11 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

11 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i * CülUIUZ l *• » Cumhuriyet Holantse Banküni N.V. Sabık Bahrısefit Felemenk Bankası istanbul Şubesl Galata Karaköy Palas Meydancık Alalemci Han H«r türlü Banka muamele VAPÜRCULÜK TÜRK ANONÎM ŞİRKETİ Erzurum imarBirliğinden 1 Erzurumun imar ve tanzimi için Hususî Idare ile Belediyenin iştirakile vücude getirilen İmar Birliği, büyük zaferimizin ve yüksek inkılâbımızın mebdi olan Erzurumda Reisicumhur Hazretlerinin bir heykelini yaptırm&ğa ve bunun için bir müsabaka ilâmna karar vermiştir Müsabaka seraiti berveçhiatidir: A Heykel Müşir üniformasile ve saha kalkmış at üzerinde ola caktır. B Heykel bronzdan ve kaidesi Erzurum tasından yapılacaktır. C Heykel yüz metro kutrundaki Cumhuriyet meydamnın ortasma rekzolunacaktır. (Bu meydanın etrafı şimdilik boştur. lleride bodurmile beraber üç kattan aşağı bina yaptırılmasuıa müsaade edilmiyecektir.) D Heykel müsabakada en ziyade muvaffak olan san'atkâra yaphrılacaktır. £ Müsabakaya istirak edecek san'atkârlar heykelin kaidesile beraber mimarî bir resmini ve yalnız proje kısımlarının alçıdan (bir buçuk metrodan aşağı olmamak üzere) birer eskizlerini 1 temmuz 934 tarihinden itibaren 15 ağustos 934 akşamına kadar Erzurumda İmar Birliğinde müteşekkil jüri heyetine göndereceklerdir. Bu eskİ2ler, es?rin bitmiş sekli hakkmda vazih bir fikir vermeğe müsait ol • ma!ıdır. F Kaidenin etrafmda Büyük Gazinin Erzuruma ilk defa teşriflerinc ve inkılâbımızm en canh kısımlarına ve Erzurum kongrecine ait reyimli ve yazıh hatıralar bulunması şayanı arzudur. 2 Heykel ve kaidenin bedeli tamamen hazırdır. Lüzumu halinde Rirlik Banka teminatı da gö«terebilir. 3 Müsabaka da kazanan san'atkâr ihale fiati üzerinden % 15 teminatı kat'iye akçesi itaya mecburdur. Cumhuriyet Merkez, ts. Ziraat ve Osmanîı Bankalannın temin&t mektubu ve Erganl madeni istikrazı dahilî tahvili de kabul edilir. 4 Fazla malumat almak istiyenlerin telgrafia Erzurum tmar BirliŞi Riyasetine müracaatleri. (3524) Denizyolları fŞL ETM E S1 Acentalan: Karaköy Koprübasi Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han Tel 22740 istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22S25 izmir sürat yo'u SAKARYA vapuru Her PERŞEMBE guün saat 16 da Galata nhtımından kalkarak dojru tzirore gidecektir. Bu vapur her pazar günü stat 16 da Izmirden kalkip dog ru tstanbnla gelecektir. BANDIRMA vapuro " ÇARŞAMBA Ayvalık Yolu temmuz 19 da Sirkeci nhDmından kalkacaktır (3799) leri. Kasalar icarı UMUMT MO DDRLOK Şubelerl : AMSTERDAM Buenos Aires, t Amst«rdam, istanbul. Rio de Janeiro. Santos, Sao Paulo Mavna Münakasasının Tehri: İstanbul Liman Şlrketinden: Şirketçe yaptırıiacağı evvelce ilân olunan muhtelif çapta mavnalara ait münakasadan görülen lüzuma binaen çimdilik vazgeçilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. Umum Müdürlük Karabîga Yolu CUMARTESı, Çarşamba günleri saat 2 0 de Tophane nhtımından bir vapur kalkar. Gidiş ve dörüşte routat iskelelere ugrar. Trabzon sürat yolu vapuru 12 temmuz 20 de Galata nhtıtmndan kalkacak Gidişte Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya, döriişte bunJara ilâveten pazar, Of, Pulathaneye uğrayacaktır.f3819 Her KARADENİZ PERŞEMBE Izmit Yolu Yaz tarifesi Cumartesi ve Pazartesi günür.Ierlnden maada hergün bir vapur cuma ve salı günleri saat 9 da dıger giinler saat 13,30 da tophane nhtımından kalkacakor. Marmara Üssübahrî Satmalma Komisyonundan: Marmara Üssübahrî Kumandanlığı deniz efradı ihtiyacı bulunan eenelik 80,000 kilo etin kapalı zarf usulile 28 haziran 934 tarihinde ihalesi icra kılınmış taliplerin teklifatı haddi itidalde görülmediğin den 17 temmuz 934 tarihine musadif salı günü saat 14 te eski şartnamesi dahilinde pazarlıkla mubayaası icra kılınacağından mezkur gün ve saatte taliplerin Izmitte Ussübahrî Satınalma Komisyonuna mü racaatleri. (3771) BARTIN YOLU imroz Yolu perşembe Galata nhtımından saat 18 de bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibolu, Lapseki, Çanakkale iskeleierine uğrar. ANAFARTA "apma 13 MEPSiN Sürat YOLU Gemi satış ilânı Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: ldaremize ait Mahmut Şevket Paşa, Gelibolu ve Ereğli vapur • larile Akay İşletmesine ait Fenerbahçe, Yakacık ve Ihsan vapurIarı 30 temmuz 934 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile satılacaklardır. Gerek fartnameyi almak ve gerekse müzayedeye iştirak etmek için Idaremiz Levazım Şefli > ğine müracaat olunması. (3770) Gemlik Belediyesinden: Gemlik kasaba*ımn elektrik tenviri imtiyazma Cumhuriyet ve Hâkimiyeti Milliye gazetelerinin 17, 23 hazfran 934 tarihli nüshalarında ilân edilen serait mucibince yevmi münakasa olan 8/7/934 günü bir guna talip zuhur etmediğinden müddeti münakasanm ayni seraitle bir hafta müddetle yani 16/7/934 pazartesi günü saat 16 ya temdit edildigi ilân olunur. (3806) Satılık Fotografnane Beyoğlu Utiklâl caddesinde fevka • Iâde tesisatile bir fotoğrafhane, yolcuhık münasebetile sahlıkbr. Asağıdaki adrese müracaat ediimesi: Posta kutusu: t. Z. No. 1 3 4 Üsküdar icra dairesinden: Tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1500 lira kıymet takdir edi • leıt Kadtköyünde Osmanağa mahalletinde No. Mis sokağında 3 5 cedit 4 5 lu hanenin nısfı 2280 No. lu ka temmuz nhtımından kalkacak. Gidişte Izmir, CUMA Antalya, Mersine, Dönüşte bunlara ilâveten Alanya , Küllük , ( anakkaleye ugrayacaktır. (3821) Fabh sulh ikinci hukuk hâknnliğinden: Ahmet Efendi 3e Azmi Beyin şayian mutasarnf olduklan Mevlânekapı haricinde Merkezefendi mahallesinde Dere «oka&mda 8/34 No. lu ve ( 5 0 0 ) Kra muhammen kıymetli ev izalei şuya sımnmda açık arttırma suretüe 1 2 / 8/934 tarihine musadif pazar günS 14 16 ve muhammen kıymetin ySz • de jretmis befini bulmadığı takdirde 2 7 / 8 / 9 3 4 tarihine musadif pazartesi günü 14 16 ya kadar mahkeme baş kâtibinin odasında berveçhieir şerait dairesinde sahlacaktır. 1 tşba gayrimenkul üzerinde m8seccel ve gayrimüseccel hak sahiple rinin tarihi flândan itibaren 20 gün zarfmda satıs memuruna müracaatle haklanm tesbit etmeleri aksi takdirde gayrimüseccel hak sahipleri paylaşhrmadan hariç kalacaklardn. 2 Muhammen kıymetin yüzde yetmiş besi birinci arttırmada bulun • madığı takdirde arttıranm taahhüdü bald kalmak üzere balâda gösterilen gfinde ikinci arttırma yapılacaktır. S Artfarma pesin para iledtr. Müşteri bedeli ihaleyi vermezse 133 fmcü madde mucibince muamele ifa edilerek müşteri Dd ihale arasmdakl farktan mes'ul olacaktv ve bu fark bua hüküm almacaktn*. 4 thaleye iştirak edenler yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi vermeğe mecbordur. İhale tarihine kadar vergfler hissedarlara ve tellâliye mü«veı iy<e aıttir. 5 Şartname herkesin görebileceJî snrette açıkhr. Arzu edenlerin sabş 20 nmnara 3e memuriyetimize müra • caatleri üân olunur. Bursa asliye mahkemesi birinci hakuk dairesinden: Uzunçarsıda manifaturacı Yazıcı zade Ali Bey canibinden Osmanlı Bank?sı Bursa şubesi sabık müdürü Vizantal Efendi aleyhine ikame olunan 3 5 0 lira alacak davasınm icra kılınmakt» olan muhakemesinde ikamefgâhı meçhul bulunan mumaileyh Vizantal E • fendiye 2 7 / 6 / 9 3 4 tarihine musadjf çarşamba günü saat on dörtte Bursa asliye mahkemesi birinci hckük dairesinde hazır bulunması hakkında îlanen tebligat icra edUdiği halde icabet et • memiş ve talebi vaki dairesinde gıyaben muhakeme icrasına ka*ar verile • rek davacı Ali Bey ibraz eylediğî 3 5 0 lira borcu nahk senet zirindeki imza nm mumaileyh Vizantal Efendinin is tiktabı ve bu suretle sabit olmadıği t:kdirde mumaileyhe yemin teklif e der olduğımu söylemiş ve muameleli giyap kararının bir ay müddetle müddaaaleyhi mumaileyhe ilân suretile tebliğine karar verilip muhakeTse 15 e y lul 934 tarihine musadif cumartesi günü saat on dörde bırakılmıt olduğun dan hukuk usulii muhakemeleri kanu nunun 4 0 2 nci maddesi mucibince müddeti muayyene zarfında aleîusul îtiraz olunarak mezkur gün ve saatte mumaileyhtn mahkemede hazır bulunması aksi takdirde kanunu mezkurun 405 inci maddesme tevfikan muhakemesi gıyaben rüyet ve intaç olunacağı Hân olunur. | İstanbul Belediyesi ilânları \ Kadıköy Belediyesinden: Bostancıda vapur iskelesinde daire malı perükâr barakasının yirmi lira icarı senevisi üzerinden bir sene müddetle bi'müzayede icara verileceğinden talip olanlann % 7,5 pey akçelerini müstashiben şehrî temmuzun yirmi sekizinci perşembe günü saat on dörtte Daire Encümenine müracaatleri ilân olunur. (3824) Aşağıda cüzdan numaraları yazıh tekaüt, dul ve yetimlerin maaş bordroları Hususî İdareler Tekaüt Sandığı tdare Heyeti Riyasetin den gönderilerek Ziraat Bankasına tevdi olunduğundan 12/7/934 perşembe gününden itibaren mezkur Bankaya müracaatle maaşla rını almaları. (3822) 1283, 1067, 731, 52, 506, 415, 1030, 861, 869, 1759, 1505, 618, 1251, 1527, 503, 505, 1002, 1040, 732, 644, 702, 1756, 725, 2019, 2021, 2022, 1058, 623, 1512, 873, 868, 1270. 860. 1266, 2153, 2159, 202, 1256, 1543, 727, 1044, 729, 1252, 1021, 708, 606, 2154, 1261, 2169, 852, 707, 2001, 1790, 1076, 867, 408, 714, 404, 720, 1281, 2014, 627, 2033, 701, 406, 504, 856, 1507, 1284, 1765, 746, 1502, 1260, 2008, 601, 1752, 711, 1005, 1307, 507, 1278, 302, 1762, 1781, 2152, 407, 703, 508, 871, 1056, 1008. nuna tevfikan açık arttırmaya vazedilroiştir. Sahş peşindir. Müterakim vergi evkaf borçlan ve tanzifat Te tenviriye ve rüsumu tellâliye müşteriye aith'r. Müşterilen kıymetî muhammene • nin % yedi buçuk nisbetinde pey akçeleri vermeleri icap eder. Arttırma şartnamesi 1/8/934 taribine musadif çarsamba ıpinii divanha neye talik edilecektir. Birinci arttırman 13/8/934 tarihine musadif pazar • tesi günü s?at 14 ten 16 ya kadar Usküdar icra dairesinde yapılacaktır. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % yetmiş beşini bulduğu takdirde üs« tünde bırakılır. Aksi takdirde en «on aıthranın taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün daha temdit edilerek 2 8 / 8 / 934 tarihine musadif salı günü ayni saatte kra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yiizdc yet mis beşini bulduğu takdirde üstünde bırakılır. Aksi takdirde 2280 No. lu kanuna tevfikan muamele ifa ediîecektir. 2004 No. lu icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesi mucibince ipotek alacaklıiarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üze rindeki haklan ve hususüe faiz ve n>asarife daîr olan iddialan evrakı müs pttelerfle birlikte nihayet 2 0 gün zar fmda icra dairesine bildirmelev? ve aksi takdirde haklan tapu sicilUe sabit olmıyan al?cakhlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Alâkadaranın icra ve iflâs kanununun me veddı mahsnsasma tevflk'n harcket etmeleri ve daha faz'a malumat almak istiyenlerin 934/432 No. lu dosy^ya müracaat etmeîeri ilân olunur. (1C36) SATILIK ANSİKLOPEDİ Ben «The Encyclopaedia Britannica» adında olan ansikîopedi cüzlerimi satıyorum. Alıcısı malumat ahnak için asağidaki adrese müracaat etsin. Miinir Ziya, San Alemdar ap?rtnnan No. 7 Kurtulus. (1043) Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 12,000 25,250 9,830 12,000 250 350 250 500 300 1.000 60,000 ,50,000 300,000 18,000 Kilo » » » » » » » » » » » » » Kendir ipi Yumuşak demir » Lâma demîri » » » Ferro Vanadium Kobalt Ferro Molipter » wolfram » titan » kroroun Saf kurşun Benzin Gazoil Petrol 4/8/934 8/9/934 28/7/934 İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Adet Kap M. No. K. Gr. Gnsi e»ya 5 S. Bilâ Bilâ 110 450 Sadakor ve saire «kaçak» Yukarıda yazıh bir kalem mal transit olarak talibi uhdesinde olup 16/7/934 pazartesi günü saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün istanbul İthalât Gümrüğünde 6 No lı satıs ambarında hazır bulunmalan ilân olunur. (3813) fukarıda yazıh malzemeler hîzalarinda gdsferilen tarihlerde ayrı. ayrı olarak kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartnamesini almak istiyenlerin herjtün saat 13.5 tan 1 5 ^ kadar Satınalma Komisyonuna müracaatleri ve münakasaya girmek istiyenlerin de teklif lerini saati muayyeneye kadar Komisyona tevdi etmeleri. (3652) istanbul Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Mülga Sıhhat Müdiriyeti Umumiyesinden almıç olduğu 5 kânn • nuevvel 317 tarih ve 220 numaralı disçilik ruhsatnamesi yanmıs olduğundan bahisle ikinci nüshasım talep eden dişçi Mihal Kapeta nas Efendiye Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâleti Celilesince ikinci nüsha ruhsatname verileceğinden hükmü kalmıyan evvelki nüshası her kimin elinde görülürse derhal alınarak Ankarada Vekâleti müşarünileyhaya gönderilmesi veya mahallî Sıhhat Müdürlüğü yahut hükumet tababetine tevdi edilerek hâmilinin sağlam kefalete bağianması ve hüviyetinin bildirilmesi alâkadaranca malum ohnak üzere ilân olunur. (3814) İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Adet Kap M. No. K. Gr. Cinsi esya 400 Torba Bilâ Bilâ 20800 00 Çimento Yukarıda yazıh bir kalem mal Haydarpaşa gümrüğünde olup işbu mal arttırma ile 14/7/934 cumartesi günü saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün İstanbul İthalât Gümrüğünde 6 numaralı satış am barında hazır bulunmaları ilân olunur. (3812) | Inhisariar Umum Müdürlüğünden | 1 Kabataşta inşası mukarrer levazımatı umumiye bina ve am barının inşaatı kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştur. 2 Kırdırma sartnamesile evrakı fenniyesinin musaddak suret leri (10) lira mukabilinde Cibalideki Levazım Muhasibi Mes'ullük veznesinden alınacaktır. 3 Kırdırma 16/7/934 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte Cibalideki Ahm Satım Komisyonunda icra olunacaktır. 4 Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 5 Kırdırmağa, şartnamenin dördüncü maddesinde yazıh olduğu veçhile fennî ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 6 Her istekli bedelin % 7,5 u olan (4875) liralık muvakkat te • minatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 7 Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması âdet olan zabıt kâğıdı doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmez (3302) I Tophanede Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânları Harbiye mektebi için üç bin kilo kaşar peyniri 21/7/934 cu martesi günü saat 14,30 da alenî münakasa ile alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin hergün ve taliplerin belli saatte Tophanede Komisyona gelmeleri. «58» (3478) dır direğj 14/7/934 cumartesi günü saat 15,15 te pazarlıkla ahnacaktır. Taliplerin belli saatte Tophanede Komisyona gel • yi Alhncı şubeden almı» ol meleri. «102» (3816) duğum 4768 No. lw ehüvetnamemi * * * İstanbul Levazım Eşya ve Teçhizat ambarı için 2000 tahta, •*» 1000 lâta, 10,000 kilo çember, Dikim Evi için 80,000 adet hâ 10,000 adet çember tokası, 1000 ki makara ipliği 11/7/934 çarkilo çivi, 8000 kilo ambalâjhk ip,; şamba günü saat 14,15 te pazar 200 kilo mühür kurşunu 26/7/ lıkla alınacaktır. Taliplerin belli saatte Tophanede komisyona gel 934 teki münakasasmdan ayrı, ayrı müteahhitlere ihale edile meleri «100» (3789) bilir. Kaydi ilâve edildiğinden **• ilk münakasasmdan sarfınazar Levazım Eşya ve Teçhizat ambarı için 23 adet mahrutî çaedilerek yeniden 4/8/934 çumar zayi ettim. Yenisini alacaaırndan eskisinin hükmü olmadığ» il«n olunur. Bebek Cevdet Paşa cnddesinde No. 26G hanede Zeynel oğlu Ali (1024) tesi günü saat 15 te kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şartnamesini göreceklerin hergün ve taliplerin belli saatten evvel teklif mektuDİarını Tophanede Satınalma Komisyonuna getir • meleri. «103» (3817). Belediye Sular tdaresinden: Devam etmekte olan takviye ameliyatı dolayısile 14/7/934 cu martesi ve 18/7/934 çarşamba günleri terkos sulannın az verilmek mecburiyeti hasıl olduğu muhterem halka ilân olunur* (3815),

Bu sayıdan diğer sayfalar: