4 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

4 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 l e m m u z 1**4 Casuslar Arasında 68 NakUİ: A. DAVER ( Şehir ve Memleket Haberleri J Siyasî i Belediye sonuna kadar ısrar edecek <di<e<iıG!l mr&I? Bütün Bulgar kabineleri, Makedonya komitasına iyi muanıele etmek ve tahammül göstermek Vergi verilmedîkçe sinemecburiyetinde kalmışlardır malar açılmıyacak kisi, Çar Ferdinandı kendi tarafma Merkezî imparatorluklara ge lince, onlar Bulgaristana yeni top raklar takdim edemiyorlardı. Fil • vaki, Türkiyeye ait arazi hesaba dahil edilemezdi. Çiinkü bir müttefikin topraklannı elinden almak hnkânsız görünüyordu. Makedonya ile Rumen Dobrucasına gelince, başkaMiun mallarım vadetmek, kıymetsiz birşeydi. Bereket versin ki Bulgarlarla anlaşoıak için başka bir vasıta bulundu. 1914 yazında Bulgaristanın malî yaziyeti çok buh • ranlı idi ve Bulgarlar Fransadan borç para istemislerdi. Fransızlar para mukabilinde, Bulgarlar tara fından kabulü mümkiin görültniyen siyasî şartlar teklif etmişlerdi. O zarnan, Almanya hiçbir siyasî sarta talik etmede» Bulgaristana 600 milyon mark borç verdi. Fakat Utikraz bahsi haricinde Bulgaristan dan muvakkat bir bitarafhk vadi kopardı. Filî bir ittifak ak tine gelince, bu cihet, ancak, merkezî imparatorluklar, zorla şark yolunu açabilecekleri ve Bulgarista na muhtaç olduğu harp levazımını verebilecekleri zaman mevzuu bahsolabilzrdi. çekmeğe muvaffak olduğunu zan nediyordu, fakat, her iki taraf ta bir hayli sürprize uğradılar. Bütün bir semti sızlatan cinayet! Yeşilköyde oturan, ismi ve adresi bizce malum bir okuyucumuz, ga zetemize gonderdiği bir mektupla, bütün bir semti sızlatan bir cinayeti haber veriyor. öldürülen gerçi bir insan değfldir; fakat yurda ve cemtyete insan kadar ve hatta birçok insanlardan çok faydalı olan bir ağaçtır ki, bîr zalhnm baka darbesüe yerlere serilmiştir! Okuyucumuz, bu facianm tafsi lâtım şoyle anlatıyor: «Yeşilkoyün sokaklanndan birinde on beş yirmi santimetre kutrunda yirmi beş senelik koca biT ihWmur ağacı, üzerindeki yapraklarile beraber ortasından testere ile kesilmek suretrle ikiye bölünmüstür. Bu hal, Hu feci manzaTayı görenlerin hepsinin vöreğini sızlatmıştır. Bu jraddarlı^ın sebebini tahkik ettîk. öğrendiinme göre, ağaçtaki fhlâ murlan hotbehot toplamak isteyen bir şahıs, ağaç sahibi tarafından, çîçekler henöz kemale gelmediğinden şimdilik doktmulmaması ve koku • sundan bütün crvar halkının istifa de etmesi için bundan menedilmiş • Hr. Bundan mueber olan bu adam bir geceyansı el ayak çekildikten sonra ağacı testere ile kesmiş, üs Hindeki çiçekleri topladıktan sonra gitmişb'r.» Kanalizasyon işi ne vakît bitecek? Yeni bütçeye 550,000 lira tahsisat kondu Arabistanda iki muahed* rabistanda iki müstakil hfikumetin hükümdarlan 1b • nissüutla tmam Yahya a • rasında aktolunan sulh muahede namesinin tasdik muamelesi ikmal edildiğinden ve sulhun şeraiti ev veliyesinden bulunan ldrislerin tes« lkni ve Necranın Yemen askerleri tarafından tamamile tahliyesi dahî ifa olunduğundan muahedenin tatbikma hiçbir engel kalmamışrır. Bu münasebetle muahedenin metni dahî neşredilmiştir. Garip bir tesadüf olarab ayni zamanda tngiliz Yemen sulh mu< ahedesinin dahi metni nesrolun • mustur. tki muahedenin nesri bir zamana tesadüf eylemesi su*f tesadüf olsa da bu iki muahede arasmda şüphesiz manen mühim rabıta • lar vardır. Elli senedenberi tngilizler türlü vesilelerle Arabistanın sevahiline ve içerlerine sokularak bu büyük şebihcezirenin üçte birini ve daha doğrusu en zengin ve mühim yer lerini işgal ve himaye seklinde kendi kontrollan altına almışlardı. Yalnız Harbi Umumide Yemendeki Türk kuvvetleri Sait Paşanın kumandası altında olarak Ingiltere< nin hitnayesi altındaki Lahic sultan* hğmı payıtahtı ile birlikte işgal ederekBahriahmerin ağzına hâkim olan tngiliz üssübahrisi Adenin kapılarına kadar gelmişlerdi. Müta • rekeden sonra bu yer leri Yemen hükumeti işgal etmişti. Bu yüzden Yemenle tngilterenin arası açılmışb. Fakat geçenlerde tngilizler tayyare kuvvetlerile bu • ralarını tekrar işgal etmisler ve Ye« menlileri dağlarma sürmüşlerdL In gilizlerin müzaheret eylediği lbnissüudun mütemadiyen şimalden Ye» meni tehdit eylemesi üzerine tmam Yahya hiç olmazsa İngilizlerden emin oknak üzere bunlarla geçen şu» batta bir sulh muahedesi aktetmlş idi. Bu sulh muahedesi kırk sena müddetle aktedilmiştir. Imamın hii kumetinin mutlak bir surette müstakil olduğu tnuahedede Ingiltere tarafından tasdik edilmiştir. Yemenm cenup hudutlarının hal ve tesviyesi muahedenin müddeti zarfmda yapılacak müzakereler« bırakılmış ise de bugünkü fflen mevcut hattı hududun o zamana kadar muhafaza ve riayet edilmesi şart konulmuştur. Yani Adenhs arka tarafındaki arazmin etnniyetî uzun müddet için tngilizler tara • fından bu muahede ile takviye e • dilmişth. Bu suretle tngilterenin Yemenle hesabı temizlenmiş oldu • ğundan tmam Yahyanm Ibnissüut tarafından daha ziyade sünşhnl • masmda tngilizler için bir. menfaat kalmamıştn. I Bunun için Aden hudutlannda binnisbe zayıf Yemenm yerîne da« ba kuvvetli Vebabi hükumetinin yerlesmesine tngiltere ve Hint bükumetleri müsaade etmek isteme • mişlerdir. Gene bu sebepten Ciddedeki tngiliz sefiri yukanda soyle • diğimiz teşebbüsü yapmıştı. tki tsIâm ve Arap hükumeti olan îbnissüut ile Imam Yahya arasında her iki tarafın şeref ve istiklâlini sıyanet edecek bir şekilde sulhun yer • lesmesinde diğer bir âmil de cihan Arap âleminin büyük ekesriyetinin îştirak eylediği tslâm kongresinin Mekkeye ve Sanaya gonderdiği heyetin faaliyetidir. Buna işaret ol • mak üzere sulh muahedesi Mekke ve Sana ile birlikte Şam ve Kahîrede ayni zamanda neşredilmiştir. MUHARREM FEYZİ Makedonya komitası Bulgaristan iflerinde en mühim bir âmîl de bütün Bulgar milletinin komsu Sırplara karşı besledikleri eski km ve husomet idi. Bn millî adavet hissini Makedonya komitası mütemadiyen körükleyip duruyordu. Makedonya komitası ise Bulgar tarihinde, daima birinci derecede rol oynamış olup hiçbir hükumet, memlekette, onun kuvevtini ihmal edememiştir. Kotnita evvelâ, Türklerin, sonra da Sırpların tazyikile doğduklan Makedonya topraklannı bırakıp Bulgaristana iltica eden bütün anasın sinesinde toplaımştı. Makedonyalı ırkan Bulgara çok yakındır. Hatta, Bulgar, kendi milletinm besiği vaktile Ohrida gölü kenarlan olduğunu iddia eder. Onun için komitanm Makedonyayı kur tarmak ve Bulgaristana eklemek için yaptığı gayretler bütün mem • lekette derin bir alâka ve muhabbet uyandırtnış ve kuvvetli bir himaye görmüsrür. Bundan dolayı, bütün Bulgar kabineleri, Makedonya komitasına daima iyi muamele etmek ve tahammül göstermek mecburiyetinde kalmışlardır. Makedonyahlar, maceraperest, cür'etkâr, silâh kullanmakta usta, yürekleri taassup derecsinde vatanperverlik hissile yanan, yaman a • damlardır. Bunlar, kendilerini tazyik edenlerle mücadele için can ver» mekte tereddüt etmezler. Çete harbi, onlann gayet iyi yaptıklan seydir ve sarp Makedonya dağlann da vaktile Türklerin başına bela olmuslardır. Çete mücadelesi, Sırp nâkimiyetinden sonra da kâmilen durmamış ve Avusturya top 1 an Sava ve Drina nehtrleri kıyılarında gümbürdemeğe baslayınca bütün şiddetile tekrar alevlenmişti. 9ırp karakollan hücuma uğramış, Sırp köyleri yağma edilmiş, Selânik Niş demiryolu, üstüste suikastlara maruı kafaniffar. Eğer cesur Sırp ordusunun mukavemeti karşısinda Avusturya taarruzu çabucak aka mete uğramamiş olsaydı, hemen Makedonyaya girip bu memleketi zaptetmekten, Bulgarlan, dünya • da hiçbir kuvvet menedemezdi. Fakat bu; ancak, Sırplar mağlup o • lunca kabildi. Avu«ruryahlann ilk nravaffakiyetsizliğinden sonra, Sofya, Avusturya Macar ordularının bir taraftan Rualara karsı kendile • rini müdafaa ederken diğer taraftan Sırpları tetpeliyebileeeklerine hiç ihtimal vereraiyordu. Onun içindir ki muahharen, Bulgaristana harbe girmesi için, Bulgarlar Alman yanm Sırbistana karşı asker gön dermesini ve harekâtın sevk ve idaresini ele almasını şart koşmuşlar dı. (Mabadi var) Bulgarlar arasında iki cereyan vardı Bulgar milleti arasında da fikir ler ikiye ayrılmıştı. Gerçi bidayette sulh arzuları hâkimdi; fakat bu arzuların yerine, harp devam ettikçe ve genişledikçe artan bir asabiyet ve heyecan kaicn olmuştu. Ta • rihin büyük saati çaldığı, memleketin millî istek ve ülküsüne varmakta bulunduğu ve Bükreş muahedesile yapılan haksızlıklarm telâfi edil mek üzere olduğu kanaati, gün geçtikçe, zihinlerde daha kuvvetle yer ediyordu. Fakat, bu neticeler ttilâf zümresinin yanında mı, yoksa Merkezî tmparatorluklarm safında mı elde edilebilirdi? Cevabı verilmek lâzım gelen sual, halli iktıza eden mesele, işte bu idi. Kabine reisi, Alman munrbbi olarak tamnmıstı. Binaenaleyh bize iltihak edeceğini iimit edebilirdik. Fakat çok ihtiyath davranmak lâ zımdı. Çiinkü Başvekilin, Sobran yada kiiçük bir ekseriyeti vardı. Sonra, 1918 de, Bulgaristan mütte fiklerinden aynldığı zaman, kabine reisinin en tehlikeli hasmı Malinof ona halef oldu ve bütün fırkasile ttilâf devletlerinin tarafını iltizam etti. Fakat asıl büyük istifham işareti bizzat Çar Ferdinandm kendisi idi. Çar, uzun senelerdenberi bir dip lomasi üstadı olarak tanmmıstı ve krallığınm istikbali için, son de rece mühim ve vahim olan bu va ziyet ve serait üzerinde, onun iradesi çok müessir olacaktı. Çar Ferdinand, son dakikaya kadar, nihaî karannı nüfuz edilmez bir perde ile örtmeğe tnuvaffak oliki taraftan kâh biri, kâh 8te Dahiliye Vekâleti, Istanbul sinemacilannm yeni teşebbüsleri üze • rine, sinesnalaırın kapatılması me • selcsile tekrar mesgul olmağa baslamıştn*. Sinemacılara gelen ma luraata göre, Ankarada kendileri namına Vekâletle temas eden Ce • vat Beyin izabatı Vekâletçe nazari dikkate alınarak mesele hukuk mttşavVHğine havale olunmuştur. Diğer taraftan Belediye erkâmndan bir zat ta, sinemaeılann dünkü nüshamızda çıkan mektuplarmdak! iddialar hakkında dün bir muharririmize sunlan soylemigtrr: < Sinemacılar, ve. diğer bilete tâbi eirlence nrüesseseleri, mütte hiden Istanbul Belediyesine karşı cephe aldıklan için, Belediye, kanunun bahsettiği salâhiyete istinaden en şidd'etli tedTjiri ittihaza mecbur olmuştur. Bu hareketi yalnız btr sinema yapmns olsaydı dava açilmakla iktifa edilebiI»dL Fakat hareket, umumile<mce müesseseleri kapatmak zarureti gorulmüstür. Zaten Belediye bımu yapınasaydi mes'ul vaziyete düserdi. Beledive yalnız sînemalan filim eevirmekten menetmekle kalmıya • cak, smemalar kapanmadan evvel vermedikleri müterakim Darülâceze hîsselerinin tahsili için de btıgün • lerde dava açacaktır. Bunlann hesaolan bazvlanmaktadır. Belediyenin, Darülâceze hîsses! Scin sinemaları kapatmıyarak diğer kanunî teşebbüslerde bulunması tavsiyesine gelince. Darülâceze resminin, diğer vergiler ribi tabsiii emva! kanunundan îstîfade etmek ]jı4<> rntievredesî yoVtur. Bu itîbarla aneak adî bir borç ffibi îcraya vermek snrehie takip edflebilfrceğmrlen Belediye bu yolda uğras • mağı doğru bulmıvarak daha esaslı bir tedbir olmak üzere müessese lerj kaoatmaği tercih etmistir. Cünkü Darülâceze hissesi icm yegâne müeyyide budur. Belediye sonuna kadar, noktai nazarmda ısrar edecektîr. Sinema sahiplerî, müesseselerî • nîn açilmastnı istiyorlarsa, bilâhare mahkeme karan kendi lehlerînde çıktığı takdirde istirdat etmek üzere Darülâceze hissesmi Belediye kasasma yatırmaktan başka çare yoktur. Alâkadarlann birlesmesî karşı • stnda Belediyenin en sîddetlî tedbîri alması gavet tabiîdir. Belediye, böyle bir vaziyet olunca, sinemalann kapanmasmdan mütevellit muvakbh* zararı nazari itibara ala • maz.» Esrarengiz vagonlar Sirkecideki mühürlü va gonların içinde ne var? SEHIR tSLERl Periye bankasile yapılan müzakerat Periye bankasile Belediye arasmdaln temaslar hakkında alâkadar Vekâletler tarafından Belediyeden îzahat istenilmîştir. Belediye muhasebe müdur muavini Nail Bey bu hususta malumat vermek üzere dün Ankaraya gitmîstir. Hayvan kaçakçılıgı artıyor Belediye müfettişleri tarafından yapılan tetkikler neticesinde son zamanlarda şehrimizde hayvan kaçakçılıgı • nın arthğı ve buna sokak aralarında hayvan sürülerinin dolastınlması sebep olduğu anlaşılmıstır. Belediye dün kaymakamlıklara bir tamim göndererek, ba hayvan sürü Ierinin men'i hakkındaki takibahn gevşediğini ileri sürmüş ve sokaklarda dolaşan hayvan sürülerinin derhal mezbahaya sevkedilmelerini tebliğ et • miştir. Bu suretle mezbaha varidatının artacağı ümit edilmektedir. Haliç mmtakasmdaki kanalizasyon inîaah içhı yeni Belediye bâtçesine 550,000 liralık tahsisat konulmuştm*. Fakat Fındıkhdaki ecık mecranın, halkın sıhhati için tehlikeli olduğu nazari dikkate alm&rak bu paranın bir kısmının ba bozuk mecranın ıslahına tahsis edümesi kararlpşhnlmtrhr. Halic versanmdaki mecari inşaah nm yüzde doksam tamamlanmıştır. Mutebaldsinin de bu sene zarfında ikmaline çalışilacaktır. Kanalizasyon vapılan yerlerde, h • kanmış olan eski mecralann tanuri menolanduğundan evlerini yeni mec • ralara bağhyanlar ço&aimıstır. Bu «uretle uımtmî mecraya iltisak hatbie evlerin raptedîlmesî mukabilinde bağlama masrafından baska ücret alınmadığından kanalizasyon geçen mahaüer de evlerin raptı ameiiyah umumfleşe • ceği umit edilmektedir. Şîmdiye k?dar yeni amumî mecrava raotolunan ev ve aparfamanlar 500 ö bulmuştur. Rapt için ev sahiplerinm yaptırdıklan iKsak borulan masrafı 3 0 4 0 lira kad'rdır. Aksarayı sellerden kurtarmak Gzere Yenibahçe deresile Yenîkaoı arasmda bîr mecra yapılmaktadu". Ypğmur sularmm Yenikapıya indirilmesîni temin edecek olan bu mecra bitirilmek üze Ağaçlara zaran dokunanlarm redir. Şimdiye kadar Haliç versanı kaeezaiandınlacagı hakkmda bir ka nalizasyonuna sarfedilen p?ra dört nun da olmasma rağmen, bir kah milyon Krayı geçmistir. Kanalizasyon yüreklinin baitan altında yere seri • şirketmin mnkavelesi, bn versan ta len ağaç, herhalde yalnız ba îhli • mamlar.dıktan sonra bitecektir. Yapımur desildir. Alâkadarlann biraz lan projelere göre, tstanbulun butün daha dikkatli davranarak ba ağaç mecralann mşaatı 60 milyon liraya katll ânuna mâni olmalanm istememütevekkrfnr. ğe lüzum biie 7»W4or. Zira bu kanuMecra inşaah mütehaa*u!*r tarafınnî tey?kkuz beUibaşIı bir vazifedir dan şehir plânile de alâkadar görül diyoruz. mekte ve plân tatbik ediiince, şimdi yapılan bazı kısnnlann yerlermi değiştirmek lâzım geleceği ve masrafın boşa gideceği beyan edilmektedir. Fakat şehir plânmtn tatbiki, malî vaziyet do« layuile ancak 200 sene sonra miim • kün olabileceğinden Belediye mecnrf şubesi mödürlüğü şehrin mütebaki kanalizasyon inşaatmm o zamana kadar bekletilmesi doğru olmadığı mutaie asmdadır. Ba mutaiea, Belediyece ihŞark Demfayollannın hükumetçe fa'yaca uygun gorufdügunden her sene satın almman mevzuu bahsolması Sze • imkân nisbetinde bütçeye tahsisat k«rine kumpanyanm Yedflnıledeki atölnularak msaata devam edilmesi dhe • yesinde mevcut malzemeyi harice Çitine gidilecektîr. karmak istedigAii, fakat alâkadarların Yeni kanalizasyon tesîsah, Beyazıt tam zamanmda meseleye vaziyet et havuzuna getîrtflen deniz sularmdan mesfle buna meydan verilmediğini dün Istifade edilerek haftada Sç gün yıkanyazmts, ve vagonlarla vagonlann kamaktadır. pılanndaki muhürleri fotografla tesbit Beyoğla cihettnde Fbrfboy, Kurtuetmiftik. Dün, ba mesele hakkmda Şark de • Iuş, Dolapdere, Şish' ve Gazhane civarmdaki eski mecralar borularak sıhhamiryolian idaresinden müdür Paskal te muzır bir vaziyet ihdas ettiğinden hnzasOe şa tezkereyi aldık: Be'ediyeye şikâyetler vaki obnustar. «Atölyelerindeki malzemeyi çıkar Beledive, ancak Fmdıklı mecrasî mak teşebbusünde bulunduğu hakkminşaatmı bitirdikten sonra açıkta akan da 3 temmuz 1934 tarihli «Cumhu patlak lâğımlarla mesgul olabüeeek ve riyet» ve «Republique» gazetelerînde ağlebi ihtimal bunlann mşasi gelecek sene bütçesile mümkün olac?ktır. Bo Şark Dem'"ryollan aleyhine yapılan nes zuk mecraİRnn muvakkat tedbirlerle riyatm kat'iyyen mugayiri hakikat olsummettedarik yapılması mahrorhı duğu ve her türlü esastan âri bulundu görüldüğunden son sistem kanalitas ğu beyan olunurj» yon tertibah konulacaktır. Şark DemiryoIIan Müdiriyeti Paskal ADîAYEDE Doğru değil mi? Nilüfer kanalı inşaah niçin durdu? Şirket başmGfettişi Faik Bey de mBdür M. Paskalın lisamnı kullanarak kat'iyyen böyle birşey olmadığuu id • dia etmistir. Fakat M. Paskal gibi Faik Bey de mühürlü sekiz vagonun içinde ne olduğunu söylememislerdir; hatta ısran • mıza rağmen... Ba vaziyet karsısmda, M. Paskal da Faik Bey de esrarengiz vagonlann içindeki esyanın ne olduğunu ve bu vagonlann neden mühürlenerek kaç gündür Sirkecide kör bir yolda tutulduğunu söylemedikçe bu tekziplere, biz de, efkân umumiye de inanmakta mazurdur. Esnaf Bankası tahkikatı Esnaf Bankası hakkmda yapıl makta olan adlî tahkikat ikmal e • dilmiş; bu husustaki iddianamenin tanzimi için idarî tahkikat fezli • kesi îstenmişit. İdarî safhadan yapılan tahkikat ta neticelenmiş; fezlikesi hazırlanrnağa başlatnıştır. Bu fezlike birkaç güne kadar tanzim edilerek Müddeiumumiliğe gönde rilecek ve ondan sonra tahkikatı idare etmekte olan Müddeiumumî muavinlerinden Muhlis Bey ortada cürüm olup olmadığını, varsa kimlerin mes'ul tutulması icap eyledi ğini tesbit suretile iddianamesini yazacaktır. Binaenaleyh uzun za • mandanberi etrafında birçok dedikodular yapılmış olan bu meselenin nihaî kararı yakında verilecek; vaziyet tavazzuh edecektir. POLtSTE Cesedi bulundu Bundan birkaç gün evvel Har • putlu Ahmet isminde biri yıkanmak üzere denize girmiş, yüzmek bilmediği için boğulmuştu. Ahmedin eesedi evvelki gece Arnavutköy sahilmde görülmüş ve çıkarıknıştır. Meccanen seyahat Nüufer dererinin bir Bursa (Hususî rouhabirİmiz den) Bursa ovasımn ıslahile mı baskmlannın önüne geçmeyi ve bu •ayede halkın arazisini suların tahribatından olduğu gibi ovada ba takhklann teşekkülünden ve köylüyü sıtmadan kurtarmayı düsünen • Hi'.umetimiz bu işin üçte ikisini yaptırmış, kalan kısmmı da'bu sene ikmal etmek üzere kanal müteah hrdini faaliyete sevketmişti. tkmal olunacak iş halkm ötedenberi si kâyet ettiği ve senenin iki mevsi minde daima su baskınlanna ugınfeyezan emeumdaki hali yan Nilufer kanalıydı. Kanalın açılmıyan kısmınm hafriyah birkaç hafta devam ettikten sonra anhyamadığımiz bir sebep yüzünden bu faaliyet birdenbire durmuştur. İkmal edilen kısımlarla Nilufer kanalının alâka ve irtibatı çok kuvvetlidir. Bir taraf yapılıp ta diğer taraf yapılmazsa, yapılan taraf harap olacak ve açılan kanallann tekrar yapılmasi lâzım gelecekti.r Bundan da bittabi hükumet ve halk müşteceken zarar görecektir. Son zamanlarda Belediyenin muavenetile Anadoluya meccanen gitmak için Belediyeye müracaatler çoğalmısnr. Yalnız dün bu şekilde müracaat e denler 30 u bulmuştur. Bunlardan bir kısmının tstanbula müteaddit defalar ticaret maksadile gelip meccanen seyahat ettikleri Belediyenin nazari dikkatini celbetmiştr. Böyle ticaret yapan sözde fakirle rin vaziyetleri esash surette tetkik edilerek meccanen seyahatlerine mey dan verilmemesi kararlashrılmıstır. MÜTEFERRİK Musadere edilen Amerika ernlâki işi Harbi Umumide hükumetimiz tarafmdan musadere edilen Amerikan tebaasına ait emlâkin iadesi meselesini ntüzakere eden Türk ve Amerikan murahhaslanndan mürekkep komisyon dün de Muhtelit Mübadele konvsyo • nunda içtima etmistir. Dünkü içtimada dosyalar tetkik edilmiş ve celse baska bir güne talik olunmuştur. Muhitt n Bey şahsî dava açtı Esnaf Bankası münasebetile Milliyet gazetesinde yapılan neşriyat dolayısile Belediyenin sahsiyeti maneviyesi namına gazete aleyhine bir dava açıltnıştı. Bu hususta Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey de ayrıca şahsan bir dava açmıs, dava arzvhali Müddeiumumiliğe veril • mistir. Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruşluf' 1400 Kr. 170Ö Kr. Senelik 1450 750 Altı ayhk 750 400 80Û Üç aylık 150 yoktur Bir aylık Abone ı T ü r k i y e n şeraiti I 'Ç' ş

Bu sayıdan diğer sayfalar: