No. Mevkii Bostan etrafı duvarla 4,6,8 500 L. 41 Beşiktaş Abbasağa mahallesi muhat iki kuyusu Hasanpaşa deresi mevcut takriben 2380 metro murabbaı arazi Ahır ve samanlık gibi 31,33,35 600 L. 72 Üsküdar'da Altunizade Val mebaniyi ve iki kuyudebağı yu ihtiva eden tahminen 167 dönüm arazi. m Her mevsimde m İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: J. İTKİN Pardesülerını giyiniz. Zira tebeddülâti havaiycden kat'iyen müteessir olmadan ve kemali zuhrla giyüe cilen yegâne pardesülerdir. Istiklâl caddesi No.405 Tele fon: B. O.450 Sıhhat ve içtimaî murvenet vekâletinden: Mes'ul Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: