9 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

9 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Briand'ın ölümü Bütün dünyada hakikî bir teessür ve teessüfle karsılandı { Birinci sahifeden mabait ) sız vatanperverliğinin kendi hususi şeraitin* görc kabili içtmap olmıyan tezahurleridir. Milletlerin mukadderatına müessir bütür beşeriyetin muhabbet veya zıd diyelle, fakat her halde ciddiyetle raesgul olmağa mecbur olduğu bir şahsiyet ve bir mevzudur. Fransa'da ve Almafiya'da kimse Briand'dan evvel Fransa ve Almanya arasında dostluk fik*ine müstenit bir münasebatın ta savvuronu ortaya koyamazdı. Panö rop fikrmi telâffuz etmeğe gülünç ol mak tehlikesini göze almaksızın kimse cesaret edemezdi. Muhakkaktır ki M. Briand, milletlerin münasebatmı bir satranç oyunu vüzuhu ve suhuletile kavramış olan nadir beşeriyet tim • sallerinden biridir. Ve oek nadhlermden biridir. Briand'm bugön tenkidi nazik düşmiyecek olan hatıralanna ait miilâ • hazalarım vardır. Dünyanın nadir ı sıklanndan biri olan Briand'ın sön dügti günde güzelin ve yükseğin âşıkı olan TUrk vatanperveri Briand'ın se • nelcr ve «eneler süren iktidar devrinde daha iyi, daha çok iyi netkeier alın • madtgindan mütevellit meraretini susturmalıdır. Ben bu noktadan hareket ediyonım. Bütün dünyanın zulüm ve ahılsızhhla kendini kaybettiği günlerde Frannz milUt meclitinde 89 evlâdt Briand'ın sözlerini ifitiyorum. Kemaliatlere, *brigand» diyorlar, biz, böyle adamlara vatanperver denildiğim biliyoruz. Briand'ın ebediyen gözünü kapadığı bugünde Ttirk vatanperveri ve Tlir • kiye'nm harici «iyasetinde mes'ul o larak benim özünözü hatırladığım budur, arkadaşım ve hükumet şefim tırnet Pasanın da hatırladığı budur. Sükrti Kaya en müşahhas bir timsali olmuştur.» Le Matin gazetesi diyor ki: « Beynelmilel siyaset perdesi iizerinde çehresi bu kadar kuvvetle teressüır. etmiş bir insan bulmak çok müsküldür. M. Briand, shndiye kadar rförülmüş olan en hayretaver bir dip • iornasi mesleğinin hahralarını kendisile birlikte mezara götürüyor.» Petit Parisien gaıetesi şunları ya zsyor: (C Fransa M. Briand'ın şahsında en mütekâmil, en meşhur bâmilerinden birisini kaybediyor. Beşeriyet te bu ziya ile uzlaşma ve sulh mefkuresinin se bafkâr bir mücahidini ve yorulmaz bir şampiyonunu kaybetmiş olnyor.» ( Sehir ve memleket haberleri " Siyasî icmal ) :9 A Marmara Ereğlisi çifçileri # ve Ziraat Bankası * « Nafla Vekâleti tahkikat Marmara Ereğlisi halkı geçen • icrasını emretti seneki tarla farelerinin dişinden 4 yiyeceklerine bile kifayet etmiye ® cek kadar az bir mahsul kurtar Ş mış olduklarmdan tohumluk a £ yıramamışlardı. Ziraat Bankası * S çift başına ikişer yüz Hra kredi açmak istemiş, hatta Ereğli'liler masrafa katlanarak noter huzu runda kefaleti müteselsile senedi 4 bile tanzim etmişler ise de Bankajj krediyi açmamıştır. Müşkül va ziyette kalan çiftçinin açlık yü zünden hayvanları da ölmeğe ladığından nihayet Çorlu'lu Sü | leyman Ağazade Aziz Bey ismindcî biri kâfi miktarda saman tedarik etmek suretile köylünün imdadına, yetismiştir. Demek oluyor ki Af ziz Bey gibi biri çıkıp ta köylüye yardım etmemiş olsaydı eldeki i hayvanatın pöstekileri duvara ça$| kılmış olacaktı. (f Anadolu'nun zahire ambarı oIarak tanınmış yerlerinde mah Ş sulün bu sene satışında masrafı korumaması yü zünden zeriyat yarıdan aşağı olduğu gibi ayni hal Trakya'da da vardır. Zeriyattaki şu noksanhk yerine göre muhtelif A sebeplerden ileri geldiğinden görülüyor ki Ereğli gibi bir yerde de tohumsuzluk ekime mâni olmuştur. Ziraat Bankası kredi açaca 1 ğını vadetmiş ve köylüyü masrafajfc da sokmuş iken şu âcil ihtiyaç ve ^ zaruret karşısmda köylüler acaba neden ellerî böğürlerinde bıra kılmışlardır, diye; *Camkariyet 9 Mart İ932 Esrar Kaçakçıları Ihtisas mahkemesinde şayani dikkat^ir dava Fazla yazan Telefonlar Merkezî Avrupa'yı Kurtarmak için Son cihan buhranı Merkezî Avru< pa'dan çıkmış idi. Hâlâ burada vazi * yet fenalaşmakta olduğundan Avru* pa'yı ve dolayısile blitün cihanı teh. dit eden tehlike büyümektedir. Dev« letler tarafından dünyanın eski refah! ve saadeti iade ve ihya için ne gibi müessir tedbirler ittihaz edilirse e dilsin Merkezî Avrupa kurtulmadık* ça bunların paydar olmasına imkân yoktur. Merkezî Avrupa'nın peri şanlığına başlıca sebep Avusturya Macaristan devleti muazzamasının inhilâl bulmasıdır. Filvaki bu İm • paratorluk mütecanis halklardan mü« rekkep olmadığından siyasî cihetten zayıf idi. Fakat iktisadî cihetten tam manasile bir kiil teşkil ediyordu. Bu İmparatorluğa dahil her memleket iktisaden diğerinin mütemmimi idi. Harpten sonra bu memleketlerdn her biri müstakil bir devlet olmuş ve bunların hudutları iktisadî cihetten ziyade ırkî esas'ara göre çîzilraiştir. Bu cihetten dahi bir çok haksızhkîar yapılmıştır. Siyaseten yekdigerine zıt olan yeni hükumetler yekdiğerine karşı gümrük harbini ve gümrük sed ve ablukalarını siyasî birer silâh olarak kullanıyordu. Neticede bu devlet» lerin cümlesi iktisadî cihetten sukut ve inhidam tehlikesine maruz kal • mıştır. Bu halin daha ziyade devamı umumî bir felâket olacağından nihayet Fransa hükumeti mes'eleye ciddiyetîe vaziyet etmiştir. Tuna havzasındakî devletlerin iktisaden birlesmesi ve b'r federasyon teşkil eylemesi için Faris hükumeti oradaki Avusturya ve Macar ve diğer Merkezî Avrupa devlet. lerinin safirleri ile sıkı müzakereye girişmiştir. Fransa bu federasyonu münhasıran kendi nezaret ve hima • yesi altında viicude getirmek istivordu. Lâkin buna karşı bilhassa Macaristan ve Avusturya şiddetle itiraz etmisler ve Almanya'nın dahil ola • mıyacağı bir federasyondan fayda çıkmıyacağını anlatmıslardır. Hakikaten Almanya yüz railyon nüfuslü Merkezi Avrupa'nın tabiî istihlâk pi. yasasıdır. Fransa hükumeti bu vaziyet karşf sında Almanya'yı dahi teşriki me sai ettirmeğe karar vermiştir. 3er lin'deki Fransız sefiri Tuna havzasmdaki memleketlerin buhranını izale için Paris hükumetinin düşündüğü tarik ve vesait hakkmda Almanva devletine bh mubtıra vermiş ve bu memleketlerin iktisadî teşkilâtının ıslah ve tensiki mesaisine Almanya'nın istirak eylemesini iltimas etmiştir. Fransa'nın bu teşebbüsü gerek Merkezî Avrupa'da, gerek Almanya Fransa münasebatında yeni bir devir açılacağına delâlet ediyor. MUHARREM FEYZt öliim ıztırapsız oldu Paris 8 (A.A.) M. Briand'ın cenaıesi başında söylenecek nutku M. Tardîeu söyliyecektir. Müteveffanın tabibi müdavisi, mu maileyhin dimaği ve rievî bir ödem neticesi vefat etmiş olduğunu beyan etmis ve demiştir ki: « Sabahle'yin yevmi şırıngamı yap* mak için geldiğim zaman kendisini her günkünden daha fazla bitap gördüm. Orada, bir koltuk üzerinde o • turmuş ve dalgin bulunuyordu. Maamafih, saat 12 de bir defa daha melekâtını iktisap eylemis ve şahsî dostlarından birine telefon etmiştir. Bundan pek az sonra saat 13 te hiç bir ıztırap çekmeden ölmüstür.» Parit'te teestür Paris 8 (A.A.) M. Briand'a yapılacak olan mîllî cenaze merasi mi cumarteıi saat 14 te icra edilecektir. Gece olma4ina rağmen biiytik bir halk kütlesi ehemmiyetli bir inzibat heyeti tarafından muhafaza edilen mü teveffanm ikametgâhı önünde toplanmış bulunuyordu. ParU'te bulunan meb'uslardan bir çoğu mUteveffanın evine gitmişler ve taıiyet beyan "tmişlerdir. Paris 8 (A.A.) Bugün çı • kan bütün gazeteler, M. Briand'ın hatıras'ru yat ve tezkâr ediyorlar. Le Petit Journal şunları yazıyor: •< Fransa'nın, bütlin dünyanın ziyaına ağladığı ad*am, yalnız zamanın büyük bir devlet adamı olmakla kal mamifttır. Ayni zamanda sulhun da Büyük bir sandık içinde otomobil ile esrar kaçırırlarken vakalanan Panayot, tstefo ve şoför Fehmi'nin muhakemelerine dün 9 uncu ihtisas mahkemesinde başlanmıştı.r Maznunlardan Panayot, bütün hakikati olduğu gibi itiraf etmiştir. Panayot şunları söylemiştir: Ben on senedenberi esrar ka • çakçılığı yapar ve Mısır'la muamelede bulunurum. İşim budur. Burada perakende olarak topladıeım esrarları münasip vasıtalarla Mısır'a gönderirim. Bu defa da öyle olmuştur. Cemiyeti Akvam'da 28 okka esrar topladım. Bunları 92 parça paket içine koydum. Bir *anCenevre 8 (A.A.) «Havas» Ajansı bikiiriyor: Cemiyeti Akvam diin dığa yerleştirdim. Sandığın üstüne de lâstik torbalar koydum. Bu sankii heyeti umumiye ve umumî komis dığı İtalya vapuruna yükliyerek Mıyon celsesi esnasmda ve umumî sükut sır'a gönderecektim. Bunu Mısır'da ortasmda reis M. Hymans ve riyaset Ismailiye'de kahveci Mehmet alacakdivanı azalan, derhal diğer aza ve sâmiler tarafından takip edflerek ayağa tı. Sandığın vapura yükletilmesi için de gümrük memurlarından gözlüklü kalkmıtlardır. Kemal Ef. ile uyuştum. 60 liraya paM. Hymans. şu beyanatta bulun zarlık ettik. O «rün bu sandığı evden ınuştur: bir otomobile yiikledim, Boğazkesen'e '< Size nagihani ve ezici bir haber vereceğim. Bu haberin benim gibi sîz kadar geldim. Burada otomobili değiştirmek istedim. Çünkü bindiğim olerin de müthiş tesiri altuıda »iddetli tomobilci benden şüphelenir, evimi bir heyecana düseceğine eminim. M. polislere haber verebilirdi. Yolda İsBriand, Paris'te öldü. Müteveffa sulh tefo'ya rast geldim, bir otomobil çemefkuresinin, milletlerin yakmlaşma fikrinin mücesaem ve müsahhas bir tim virip getirmesini söyledîm. Bir otomotali olduğu gibi Cemiyeti Akvam ese bil bulup getîrdi. Bu sandığı diğer otomobilden indirerek bir hamalın sırrinin en kudretli bânilerinden biri idi. tına yüklettim. Bu otomobil jjeiince Sadası hâlâ kulaklanmızda çınlı • ona yükledîk ve gümrüğe geldik. Ben, yor. kendisini âdeta gözümüsün önünde göriir gibi oluyoruz, kendisini hem se Kemal Beyi aramak üzere burada indim. Bu sırada bizim sandığı yakaviyor, hem de takdir edryorduk. lamıslar.v Müteveffa Fransa'nın milli ve şahsî Diğer maznun İstefo da şunları zaferlerinden birisi olduğu gibi, kür söylemektedir: söniin «n kudretli ve en sahhar hatip Benim bu isten haberim yoktur. Ierinden idi. tsmi, beşerî mefkurecileGümrüğe geldik, Panayot, şimdi gerin en asillerinden birisi olarak kalacak Iirim diye otomobilden indi. Biz bekve daima farihin «m yüksek bir köşeliyorduk. Bu sırada gözlüklü birisi îinde yaşıyacaktır. geldi. Sandığı muayene etti. Ve bu Fransa heyeti murahhasasına en debu sekilde gitmez» dedi ve yanı • rin ve en samimî tazîyetlerimizi gerek mızdan ayrıldı. kendim, gerek meclis namına beyana Biz bir müddet daha Panayot'u şitap ederken, meclisin matem alâmeti bekledik, gelmediğini görünce ara • olarak celsesini bir çeyrek saat kadar mak için oradan hareket ettik. Bu sıtatîl etmesini teklif ediyoruz.» rada bir gümrük memuru gelerek bizi M. Paul Boncour, ayağa kalkarak, durdurdu ve sandığı açttlar.9 heyecanla teşekkiir etmiş ve şunları Şoför Fehmi Ef. hâdiseden kat'iysöylemiştir: yen malumatı olmadığmı, sandığin î« Briand'ın kalbı bir tarzda mem> nun edecek yegâne hissî ihtiram © çindeki şeyin ne olduğunu bilmediğinî söylemiştir. Miiddeiumumî, kaçakçınun yaratmağa teşebbüs ettiği eseri lık iki kişiden fazla eşhas tarafın • devam ettirmeniz olacaktır. dan yapıldığı için ilk tahkikat yapılMevtinuiz açılan bu taze mezar ö ması lâzım geldiğini, evrakın müs • nündc Fransız heyeti murahhasasınm tentiğe gönderilmesini istemiştir. Ev bu eserin temadisine çalışacağına dair rak müddeiumumiliğe iade olunmusen kuvvetli teminatı vermeğe müsaraat tur. ederin, « Celse bir çeyrek saat kadar tatil edildikten sonra tekrar başlamış ve u mumî müzakere devam etmiştir. Kendisinden hakstz olarak fazla mükâleme ücreti iatendiği için Belediye müfettislerinden Ali Yaver B. Telefon Şirketi aleyhine dava açmıştt. Bu husustaki tah • kikata devam olunmaktadır. Diğer taraftan Nafıa Vekâleti de hükumet komiterine emir üermif, bu mes'elenin tetkikini, netice den Vekâletin de aür'atle haber dar edilmetini bildirmiştir. 300 imzalı istida mes'elesi Işsiz amele namına Vilâyete 300 imza ile verilen îstida hakkındaki tahkikat devam etmektedir. İmza sahiplerinden bir kısmınm istidayı hiç bir f ena maksada alet olmıyarak imzaladıkları anlasılm'«tır. Bunlar hakikaten işsizdirler. Fakat imza sahipleri arasında bîr de mahrek vaziyette muhtelif amele müessesatını dolaşıp buralardan çıkarılmış olanları bularak imza toplıyanlar vardır ki zabıta bunları zan altına almayı lüzumlu görmüştür. Bu adamlar on kişidir. Dün bir refikimiz Camcı Mehmet, Arap Nuri, ve Vahit isminde üç şahsın bu mes'eleden dolayı tevkif cdildiklerini yazıyordu. Keyfiyeti Vali muavini Faxlı ve Polis müdürü Ali Rıza Beyler den sorduk. Tahkikatm devam ettiğmi, fakat tevkif edilmiş kimse olmadığmı söylediler. VflJI Soruyoruz! | Troçkî Gidecek mi? Çek hükumeti bazı şart lar dermeyan etti M. Troçki'nin Çekoslovakya'da o turmak için Çek hükumetine müra caat ettiğini ve kendisine Uç aylık bir ikamet müsaadesi verildiğinî yaz mıştık. M. Troçki evvelki gün sehrîmizdeki Çekoslovak konsolosluğuna giderek Çek başkonsolosluğu ile bir saat süren bir mülâkatta bulunmuştur. Çekoslovak başkonsolosu bu mülâkat hakkında bir muharririmize demiştir ki: « M. Troçki geldi, kendisile bîr mülâkatta bulunduk. Fakat ne gö rüstüğümüzü söylemeğe mezun de ğilhn. Kendisinin pasaportu heniiz vize edilmemîçtir. Haber aldığımıza göre, Çek hükumeti M. Troçki'nin talebine cevabşn Çekoslovakya'da ancak bazı kayıt ve şartlar dahilinde ikamet edebüece • ğini bildirmiştir. M. Troçki, geçen günkü ziyaretinde Çek başkonsolosu ile bu şerait üzerinde mülâkatta bu lunmuştur. Eğer kendisi Çek hüku • metinin teklifatını kabul ederse pa • saportu vize edilecek ve Çekoslovakya'ya gidebilecektir. Evli ve bekâr işsizler İstanbul Vilâyetine iş istemek üzere müracaat edenler olmaktadır. Vflâyet bunlardan bir kısmt için tavassutta bulunmaktadır. Dahiliye Vekâleti bu kabil tavassutlarda çoluk çocuk sahibi kimselerin tercihini istemiştir. Vilâyet te bu kabil müracaaüer içio matbu bir cetvel vü cuda getirmiştir. Müracaat edenler bu cetveli heyeti ihtiyariyelere tas dik ettireceklerdir. Çorapçılar Ankara'ya bir heyet göndermeğe teşebbüs ediyorlar Önümüzdeki Uç ay için patttuk çorap kontenjanı verilmediğinden gümrükte mallan olan çorap tacirleri müşkül vaziyete düşmüşlerdir. Bunlar vadeleri gelen bonolarını tecdit ettirmek teşebbüsünde bulunmuşlarsa da fabrikalann ekserisi tecdit tarafını istUzam etraemişler, malların iadesini istemişlerdir. Tacirler bir konoşmentoyu tahvil ederek gümrüğe beyanname verinciye kadar asgari sandık başına on Hra masraf ettik • lerini ileri sürmüşler, bu masrafın fabrikalarca kabulünü istemîşler, fabrikalar ise ne bu masrafı ve ne de iade masraflarını kabul edemiyeceklerini bildirmişlerdir. Bu vaziyet karşısmda çorap ta • cirleri Ankara'ya bir heyet gönder mek teşebbüsünde bulunmaktadırlar. Tuhafiyecilerin noktai nazarı şudur: Memlekette çorap yapılabilmektedir. Ancak sipariş edilen çoraplar az bir miktara baliğ olduğu cihetle rüccan zarardan kurtarmak için bunların bir kalemde ihracına müsaade edilmelidîr. Ondan sonra çorap ithalinin kUIliyen men'i cihetine de gidilebilir. Florya plâjı Belediye kendisine ait olduğunu iddia ediyor Şehir Meclisi Florya plâjının is . timlâkine karar vermişti. Halbuki şimdi bu mes'elede yeni bir vaziyet hâsıl olmuştur. Plâjın bulunduğu yer denizden dolmadır. Denirden dolma olan yerler de Belediyeye aittir. Bu itibarla Belediye burasını hiç bir masraf ihtiyar etmeden ele geçirebilecektir. Bu hususta Vali ve Belediye Reisî Muhittin Bey de Ankara'ya hareketinden evvel şu beyanatta bulunmuştur: « Florya plâjı denizden dolma bir yerdir. Kimseye satılmanuştır. Bu naenaleyh Belediyeye aittir. Belediye bu hakkını arıyacaktır. Plâjı aldıktan sonra yapacağımız tesisat hak* kında henüz bir karar vermedik.. Bu Ifi deruhde etmek üzere şündiden müracaat eden gruplar vardır. Mu vafık görürsek plâjı kendilerine devredebilirîz. Vaziyet tetkik edilmek • tedir. Vesaiti nakliyenin temini de, güç değildir. Otobüs sef erleri tesis etmek kabil olduğu gibi bilâhare Şark »imendifer kumpanyasının da tari fesini tenzil etmesi muhtemeldir.» Hoover'in telgrafı Yemiş'te yapılacak istimlâklar Yemiş'teki Rüstempaşa camiinden Balıkpazan'na kadar olan sahanın istimlâki ve açılması takarrür etmiştir. Bu hususta bir istimlâk haritası hazır lanmaktadır. Frannz gazeteleri ne diyorlar? Vaşington 8 (A.A.) Reuicum • hur M. Hoover, M. Doumer'e gönderdiği bir telgrafta şunlan yazmifhr: « M. Briand'ın sulh yolunda yaptığı diirüst ve metin mücadele ken disini Amerika milletine çok aziz bir insan olarak tanıtnuştır. Amerika milleti tizinle birlikte büvük adamın zi • yaına ağlıyor.» Caddelerde yarım kalan tamirat Tarlabası, Boğazkesen ve Cabi caddelerinin tamiri tahsisat kifayet etme diği için yarıda kalmıstır. Belediyece tamirafan biran evvel ikmalini temin edecek tedbirler aranmaktadır. tngiliz Bofvekili ve Briand Londra 8 (A.A.) M. Makdo • nald. M. Tardieu'ye uzun bir telgraf gondererek, kendisinin yakın ve «ahsî doctu olan M. Briand'ın vefatından mütevellit teessiir ve ıztırabuu izhar eyIemekte ve müteveffaya karşı hararetl bir bürmet bealediğini bildirmektedir. Avukat Gad Franko Efendi iiı<erdl<3 Bu persembe günü gecesî İstanbul erkek lisesi mezunları cemiyeti ta • rafından (Aerokulüp) te sabaha kadar devam edecek bir müsamere verilecektir. Aerokulüp idare heyeti, kulübün •alonlarını millî cemiyet ve teşek • küllerin müsamere ve ziyafetlerine tahtis etmeğe karar vermiştir. Cuma günü saat dörtte kulüpte Vecihi Bey tarafından tayyarecilik raevzuu etrafında gençliğe mahsus bir konferans verilecektir. tzmh* Rıhtım şirketindeki suiistimal hakkmda malumatma müracaat edilmek üzere tzmir'e çağırılan Gad Franko Ef. bir müddet evvel şehrimize dönmüştü. Gad Franko Ef. vaki olan ikinci davet üzerine tekrar tz mir'e gitmiştir. istanbul lisesi mezunları Çaryıkapı'dan Eminönü'ne kadar olan tramvay caddesi esaslı bir tamire ihtiyaç gösterecek derecede bozulmustur. Belediye tramvay yolunun iki tarafını Tramvay Şirketine tamir ettir mek. mütebaki kısımlan da kendi parasüe yapmak fikrindedir. Fakat şirket kendisine ait kısmın tamirini kabul etmediğinden aralannda ihtilâf çıkmış tir. ihtilâf haliedilince tamirata baş Ianacaktır. BeyazıtEminönü caddesi italyan Sefareti başkâtibi Italyan sefareti başkâtibi Marki dö !a Terza, hükumeti tarafından, Al manya'daki İtalyan sefaretanesinde mühim bir vazifeye tayin olunmuş, dün ku Semplon ekspresile hareket etmiştir. Marki dö Laterza evvelâ Roma'ya, oradan da Berlin'e gidecektir. Gümrük MOdörlDğu TekaütlUğünti talep eden istanbul gümrüğü müdürü Nimet Beyin yerine, İstanbul gümrükleri müfettîşlerin • den Arif Bey tayin olunmuştur. Belediye kok kömürü yapacak Kok kömürü ithalâtı kontenjana tâbi bulunduğu cihetle Belediyece müsait bir mevldde bir kok kömürü fabrikası tesisi düsünülmektedir. Yapılan he»a ba nazaran böyle bir fabrika altnuf bin liraya malolacaktır. Maamafih bu hususta henüz verilmiş kat'î bir karar yoktur. j Mülkiye mezunlarının iki tayin İstanbul hâkimlerinden Kemal ve Senih Beyler Başmüddeiumumilik muavinliklerrne tayin edilmişlerdir. Itfaiye için alınacak levazım | Yeniden mubayaa edilecek itfaiye levazımı için münakasa açtlmışh. Mü nakasaya iştirak edenlerin verdikleri tekli' mektuoları üzerinde Daimî En cümence yapılan tetkikat bitmiştir. Bazi pruplar birbirlerine pek yakın tek • lîflerde bulunmuşlardır. Bir iki gün içinde bunlardan biri tercih edilerek ihale yapılacaktır. Zahire borsasına alınan madde İstanbul Ticaret Odası meclisi susam, haşhaş, araşit, ayçiçeği, pamuk ve keten yağlarile, haşhaş tohumu, beyaz ve çayır peynirlerinin Borsa haricinde alım ve satımını, bu hu • susta mukavele yapılmasını ve taahhüde girişilmesini menetmiştir. Bu karar 15 mart 932 tarihinden itibaren tatbik olunacaktır. TTD©lhıe?i Bir kaçakçılık maznunu Fener'de Abdisubaşı mahallesinde oturan Imam Ata Efendinin evinde 612 defter kaçak sigara kâğıdı ile yarımşar okkalık 10 paket kaçak tütün bulunmuş, İmam Ef. mevcuden ihtisas mahkmesi müddeiumumiliğine verilmiştir. Müddeiumumilik, tah kikatın tevsikı için İmam Ef. yi polise iade etmiştir. Millet mekteplerinin imtihanları Bir haftadanberi devam eden millet mektepleri imtihanları bugün bitecektir. Yarından itibaren evrakı imtihaniye tasnif edilecek, bir haftaya kadar da neticesi alınacaktır. Bu suretle bu devreye kaç kisinin istirak ettiği anlaıtılacaktır. Şüpheli bir yangın Şişii'de İzzetpaşa sokağında oturan İbrahim zade Lutfi Beyin evin den çıkan yangın şüpheli görülmüş, Müddeiumumilik tahkikata başla • mıştır. Bu işin tahkikatile MUddeiu j mumî muavinlerinden Muhittin Bey meşgul olmaktadır. Filorina'lı için 17 çuvai yazı yazılmış! Filorina'lı Nasım B. şimdiye kadar hakkmda yanlan yazıları, fıkraları, fsminm geçtiği bütün evrakı matbua ve gayrimatbuayı toplamıştır. Bu ev • rak 17 çuval tutmaktadır. Füorina'Iı iimd! bunlan tasnif etmektedir. Ne* rine muvaffak olama^a evrakı Darülfünun kütüpanesine hediye edecektir. Kadıköy kumluğu Belediye Kadıköy'ünde Iskele meydanlrğındaki arsalardan bir kısmınm tefrik edilerek parça oarça satılmasını kararlaştırmıştı. Bu husustaki satışa devam edümektedir. Belediye satıl miyacak kısmın tarh ve tanzim edil • mesini, buraya yaya kaldırımları in »asuıt kararlaftırmışhr. Bu husustaki proje hazırlanmaktadır. önümüzdeki yaz insaata başlanacaktır. Dfinkü çayda buîu nanlardan blr grup Dün, saat dörtte, Tokathyan'da Mülkiye mektebi mezunları şere fine cemiyet tarafından bir çay ziyafeti verilmiştir. Bu çay ziyafetinde memleketimizin bir çok tanınmış simalan, bu meyanda Vali muavini Fazlı Bey de hazır bulunmuçtur. Ziyafet esnasmda Mülkiye mezunları arafarmda samimî ha»bıhallerde bulunmuşlardır. 1 hnunuftur. Dün Borsada 1009 ton buğday muamele görmüştür. Buğday fiatiarı ufak bir tenezzül ile beş kuruş oluz beş para ve dört kuruş otuz beş para arasında tehalüf etmiştir. Yalnız sert buğdaylar altı kuruş ile yedi buçuk kuruş arasında satılmıştır. Bundan başka Borsada 7539 çuval un da muamele görmüştür. Ecnebi memleketlere 7008 çuval •rpa, 25 çuval fmdrk, 783 çuval swsam ve 1000 çuval kepek ihraç o Bugday fiatiarı

Bu sayıdan diğer sayfalar: