4 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

4 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Harpten sonra sulh İbnissuut, İmam Yahyanin murahhasma hediyeler verdi Cidde cHususî> Evveloe bil dirdiğim veçhile harbin vukuile îbnissüut nezdinde kalmış olan İmam Yahyanm tnurahhası Abdullah Elvezir, tmamdan aldığı talimat üzerine sulh muahedesini imza eyliyerek brrkaç gün mukaddem Cidde tarikile Hüdeydeye hareket eyle miştir. Abdullah Elvezirin «ulh ugrun da gosterdigi gayretlerden fevkalâd« mütehassis olan Melik îbnis • süut kendisine bin tngüiz lirasi, bîr altın kılıç ve bir lüks otomobil he diye etmiştir. îki Müslüman devlet arasındaki ihtilâfı halletmek üzere Ciddeye ge\en Kudüs kongresi reisi ve Ku «füs müftüsü Emin Elhüseyninin riyasetinde ve Sekip Aslanm îştirak eylediği sulh heyeti de Taifte imzalanan muahedenin tmam tarafındar tatbikını temin ve sulhu takviye eylemek üzere Yemen tmırahhas heyetile birlikte Hüdeydeye gitmişlerdir. İmam Yahya muahedeye sada • katini göstermek için elînde bulunan ve sulh sartlannm en mühim mini teşkil eden tdrisilerden Hasan Idrisiyi ailesi efradile brrlikte Hü deydede bulunan Emir Faysala teslitn eylemiştir. Bunlarn karadan Taife nakilleri için Ciddeden bir hayli otomobil gönderilmistir. Yakında vürutlarna intizar olunmak • tadır. Istanbul Borsası kapanış fiatleri 3 7 9 3 4 NUKUT 632 123 169 216 116 23,50 815 23, f>0 82,50 96 23 16 44 21.50 24 18,50 53 3 ',50 81 922 86 238 ı 1 'O '0 '0 k> *0 0 1 '0 Merlıtı Dnlar Fransız fr. Liret Belçika fr. Drahnıl Isvıcre fr. Lev^ı Klorin Cek kronn Âvusinrya fll. Peçeu Mark 1 Zloti 2 3 Lev 1 S Dinar [ Rnbla I YeD Itvtç krona Türk sltını Mecidlye Ranknot Os. B. ^atış 635 "25 169 216 118 25 820 25 84 100 25 17 46 23 26 20 5» 84 33 S23 3',50 237 1 ! CEKLER Açılış 635 0,795282 12,06 9.27 3,4075 82.3025 2,4446 66,135 1,1719 19.1112 4,29 5.M5 2,0911 4,010 4.055 79,205 35,43 2.65 î5 094, =^0 3.05.40 Açılıs Londra \evYork Psris Milaoo Brüksd Atlna Cenevre Sofya Aırsterdam rap Vıyana Madrlt Berhn Varşova Budapeşte Bukres 1 Belerar i Yokohama Moskova Kapanış , 63425 0,79475 12.06 9,26 3,4025 82,3925 2,45f625 66.135 I 1,1717 19.1112 11 4.2 5,82 2,0792 4.2010 4,055 79,205 35.43 2,6525 1094,50 3,0525 Adapazan Asliye hukuk mahke • mesinden: Müddeaaleyh: lstanbulda Erenko yünde Cemile sultan evinde bahçivan Maf oğlu Yusuf tarafuıa: Adapazannm Yahyalar mahallesinde mukim Moüa Yusuf oglu Mustafa tarafından aleyhinize açmıs olduğu veraset davasmm gıyaben icra kılın makta olan tahkikatta şahitler dinlenmiş ve tahkikata hitam verilerek muhakemenin 17/7/934 sah gönü saat 14 te icrasına ve gtyap kararmm U. H. muhakemeleri kanununun 402 ve müteakip maddeleri veçhile yazılarak ilânen tebliğine ve bes gün itiraz müddetinin on gBne ıblâinna karar verilmiş olduğundan tarihi flândan bilitibar on gün zarfında itirazım gıyap masrafmı vermedi&ıniz ve muayyen olan gfin ve saatte muhakemeye gelmedigmiz ve ya kanunî bh vekil göndermedigmiz takd'"rde hakkmızda muamelei kanuniye ifa olunacağı ilânen teblig olunur. (906) tstanbul altmcı icra memurlu ğundan: Galatada Karakovnalas 22 No. da Kavalali tsmail Hakkı Beye. Osküdar Bankasma 30 Vfcnunuev vel 930 tarih ve 70/882 No. lı emre muharrer senetle bo«cunux oaln S2S Hranm faiz ve maaarifi icra ve ücreti vekâlet tahsili hakkmda açılan takrp üzerine namımza Çika rılan ödeme emri ikametgâhınızın mechul olmasmdan dolayı bi'»tebliğ iade ed''Idifti anlasılmış ve bir ay müddetle ilânen teblisrat icranna karar verilmiştir. Tarihi ilânden îtîbaren bir ay zarfmJa borcunuru ödemedipiniz ve icranın geri birakılması hakkmda ait oldu*u m^kamdan tehtri icra karan aretrrmediğiniz ve mal bevanmda bulunmadı^mız takdirde cebrî icrava devam olunacağı gibi hajpisle de tazyik edileceğiniz ihbar ve îtîrazmınn altıncı icranın 934/1313 No. lı dosyasma bildirmeniz ikfeme emri makamına kaim olmak üzere ilânen te^'îŞ olu nur. (44) Deniz Lisesi Müdtirlüğünden; onuncu smıfa «8» talebe kaydedilecektir. On biıİnci sınıfa talebe alınmıyacaktır. Mufassal kayît ve kabu! şartları Kasımpaşada Deniz Matbaasından ve rnektepten tedarik edüebilir, | lsianbul 4 Temmuı 1934 İ Lisemîzin dokuzuncu sımfına ((40)), Tophanede Levazım Amirligi atın Alma komisyonu ilânlarıj Harbiye mektebi için üç bin kilo kaşar peyniri 21/7/934 cu martesi günü saat 14,30 da alenî münakasa ile ahnacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve taliolerin belli saatte Tophanede Komisyona gelmeleri. «58» (3478) fstanbul Levazım Âmirliğine bağh kıtaat için 5,000 kilo pa • tates ve 5,000 kilo ayşekadın fasulyesi 5/7/934 persembe gü • nü saat 15,15 te pazarlıkla ah nacaktır. Taliplerin belli saat • te komisyora gelmeleri. «71» (3612) Bostancı iskelesinden Baçıbü • yiik deposuna nakledilecek 90 ilâ 100 tonluk eşyanın nakli için pazarhğı 5/7/934 persembe günü saat 15 te yap'lacaktır. Talip* lerin belli saatte Toph^nede Komisyona gelmeleri. «70» (3613) *«* «3622» \ Belediyesi ilânları Dumlupınar Yatı Mektebi için lüzumu olan 34 kalem yangın malzemesi pazarlıkla ahnacaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak ve listeyi görmek üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 50 îiralık teminat makbuzile 7/7/934 cumartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (3642) IST1KRAZLAR kapani; 28,90 [93.1 Türk borcu tahvill I *933*lk. lstıkraıı j Istikrazı Dahlli 28,90 i 0mmm Yeni çıktı I Devlet I Edirneye ııcuz trenler işliyecek ve Ihtilâl I Leninin escri Halkumza Trakyayı tanıtmak ve I Tercüme H. Rifat Beyin Trakya sevgitini artırmak için tstanbul I 75 kuruş ve Edirne Halkevleri temasta bulun muf ve bir temas programı tertiple mişlerdi. Şark DemiryoUarile de temasa geçüerek ilk tesebbüs olmak üzere 1371934 cuma günü tstanbuldan E dirneye bir tenezzüh treni tertiplen • miştir. Bu tren o gün saat 8 de Sirke ciden hareket edecek 16 da Edirneye 1 Erzurumda Hususî ldare ve Belediyenin iştlrakile teessüs eden varacaktır. 22,30 da Edirneden avdet Imar Birliği tarafından yeniden yaptırılacak büyük mezbahanın treni vardır. Arzu edenler birkaç gün inşaatı 15 haziran 1934 tarihinden itibaren yirmi gün müd Edirneye kalabilecektir. Biletler bugündetle ve kapah zarf uculile münakasaya konulmustur. lerde de avdet için muteberdir. Edir nede kalacaklann esbabı istirahatlerini 2 Kapah zarfın içinde: temin için Edirne Halkevi hazulık yapa Teminat evrakı mıstır. b Diplomah bir mühendis veya mimarîn veya Nafıa VekâMezkur cuma günü Edimede tstan • letince kendisine ehliyetname verilmiş bir fen adamının bul muhteiitfle Trakya muhteliti arasın daimî mes'uliyeti fenniye taahhütnamesi da bîr de futboi maçı olacaktır. c Fiat teklifini havi diğer bir kapalı zarf bulunacaktır. Mezbaha Inşaatı Münakasası Erzurum Imar Birliğinden: fstanbul Levazım Âmirliğine bağh kıtaat için altı ka'em seb • zeden pahalı görülen 33,500 kilo pathcan, 26.500 kilo ayşeka Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olsp yeminli üç dın fpsulyesi, 9,000 kilo bamya, ehüvukuf tarafından tamamma (4036) lira kıymet takdir edilen 10.500 kilo kırmızı domates, Şehvefa Şemsettinmollagürani mahallesinde Vefa caddesi soka 2,800 kilo dolmahk biber, 1.300 ğında eski 19, 19, 21 Mü. yeni 31, 33 No.lı bir ahşap ev açık arttır kilp. ince biberin pazarhğı 5/7/ mıya vazedilmiş olduğundan 8/8/934 tarihine musadif çarşamba 934 persembe günü saat 14,30 günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile • da yapı'acaktır. Taü~'erin belli cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş besini saatte Tophanede Komîsvona bulduğu takdirde müçterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde gelmeleri. «69» (3614) en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd••* detle tecdit edilerek 23/8/934 tarihine musadif persembe günü saölçme taburu ile Merkez inziat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır bat kıt'asının üç bin kilo süt ve masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş be sekiz bin kilo yoğurduna talip şini bulmadığı takdirde satış 2280 numarah kanun ahkâmına tevçıkmadığından pazarhğı 8/7/ fikan geri bırakılır. Satış peşindir, arttırmaya iştirak etmek istiyen 934 pazar günü saat 14,30 da lerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veva mil yapılacaktır. Taliplerin belli SA lî bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lâzımdır. atte Tophanede komisyona gel Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer alâ meleri. «74» «3638» kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz *** ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerüe bir^kte ilân Piyade Atış mektebi için 35 tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri bin kilo sığır 30,000 kilo koyun lâztmdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmıyanlar satış etînin kapah zarfında verilen fibedclinin paylaşmasından hariç kahrlar. Müterakim vergi, tenviri at pahaîı görüldüğünden pazar • ye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu medyuna aittir. Daha hğı 7/7/934 cumartesi günü safazla malumat almak istiyenler 14/7/934 tarihinden itibaren her at 14 te yapılacaktır. Taliplerin kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şart belli saatte komisyona gelmele namesile 934/2011 No.h dosyaya müracaatle mezkur dosyada mev ri. «75» «3637» cut vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (3643) îstanbul Dördüncü İcra Memurluğunıîan: I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden I «34,584» metro mık'abı «2000» adet sandıklık tahta satm ah nacaktır. Taliplerin sartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek üzere «% 7,5» teminatlarım hamilen «11/7/934» çar şamba günü saat «15» te Cibalide Alun Satım Komisyonuna mü racaatleri. (3605) 3 Ihale bedeli hazırdır. Ve projelere merbut münakasa şartnamesinde gösterilen işler ikmal edildikçe istihkak nisbetinde derhal tesviye edilecektir. Imar Birliği icabında banka teminatı da Onümüzdeki persembe ve cuma gösterebilir. günleei Kırklarelinde büyük pehlivam güreslerî yapilacaktır. Bu gü • 4 Proje ve fennî şartnamelerle münakasa şartnamesi bir arada olarak lstanbulda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanı altında reşlere kınrvetli pehlivanlardan Mülâyim, Afyonlu Süleyman, Kara Adapazan Bankası Kumusyon ve Ticaret kısmında Ahmet NazAIi, Çoban Mahmut, Tekrrdağh Hürni Beyden ve Ankarada Nafıa Vekâleti Demiryolları Fen he sevin. Dramah Hasan, Maniıah Riyetinde Affan Beyden 25 Hra mukabilinde tedarik olunabilir. fat, Samandıralı Etem ve kayikci 5 Kapah zarflar 5 temmuz 1934 te saat 15 te Erzurumda Imar Ahmet Pehlivanlar iştirak edecektir. BirHğinde açılacak ve en müsait şerait dermeyan eden talibe Başa 150, basaltıya 80, büyük orihale yapılacaktır. Projeler ayni fiatle Erzurum Imar Birliğintaya 40, küçük ortaya 20 ve desteye den de ahnabilir. de 10 Hra mükâfat verilecek. Şark Demrryollan bu müsabakalar mü 6 Daha fazla malumat almak istiyenlerin cevaplı telgrafla Erzurum Imar Birliği Reisliğine müracaatleri ilân olunur. (3304) nasebetile Kırklarelîne tstanbuldan Kırklarelinde büyük güreş mlisabakaları lktısat Vekâletinden: ölçüler nizamnamesinin ikinci kısmmın dördüncü faslı hükümlerine göre boyları yetmiş dördüncü maddede yazıh büyüklüklere uygun olmıyan hertürlü ispirtolu içkilerle, gazoz, soda, maden suyu, memba suyu ve süt şişelerinin ve binlik iamacana ve kaplarının kullanılabilmesi için Mıntaka ölçüler ve Ayar Başmüfettitşl kl ri vasıtasile Vekâletimizden izin ahnması ve bu şişe ve kaplann sil me olarak veya çizgi konmak suretile litre veya santilitre ciminden bulunacak hacimlerinin üzerlerine yazılması lâzımdır. Açık ve perakcnde içki satılan lokanta, birahane, kazino, bahçe, bar gibi yer lerde kullanılan sürahi «karafa», bardak, kadeh ve sair kaplann da en geç 1/1/1935 tarihine kadar üzerlerine hacimlerinin yazılması ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi icap eder. Yukarıda yazıh mecburiyetler hakkmda fazla malumat almak îstîyenlerin sonradan zarar veya ceza görmemek için bulundukları yerin bağlı olduğu mıntaka ölçüler ve Ayar Başmüfettişliklerrns hemen müracaatleri lüzumu ilân olunur. (3521) Vaktile kendrsîne bir dansigde raslamıçtım. Zannederim Fransız zabıtası kendisini arıyor ama benim neme lâzım. Doğru kadındir. Ona ne verdin? Beş bin frank. Hiç müşkiilât çekmediniz mî? Hiç... Mesele tereyanğo*an kıl çeker gibi oldu, bitti. Tabiî kadmi bir dakika gözden kaybetmedim. Çeki bankaya götürdüğünü gördüm. Çıkar çıkmaz enseledim. Tayyareye atlayınca ver elini Paris... Aferin Fransova... Bu isî becerdiğine çok memnun oldum. Şimdi gelelün öteki vaitlerimze... Malum ya nazik ve terbiyeli bir Fransız daima verdiği sözde durur. MordTon hiç te nazik ve terbiyeli bir Fransız değildi. Maamafih bu sözleri derhal basile tasdik etmek ten geri kalmadı. Mis Brigerland onun gözlerinin içine bakarak sordu: Demek benim için herseyi yaprnağa haznsın? Senin îç«n mi sevgilün? Evet herseyi, ama herşeyi... Mis Brigerland soföre yaklaştı. Elini omuzuna koyduı öyle He otur ve yaz, detf'. Senin fransızcan benimkinden daha iyidir. Ne yazacagim? Derhal bir kâğıt kalem buiduiar. Mis Brigerland1 yazdırmağa bajladı: tAzix matmazel, Şimdt Londradan gelîyorttm, Madctm Mereditin imzannı tahlit edt « rek beş milyon frangmt dolemdtr • dım. Maamafih ba turetle xannm • dildiği kadar çlrkin bir karekette bultmmamış olduğumtt antamtş balunuyorum. Madam Meredit beni »eviyorma», buna biraz evvel ken disine cürmümü îtiraf ettiğim zam.an oğrendim. Onunla evteneceğiz. Si fstanbul Levazım eşya ve techizat amban için 2000 tahta, 1000 lâta, 10,000 kilo çember, 10,000 adet çember tokası, 1000 kilo çivi, 8000 kilo ambalajhk ip. 200 kilo mühür kurşunu 26/7/934 persembe günü saat 14 te kapalı zarf usulile ahnacaktır. Şartna mesini göreceklerin her gün ve taliplerin belli saatten evvel tek* lif mektuplanm Tophanede Sa tına'ma komisyonuna getirmeleri. «76» «3641» Bîga îcra ve iflâs daîresmdent B'gada mukim manifahıracı Adfl hoca zade Mehmet AH Efendi ile Serezli manifahıracı Yusuf Efendilerin Biga asliye hukuk mahkemesi ticaret dairesmın 21/6/934 tarihli kararile 21/6/934 günü saat on bes buçuktan itibaren iflâslarma karar verilmiş v* mezkur karar dairemîze tevdi edilmîştir. Binaenaleyh her îki muflisin alacak lı ve borçlulan Biga icra ve iflâs dairesinde acdan deftere isimlermi kay » derHrmeleri hususunda muracaat ey • lemeleri icra ve iflâs kanununun 166 ncı maddesîne tevfikan keyfiyet il&n olunur. (905) ze ba mehtabama pek yakında va» zifemden çekiteceğimi bildirmek îçin yaztyoram.* Mordon başını yazıdan kaldıra • rak havretle sordu t Birşey anlamadım. BunTart yarmakla ne olacak? Mis Brigerland elile onun agzinı kapattı. Bîzîm saadetfmlz fçfn sevgf Km, dedi. Sen isi bana birak. Ben sana fenalık gelmesini ister miyim, hiç? Kâfıdı aMı, ayafa kalkmaga n a ~< znland1!. Fakat muvaffak olamadı. Mordon kendisine sanlnnş, dudak • larim dudaklanna yapishnuiştı. Mis Brigerland onu elile yavasc» itti. Sesini tatlılaştırarak: Sabırlı ol sevgilim, dedi. Hani ne konusmuştuk, ya! Sesi sakin olmakla beraber ba • kışlan bîr granit taşi gibi serttL (Mabadi var) ve diğee yerlerden gelecek olanlara bilet ücretlerinde yüzde elli tenzi lât yapmıştır. Kamyon çarptı Şoför Alinin idaresindeki kamyon dün sabah Galatadan geçerken PanAdapazan Türkr Ticaret Bankaaının Merkez ve Şubelerinin Ş deli isminde birine çarparak başınllbulunduğu mahallele memleketin beüibaşh Ticaret merkezlerinc ş merkezlerinde dan agTT surette yaralamışhr. Ya • ACENTALARI VARDIR ralı hastaneye kaldınlmış, soför TeLiriMATİ Istanbul Galata İtimadı Millî Hanı Telefon,41937 = yakalanmıştır. Bankası : Adapazan türk ticaret Bankasıdır Yangın TURK SiGORTA ANONIM ŞIRKETi Nakliyat İTİMADI MİLLfl Iunu tuttu. Mordon merdivende ayak sesleri işîtince derhal kapıyı açtı ve ken disini karşılad1!. Mis Brigerlar»d odadan içeri gârer girmez sordu: Aldın mı? Evet, getirdim. Fransova, sevgilîm, yavaş ko« nuş, biliyorsun ya ihtiyat lâzım. Fransoya Mordon yatağınm al • tından bir paket çıkararak açh. Paketin içinde bes deste banknot vardı. Hepsi biner franklık, dedi. Ye • kunu bes milyon Fransız frangı. Bankadan lngiliz lirası olarak verd*iler. Yarısmı Londrada, yarısını Pariste bozdurdum. Ya kadın?.. Korkulacak birsey yok ya... Kat'iyyen... Kendisini çok iyi tanırım. Maamafih o benim ne ismimi, ne de oturduğıun yeri bilir. t Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi 66 teş etmeğe falan kalkma... Bili yorsun ya... Mistee Brigerland kendisini bir koltuğa atarak bağırdı: Sen beni çatlatacaksın... Ne anlaşılmaz kızsın, be! *** Mordon garajm üstundeki odada yatıp kalkıyordu. Karanlık basınca odanın penceresinde hafif bir ısık göründü. Bu bir isaıret olacak ki Mis Brigerland hemen nrtma bir manto atarak bahçeye çıktı ve viliâdan görünmemesi için ağaç ait • larını siper yapa yapa gaırajın yo Iki ay içinde ha! Bu komedi ne vakit bitecek? Yakında... !si bozmaga kalktna! Ha, aklıma gelmdşken söyliyeyim, bu akşam bahçede gene ihti yar Jogsu görecek olursan, sakuı a

Bu sayıdan diğer sayfalar: