30 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

30 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tCamkariyet 30 Temmu* 1*34 HAVAGAZi şirketi KOK KÖMÜRÜ (Merkezî teshn için ) ZIFT ( sert, orta, yumuşak) KATRAN ( bilhassayol ınşasına elverişlidir ) BENZOL ( ham ) ASIT FENİK SATGAZOL ( Karbolineum tipi ) SIYAH 80YA ( bilhassa demir için çok elverişlidir ) Her türlü malumat almak için Beyoğlunda, Tünel meydanınde Metro Hanında satış şubesine müracaat edilmesi Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır Yedikule Otobüs ve Kamyonlann £azla ylikune tahammul eden yeni bir lâstik GOOD İTEAR HEVİ DİUTİ Kamyen mosrafınızı acentalarına miiracaatl* v* otebüsfertnizd* bir takım lâstikl* daha Y E A R şehrinizdeki fcula lcilometre yapmak, lâstflc bütün GOOD YEAR y a n yarıya indirmek daha biiyük boy bir lâstik kullanmakla kabildir. lâstikleri G O O D tevzi olunmustur. Hemcn Y E A R ac«ntasına Posta T, T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Posta T. T. fabrikası için lüzumu olan 10 ton humzu sanii manganez alenî surette münakasaya konulmuştur. Münakasa 16 eylul 1934 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 14 te yapılacağından tayin olunan gün ve satte % 7,5 nisbetindeki teminatlarile Galatasaray üsesi karşısında Beyoğlu Posta T. T. Merkezi üçüncü katında müteşekkil Posta T. T. Satınalma komisyonuna müracaatleri. Şartname her gün ahnabilir«3855» 1934 mamulâtı y . n i 3 2 X 6 | O O O D 32 X 6 y lâstikleri talcp •diniz. Ford, Şcvrole, Doç vesair birbuçuk iki tonluk kamyon ve otobucler içîn lercih olunacak y e g â n * mukavim lâstik 3 2 X 6 4* »badında ağır mal G O O D YEAR lâstiğidir. lcrO* r Sultanahmette Son'at mektebi Eyi Te tam bir suihat için muntazam bir hazim lârimdir. Tatli muleyyin TC taami lâtif olan Eno's Truit Salt* size tnmn temîn, midcyi takviy© Te barsaklari tanzim eder« Inanlı Aygır Deposu ve İnekhanesi Müdürlüğünden: fuanlı Aygîr Deposu için 25,000, İnekhanesi için 35,000 kilo yataklık sap ahnacaktır. 9 ağustos 934 persembe günü saat on dörtte ihalesi yapılmak üzere ayn ayrı açık münakasaya konulmuştur. Şartnamey> ^örmek için hergün müessese ve Tekirdağ Baytar Müdiriyet • lerine, münakasaya girmek için de yevmi mezkurda Tekirdağ Baytar Müdiriyetinde bulunmalan. (3896) <J?PA HUBUBATUNLAR) sergisini göriinüz. 3 ağustos cuma günü 17 y* kadar oçıktır. SlHHAT ve KUVVET MenbaıdiG I Merzifon Amerikan Kız mektebi Orta derecede beş senelık hayat mektebi. Leylî ücreti 175 Hrt Neharî 20 lıra M^rzıfon Amenkan Mektebinden maluroat istevirrz ücreti Türkiye Ziraat Bankası Bursa Şubesinden: Mevkii ve hududu Müzayede 17 kıt'ada 250 dönüm tarla kaimesin de yazıli 22 » 434 dönüm üç evlek tarla 16 dönüm bahçe ve 484 döGündoğ • nüm zeytinlik du ve Bi lâdi Yunus Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: Petroi Nizam Saçlan karveüendirir nzalır. Kepek leri ve yağlan izale eden en iyi saç i lâcıdır. Bütün eczanelerde bulunur. Emniyet Sandığı müdürlüğünden: Suzan Hanım 13 haziran 932 tarîhinde »andığımıza bıraktı^ı para için verüen 76706 numarah ciizdanı kaybettiğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden eskisînin hükmü olmıyacafı ilân olunur. (77) Köyü Borçiunun Köyii ismi 182 Doğan tzzet oğlu Doğan Hacı Ali Efendi No. 197 Hocaalizade ma • hallesinde Vodi nalı Mehmet Ali Bey ve kızı Ayşe Hanun, oğlu Ha san Bey lpotekli ikrazattan bdrçlu yukarıda adlari yazılı ilri tnüstakriz borclarını vadelerinde ödememiş olmalarından naşi teminat gösterdikleri malları parça parça satılmak için kırk beş gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Sürülen peyler haddi lâyik olduğu takdirde muvakkat ihalesi 12 eylul 934 çarşamba günü saat 16 da Bursa Ziraat Bankasmda yapılacaktır. Taliplerin ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin Bursa Ziraat Bankasma mürcaatleri ilân olunur. TİFO ve PARATİFO AŞISI Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için tesiri çok kat'I, muafiyeti pek emin bir aşıdır. Her eczane ve ecza depolannda bulunur. (793) Dr. İHSAN SAM1 Sümer Bank hesabına Avrupaya, bilmüsabaka makine, kim • ya, demir ve mensucat sanayi mühendisliği tahsil için «10» talebe gönderilecektir. Müsabakaya aşağıda yazılı fartları haiz o • lanlar iştirak edebilir. 1 Türk olmak. 2 Sinni 18 ilâ 25 arasînda olmak. 3 Askerlik vaziyeti muntazam bulunmak. 4 Tam sıhhatli olmak. 5 Bir Türk lisesinin son üç sene zarfmda çok iyi derecede ba • kaloryasım almıs bulunmak. 6 Bankaca istenecek kefaleti verebilmek. 7 Kendi nam ve hesabına Avrupada tahsil etmeğe malî vaziyeti müsait olmamak. Müsabakaya lise mezunlarından başka ünîversitenin makine ve kimya subesi müdavimleri de iştirak edebileceği gibi mezkur mektebin son üç sene zarfmdaki mezunlan da ayrı bir müsabaka imtihamna tâbi tutulmak suretile Avrupaya ikmali tahsile gönderilebilhler Taliplerin yukarıda yazılı sartları haiz olduklarmj mübeyyin talepnamelerle Ankarada Sümer Bank Umumî Müdürlüğü Y. M. servisine müracaat eylemeleri. (4127) Dr. thsan Sami İSTAFİLOKOK AŞISI t»tafilokoklardan miitevellit (ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve bütün cilt hastalıklanna karşı pek tesirli bir açıdır. Divanyolu No. 189 ( 82ü'/ Usküdar hukuk hâkimliğind*» Usküdarda Arakiyeci Hacameb met mahallesinde sakine Fatma Feriha Hanım tarafmdan kocası U» küdarda Dolap sokağında 26 No. lı hanede mukim Şemsettin Efendi aleyhine actığı boşanma davası tize> rine gönderilen dava arzuhali va • reti mumaileyhin iki »ene evvel çıkıp gittiğî ve hali hazır ikametgâhı bilinemediği ferhile bilâtebliğ iade edilmesi üzerine müddeiyenin ta lebile mahkemece de ilânen tebli • gat icrasma karar vesrilmiç ve bu baptaki dava arzuhali «uretile davetiye mahkeme divanhanesine a sılmıs olmakla davaya karşı 15 gün zarfmda cevap vermek ve tahkikal günü olan 29/9/934 cumarte»! saat 14 te Üsküdar hukuk mahkemesine gelmek üzere keyfiyet gazete ile < ? ilân olunur. Istanbul Nafıa Başmühendisliğinden: Keşfi 69,418.83 liradan ibaret olan Davutlu Ağva yolunun 9,095 metro tulündeki kısmının tesviyei turabiye ve imalâtı sınaiye ve şose inşaatı, münakasa ve hususî eartnamesindeki seraitle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Şartname, mukavelename ve kesifname ve projeler 5 lira mukabilinde Istanbul Nafıa başmühjendisliğinden tedarik olunabilir. Taliplerin 15/8/934 taTİhine musadif çarşamba günü saat on beşe kadar münakasa kaimesindeki vesaik ile İstanbul Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri. (4188) Bfiyük icra satış fırsatı Beyoğlunda Şışhane Karakotu ve merkezlere yakm bir mevkide Kordova hanı arkasında Şimal sokağında 5 ve 7 numerolu senevt ( 4200 ) lira varidatlı Abuaf apartımanı postanede adliyede ikinci iflâs icra masası tarahndan ve 934^14 No. ile 31 temtnuz 934 saiı günü saat 1416 kadar gayet ucuz fiatle kat'f ihalesi olacağından alâkadaranın ba büyük ve ucuz fırsatı kaçirmamalan ilân olunur. Istırak pev akçesi 3,750 lintdır. (1480") Istanbul Ikinei İflâs İcra Memurluğundan: Hastalannı hergün akşama kadar Bey oğlu Tokatliyan oteli yanında Mektep sokak 35 No. lı muayyenehanesinde tedavi eder. Tel: 40843 (842) NIŞANYAN Doktor Sabık Rıdyo orkestrasından NECİP BEY ve arkadaşlan tarafından M AEST R 0 Sıra Semti No.sı 1094 Nişantaşı 1218 1219 1220 Istanbul Ziraat Bankasından: Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Teşvikiye Arnavutköy Caferağa Heybeliada Arnavutköy Kadıköy Heybeliada Kâğıthane cad. ile birin ci Karakol sokak Dere Mühürdar Cad. » Livadya Set Arka Yenicami Ihlamurdere ve Mumcu bakkal sokakları Yenisokak Köybaşı Kiremitçi Yenicami Köyiçi Burgazadasî Yeniköy NOVOTNİ bahçesinde nefis konserlcr verecektır HER AKŞAM 1221 1222 1223 Galata 1224 Beşiktaş 1225 1226 Burgazadasî Boğaziçi » » Kârgir sadn esbak Sait 3/9 33334 Paşa konağı ve bahçesi Ahşap hane 1/6 88 334 Kârgir 2 dükkân ve arsa 1160/6912 81212/1 1978 Kârgir dükkân 81/160 10 Ahşap 2 hane ve dükkân 2/6 20 268 bugün bir hane Arsa Tamamî 30 mükerrer 330 » 1/2 2 176 Kârgir dükkân Tamamı 81 2000 Bugün üç dükkân 3000 2246 Emlâk No.sı 98142 Hisseye göre muhammen kıymeti T. L. » » » » » » HORHORUNI Hergün akş.|na kadar hastalannı Emın önü Valide kıraathanesi yanındaki ma ayenehanesinde tadavi eder. Teleton ı 24131 Doktor' 1 Sahtp ve Bafmuharriri Yunu* Nadi Vmumi nepiyatt idare eden Yazı işleri Müdürü: Hikmet Münif Matbaacılık ve Neşriyat TürK Anonim Sirkett Istanbui Ahşap hane V3 11 1000 Ahsap iki hane ve dük 1/2 2262 2185 » kân ve bahçe 1 Yukarıda yazılı gayrimenkullerden 1220 ve 1225 sıra numarah smın yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedeli nakten ve digerlerinin yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere açık arttırma suretile satısa Cikarılmıştır. thaleleri 6/8/934 pazartesi günü saat on bestedir. ^ 2 Müzayedeye girecekler mezkur günde saat on dört buçuga kadar pey akcelerini yatırmalan lazimdır. Senei haliye versisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname bankamız kapısma asılmıstır. (3851)

Bu sayıdan diğer sayfalar: