30 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

30 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

^Cvmhuriyei 30 Temmuz 193; Avusturyada harp devam ediyor (Birinci sahiteden mabat) müesses Avusturya teşkilât azası dün gece yukan Avusturyada Ki • regvalt gümrük binasına taarruz etmiflerdir. Avusturya. jandarma • fan bunlara karsı ateş aç.nıslardır. Jandamalardan biri telef, muavin polislerden de biri tnecruh olmuştur. ttalya, Fransa ve tngilterede ken • diliğinden uyandırmış olduğu aksülâmelin manevî kuvvet ve ehemmi» yetini zâfa düşüreceği mütaleası serdedilmektedir. Timıırlengin kütüpanesi aranırken Bir Rus heyeti tetkikat yaparken zençin bir maden buldu Taşkentten bildiriliyor: Bir Sovyet Rus heyeti seferîyesî Tiny'ilengin meşhur kütüpanesini ararken eski pergament kâğıtlan ye rine bir gümüs mağarası keşfetmiştir. Heyeti seferive özbek Cum huriyetinde Sadimir rfaçlannda Saurap kasabasından 20 kilometro uzakta bulunan ve yeTİi ahali tara fından «ölüm ma£arası> denilen ve cok korkulan bir maÇarada tetkikat vapmıstır. Heyeti seferiyeyi bu mağarada tetkikat yapmaga sevkeden sebep, tarih ve masallarda bu ma • ğarada Timurlengin guya ruhlar tarafmdan tahtı muhafazaya alınrms olan • kütüoanesinin gizlenmis oldufu rivayetidir. Bu mağara, gerek korkunçiugn ve jrerekse etrafmm gayet sarp ve tehl'keli olmu yüzünden simdive ka d"ar tetkik edilememisti. Fakat magara üstündekî 11 inci asırdan kalma e«Vi arapça yazılar, orada her han«*i bir hazîner»în mevcudivetine delâlet ediyordu. Prof. A. F. Soseldkonun rivaseti altındaki heyeti seferiye ahiren mağarayı ivice tetkike muvaffak olmus ve orada zengin ham maden dehlizleri bulmu«tur ki bunlann vüzlerce sene evvel islenmiş olduğu, mağaranm her tarafmda erörülen insan iskeletlecile toprak kanlardan anlaşıhyor. Mütehassıslann tahmînlerme nazaran mağarada daha bir buçuk milyon Unze (*) den fazla gümüs ve 1500 ton kurşun, mrnganez ve diger madenler mevcuttur. [•] Bir TJnıe 40 gram kadar bir sftlet Blçusüdür. Bir tuçuk müyon Unze 60 ton. Görülmemiş bir hâdise Bürhaniye kazasındaki leylekler dağbaşında bir içtima yaparak yavrularını terketmişler! Hilâliahmer gençlik teşkîlâtı büyültülüyor (Birinci aahifeden mabat) da dernek ve koHardan gelecek talepleri birmn evvel is'af eylemek için bazı tcdbirlere müracaat olummiftur. Herhalde 1934 35 senesi zarfradaki f* • aliyetinmz şimdiki (aaGyetimizra Sç, dört mtsü fazla olacakbr. Düşündüklerimiz tahakkdc ederse gençlik Hilâliahmerkte mahsus koçâk bl mecmua çıkaracagız. Bu sene zarfrada Amenka, Japon • ya ve Lehistan, Yunanistan gençlik Salibiahmer teşkilâtile albüm teati e • dümiştir. Bu albümlerm memleket yavndanna çok faydalı olduguna kanaat getirdik. Bütçrmiz mnsait oldagn tak • dirde beynehnüel Salibiahmer birHginden çocuklara mabsos fflhnler (etirt • mek ve ncuz fiatle talebeye gSsttrmek ve bu suretle onlarm flml ve terbiyevî ihtiyaçlannı da temin eylemek niyetindeyiz.» Biiyük devletler arasındaki müzakereler Paris 29 (A.A.) Havas Ajansı bildîriyor: Paris, Londra ve Roma hükumetleri arasmda müzakereler devam etmektedir. Avusturyanın istiklâlini temin etmek için yapılması muhtemel olan tesebbüsün ne ma biyet alaoağı hakkında bir fikir edinmeğe simdilik imkân voktu». Excelsîor gazetesine göre, alâkadar devletlerin bugünkü vaziyeti şudur: Londra, Milletler Cemiyetinin içtîmaa davet edilmesine temayül ettikten soora şimdi kat'î olarak intizar vazivetinî almıstır. Roma, üç devletin Berlin nezdinde müşterek bir teşebbüste bulunmasına artık pek tar?ftar görünmüyor. Parise gelince, tnşriliz teklrfîne temavül ettîkten sonra o da Londra gibi inti zar vaziyeti almıstır. H » r hangi bir «« hattı hareket itt^haz edilmeden evvel müşterek bir hareket zemini bekleniyor. Yugoslavyaya iltica eden Naziler Belgrat 29 (A.A.) ttalyan ordusunun Avusturya hududunu aşmıs oldugunu bildiren hab«rlerin aslı olmadıği anlaşıldıjhn<dan, Yu goslavya siyasî mehafilinde, ycni • den sükun hasıl olmuştur. Cuma gecesile cumartesi günü, bütün gece ve bütiin gün 700 den fazla Nazi, Avusturyadan kaçıp Yugoslavyaya iltica etmişlerdir. Bunlardan «kserisi 18 ile 24 yaş arumda müsellâh dfelikanldardır. Bunlarm ellermden silâhlannı alan Yugoslav budut muhafızlan, şim diye kadar 200 tüfek bir milralyöz •e 20 rovelver toplamışlardır. Mülv tecilerm hepsi de hapsedilmişlerdir. Hükumet henüz bunlar hakkmda bir karar almış değildrr. Analart tarafmdan terke dtlen yavru leylekler Bürhaniye (Hususî) Bundan on gün evvel kazamızdaki bütün leylekler bir içtima yaparak Ma • dura denilen ve merkezi kazaya sekiz saat uzakta bulunan yüksek dağa giderek yavrularını yuvalannda terketmişlerdir. Günlerce yavrula • nn* avdet etmiyen ana ve babala • rmdan başka taayyüşlerine medar olacak kimseleri ve hiçbir istinat • lan bulunnuyan bu zavalh leylek yavruları açlıktan müteessiren bi rer birer kendilerini yuvadan atmak suretile kasaplara iltica etmişler • dir. Hergün et, barsak, işkembe ile beslenen bu munis hayvancıkların msanlara karsı olan ehlilikleri cid • den sayani hayrettir. Madura dağ köylülerinîn ifadelerine nazaran milyonlarca leyleğin aynî nisbette kalabalık kartallarla çarpışmakta olduklan ve her iki taraftan da yarali ve maktul düşen olduğu söy • lenmekte ve bazı yaralı leyleklerin de kanlar içinde kazaya döndüklerı görülmektedir. euir olarak ölmüştür. Leylek îeşleri üzerine iki kartal konmuş ve onlan parcalamaya baslamıshr. Bu hâdise bir leylek tarafmdan sezilmiştir. Birbirini haberdar eden leylekler ovaya üsüsmü*, iki kartah haklamışlardrr. tş bu kadarla da bitmemiş, bunu haber alan kartallar hücum et • mistir. tki postacı leylek Bahkesire gelmiş ve bütün leylekleri harbe davet etmiştir. Balıkesirde bir iki leylekten başka kalmamıştır. Şimdi ovada müthiş bir leylek • kartal harbi baslamutır. Tekirdagında cami'erin tamiri Tekirdağ (Hususî) Şehrimiz Evkaf idaıresi aldığı emirler üzerine vilâyet camilerinin lüzumlu yer» Ierini tamir ettirecektir. Bu dinî abidelerin bediî kıymetlerinl muhafaza edecek şekilde ve fennî bir surette yapılması düşünülmustür. Abidelerin muhafazasile alâkadar bulunan memurlann iştirakile bir komisyon tesekkül etmiştir. Camiler bu komisyonun nezareti altmda ve gene bu komisyon tarafmdan te»bit olunacak şekilde yaphnlacakhr. Babaeski panayırı Babaeski (Hususî) Kasaba • mızda 12 ağustosta açılacak olan panayrr yedi gün devam edecektir. Panayuda her türlü hububat, hayvanat ve emtiai ticariye üzerine muamele yapılacaktır. Macarittan hadntta tahşidat yapıyor tffaat Peşte 29 (A.A.) Ekseriya mevVıyana 29 (A.A.) Yanresmî «uk haberler alan mehafilden öğ • Viner Ç'ytung un istihbara'ına gö renildiğine göre Macarlar, Avus re, M. Dollfussun öldürüldü^ü gün, datırrya hududunda askerî tabşidat ha saat 9 da, M. Habiç ile Fravenfelt, yapmaktadırlar. Dogruhığunu tahyrni kabmeye dahil olmak üzere, taykfk hnkânı bulunmıyan bu tedbirin yare ile Vivanaya harekete hazır bu tamatnile ihtiyatî mahiyette oldulunuyorlardı. ğu beyan edilmektedir. Yngoslavlar Almanları itham Balıkesirde de leyleklerle kartallar harp ediyorlar «Salhn hartatacak top ateşidir» Roma 29 (A.A.) Hava» mu habirinden: ttalyan matbuatı Dollfussun katli münasebetile Alman yaya bücum etmekte berdevamdır. Gazeteler, her vakitkinden ziyade uyanık bulunmaya lüzum gösteri yorlar. Koriyera Paduano ile beraber da ha bazı gazeteler, her hangi bir dip lomatik teşebbüsün aleyhinde bu • lunuyorlar. Bunlar ezcümle diyorla ki: <Baz3 anlarda, sulhu kurtaracak olan top atesidir.» Gazetelere göre, eğer Berlin hükumeti nezdinde diplomasi tarikile bir tesebbüste bulunacak olursa ttalya, bu tesebbüse iştirak etmiyecektir. Filbakika Romada böyle bir tesebbüsün Avusturya vakayiinin ediyorlar Belgrat 29 (A.A.) Yugoslavya matbuatı Avusturyadaki suikastin Al manya tarafından mürettep oldugunu ispata çalısmakta ve bu işi basarmak için M. Rintlenin intihap edildiğini soylemektedir. Balıkesirden verilen malumata göre de Ayvalık Bergama arasmda Altınovadan. geçen çayda sivrisinek çok olduğundan oraya ilâç dökül • müstür. tki leylek bu ilâçtan müie Türkçe, Eransızca, lngiiizce, Alroanca, Italyanca, Ispanyolca v KAYIT MUAMELESİ BAŞLAMIŞTIR BİR TECRUBE DERSI MECCANEN ALINIZ Yeni Açılan Lisan Kursları BERLiTZ'de 8. Kemalpaşada tertip edilen sürek avları 1 Hazirandan 15 Ağustosa kadar Yaz larifesî ISTANBUL 373 Istiklâl caddesi ANKARA Konya caddesi Hâlâ Dollfuss aleyhinde nesriyai mı? Marsilyaya gönderilecek talebe için müsabaka imtihanı İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından; Marsilyaya gönderilecek talebenin müsabaka imtihanı 1 agvf*to» çarşamba günü saat 9,30 da yapılacaktır. Alâkadarlara ilân olu (4257) nur. Viyana 29 (A.A.) Resmî Al man gaarteleri, M. Von Papenin tayi nini vesile ittihaz ederek ölüımînden sonra da Dollfuss aleyhinde nesriyatta bulunmaktadırlar. Bu neşriyat Avus • turya efkân umumiyesini asabilestir • mektedir. Avusturya f fkân umumiye si bu tarzı hareketin M. Von Papenin vazifesini kolaylastarmıyacagı itikadındadır. Kerr&lpasa «Hususî» Son za • vapmaktadırlar. manlarda domuzlann mezruata yap Merkezden örnek alan diğer yakm hğı zararlardan kurtulmak maksadile köyler de kendi aralarmda if birliği evvelce mevcut olan Avcılar birliği yaparak sürek avlanna devam edü canlandınlmiftır. Kulüp azalan her mekte ve bu suretle birçok domuz ölcuma muhtelif semtlerde sürek avı mektedir. Denizcilere ilân Marmara Denizi Niğde Halkevi musiki şubesinin faaliyeti Deniz Ticareti Müdürlüğünden: Âhırkapı açığındaki mağruk tekne üzerindeki üstuvanî sekünde jeş'u boyalı ve her iki tarafmda beyaz « W » harfi yazılı şamandı • ranın. tekrar mevkiine konduğu ilân olunur. (4261X Niğde «Hususî» Niğde Halkevi musiki komitası metot dahi lind« muntazaman çalışmaktadır. Azadan bir kısmı, güzel bir kon«er vermek için hazırlanmaktadırlar. Yukanki resim bu grupu göstermektedir. Sıra Semt Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlâk Hisseye göre muNo.sı No.sı • hammen kıymeti 1237 Beşiktaş Yenimahalle Hallaç 1/4 18 Nim kârgir hane 525 T. L. 123S Kadıköy Osmanağa 9/24 5 Köseoğlu 1219 ı Ahşap hane 1239 Büyükdere Büyükdere Gülmez 3/16 1 » 470 3 » » 1240 Büyükdere Cd. Arsa Tamamı 134 esk! 500 1241 Çengelköy Çengelköy Bugiin arsa 10 yeni, 1 eski Derebağısokak 38 ) 1/8 » » 1242 12 yeni, 6 eski 200 ı 1/8 » » » » 1243 S yeni, 6 eski Mü. 50 j> 1/8 1244 Kadıköy Osmanağa 9/24 Söğütlüçeşme Kârgir dükkân üstü ode 1688 j 117 1/2 1245 Beşiktaş Yenimahalle Ihlamur Kârgir hane 4 3000 J 1246 Fener Hisaraltı Seferikoz Kârgir dört dükkân Tamamı 70808284 2800 ı> 1247 Balat Karabas Karabas KöDrüba»î Kârgir hane 32 750 j> 1/2 Yukarıda yazılı gayrimenkullerden 1241 1242 1243 numaralîların ihale bedeHcri ve pey akçeleri nakten vs diğerlerinin ihafe bedellerî ve pey akçeîeri nakten veya gayrimübndil bonosile bHenmek üzere satışa çıkarılmıştır. Ihaleleti 11/8/934 cumartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin mezlcur günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lâzımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. (4027) sıkısacak olursak sen benim için «gemi bu adamındır beni yolcn olarak Cebelüttarıktan bindirdi» dersin. Oradaki hükumet memurlan ataletlerüe meshurdurlar. Pek ince eleyip sık doku • mazlar. Sahilin herhangi bir noktasında karaya çıkar ve yaya olarak Tancere gideriz. Mis Br'gerland pek düsünceli gorunuyor, gözleri garip panltılarla yanıp sönüyordu. Yavaşça mınldandı: Fas... Bir gün olup ta buralara düşeceğim hiç aklıma gelmezdi. Uzun bir müddet konusmadılar. Hava adamakıllı kararmışh. Bir müddet sonra kendilerine doğru yaklaşan bir gemi göriir gibi oldular. Korkunç bir şiiphe içlerini kemirmeğe başladı. Marküs Stepney dümeni alelâcele ktrdı. Fakat arkalarmdan gelen gemi de ayni hattı takibe basladı. Artık şiipheleri kalmamşıtı. Marküs fısıldadı*. Bizi takip ediyorlar. Tekrar yollannı değiştirdiler. Bu mut duk ya! Iak bir destrüyerdi. Karakol vazife Canim sozümü dinleserte.. Kosini görüyordu. yu tuf.rrvakla kendimizi tehlikenin ku Marküs arkalanndan gelen genvyi cağına ctmakta mana yok. gözden kaybetmişti. Tam buna sevi • Sah'l; adamakıllı yakiaşmışlavJt Bir nirken denizin sathı birdenbire aydınçok ışıklar gotvnuyordu. landı. Destrüyer projektörünü yak Burası Kiitra kasabası olacak. lsmış, denizi tanyordu. panyollar burada büyük bir hapisane Hava da, aksi olacak, pek agırlaş • yapmışlardır. Onunla meşhurdur. m:sh. Rüzgâr birdenbire durmuşta. B'raz sonra gördükleri bir deniz feBahrisefitte rüzgâr clmadığı zaman'arneri Marküsün tahmininde aldanmadıda görüimesi mutat clan ince bîr sis ta ğmı anlath. Arkalanndan gelen gemi bakası yavaş yavaş be'iriyordo. Pro kaybolmustu. Tehlikeyi atlatmışlardı. jektör onlan bu!am*nvstı. Marküs geMarküs Stepney: niş bir nefes alarak bagırdı: Kap Sipartele geldik, dedi. Ar • Bizi kaybettiler! Nerdeyse defolup tık burada karaya çıkabiliriz. Uç ay giderîer. kadar evvel buralara gelnuştim. HafıSon kelimevi herüz tekm:11"tnişti ki zam beni aldatmıyorsa Tancere giden arkasından sert bir ses yükseldi. en kısa yol buradan başlar. Yang! Mis Brigerland hiçbirşey söylemiyetkisi Vrden tekrar telâşlandı'.ar. Mar rek ayağa kalktı. Kamaraya inerek elküs fısıldadı: bFsesini değiştirdi. Yatın burnu sahilde Bu, stop demektîr. Bize ihtar eki kumluğa saolanmcrya kadar o da diyorlar. Dümeni cenuba kıralım? hazırlanmts bulunuyordu. Demin o istikameti taki»» ediyor(Mabadi var) istanbul Ziraat Bankasından: )İSİ İBLݧ nagar vauas Tercüme eden: Omer Fehmi 89 zerinde gezdirdi. Sonra elindeki boya kabını denize fırlahp atarak: Sen beni korkutmağa bafladm, dedL Bu boya ifinden vaz geçiyorum. Afrikanın girintüi çıkıntılı sahilleri yavaş yavaş ufukta görünmeğe baş lamıstı. Marküs Stepney ufku uzun uzun seyrettikten sonra kendi kendine konusur gibi söylendi: Fas topraklan... Cebellüttank açıklarından gitmek, sonra sahile yak • laşarak Tanceri tutroak iyi olacak. E ğer iki kişi olmasaydık Tancer karaya çıkmak için en muvafık yerdi. Fakat iki kisi olmamız füphe uyandırabilir. Pek Mis Brigerland tekrar itizar etti: Bu büyük balıklardan kaçınmamı •en bana tavsiye etmiftin. Marküs doğnı «Syluyorsun hakikaten deniz e düşe eek miydin? Markftt dilînJ kuruyan dudakian 8 Lopseki Belediyesinden; Kasabamn tesisatına 40 beyğir kuvvetinde dizel motörü muba * yaa edileceğinden Meserret ote • lindeki heyeti mahsusuna müra • caat eylemeleri ilân olunur. (4259) tstanbul yedinci icra memnrluğun • dan: Merhun olup paraya çevrümesme karar verilen hane eşyası 2/8/934 tari hine musadif persembc günü saat 9 01 10 arasmdan birinci açık arttırma su • retile safalığa çıkanlacağından talip o • lanlann Beyoğlu, Feriköy, Bozkurt sokak 54 numaralı apartımanm Snünda mezkur gün ve saatte hazır buluacak memura müracaatleri ilân olunur. (15098)

Bu sayıdan diğer sayfalar: