1 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

1 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

^Cumhuriyet SON TELGRAFLAB înhisar idareleri ile Evkaf, Darülfünun ve Seyrisefainin bütçeleri verildi SnEara 29 (Telefonla) Tütün, Müskirat, Barut, Tuz tnhisarlari ile Seyrisefain, Darülfünun, Evkaf bütçeleri Meclise gelmiştir. Meclise verilen bütçeler Mübadele komisyonunda dün bir içtima yapıldı Mülhak bütçelere konan yeni ahkâm Etabli Rum'lara Dağıtılacak para Ingiliz amiralinin tavassutu ile başlıyan sulh müzakeratı akim kaldı den tir. Vaziyet: Çin kuvvetleri biraz geri^. çekildiler fHEM NALİNA MIHINA Plânsız stadyom! Kaç gündür, bizim muhabir ar kadaslardan Yenibahçe stadyomu nun plânı, eb'adı ne kadar adam alacağı, kaç liraya çıkacağı, tribünle rinin sekli kaç ay veya senede biteceğî hakkında Belediyeden malumat almalarını rica ettim. Alıp getirebildikleri yegâne malumat Yenibahçe stad» yomunun Frankfurt şehrinin stad yomu nümune ittihaz edilerek yapılacağından ibaret kaldı. Evvelâ hangi Frankfurt şehri? Mektepte coğrafya okurken Almanya'da biri Mayn nehri, diğeri Oder suyu üstünde iki tane Frankfur ol duğunu öğrenmiştik. Acaba hangisi? Sonra, bu sehirlerin her ikisinde de mutlaka bir kaç tane stadyom vardır. O stadyomlardan hangisi? Diyelim ki Mayn nehri üzerindeki Frankfurt şehrinin A. stadyomu model ittihaz edilmiştir. Tabii dünyanın bütün şehirlerinin bütün stad yomlarını görmediğimiz ve boylannı boslarını ezber bilmediğimiz için bu da, bir şey ifade etmez. Bir kısmı da Kadıköy'ündeki Fenerbahçe stadına verilen 40,000 lira ile Frankfurt'taki stadyomların en külüstürünü bile Yenibahçe'de kurmak kabil olamıyacağmı, Almanya'da gördüğüm bazı stadyomlara bakarak biperva iddia edebilirim. Bana öyle geliyor ki İstanbul şehrinin plânı olmadıgı gibi galiba, İstanbul stadyomunun da plânı yok. Ve gene bana öyle geliyor ki îstanbul şehrinin plânı, şehrin az çok imarından sonra yapılacağı gibi, İstanbu! stadyomunun plânı da, stadyom bittikten sonra yapılacak! Genaî kalksın, istim arkadan gelsin, hikâyesi gibi bir şey!.. Böyle olduktan sonra ben, Bele • diyenin yerinde olsam tstanbul'da n« kadar çayır ve meydan varsa, hepsine ikişer kale diker, hepsini birer stadyom yapardım. Bu suretle İstanbul'un muhteüf semtleri de Yenibahçe gibi kolayca imar edilip giderdi. Tütün inhisarı bütçesi Tütün înhîsarı bütçesinde varidat 28,682,281, masraf ta 6,683,281 liradır. Yeni bütçedeki ahkâma göre müdiri umumî memurlar için konu Ian tahsisat yekununu geçmemek şartfle memurları azaltıp çoğaltabile • cektir. Isticar olunacak idarehane ve ambarlar için idareye 3 sene müddetle mukavele yapmak hususunda mezuniyet verilmektedir. Jstanbul'daki tersanenin bir kıs Hü Tütün Inhisarına terkolunacak, buna mukabil 932933 bütçelerine 500,000 lira tahsisat konacaktıv. Tuz inhisart bütçesi Tuz İnhisarı bütçesinde va>idat 8,173,729, masraf ise 1,072,700 liradır. Bu bütçeye konan yeni ahkâma gore inhisar kadrosuna yeniden 150 lira maaşlı bir birinci sınıf muhafaza müdürü, 110 lira maaşlı ikinci sınıf muhafaza müdürü, 60 lira maaşlı 2 üçüncü sınıf muhafaza müdürü. 45 lira maaşlı 3 dördüncü sınıf muhafaza müdürü, 50 şer liradan 7 süvari kolcu, 40 liradan bir süvari kolcu. 35 liradan 17 süvari kolcu, 30 liradan 3 süvari kolcu, 25 liradan 18 kolcu, 20 liradan 5 kolcu, 15 liradan 11 bekçi ilâve edilmiştir. miktarinda mütedavil sermaye verilmiktarında mütedavil sermaye ver mektedir. Memurları devlet memuru gibî muamele göreceklerdîr. üc • retle memur tayin edilebilecektir. Ucret alanlardan Ankara'da oturan • lara muvakkat tazminat verilebile cektir. Seyri sefain bütçesi Seyrîsefaîn bütçesinde varidat 4,132,312 lira. masraf 4,844,460 li radır. Bütçedeki açığı kapatmak üzere istikrar akdi için idareye me zrmiyet verilmektedir. Bu mezuniyet 927 bütçesinin 6 racı maddesî îîe m « kur idareye istikraz müsaadesi verilen 5,000,000 liranın bakiyesi için muteberdir. Açikta kalan ve hizmetten çıka rılan Seyrisefain memurlarına tazminat verilecektir. Tazminat miktarı berveçhiatidir. 2 seneye kadar hizmeti olanlara 2 aylık tahsisatı maktua ve fevkalâdelerinin tutarı, fazla hizmeti o • lanlara hizmet müddetlerinin 2 se nesi için ayni miktar, mütebaki se • neJer içîn maaşlannın nısfı veriîe cektir. Dahiliye Memurları Tekaüt yaşları için yapî Ian lâyiha Meclise geldi DarüUünun, Evkaf ve müskirat ve Barut inhisarları bütçeleri Ankara 29 (Telefonla) Darülfünun, Evkaf bütçelerile Barut ve ispirtolu içkiler inhisarlarının bütçeleri Meclise gelmiştir. Darülfünun bütçesinin varidatı 898,474 lira, masrafı da gene 898,474 lira; Evkaf bütçesinin varidatı 2,682,510 lira, masrafı 2,685,530 lira; ispirtolu içkiler inhisarı bütçesinin varidatı 7,080,000 lira, masrafı 2,219,630 lira, barut inhisarının varîdatı 2,133,000 lira, masrafı 1,427,000 lira olarak tesbit olunmuştur. tspirtolu içkiler inhisarı için 4 milyon lira mütedavil sermaye kabul e dilmiştir. Darülfünunda talebe ücretleri Ankara 29 (Telefonla) Darülfünun Fakültelerinde talebelerden alınan tedris ve şehadetname ücretlerfle lâboratuvar hastanelerinden alınan ucretlerin miktarı divanın vereceği kararla tayin edilecektir. Muhtelit Mübadele Komisyonu dün, bütün bitaraf azalarm ve Türk, Yunan murahhaslannın iştirakile u( BiriTici sahifeden mdbait ) mumî bir içtima akdetmiştir. Bu içtimada komisyondaki büro setlerile dolu bulunması itibarile Ki ların şimdiye kadar hazırladıkları ang Wan'ı dün tamamen ve kat'iyyen raporlar tetkik ve tasdik edilmiştir. terk ve tahliye etmişlerdir. Memurin ikramiyeleri Bundan sonra bitaraiların umumî Japon hava taarruzlan, şehrin sokakAnkara 29 (Telefonla) Vazi kâtibi M. Wulfbein'in martın be Larında açıkta kalan cesetlerin defnini felerinin lâğvi dolayısile açıkta kaşinci günü memleketine gideceği, imkânsız bir hale getirmektedir. lan ispirtolu içkiler inhisarı memur' yerine dokuzuncu Tâli Komisyonda Çin'liler, şimdi Kiang Wan'ın gar Iarına tazminat olarak hizmet "îüd' bitaraf aza olan M. Görter'in tayin bindeki yeni hatlannı ve Japon'lar da deti bir seneye kadar olanlara bir edildiği heyeti umumiyeye bildiril dün sabah Çinli'Ierin terkkettikleri hatmaaş, hizmet müddeti iki sene olanmiş, tayin keyfiyeti tasdik olun ları işgal eylemislerdir. lara iki maaş ve daha fazla hizmet muştur. Japon kuvvetleri Çinli'leri yeni mevmüddeti olanlara da her sene için yatstanbul'da çalışan altıncı Tâli Ko zilerinden çıkarmak için taarruz et rtm maaş nisbetinde tazminat verimisyona şimdiye kadar bitaraf kâtibi mişse de bu taarruz dün öğleden sonra lecektir. umuraî riyaset ediyordu. Buadan akim kalmıştır. Memurin ikramiyeleri de şu suretle sonra, dokuzuncu Tâli Mübadele KoDün, Japon tayyareleri imtiyaz mıntesbit olunmuştur. misyonunda olduğu gibi bu komistakası hudutlannın dışında kalan Hang Senede on beş gün mezuniyet he yonda da bitaraf reis bulunmamasi, Chow tayyare meydanını tekrar bomsap edilmek şartile hiç bir arızaya mevcut işlerin Türk ve Yunan mu • bardıman etmişlerdir. Ablan bombalar, uğramadan hizmet etmiş olan be rahhasları tarafından halledilmesi demiryolu mevkiini yıkmış ve yangın da kâr memurlara yarım, evlilere 23, kara raltına almmıştır. Eskiden bu mötebaki kısımlarım tamamen harap etbunlardan âli ve tâli tahsil görmüş komisyonlarda iki taraf murahhasla miştir. olanlara ayrıca bir rubu ve ikiden rı arasında münaziünfih bir mes'ele Mareşal ChangKaiChek'in hususî fazla cocuğu olanlara da bir rubu çıktığı zaman bunu bitaraf reUler tayyare karargâhı da JaDon tayyare ikramiye verilecektir. Bundan baska hallediyorlardı. Yeni vaziyetten sonidareye fevkalâde bir hîzmette bu ra iki taraf murahhasları arasında bir leri tarafından tamamen harap edil mişse de Çinli'ler bundan evvel bütün lunan ve varidat temini gibi müstes ihtilâf çıktığı takdirde bitaraf azatayyareleri kaldırmışlardı. na faydalar temin eden mubayaa, ların bulunduğu merkez bürola Bu arada 11 inci Japon fırkasına fabrika ve idare memurlarına da mü rında tetkik ve halli kabul olunmuşmensup 1500 asker, Japon torpito fidürler encUmeninin kararı ve Vekâ tur. losu ateşinîn bimayesi altında Woosung'a letin tasdiki ile mütedavil sermayeDünkü heyeti umumiye içtimaında, ihraç edilmiştir. Bunlar, yann Kiang den 3 maas nisbetînde bir ikramiye Yunan heyetine fevkalâde murah Wada'ki Japon hatlarına gönderUecekverilebil ecektir. has olarak tayin ve ilhak edilen M. tir. Taşra Belediyeleri Sakelaropulos ta bulunmuştur. İçtiBurada bir mütareke akdmin muh Ankara 29 (Telefonla) Taşra mada M. Sakelaropulos, M. Fokas'ın temel olmadtğı kanaati mevcuttur. belediyeleri, esaslan Malive Vekâ eskiden olduğu gibi heyeti umumiye Reuter Ajansmın muhabiri tarafın letince tesbit olunacak temînat mu • içtimalarına Yunan heyeti reisi vekili dan sorolan suallere cevap veren, sıfatile iştrak edeceğini bildirmiştir. kabilmde kredi ile satış yapmaları Japon bahriye erkânı 4 büyük Etabli Rum'lara tevziat kabul olunmuştur. devletin Tokio'da yapbklan ta Başvekâlet bütçesi hakktndaki Komisyondaki teknik büroda iade lebe rağmen kat'iyyen uzlaşmak ni edilecek Yunan emlâkine ait takdiri yetinde olmadıklarını telmih edecek lâyiha Meclise geldi Ankara 29 (Telefonla) Başve kıymet işleri bittiğinden bunlar için cevaplar vermişlerdir. kâlet ve Surayi Devlet bütçelerinden muhasebede cetveller hazırlanmak • Dün sabahki vaziyet tadır. Alâkadar etabli rumlara ait 3500 liralık münakale icrası hak Şanghay 29 ( A A ) Japon'lar 150 bin liralık tazminatm tevziine kmdaki lâyiha Meclise gelmiştir. bu sabah Çin hatlannı işgal etmişler bu cetveller hazırlandıktan sonra Ankara 29 (Telefonla) tnhi dir. Havanın fevkalâde rüzgârlı ol • başlanacaktır. Etabli rumlardan tazsar maddelerinden tzmir, tstanbul, ması dolayısile, Japon tayyareleri Ankara ve Samsun merkezlerinde be minat talebile şimdiye kadar (30) Chapei'in bombardmamndan sarfı nazar bin kişi müracaat etmiştir. Bunların şer lira, sair kaza ve nahiye merkezetmeğe mecbur kalmışlardır. Fakat Çinlerinde ise 2 şer lira inhisar resmî a içinden ancak 1314 bini istihkakını irierin şiddetli mukabelesine uğnyan topisbat edebilmiştir. lınması kararlaştırılmıştır. çu ateşi devam etmektedir. Bunun için mevcut para ancak isCami ve mescitlerde tasfiye Japon'lar, 5000 kişi tahmin edilen tihkaklarmı i*bat edebilen 13 bm Ankara 29 (Telefonla) Evkaf bir kuvveti bu sabah imtiyaz mıntaka kisi arasında tevzi edilecektir. Fev Umum Müdürlüğü cami ve mesçit sma ve Woosung'a ihraç etmişlerdir. lerin hakikî ihtiyaca gore tasfiycsme ziattan evvel bütün etabli rumlarm Japon'lar ilerliyor istihkak nisbetleri tesbit olunacak, devam edecektir. tcap ederse bazı Şanghay 29 (A~A.) Nimresmî Javazifeler birleştirilecektir. Kadro ha alâkadarlara mevcut paraya nazaran pon raporlarına nazaran, bir tabur piyüzde kaç nisbetinde tevziat yapıricinde kalacak hademelerin yerleşyade ve bir bölük bahriye silâbendazı lacağı kararlaştırılacaktir. tirilmesini temin için icabında haricÇin mevzilerine hücum ederek Baptiste ten haderae almmıyacak ve bunlar Komisyonda tasfiye heyeti tarafından idare edilmekte olan îstihdam edilecektir. Komisyondaki teknik büroda işler Çin hastanesi istikametine ve Cbapei'in azaldığı için 16 memur daha çıka şimalindeki mezarhğın nısfına kadar i nlmıştır. Dört ay evvel (24) kişilik bir me lerlemeğe muvaffak olmuşlardır. Harbin mıntakasında mur kadrosu olan altıncı Tâli Ko • Harbin 29 (A.A.) Japon umumî misyondaki memur adedi, tasfiyeden karargâhı, ceneral Tamon'un kumandasonra (8) kişiye inmiştir. Bu komisyondan 15 gün evvel (4) memur da sı altındaki kıtaatın salı günü Harbin'in garbinde ve şarkî Çin demiryolu üze ha çıkarılmıştır. Gerek merkezde, gerek tâli ko • rinde kâin olan İmenpo'ya gideı*k o misyonlarda işler hafifledikçe me • havalideki gayrimuntazam kuvvetlerle muharebe edeceklerini bildirmektedir. murlar peyderpey tasfiyeye tâbi tuŞarkî Çin demiryollan memurini, kıta tulacaklardır. atm naklinden imtma ettiklerinden bu Ankara 29 (Telefonla) Meclise kıtaat 150 kilometreden fazla bir me dahiliye memurlannm sinlerinm tabsafeyi yaya olarak katetmek mecburi didi hakkında bir lâyiha gelmiştir. Bu yetinde kalacaklardtr. lâyihaya göre idare rüesasından naAnkara 29 (Telefonla) Emlâk ve Feci bir rakkam hive müdürleri, kaymakamlar, polis Eytam Bankası Meclisi tdaresi bugünkü Şanghay 29 (A.A.) Bugün Ja müdürleri, mülkiye müfettisleri yaş içtimamda faiz ve komisyon miktannı ponya'dan WooSung'a gelen Japon ları aşağıda yazüı hadde vâsıl olun yüzde on buçuğa tenzil etmeğe karar kuvetleri 5,000 kişi tahmin olunmak ca rızalarına bakılmaksızın tekaüde vermiştir. Karar mart bidayetinden itisevkolunacaklardır. baren tatbik edilecektir. Hesapları mun tadır. Çin askeri erkânının ahnıs olduklan tazam olan müstakrizler bundan derhal Nahiye müdürleri 50, birinci sınıf son malumat, Chapei bombardman istifade edebileceklerdir. kaymakamlar 56, ikinci smıf k a y neticesinde kadın ve çpcuk olarak 4 ilâ makamlar 54, üçüncü sınıf kayma5 bin kişinin telef olmuş olduğunu gös • kamlar 52, birinci smıf polis mii • Ankara 29 (Telefonla) Amerikan termektedir. dürleri 56, ikinci smıf polis müdür ve Rus sefirleri bogün Haridye Veleri 54, üçüncü smıf polis müdürleri Sulh müzakereleri neticesiz kaldı kâleti Vekilini ziyaret ettOer. 52, mülkiye başmüfettişleri 58, bî Şanghay 29 (A.A.) Japon'lar, rinci sınıf mülkiye müfettisleri 56, kanununun 21 inci maddesi hükmü Çin askerlerinin çekilmesi ve NVoosung ikinci smıf mülkiye müfettisleri 54, ne tâbi olacaklardır. Valiler bu ka ile Pachan istîkametlerinin yıkılması huüçüncü sınıf mülkiye müfettisleri 52. nnna ithal olunmamışlardır. tcra Ve susunda serdetmiş olduklan talepten killeri Heyeti valileri istediği zaman fetağat ebnek niyetinde olmadıklann Bu kanunla tekaüt edümesi icap tekaüde sevketmek salâhiyetini haiz dan, Ingüiz amirah Kelley'in teşebbüs eden dahiliye memurları tekaüt bulunmak tadır. ve tavassut ettigi sulh müzakerelerin maaşlarında mülkî ve askerî tekaül hiç bir miisbet netice çıkmamıs Maamafih, müzakerata tekrar başlanacağı ümit olunmaktadır. M. Karahan Japon askerlerinin Şarki Çin demiryolunu kullanmalarına müsaade etti Tokyo 29 (A.A.) Siyasî mahafil, Japon askerlerinin nakli için şarkî Çin demiryollarından istifade edilmesine M. Karahan tarafından muvafakat edilmiş olması münasebetile memnuiyet izhar etmektedir. M. Karahan'm bu itilâfçuyane hattı hareketi Tokyo'da muhtelif suretlerde tefsir edilmektedir. Bazı kimseler bu hattı hareketi ihtilâfa sürüklemek kor kusuna atfetmektedirler. Diger bir takım kimseler de demiryollannda Çin' lilere ait olan hisse, müstakil Mançuri devletine ait olacağından Japon nüfu zunun ister istemez demiryollarma da şamil olacağı ve bu serait tahtında Sovyetler'in kendi hisselerini terketır%k ten müteessir olmıyacaklannı, çünkü Japonya Mançuri'yi kontrola basiadığı ve Kora'daki Yuki veya Seiskin limanlarile iltisakı temin eylediği takdirde Sovyet'lere ait hissenin açık verecegini beyan eylemektedirler. Nihayet, Japon'Iarın askerî muvaf faikiyetlerinin Çin gençliğinin vatanperverliğini tahrik etmek suretile, herciimerci ve Çin dahilindeki anarşiyi art tırmakta olduğu söylenmektedir. Bu hâdise Sovyet'Ierin menfaatlerine mu vafıktır ve bu takdirde Jaoos harekâtına muhalefet etmelerinde kendi leri için hiç bir fayda melhuz değildir. Harbin'deki hâdiseler tekrar başlıyor Harbin, 29 (A. A.) Çin jeneralı Chao Chisiung'un kumandasında bulunan 3,000 askerin dün akşam Ninguta kasabasına taarruz ve Koralı Japoniardan bir çoklarının meskenlerini yağma ettikleri söyleniyor. Koralı Japon'lar Hailin'e kaçmışIar ve Harbin'deki Japon Konsolosuna bir telgraf çekerek ' maye talep etmişlerdir. Sovyetler, bazı şerait ve tahdidat dairesinde Sovyet mıntakasındaki demiryolu hatlarmdan Japon'Iarın istifadesine müsaade etmiş olduklarından dün Japon askerleri Imienpo'ya trenle gittnişlerdir. Ledi Klark'ın eserleri ( Birinci sahifeden mabazt ) Emlâk Bankası faiz miktarmı indirdi Amerikan ve Rus Sefirleri bulunduğu hissine kapılıyor. Bu eserler Ingiliz mektebine mahsus itinalı bir şeffafiyete malik ve mahirane ve çalâk bir kalemle tersim eÇin'li komonistler bir İngiliz aile dilmiş akuvarellerdir. Kurşun kalesini kaçırdılar minin ucu ile s'hhatine itina edilerek; Tokyo, 29 (A. A.) Svatow'da çizilmiş bir müslüman başını tasvir ıngiliz deniz feneri memuru ile zeveden bir tablo an'anevî ve itibarî bir cesi ve dört çocukları Çin'li komonistsan'at hissini kuvvetlendiriyor. ler tarafından dağa kaldırılmış ve Bundan sonra derhal, geniş bir kaçırılmıştır. Komonistler f ener bekdüşünce ile ve serbest bir surette haçisinin Svatow'dan otuz mil kadar uzırlanmıs olan portrelere, büyük sizakta olan Break Po<'nt'daki meskeyah gözlü bir genç kızın veya ruhî nine birden bire taarruz etmişlerdir. if adesi son derece nazar i dikkatî caBaşka fener bekçilerinin de kaçılip olan doktor Skordeos'un portrerıidıklan zannediliyor. sine geçiliyor. Ve bunlar i metapsiBüyük Beritanya'nın Whitehall şik tahayyulleri ve ipnagojik tasvir» harp gemisinin süvarisi, fener bekçileri ihtiva eden endişe ve merak u> sile ailesini kurtarmak için Çin hüku yandırıcı eserler takip ediyor. Bunmet erkânı nezdinde gayret sarfetların arasında bulutlara karışmış miştir. Bekçinin kaçırılmasmdan son canavarlar, insanları göğe çıkaran ra fenerin halen isleyip işlemediği kırmızı bir halı ve çehreleri panayır mechuldür. z tiyatrolarını hatırlatan tenis oyun cuları görülüyor. Ledi Klark'ın bu kadar çck renkleri olan şahsiyetinde ibdaî bir mahiyet gormemek kabil Bursa 29 (Hususî) Burada kar fasılalarla devam ediyor. Civarda ve bil değil. Böyle muhtelif ve mütenakız bir mahiyette olan eserler karşısında hassa Uludağ'da oek çok kar vardır. biraz hayret ve taaccüp duymamak Dağ köylerinden Bursa'ya gelmiş olanimkânsız olmasına rağmen, san'at • lar bir kaç haftadanberi köylerine gi kâr seyredenleri ekseriya te«hir etdemiyorlar. Uludağ'ın 700800 ra meğe muvaffak oluyor. kimli tepelerinde dört metreye yakın kar olduğu söyleniyor. Bursa'da kar Mualtimlere mesken bedeli verilecek Ankara 29 Maarif Vekâleti ö niimüzdeki hazirandan itibaren mu allimlere mesken bedeli veriîmesi için vüâyetler nezdinde esaslı teşebbüs • lerde bulunmuştur. Evet, hemen yaptıracağız. İsterseniz ben adam bulur yaptırırım. Hayhay. Daha iyi olur. Ama malum a beyefendi, bu sırada tuğla, çimento, usta gündeliği çok pahalı.. Zarar yok. Sen yaptırırsın. Kendi emeğinî de takarsın. Kaça çıkar? Bir vali paşa mezarı kaça ol • malı, onu siz tahminliyiniz. En az iki yüz kâğit ister. Ferhan Bey iki yüz lirayı duyunca yutkundu, yaşlıca kadının yüzü ne baktı. Kadın çantasmdan bir elli liralık çıkarıp Dedeye uzattı: Bunu alınız, işe başlatınız, üç gün sonra bir adam gönderiniz, daha ne kadar lâzımsa size verir. Döndüler. Yolda konuşuyorlardı. Bu süslü, yaldızh mezar ki min? O mu? O, ayıptır söylemesi bir bar kızının mezandır. Sözüm meclisten dışarı, dostu yaptırdı. Sık sık ge Mektep Otoriter müelliflerin fikir ve ya zılarını neşreder haftahk ilhn ve san'at mecmuası. Onuncu sayısı çıkmışbr. ^ ^ lir, bana bakım bahşişi verir. Ya bu parmaklıklı mezar? Onun adını sanını bilmiyorum. Yalnız gömülürken çenesi çarpık bir adam çok ağlamıştı. Şu da bir dilsizin karısıdır. Şisman karının me zarı diye anılır. Çifte bebelerin mezarı iste şu gördüğünüz ağacm al tındadir. Kardeşmişler, ikisini bir den otomofil ciğnemiş. Babasma AIi Efendi derler. Anaları bu yüz den çıl« dırdı. Geçende bebelerin ayak ucuna gömdük. Kapının önüne geldiler. Ferhan Bey ağız dolusu tenbihler etti. Baş üstüne beyefendi. Paşamızın mezarına iyi bakarım, bugün • den tezi yok ustayı, harcı neyi teda rikler, yann işe başlatırım. Siz kasavet çekmiyin. Yamak Hasan'a bir lira bahşiş verip arabalarma bindüer. Hareket eder etmez Sarı Dede seslendi: Mdbadi var CUMHURİYET'in edebî tehikası : MEZAR KAZICILAR MüeUifi: AKA GÜND0Z fiathdır. Aldırma Dedem. , Hava soğuk, toprak don tutmuş, bir ırgat kıralıyacağim. Ne yaparsan yap. Al sana şimdilik yirmi lira. Gelince hesaplaşırız. İki mezar kazdırıcı arabalarma binip gittiler. Sarı Dede orta yolda yavaş yavaş ilerliyen, Hasan'la bir şey ler konuşan kadmlara doğru seğirtti. Delikanlı sordu: Mezarcı ağa! Ekber Paşanın mezarını biliyor musun? Ne bileyim beyim. Üç yıl evvel merhum olmus. Burası mezarhk, günde cenaze gelir. Kadinlar hayıflanır göründüler: Ne yapacağız şimdi? Ben ne bileyim Ekber Paşanın mekber paşanın mezarını. Gömülürken yanında bulunsalardı. Azıcık avnt, ben beylerin işini ögreneyim gelirim. Dedem, bizim büyük bey rabbine kavuştu. Canına rahmet. Geçen yıl gelecekti, Allah biraz geeinden verdi deme. Şöyle iyi bir yerde genisce bir mezar istiyorum, ama biraz cabuk ol•un, Sgieye yetişsin dediler. Kolay, Şu »oldaki küçttk »er vinin yanı boştur. Oraya bir şey kazıveririz, tahtalannı «iz mi eröndere ceksiniz? Sende varsa... Alâ Içalın meşe var. Ama biraz Size bırraya getirilen paşaları tarif edeyim, belki onlardan bulu • nur. İşte şu sağdaki mezar bir paşanındır, Frenk icinde sefaret paşası imiş... O değil. Bu, ayak ucu tamirii mezar da Abdülhamit zamanından kalma bir bafi bozuk paşası yatar. Kambur bir güveysi var, o tamir ettirdi. Bu da değil. Bizimki vali di. Vali mi? Hele müsaade edin bakayım. Vali.. Vali.. Burada iki üç vali de vajr. Sizin vali paşaya kaç kişi nutuk söylemişti. Kadınlar birbirine bakıştılar. Biz o zaman yoktuk. Gazete lerde okumuştuk. Galiba üç kişi... Hele gele! Üç kişi mi? Bu üç kişiden biri kız çocuğu mu idi? Bu paşa mektep yaptırmış mı? Evet, evet, o işte.. Yaptırdığı mektebin çocukları da cenazede bulunmuslar. thtimal nutuk ta söyle • mişlerdir. Yaklaşıyoruz galiba.. Bir da kika müsaade. Aklımı toplayım. Evet. O gün tuhafıma gitmişti, bu kız çocuğunun sırtında erkek urbası vardi. Çocuğun bir gözü kördü. Genç kadın: Ha! Dedi. Tamam. Dadımın ortanca çocuğu. Dadım burada olsaydı kolay bulurduk. Merak etmeyin, bulduk gitti hanımefendi. Hepsi birden yürüdüler, sağa sola dcnerek ilerliyorlardı. Baş ucunun taktası çürümüş bir toprak tümseğine gddiler. İşte burası. Uçü de biraz ilerliyerek mezarın başucunda durdular. Delikanlı süslü çdengi mezarın üstüne koydu. Biraz surtular, manasız manasız yere baktılar. Böyle durmaktan sıkıldıklarını Sarı Dede hissetti. Bu sıkıntidan kurta>mak için lâf etti. Yazık. Bunu yaptırmah. Delikanlı cevap verdi:

Bu sayıdan diğer sayfalar: