18 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

18 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhttriyet 18 Subat Türkiye Ziraat Bankası İzmir ŞubeSİnden: Sokağı Sefahat tstiklâl Gündüz KE1HAL RAGIP Nefis ipekli kumaşlar Cinsi No. Muhammen kıymeti Dükkân 13 7000 Hane altı hissede iki 69 6000 hissenin k.ymeti Çarşısı Çangırı Dükkân 14 8000 Dokuz eylul Hane 12 Buca 8000 Dutlu Buca Hane 27/1 22000 Belediye Hane 82 Buca 18500 İstasyon Hane 116/104 Buca 10000 İstasyon Hane 120/108 Buca 12000 tskele Kahvehane 110 Karantina 6000 Abdülezelpaşa Hane 20 Göztepe 8000 Mısırlı Hane 559 Göztepe 7000 Q «hin Hane 33 Göztepe 7000 1 Yukarıda evsaf ı yazılı emlâk 11 çubat 932 perşembe gününden itibaren kapalı zarf usulile ve pen para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 932 tarihli talimatnamesindeki eşkâle göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar da nakit makammda kabul edilecektir. 2 Mezkur emlâk 12 mart 932 tarihine tesadüf eden cumartesi günü ihale edilecektir. İstiyenlerin mezkur gün saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki İzmir şubesi binasında müteşekkil satış heyetine müracaat eylemeleri lâzımdır. Müzayedeye iştirak edecekler teklifnamelerini muayyen vakte kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur heyetin riyasetine teslim edeceklerdir. 3 Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezVur zarfı mühürlüyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazacaklardır. Ancak teklifnameyi havi olacak olan isbu mühürlü zarfı teminat akçesine ait jnakjbuz ilmühaberi veya Banka kefaletnamesile beraber diğer bir zarf içine koyut» işbu ikinci zarfı da mühürlüyecekler ve üzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğunu yazacaklardır. 4 Teminat akçesi ve sair cihetler hakkında daha ziyade malumat almak istiyenler mezkur Bankanm muhagebe servisine çimdiden müracaat edebilirler. 5 • • Talipler satış şartnamelerinin musaddak suretlerini mezkur subeye müracaatle alabilirler. Mevkii Bardakçılar Namazgâh Bir izdivacın Hikâyesi! ROMAN Eski harflerl« S Kornş O Her yerde arayınız H a Dr. İHSAN SAMt Gonokok Aşısı Belsoğukiuğu ve ihtilâtlanna karşı pek tesirli ve taze asıdır. Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 189 I KÂRU BÎR İŞ • için 2000 5000 lira sennaytli ortak anyor. Galata Ada Han Fehtni B. Saat 12 1,30 müracaat ÛksOrenlere: KATRAN HAKKI EKREM ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBU 5. AMANNESANCüH ÇABUK ! BİR ALKOK YAKISI O H , NE RAHATLIK! SANCI GEÇTİ 1 JJZETİRAŞ *WJQ$XC oiTfr^ /*</ OV. \:Jr^L 9 B>r Alkok yakiKi agrıyı ııale eder Bandan «n&ad* bir Alkok r«ktaı butun ilael&rın hıUfın* ol»r»k bıU f**ıl* leMnni lcrm •* tcsk n ve tedavı eder Sıs tfinıde m*tf ul olurkcn a dft • •«ffr ıını y«p«r Gögus. «rks, omttdtf. dttJar elh&sıl h»d bir ««nct n rerc hemte m ı u w ( ı çok ycnİ »• «U Alkok Hfiı t«tbık edıntc Derh&l *trm le*km «der F*k«l Alkok «mını hatırtrusd» tvlunut «c l*klı(I*rd«ı Her ecunede bulunur İş Bankası'nın tesis ettiği büyük ipek kumaş fabrikası pek yakında mamulâtını piyasaya çıkaracaktır* Tükiye Umumi Acentalan : C. & A. BAKER Ltd •ttanbvl Deiikii ALLCOCK YAKISI SANCIYI İZALE EDER Tiirkçe ingilizce Turk chinglish Dictionary Mister Thompson Fiatı 250 kuruş M. Thompson'un hocasız ingilizce öğrenmek istiyenlere mühim iki eser: Gayrimübadiller bonolaru m • M yeni lugat ALINIR ve SATILIR Istihlâk sahiplerinden bonolannı nakit yapmak istemiyip varidat tetnin edecek emlâk sahibi olmak istiyenlere lstanbal'da mülk temin edilir. S istanbul, Bahçekapı, Anadolu han No. 26 \> iSMET ve AVNi 4 Bayiinizden: Her vakit ÇOCUK UN FABRİKASI TÜRK ANON İM ŞİRKETİ Heyeti urtıumiyesinin içtiınaı 2/3/932 jarşamba gününe talik edümiçtîr. Hissedaranm asaleten veya vekâleten hâmil olduklan hisse senet'erinîn içti'nadan on gün evvel çirket kasasına teslim ve mukabilinde duhuliye varakası alma ları ilân olunur. "Gui,, " Gui 40 Fin „ "Rex,, Çoraplarile 0 E V E „ iç çamaşırlannı ve buyük Fransız markî İN6İLİZCE Amelî Ticarî Ciltli olarak Fiatı 200 kuruştur. İN6İLİZCE Amelî Gramer Ciltli olarak Fiatı 200 kuruştur. "GASTON V E R D I E R,, kadm çoraplannı isteyiniz. Naşiri: Istanbul'da Kanaat Kütüpanesi Doktor ALi VAHiT istanbul Evkaf Müdiriyetinden' Kıymeti muhammenesi Lira Kuruş 551 25 Tamamı 2105 zira terbünde Üsküdar'da Çakırcî Hasanpaşa mahallesinde Tunusbağı caddesinde atik 31 No. ile murakkam bir kıt'a bahçenin nısıf hissesi. 188 12 Kocamustafapaşa'da Mektep sokağile Çilingir ler sokağının birleştiği köşede kâin 2 numaralı ve 75 arşın 20 santim terbünde bulunan arsanın tamamı. 1331 00 Behermetrosu (11) liradan 121 metro terbünde bulunan Fatih'te Fevzipaşa caddesinde mühendis Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 4 harita numaralı arsa. 1160 00 Beher metrosu (10) liradan 116 metro terbünde bulunan Fatih'te Fevzipaşa caddesinde mühendis Halilpaşa camii şerifi arsasından 5 harita nu • maralı arsa. Balâda semt ve sokak ve numaralan muharrer emlâk münakasa kanununun maddei mahsusası mucibince pazarhkla muamele sure tile satılacaktır. Talip olanlar şubatın 20 inci perşembe günü saat 15 te kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulât kalemine müracaatleri. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 2 3 4 5 6 Meclisi idare ve murakıp raporlarmın kıraati. Bilânçonun tasdik ve meclisi idarenin tebriesi. Yeniden beş azanın intihabı. 932 senesi biitçesinin tetkik ve tasdikı. Dahilî nizamnamenin kıraat ve tasdikı. Umuru hayriye tahsisatmm sarf mahaüinin tayinî. A YILDIZ Mudanya Belediyesinden: Mudanya Belediyesine ait olup Belediye ambarı avlusunda pulunan bir adet muhtacı tarair lokomobil makinesi 315 lira bedel ile ve ka palı zarf usulile 7 şubat 932 tarihinden 28 şubat 932 tarihine kadar ve yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip olanların ihale günü olan 28 şubat 932 pazar günü saat 15 e kadar % 7,5 teminatlarile birlikte Mudanya Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. OCUK UNU IÇok besler. Çunku madenî maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur MemeyekUocuklar icin yegâne bir gıdadır. Içindeki tarifeyi dikkatle okuyunu, Oeposu: Hasan ecza deposudur. İ ^ M ^ H Akşehir Bankasından: Nizanmnamei dahilinin 23 üncü ve ticaret kanununun 361 inci maddeleri ahkâmına tevfikan hissedaran heyeti umumiyesi 28 mart 932 tarihine müsadif pazartesİ günü saat on ikide banka merkezinde adiyen akti içtima edeceğinden lâakal 10 hisseye sahip hissedaranm yevmi içtimadan on gün evveline kadar müracaatle duhuliye varakalarmı almalan Iüzumu ilân olunur. Adliye Vekâleti Adlî Tıp İsleri Umum Müdürlüğünden: Mork şubesinde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptırılacak soğukhava cihazı 25 gün müddetle münakasaya konmuştur. tzahat ve taf silât alınmak ve bu baptaki münakasa şartnamesini okumak istiyen taliplerin ihale günü olan 10 mart 932 tarihine kadar her gün saat 12 den 14 e kadar Soğukçeşme'de Adlî Tıp tşleri Umum Müdürlüğüne müracaatleri. Ruznamei Müzakerat 1 Heyeti idare lâyihası ve murakıp raporlarınin Iriraati. 2 931 senesi hesabatınm tasdik ve hissei temettüün tevzininin kabul ve heyeti idare ve murakıpların ibrası. 3 Müddetleri hİtam bulan heyeti idare azasından Abdürreşitzade Abdullah Hacı Battalzade Hasim, Mumcuzade Hafız Osman ve Halimefendizade Mustafa Hamdİ Efendilerin yerlerine dört azanın intihabı. 4 Sermayei sirketin yüzde onuna muadîl yani yüz bin liralık hisseye malîk olan hissedaran tarafından verilen 13 2 932 tarihli lâyihanın kıraati. Mudanya Belediyesinden: l Mudanya Belediyesine ait olup gümrük önünde mağruk bir halde bulunan Biga vapurunun çıkarma ve limanın tathiri ameliyesi 200 lira bedeli muhammenle 10/2/932 tarihinden 1/3/932 tarihine kadar müzayedeye vazedilmiştir. Vapurun tekmil enkazı müteahhidine a ittir. Talip olanların % 7,5 teminat akçelerile birlikte ihale günü olan 1 mart 932 salı günü Mudanya Belediye Encümenine müracaatleri ilân olunur. Satılık ev . BURGAZ ADASI'NDA Manashr sokağmda (1) numarada kâin ve 4000 arsm mesahaî sathiyesinde bahçeli gu< zel ahşap bir ev satılıktnr. Bu hususta tafsilât ve malumat al • mak istiyenler Istanbul'da Yeni Pos tane arkasmda Hanuneli sokağında tstanbul Hanının üçiincü katında 25 numaralı yanhaneye müracaat edebilirler. OKSİMANTOL NtlTâUIUIIHİ RâRŞl ümuml neyriyatı idare eden Yazt işleri müdüru: Kemal Salih Matbaactltk ve Ne$riyat Türk Anonlm Şirkett • tstanbul

Bu sayıdan diğer sayfalar: