9 Mart 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

9 Mart 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 Mui Borsa Dön akşam kapanan Borsada bir Türk lirası mukabili: transiz Frangı Dolsr Liret Belçıka Drahmi Isviçre Leva Bulgar Florin Kuron Çek Şilin Avustuya Pezeta Mman marki Zloti Peıuo Macar Ley Romanya Dinar Yen Çemoviç 12 ' 03 47,30 11,40 39 37 55 44,62 63 14 17.51 15 *2! 12 18,14 1 98,60 4 12 3 98 78 76 26 58 54^2 frtanbri 4 Inel term MeHrarfagundan: Tamamına 6740 lira kıymet takdir edilen Beyoğlu'nda Kâtip Mustafaçelebi mahallesinin diğer Telgraf sokagında atik ve cedit 8 numaralı maa ufak bahçe kârgir hanenin tamanu açık arttırmıya vazedilmif olup 31 mart 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 14 nisan 932 tarihine musadif per • »embe günu saat 14 ten 16 ya kadar açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırmıya iştirak için yüzde yedi teminat akçen ahnır. Müterakim vergi Bde • diye ve Vakıf icaresi mü>teriye aittir. İcra ve iflâs kanununım 119 uncu maddetine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olnuyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaramn ve irtifak bakkı sahiplerinin bu haklannı ve htnosile faiz ve masarife dair olan iddialanru i • lân tarihinden itibaren yirmî gün içinde evrala müsbttelerile bildirmeleri lâsımdır. Akti halde haklan tapu sicil • lerile sabit obmyanlar satış bedelinin paylafmasuıdan bariç kalırlar. Alâka • darlann işbu maddei kanuniye ahkâ nuna gÖre tevfîki hareket etmeleri ve dahe fazla malumat almak istiyenlerin 931/936 dosya numarasile memuriyetimize müracaatleri ilân olunur. Istanbul 3 iincü İcra Memurluğundan: Bir borcun temini istifan için mah • cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer A • dapazarı Türk Ticaret Bankası hisse senedatı 4 / 4 / 9 3 2 pazartesi günü saat 11 den sonra Adapazan Türk Ticaret Bankası tstanbul yubetinde açık artbr • ma suretile satılacaktır. Taliplerin ma > hallinde bulunacak memuruna müra • caatleri ilân olunur. I > Emlâk ve Eytam Bankası İlânları HALIÇTE SATILIK FABRİKA ARSASI LİMANIMIZDAN HAREKET EDECEK V A P U R L A R Hantf.I Zade Tayyar vapurları İstanbul: Eyüp'te Bahariye'de kâin maamüştemilât harap araba fabrikası peşin para ve kapalı zarf usulile satılıktır. îhale 14 mart 1932 pazartesi günü Ankara'da Banka idare meclisi huzurile yapılacaktır. Teminat 1363 liradır. Bu hususta tafsilât al mak istiyenler İstanbul İzmir şubelerimize veya Ankara'da Umum Müdürlük emlâk idaresine müracaat edebilirler. * ** Satılık haneler Kat'î ihale: Nısıf taksitle tatış Kâtip Mustafa Çelebî mahallesinde izmir postası Seyyar vapuru 10 mart perşembe saat 18 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve izmir'e azimet ve avdet eder. Yolcu biltti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtun Han No. 5 Telefon: 21977. Beyoğlu'nda Hocazade sokagında 6 oda 4 sofa, mutfak, sarnıç ve müştemilâtı saireyi havi 10 numaralı hane. Tevkü Cafer mahallesinde 2 YELKENCİ VAPURLARI KARADGNİZ POSTASf SAMSUN vapuru 10 mart Perşembe günü akşamı Sirkeci'den hareketle (Zonguldak, Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Sürmene, Rize ve Hope') ye gidecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci banındaki acentalıgına müracaat Tel: 21515 Haliç Feneri'nde Lira Bir îngiliz lirası Alon Mecidiye Ranknot 7 9 Kuruş Kiremit caddesinde 4 oda 3 sofa ve müştemilâtı saireyi havi hane. Esash tamire ihtiyacî olmîyan ve her tarafa kurbiyeti bulunan işbu hanelerin İstanbul Dördüncü İcra Dairesinde 10 mart 1932 tarihinde icra kılmacak 931/194 ve 302 dosya numaralı müzayedesine iştirak edeceklerin uhdelerinde kaldığı takdirde şeraiti umumiyemize tevfikan beş sene müddetle bedeli müzayedenin nısıf derecesinde ikrazda bulunulacağı ilân olunur. L > INEBOLU BARTIN POSTASI Bursa ÇARŞAMBA TAVİLZADE VAPURLARI Demiryollarımız Zararla mı işliyor?.. 1 mart 932 tarıhınde ıntıar eden Demiryollar mecmuası, bu sayısıle sekızınci neşriyat senesmi ıdrak edlyor. Memleket ve meslek lrfanına bıhakkm hızmet eden bu mecmuanın son sayısı jimdlye kadar intişar den 84 sayıaı gibi bir çok aengin mundericat ile çıkmıştır. Bu nıishada neşredılen otuza yakm mıihtelıf ve mutenevvl, cidden mufit mevıular arasında Cer mudurü Tevfık Faelı, Samsun işletme mufettışi Hüseyın Yakup, Ticaret ve Haiılat mudur muavınleri Cemal ve Ihtan Alî, Hareket müdur muavlni Cemal, Istatlstik mudürü Ferit, mecmua mudürü Mehmet AIi beylerle diger tahrir hey'etlnin makaieleri vardır. Devlet Demlryollftrımızın zarar edip etmedığini ve ne şeraıt tahtında çalıştığını okumak ve ogrenmek, memleketimız ve cihan âemiryollarmm vaziyeti hakkında tam bir liklr edlnmek lstiyen okuyucularırmza bu çok kıymetli mecmuamızı tavBlye eyler ve mecmuanın yıMöntimünü tebrik ederiz. Arzu edenler Haydarpasa'da Demlryol İatatıstik müdürlüğünden tedarîk e<Jeblhrler. Gebze Asliye Hukuk Daıresinden: Gebze'nın Tuzla karyesinden Gazinocu Zeynel Eî. zevcesi Saliha Hanıma: Zevcîntz Zeynel Ef. tarafından kocanız evmi Iki senedenberl Yufoslavya'ya firar erığınizden ve artık geçınmenize imkân k?'mamış oldugundan bahisle alpyhinize açtığı boşanma davası uzerine gerek lâyihaların ve gerek tahkıkat ve mahkeme davetıyelerınin ikametgâhmızın meçhullyetine mebni ilânen icrasına ve keza ilânen yapılan gıyap kararına rağmen ne asaleten ve ne de vekâleten mahkemeye gelmemeniz uzerine gıyaben bakılan tahkikat ve muhakemeniz neticeslnde kanunu medeninın 132 ve 138 ve 150 inci maddeleri mucıbince boşanmanıza karar verilmiş olduundan tanhi ilândan itibaren bir ay zarfında temyfti dava etmediğiniz takdirde hakkınızdaki boşanma hukmünun kesbü kat'ıyet edeceği ve bu baptaki îlâm suretl jnusaddakası mahkeme dıvanhanesine tallk edilmiş bulunmakla tebliğ makamma kaim olmak üzere ılân olunur. İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: Müdiriyetimizce mubayaa edilecek 2 0 3 0 ton benzin kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Şartnameye tevfikan vermek istiyenlerin yevmi münakasa olan 15 mart 932 salı günü saat 15 te % 7,5 teminat akçelerile birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdiriyet tdare şubesine müracaatleri (dördüncü) defa olarak ilân olunur. Sirkeci rıhumından hareketle Ereğli, Zonguldak, Barün, Amasra, Cide, lnebolu, Evrenye, ve Abana'ya azimet ve avdet edecektir. Yuk ve yolcu için Ualau'da Küçük Rıhtım Hanında 45 numaraya müracaat Telefon: Beyoglu 913 İstanbnl 8 inci tcra Daıresinden: Bir dejmin temini istifan için tahtı hacse alınıp paraya çevrilmesi takarriir eden Sirkeci Muradiye caddesinde Hilâl lokantasında mevcut 4 adet masa ve 10 adet sandalye 10/3/932 tari • hine musadif perşembe günü saat 1214 e kadar paraya çevrileceğinden ta • liplerin mezkur günde mahalUnde hasn* btılunacak meıııuruna müracaatleri ilân olunur. Ayvalık postası SELÂMET vapuru her perşembe 17 de Sirkeci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Körfcz tarikile Ayvalığ'a azimet ve avde edecektir Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Yemis'te Tavüzade Mnatafa biraderler. Telefon: 22210 İLÂN Istanbul Balıkpazarı'nda 49 numa • ralı ticaretanede Hr. Hacı Yosif ve Ü Makropulos kollektif şirketinin İstanbnl üçiincü noteri 311 yevmiye ve 270/74 cilt sıra nomaralı ve 6/1/932 tarihli takriri ve sicil ticaret gazetesnin 1523 numara ve 11 kânunusani 1932 tarihli nüshasmda dercedilen karar uzerine hali tasfiyeye girmis ve bizler dahi tasfîye memurlan tayin edfl • miş ve tasfiye muamelâtı baslamıs olmakla, mezkur sirketten alacağı olan bilumum ashabi matubun yirmi ( 2 0 ) gün içinde, yani 10 mart 1932 den 31 mart 1932 aksamına kadar ala • caklannı birer bordro ile ve izahati kÂfiyeyi hâvi olarak tasfiye edilen şirketin merkezî îdaresine ya posta va • sıtasîle taahhulu olarak veya mahboz mukabili verUecek bir mektupla irsal ve tevdi eylemeleri Oân olunur. Hali tasfiyede bulunan Hr. Hacı Yosif ve IL. Makropulos Kollektif Şirketi tasfiye memurlan Maraş Vilâyeti Daimî Encümeninden: 2657 ser lira keşifli 5 adet polis ve jandarma karakolu ayn ayn alen? münakasaya vazedilmişcir. 2 nisanda ihaleleri icra kılınacaktır. 20816 lira keşifli bir mektebin inşası kapalı zarfla münakasaya vazedîlmiştir. Nisanın 26 ıncı çarşamba günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağı ilftn olunur. Kiralık fabrika mahalli Tulü 22 m. arzı 12 m. elektrik, havagazi, terkoc ve icabında di • ğer daireler. Taksim'de Emlâk Şirketine. Naf ıa Vekâleti Emuiyet Sandığı ludurlflgflDüen: Mücevherat satış ilânı Ankara şehri İçtne Suyu Komisyonundan: Anjtara İşme Suyu Komisyonu için müstacelen boru ve makihe montajı işlerinden anlıyan tecrübeli bir fennî ressama ihtiyaç vardır. Talip olanlar bu husustaki diploma ve sair vesaikle çalışmış olduğu mahallerden aldıgı vesikalan adresile birlikte Işıklar caddesinde Ankara lçme Suyu Komisyonu riyasetine göndermelidirler. Müracaatier en son olarak 17 mart 932 perşembe günü saat 17 ye kadar kabul olunur. Bu husustaki ziyaretler davet edilmeden kabul olunmıyacaktır. SEYRISEFAIN Merzek acenta: Galata Röprubası B. 2362 Şnbe A Sirkeci Mühiirdar ıadp H 2. 27M Fethiye Belediyesinden: Emayye 1549 adet numara levhasile 51 adet cadde ve sokak isimleri levhası 25/2/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunduğundan taliplerin 16/3/932 tari hinde saat 16 dan evvel teklifnamelerini Fethiye Belediye Encümnine tevdi etmeleri ve sartname örneklerini almak için Fethiye Belediyesile İstanbul Sirkeci'de Mühürdarzade hanı altında Fethiye Nakliyat ve Ticaret evi sahibi Salâhattin Beye müracaat eylemeleri. TRABZON POSTASI (CUMHURİYET) 9 mart çarşamba 18 de Galata rıhtı • mından kalkar. Kütahya vilâyetinden: tertip 2. inci keşıde 1932 dedir. 1 Kütahya Ziraat aletlri fabrikası için Türkiye dahilinde mevcut ve az müstamel olmak üzere 1100 lira muhammen bedelli bir adet Universal Fireze tezgâhı ve 2000 lira bedelli bir adet kayışla müteharrik pires ve 70 lira bedelli bir adet elle müteharrik küçük pires ve 200 lira bedelli bir adet vida tezgâhı ve 350 lira kıymetinde oksijen kaynak cihazı ve 200 lira bedelli müdevver kulak makası ve 272 lira muhammen bedelli dinamometre, sağ ve sol pafta ve eğe ve hava çeliği ve 1000 lira muhammen bedelli bir adet şahmerdan 200 lira muhammen bedelli elle müteharrik keski tezgâhı, 400 lira muhammen bedelli 8 adet çift mengeneli gürgen marangoz tezgâhı şartnameleri mucibince ve ayn ayrı münakasa kaimelerile 24 • nisan 932 pazar günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulmuştur. 2 Şartnameleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Vilâyetleri Ziraat Müdürlüklerine gönderilmiştir. Talip olanlar şeraiti mezkur Müdürlüklerden öğrenebüirler. 3 Her makine için ayn ayn % 7,5 nisbetinde dipozito verilecektir. Taliplerin mezkur gün ve saatte Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri ilâ nolunur. Mudanya Belediyesinden: 1 Belediye ambarı avlusunda bulunan ve (315) lira bedeli muhammeni olan muhtacı tamir bir adet lokomobil. 2 Belediyeye ait gümrük önünde mağruk Biga vapuru (200) lira bedeli muhammen ile ve pazarlıkla müzayedeye konmuştur. Lokomobilin pazarlıkla müzayede müddeti 20 şubat 932 tari hinden 30 mart 932 günü aksamma. Ve kısmen mağruk Biga va purunun müzayedesi 1 mart 932 tarihinden 3 • nisan 932 tarihine ve aksamma kad"ardır. Talipler teminat akçelerile birlikte Mudanya Belediye Encümenine ve »artnamelerini görmek istiyenlerin Belediye miihendisliğine müracaatleri ilân olunur. Devlet Demiryolları ilânları Haydarpaşa Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu civarında 147 i 750 inci kilometrede vaki taş ocağından çıkanlacak üç bin metre mikâbı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 23 mart 932 çarşamba günü saat 15 te idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişeT liraya satılan şartnamelerde yazıhdır. * * Ankara istasyonundaki satış barakası iki »ene müddetle ve alenî müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22 mart 932 salı günü »aat 15 te idare merkezinde ya pılacaktır. ** Tafsilât Ankara ve Haydarpaş veznelerinde rlli«er kuruşa satılmakta olan şartnamelerde yazıhdır. Şebin Karahisar vilâyetinden: Şebin Karahisar Suşehri arasında ve Kelkit ırmağı üzerinde altı bin yüz on sekiz lira muhammen bedeli olan ve kırk beş metrosu mün hedim bulunan ve hâlen üç yüz onbeş metre tulündeki Tonuk kÖp rüsünün ahşap ve demir aksamı 28/2/932 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. Bedeli ihale üç ay zarfında iki taksitte alınacaktır. Keyfiyet ilân o lunur. Hesap No. Merhunatın cins ve nev*i Borçlunun ismi 182562 Bir pırlanta pantantif dört roza kıravat iğnesi Ulviye H. Bir roza maşallah bir pırlantah yüzük Nâzıra B. 12268 Emine Bihter H. 12432 Yedi yüz elli dirhem gümüş Üç yüz on dört dirhem gümüç Meliha H. 16194 Ubeydull&h B. 20215 Bir roza iğne bir altm mineli saat Fatma thsan H. 20325 Bir elmash saat maaşatlen Hatiçe Şaziye H. 20848 Bir altm bilezik saati Ramiz B. 22985 Bir pırlantah gerdanlık ... 22985 Bir pırlanta yüzük bir pırlantah pantantif Mm. Mina Kıleopatr 23372 Bir pırlanta i$ne (bir inci noksan) Nesibe H. 24575 Pırlanta madalyon bir pırlanta bilezik bir inci kı ravat iğnesi bir elmash bilezik saati (bir Uf nok san) Hacer H. 25116 On mukal inci K&fiye H. 27338 Bir çift roza küpe Saim B. 27368 Bir altm kol' saati bir altîn yüzük Osman Refik B. 30017 Bir çift roza küpe Ziya B. 31404 Bir roza tektaş yüzük Abdullah Sadettin B. 31547 On dört mıskal inci Faik B. 32562 On iki mıskal incî Fikri B. 33282 Bir çift roza küpe Zühtü B. 33502 Bir çift pırlanta tektas küpe Vasf iye H. 33870 Bir pırlanta tektaş yüzük bir altîn kordon Muazzez H. 34413 Bir çift roza küpe Saime H. 34478 İki roza yüzük iki roza parça Fahriye H. 34878 Bir çift pırlantah küpe Fatma H. 34981 Bir çift roza küpe Abdürrahim B. 35159 Bir çift roza küpe Ayşe H. 35374 Bir altm bilezik bir elmash kol saatî Mediha H. 35393 Bir roza iğne Ruhiye H. 35474 On iki mıskal înci bir çift roza küpe bir çift roza küpe altı Sabri B. 35616 Bir pırlanta yüzük Mm. Beni 35651 Bir çift pırlantah küpe Yanko İstifan Ef. 35755 Bir çift roza küpe bir çift altın küpe bir altm ma dalyon Saide H. 35864 Bir pırlanta tektaş yüzük Abdülhaltm B. 36302 Bir pırlantah dal iğne bir çift pırlantah küpe bir pırlanta bir roza yüzük Halit B. Yukarıda isimleri yazıh zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde Sandıgımızdan istikraz etmiş oldukları meblâğı vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyin etmemiş olduklarından ecnası yukanda gösterilen merhunattan devne kifayet edecek miktarı Sandık Satış heyeti huzurile (24 mart 932) tarihine müsadif perşembe günü saat (14) te Sandal Bedesteni Mezat İdaresinde bilmüzayede satılacaffmdan talip olanların müzayede mahalline ve tesvivei deyin veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların Sandık idaresine müracaat ey* lemeleri ilân olunur. Kasabaya getirilecek suyun kısa güzerflrâh ve hali hazır rayicinin tayini hakkında münakasa ilânı Bartın Belediyesinden: Kaman köyü civarmda Kavşak, Büyükdere sularmın Ima güzergâh ve hali hazır rayicinin tayini 18/2/932 tarihinden itibaren otuz gün müddetle münakasaya vazolunmuştur. Alâkadaramn şeraiti anlamak ve münakasaya iştirak etmek üzere 20/3/932 pazar gününe kadar Bartın Belediyesine müracaatleri ilân olunur. Dr.HORHORUNi Cilt ve Zührevî hastalıkları muayenehanesi Beyoğlu, Taksim, Zembak sokak No. 41

Bu sayıdan diğer sayfalar: