1 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

1 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhtrrivet Casuslar Arasında 96 Nakili: A. DAVER ir ve Memleket Haberleri ) Siyasî i Üf ürükçü bir hoca mahkum oldu Kemalpaşa kazasında bir kepazelik... Kemalpaşâ (Hususî) Burada topal Mehmet »smnnde bir sahıs, Armut luda oturran bu kıza gönül ver • miş ve bu kızla evlenebilmek i • için her çareye baş vurduğu hal de muvaffak olamamış, niha yet bu işi büyü yaptırmakla hal Iki Vekil Devairde tetkikata devam ediyorlar Maliye Veküi Fuat Bey dün tstan • bul tahakkuk müdürliiğüne g ! m ş ve maliye murakibı Rasit, ve Mustafa Beylerle tahakkuk müdürü Talât Bey ha zır olduğu halde yeni kantmlann t?t bikı etrafmda uzun müddet göriismüs ve kendilerinden izahat a'mıstır. Fuat Byin bu aksam Ankaraya hareketi muhtemeldir. Gümriik ve tnhisarlar Veküi AIi Rana Bey dün de gümrükler idaresinde, mütehassıslarm raporlan mucibince yapılan ıslahat tatbikatı ilerile m .şgul olmustur. Vekil Bey, bu meşguüyeti a . rasında bazı gümriik âm'r ve memur larile de temaslarda bulunmakta, bun lara gümrükçülüeü alâkadar eden su aller sorarak vazife v meslekler'ne kar«ı olan ehliyet ve kabiliyetleri üzerinde de tetkikatta bulunmaktadir. Rana B'y aynca takas suüstimalinin gümriik idaresini alâkadar eden kısmm tahkikatmı da takip ehnektedir. • » ^ ^ » ^ . . tvon ile Madlen, salondan çıktılar ve biraz sonra muslin elbiseler giyerek yanımıza geldiler Tereddüt ve şüphe dolu gözleri 'gözlerimizle çarpışıyor. Kızlar da işi anlıyorlar. O zaman tvon, ihti • yar akrabasmın kulağına birşeyler fısıldıyor... ve bütün ailenin hal ve tavn birdenbire değişiyor ve son derece nezaket ve iltifatla bizi o • turmağa davet ediyorlar. tvon ile Madlen, ev sahibinuı kizlanndan birile beraber salondan çıkıyorlar ve biraz sonra arkalanndaki Alman piyade neferi üniforması yerkıe ince muslin elbiseler giyerek yanı mıza geliyorlar. thtiyar adam, benimle konuşmak istiyor. Temiz fransızcam, onu da maraklandırmiş olacak ki: Hakikaten Alman mısıniz, halis Alman? Gurur ve iftiharla cevap veriyo rum: Tam Almanım, hem de Prusyalı... Fakat bu bahis üzerinde fazla ısrar etmiyorum. thtiyar tevekkülle: Herkes kendi vatanmın evlâdıdır, diyor ve sonra havaî şeyler den hahsetraeğe başlıyor. tvon ile Madlen, bizi akşam vemeğine davet ediyorlar, sesleri bütün tatlılığı ile mırıldanıyor: Başka kimse yok, ailece ye mek yiyeceğiz. Tam zamamnda geleceğimizi söyliyerek çıkıyoruz. Bu gece, hayatm zevkrai «ürmeğe davet edildiğimiz ev, benim kumandanlıktaki arkadaşlara verdi • ğim kısa talimattan sonra, bizim oraya ayak bastığımız andan itibaren tarassut altına alınmıştı. Me • murlar tarafından görülmeden kîmsenin girip çıktnasma imkân yok tu. thtiyar, burada iki kızile, yal nız oturuyordu. Onun için taras • sut ta gayet kolaydı. Fakat, kızların da bîzim de o kadar hararet ve iştiyakla bekledi ğimiz sevda saati gelmeden endi • şeli bir rapor aldık. Biz evden çı • kar çıkmaz tvon da arkamızdan fırlamış ve düşman casus teşkilâtı tarafından «mektup kutusu» ola rak kullamldıği evvelce defaatle ihbar edilmiş olan bir binaya git misti. (Casuslann mektup bırak tıklan ve aldıkları yerlere ve adamlara mektup kutusu denilir.) Fa • kat bu bina, süpheli olmakla be • raber, şimdiye kadar, kat'î birşey sabit olmamıştı ve yapılan tahki • kat neticesinde bu ihbarat, fazla iicret almak istiyen istihbarat me murlannın fazla gayretkesliği addedilmişti. Acaba, bu defa eski şüphelerin doğroluğu tahakkuk edecek miydi? tvonu takip ve tarassut eden me • murlar, kızın bazı kâğıtlar bırak • tığmı ve diğer bazı kâğıtlar aldığını gözetlemişlerdi. Fransız kızı binadan çıkar çıkmaz, omzunda içi dolu bir ekmek çantası bulunan bir Ahnan müstahfaz askerinin de çıktığı ve şehrin etrafındaki Memurlarımızdan biri askeri takibe rabasmın evine kırlara doğru yollandığım da görmüşlerdi. müstahfaz başlamış, diğeri de gelince, oradaki Muayyen vakitte kızlann bu • lunduğu eve gittik. Ev halkı tara • fından adeta samimî bir surette karsılandık. Hallerine bakan bu Fransızların karısık bir if gördük • lerine asla ihtimal verilmezdi. Tavırlarında hiçbir sıkıntı ve endişe eseri yoktu. Evvelâ, oturduk, ailece hep beraber nefis bir yemek yedik. Ailenin bizi dostane bir şekilde karşılamış ve üzerimizde iyi bir tesir bırakcnış olmasına rağmen dahna tetikteyiz. Arkadasım, mü • lâzim W. ye dersini iyice öğretmiştim. Yemekte kendi kendime soruyo rum: Sakin aldanmış olmıyalım? Mülâzimin de ayni vicadanî mü • cadeleye tutustugunu hissediyo rum. Ailece yemek bitti. Biraz sonra, ihtiyar, kzılannı alarak çekildi. Şimdi tvon ve Madlenle yapyalnız kalmıstık. Masanin üstünde bir sise eski Bordeaınc (Bordo) şarabı bizî bekliyordu. Gayet tabiî, sevgililerknizin sıhhat ve aşkına iciyo • ruz. Şişe biter bitmez, şarapanya geldi, hem de hakikî Fransız satnpanyası... Kadehler boşaldrkça vaziyet gerginleşiyor, is çatallanıyordu. Güzel, büyüleyici gözlerin fırlattıği ateşli ve yakıcı nazarlar bi zi tahrik ediyor ve dünyanın en büyük, eşsiz belâgatile bize birşeyler söylüyordu: Arzulannızi tatmme hazırız. Madlen, bir bahane icat ederek mülâzim W. yi alıp bitişik odaya gitti. Yaramaz kız, giderken bana da manalı bir surette gözünü kırptı. Onlar gidince tvon gözlerini gözlerime dikti, kollannı boynuma doladı ve beni bir buse yağmuru içinde bıraktı. Uzun kirpikleri kirpiklerhne takılan bu füsunkâr gözle • rin davetine, buseleri dudaklanmı yakan bu dudaklann arzusuna mukavemet etmek nekadar güçtü. Bir taraftan vazife hissi, diğer taraftan aşk ve arzu... MUthiş bir imtihan geçiriyordum. Gevseyecek zaman degildi. Bir kere kendimi kaptınrsam artık kurtulmak imkanı yoktu. Bütün irademi toplıyarak kendimî tutuyordum. tvonun nüva • zislerine azamf soğuklukla muka • bele ediyordum. Maksadı âşikârdı. Kadmlığra görünce sihirkâr kuvvetile beni mağlup etmek istiyordu. Hissizligi o fettan kadm birdenbire siddetle beni itti ve küskün bağırdı: Hakikaten şimal ilâhlarmız yoksa bana gibi soğuk musumız, Maznunlar aftan istifade istemiyor 299 bin liralık iskân dava sına dün de bakıldı Serezli Abdullah Zühtü Efendi veresesine ait Kurşulova ormanile içindeki madenler hakkında istihkak tesbitinde yolsuzluklar olduğu ve sahtekârlık yapıldığı iddiasile sabık iskân müdürü Cemil, nüfus müdürü Sabri, tapu müdürü Mazhar, sevk ve iaşe müdürü Emin Beyler mahkemeye verilmişlerdi. Ortada mevzuu bahsolan meblâg 299 bin küsur lira 8 kuruştu. Dün Ağırceza mahkemesinde bu iskân davasna devam edilmiş ve Müddeiumumî iddianamesini ser • dettniştir. Bu iddianamede, evrak ve vesaik üzerinde yapılan tetki katla tahrif ve hilâfı hakikat birşey olmadığı anlaşıldığı maznunların bu işte hiçbir menfaatleri de ol • madığmdan hazine aleyhine gizli bir ittifak aktederek bu istihkakı vereseye vermelerini mantıkın ka bul edemiyeceği zikredilmiş ve mahkemeye 319 uncu madde ile gönderilen maznunların fiilleri bu mad • deye temas eder görülmemiştir. Müddeiumumî bunun 240 ıncı maddeye temas ettiğini bu kabil suçların da affe tâbi olduğunu ilâve e derek takibatın düşmesini istemiştir. Maznunlarm vekili Mazhar Rı • za Bey, Müddeiumuminin bu talebi üzerine demiştir ki: « Müekkillerim aftan istifade etmek istemiyorlar. Hâlen de dev let memurdurlar, müdafaalarım yapacaklardır.» Mahkeme müdafaa için başka bir güne bırakılmıştır. Ingiltere ve Sovyetler . • II ngiltere ile Sovyet Rusya arasmdakl münasebat cihan sulhunun ve bfl hassa diinya nüfusunun büyük ek seriyetinin sakin bulundugu Asya kıt'a sındaki huzur ve sükunun başlıca amilidir. Cihan sulhunun atisi hakkında bo münasebatın iyi yahut fena olmasına göre hüküm verilebilir. Moskovada t e v kif olunan birkaç tngiliz mühendismin muhakemesi bu iki büyük devletin arasını hayli açmıs, muahharen mühendislerin salıverilerek tngiltereye gönde rilmesi de eski munasebah iade ede • memişti. Maahaza zaman geçtikçe iki devlet arasında tabiî münasebat avdet etmektedir. Fakat bu münasebatın iyilesmesini hos görmiyen bazı mehaffl bu iki devletin arasını açmak için her fırsat ve vesiled*n istifade etmeğe çalışmakta dırlar. Bu mehafilin başmda Anglikan kıT'sesile tngilterenin en büyük siyasî fırkası olan muhafazakârlar bulunu yorlar. Son zamanlarda tngiltere ile Sovyet Rusya arasındaki münasebatı gerginleştireoek hâdiseler olmadı?ım gören bu mehafil hiç yoktan bir hâdise yaratmak istemisler ve tngiliz parlâ • mentosunda tngiltere devleb'ni Sovyet Rusyanm dahilî işlerine müdahale et • tirmek tesebbüsünde bulunmuslardır. 25 temmuzda Lortlar Kamarasmda muhafazakârlardan Lort Charnwood Sovyet hükâmetinhı sistematik siyaseti neticesi olarak memleketin hububat veb'stiren sahalannda geçen sene halkuı aç kaldığını, bu sene de böyle bir vaziyet hâdis olacağuii söylemis, sözle • rini teyit eden mevsuk haberler oldu ğu yolunda asılsız iddialarda bulun muş ve buna dair tngiltere hükumeti nin elindeki resmi vesaücin ( I ) medise ibraz edflmesini istemişbV. Bu iddiaya karşı Amele fırkası mümessili Lort Pon sonby cevap vererek ecnebi bir hüku • meb'n dahilî işlerine karışılmamasuıı ihtar ebniştir. Harbiye Nazm Lort Hailshamuı mu nakaşaya kanşarak muhafazakâr azanın yapbğı teklifin yolunda olduğunu, tngilterenin dahi imzatı bulundugu Cemiyeti Akvam mitakının ahkâmı mu • cibince her devleb'n gerek kendi memlekeb* dahilinde, gerek ticaret ve sanayi cihetten münasebatta bulundugu her hangi ecnebi hükumette erkek, kadm ve çocuk için insanî ve âdilâne mesai usulünu temin ebneğe mecbur bulun • duğunu söylemişbV. Lortlar Kamarasmda aza bulunan Anglikan kilisesi reisi Canterbury başpiskoposu guya tetkik ett:ği birçok vesaikten aldığı neb'ceye göre geçen sene Rusyada açltktan guya alb milyon insan vefat etmts ve 240,000 nüfuslu bir şehirde 40,000 kişmin ayni sebeo ten terki hayat eylemis olduğunu bii dirmîsHr. Baspiskopos buna mümasil daha birçok iddialarda bulunmus ve âb' hakkmdaki endişelermi üeri tva • mustür. Daha birçok münakaşalardan sonra hükumet namma cevap veren Hariciye Müsteşarı Lort Stanhope tngiltere hükumetmin ecnebi bir devletin dahilî işleri hakkında munakaşaya giremiye ceğini, bundan dolayı vesaik toplamadığını söyliyerek munakaşaya nihayet vermiştir. tngiltere hükumednin bu dürüst hareketi bu devletle Sovyet Rus yanın arasını açacak yeni bir hâdise nin önunü almışhr. Vfurükçü Kâmü Hoca led'eceğini düsünerek Izmirin Te pecik mahallesinden berber Yunus oglu Kâmil Hocaya müracaat et • mistir. Kâmil Hoca bu davet üzerine Kemalpasa kazasına gelmis ve geceli gündüzlü tütsü yapmak, muska yazmak ve cya Allah» diye bağırmak suretile Armutludaki kızın gönlünü çelmeğe baslamıstır! Fa • kat Kâmil Hocanm bu kepazeligi Adliyeye ihbar edilmis, hoca tevkif edilerek muhakeme olunmuş ve üç ay hapse mahkum olmustur. Elektvik Şirketi Heyeti Vekile kararına itiraz edecek miş Tramvay şirketHe 1926 senesinde aktedilen son mukavelenin fcshi hak • kmdaki karar henüz sirkete tebliğ edilmemiştir. Bu sebeple Tramvay tarife tstanbuldaki filim müesseseleri sa • komisyonu içtimamı gelrcek hsftaya hipleri, dün, Ticaret Odasında bir topteh'r zaruretinde kalmıştır. Ianh yaparak mrsnlekete gelen filimlerDiğer taraftan şirketin 1926 muka den alman gümriik resmmin fazlalığı velesinin feshi kararma Hirazda bulu • üzerinde müzakerelerde bu.unmuslar • nacağı rivayet edilmektedir. Çünkü, yedır. ni hatlann yapdamaması Belodiye ta Alâkadar bir heyet diğer memleket rafından istimlâk işlerinin ikmal edil • lerde sinema filimleri üzerine mevzu memesine atfedilmektedir. Şirket ken gümriik resimlerini tesbit etmif oldu di <vlinde olmıyan sebeplerden dolayı ğundan dünkü ictimada bu resimler '&• taahhüdünü ifa edemediğini ileri süre zerinde tetkikat cereyan rtmiştir. Ne rek Hirazda bulunursa meseleyi Devlet b*cede memlekotiınizde, filimlerden, diŞurası tetkik edecektir. ğer memkf<etlerle mukayese edilemi • yecek derecede fazla gümriik alındığı SEHİR tSLERÎ anlaşıhnıshr. Dünkü toplantıda bulunan sinema • cılar bu hususta erkama müstenit bir rapor hazırlanarak tktısat Vekâletine Usküdar Halk tramvaylan ida gönderilmesin* ve filimlerin gümriik resresi müdürü Necmettin Sahir Bey minin aza!tılm?sı için hükumet nezdinbir müddettenberi Almanyada bu • de tesebbüsatta buhmubnasına karar lunmaktadır. Almanyadan idarenin vermislerdir. yeni satm aldığı tramvay arabala MÜTEFERRtK Filimciler gUmkügün indirilmesini istiyorlar ÜNİVERSİTEDE Elektro mekanik Enstitüsünün nakli FTI Fakültesme bağlı Elektro Mekanik Enstitüsünün Yüksek Mühendis mektebinde açılması kararlastuılan e lektrik ve makine subesile birleştml mesi kararlaşbnlmıştır. Yakında Enstitünün Mühendis mektrbine nakline baslanacakhr. Bu tedrisata bu ders senesi başından itibaren orada baslanacakbr. Üsküdar hattına alman yeni tramvaylar ECNEBl MEHAFtLDE Oiçüler kadrosu için yapıian imtihaniar numara mı yapıyorsunuz ? Dislerinin arasından tahrik edi • ci, hatta tehditk&r bir sesle söy • lüyordu. Gülerek ellerini tuttum ve içimdeki gizli nefret hissile mücadele ederek onu eflâtunî nüvaziş • lerle avutmaga çalıştım. Şeytan ve işvebaz kız, kadınhğın teshir sa'at ve kudretinin bütün inceliklerini kullanarak bir hücumda daha bulundu. Yüzümde dola »an kızgm nefesi ve şark çiçekle rinden yapılmış bayılhcı, boğucu lâvantası, temiz bir kadın viicudü nün baş döndürücü kokusile karı > sarak tekrar hislerimi kamçıhyordu (Mabadi var) tvonun peşine düşmüştü. Kız, aktarassut memuruna vaziyeti fısla • miş, kendisi hemen süpheli bina • ya dönmüştü. Yeni tabik edilmekte olan ölçü • ler için teskil olunan kadroların kâfi gelmediği ve imtihanla yeni ayar fen memurlarile elektrik mühendisleri almacağı yazılmısb. Dün Ankarada ve tstanbulda ölçü ve ayar basmüfettisliklerince yeni vazifelere talip olanlar arasında müsabaka imtîhanlan yapılmıstır. tmtihan sehrimizde Ticaret Odası salonunda olmustur. Dün çoğu Roberkollej ve San'at ler mektebinden mezun olan 12 genç Ticaret Odası konferans salonunda imtihan edilmişlerdir. Sual • ler kapalı zarflar dahilinde Anka • radan gelmistir. Bunlardan ayar fen memuru olacaklara 80100, mühendis olarak alınacaklara 150 ile 200 lira ara • sında maas verilecektir. tmtihan biter bitmez imtihan evrakı kapah ve mühürlü zarflar dahiline konmuş ve Ankaraya tktısat Vekâletine gönderilmiştir. Bu ev rak Ankarada yapılan imtihana îş* tirak edenlerin evrakile beraber tetkik olunacaktır. nnm devrr ve teslim muamelelerile meşgul olmaktadur. Haber aldığımıza göre, Necmettin Bey ve yeni arabalar bir haftaya kadar sehri • mîze gelecektir. Roma vapuri e aelen seyyahlar Roma vapurile evvelki gün seh rimize gelmis olan 550 seyyah dün otomobillerle tstanbulun görülme • ğe değer yerlerini ziyaret etmis lerdir. Bu meyanda müze ve cami leri de gezmUlerdir. Çöpfer sokaklara dökülüyor Mahallelerde evlfre ait çöplerin son zamanlarda sokaklara ve hali arsalara döküldüğü ve bu suretle mahalle içle • rinde pis kokular peyda olduğu anla • sıbnıshr. Belediye bunun sebebini tah • kik etnrş, çöpçülerin evlere hergün muntazanun uğramadıklan anlasılarak tanzifat amelesi adedinin çoğaltüması • na karar verilmiştir. Bundan sonra h T mahallede evlere en aşağı günde bir kere çöp arabası uğnyacaktır. Isvicrenin millî bayramı tsviçrenin millî bayramı olmak münasebetile bugün lsviçre sefarethanesinde sefir M. Henri Martin tarafından saat 17 de bir resmi kabul tertip edüecektir. ADLÎYEDE Mehl'ka Hanımın katîli mahkum oidu Geçen sene Boğaziçinde Bristol o • telinde sevgilisi Mehlika Hanum öldürrn Arif Efendinin muhakemesi Ağır ceza mahkemesinde hitam bulmuş, cürüm sabit olduğundan Arif Efendi on bes sene hapse mahkum olmustur. Mahkeme, bu crnayrtte herhangi bir esbabı muhaffife görmediğinden cezanm tenzili dheb'ne gidilmeniş, yalnız Cumhurivet bayramnaı onuncu yıldönü münde ilân edilen umumî aftan dolayı Arif Efendinin crzasının bes senesi tenzil edilmistir. Lâgım ter'ibatı o mıyan apariımanlar Tahkikat neticr«inde sehrimizde yeni insa edilen apartunanlann lâğım tertibatı yapdrmamıs olduklan mıstn. 8090 bîn lira sarfodilen bu apartı • manlann lâğunlannın yoldan geçen ana lâğım hatlanna bunden böyle kulakhk takarak birlestirilmesi alâkadarlara bildirilmistir. anlasıl MUHARREM FEYZf VÎLÂYETTE Maaş veriliyor Memurların ağustos aylıklannm tevziine bugün başlanacaktır. Mu hasebei hususiye kısmen dün tediyat yapmıştır. POLİSTE Bizde asgarî hayat seviyesi! (Başmakaleden mabat) şıyabilecek ve yüselecekb'r. Devlet, deki maişet fiaüerinin mıntakalara göre çok değişmesine rağmen 15 lira, asgarî bayat seviyesi olmaktan çok uzaktır. Biz, burada asgarî hayat seviyesini bekâr bir adam için ayda bin frank kab d «den ve bunu da kadın ve çocuk başına muayyen diğer miktarlarla be raber vergilerden muaf tutan Fransa gibi zengin memleketlerle mukayeseye kalkışmak istemeyiz. Fakat, herhalde amele öcretlerinin bizde olduğu kadar düşmesme de arzuları namına değil, memleketimizin u mumî menfaati hesabına razı olamayız. Memleket sanayii, hayat seviyesi biraz yüksek olan üç bes bin yüksek ve •rta halli memur vc ecirlerle değil ke sif bir halk tabakasmın sarfiyatilc yakendisini ancak bu kesif halk tabaka • smdan alacagı vergilerle müdafaa edebilir. Binaenaleyh, istismar edilen bir • çok amele sınıflarmı, kiiçük Scretlileri müdafaa etmek devleti müdafaa et • mek olacakhr. Ben, yapılmakta olan is kanunu ve diğer himaye kanunlan çıkmcıya ka dar belediyelerimizin yapı amelesi ve sair istismar edilen diğer amele ve az ücretli vatandaflanmız lebine müdahaIe ederek memleketimizde asgarî ha • yat seviyesüe kazançlarm muvazene sine hizmet etmelerini beklemekte ilk çare ve tedbirleri göriiyorum. lstanbul meb'usu ALÂETTlN CEMlL Maarif müsteşarı Ege yurdunda Sehrimizde mezunen bulunmakta olan Maarif Vekâleti müsteşan Rıdvan Nafiz Bey dün tekrar Ege yurdunu ziyaretle tzmir lisesinden yetişenler cemiyeti reisi ve tzmir erkek lisesi müdürü Hilmi Beyle görüşmüstür. Rıdvan Nafiz Bey bu cemiyetin azası olduğundan Ege yurdile hu • susî şekilde alâkadar olmuş ve cemiyet reisile yurdun tevsii etra fmda bazı esaslar tesbit edilmistir. Bu meyanda yurdun daha büyük bir bînaya nakli mevzuu bahsolmuş ve yatak adedinin 15 ten 25 e çıkarılması münasip görülmüstür. Yurtta Üniversiteye devam eden ve kimsesiz olan tzmir erkek lisesinden mezun gençler bannmaktadır. ÎNHtSARLARDA Yeni kac'ro bugün tebîiğ edilecek tnhîsarlar umum müdürlüğüne ilhak olunan Barut ve infilâk maddeleri inhisannın yeni kadrolan hazirlannu» ve sehrimizde bulunan Gümriik ve tnhi sarlar Vekili Rana Bey tarafından ta»dik edilmJstir. Bugün teblig edilecek olan bu kad • rolara göre, bu inhisar idaresi de diğ rleri gibi tnhisarlar Umum müdürlüğüne merbut bir kısım haline ifrağ olunmuştur. Eski Barut tnhisan dilmislerdir. tnhisarlar Barut işleri kısmuıa henüz bir müdür tayin edilmemisb'r. Umum müdür Hüsnü Bry Barut Inhisan mu amelâtüe bizzat mesgul ohnaktadır. memurlanrun kısmı azamı yeni kadroda muhafaza e Altın kaçakçılıfı yapan madam Dün tskenderiyeye kalkan tzm;r va purunda yolculardan Madam Katinadan süphe edibn;ş ve yapılan araştır • mada kolundaki bilez'klere müşabih biIezik KJdinde, Kina ile hazırlanmıs ve dizilmis 18 Fransız altını bulunmuştur. Bunlar musadere edilmis, altın kaçak • çılığı yapbğı anlaşılan M?dam Katina da Müddeiumumiliğe tesl<m edilmistir. 5 Rus tayyaresi gelıyor Haber aldığtmıza göre 5 ağusto» ta bes Sovyet tayyaresi memleketimize gelecektir. Sovyet tayyareleri Sovyet millî bayramı münasebetile Moskovaya gitmiş olan tayyareci • lerimize iadei ziyaret maksadile Es< kişehire gio*ecektir. Siflorla müdüriinün otomobili bir kızı yaraladı Evvelki gün saat 16 sıralarında Dolmabahçe camisi önünde Bozkurt sigorta şirketi umum müdürü Abdi Vehbi Beyin idare etmekte olduğu 1039 numaralı otomobil Beşiktaşta Muhtarıevvel sokağında oturan Türkân namında sekiz yaslarında bir kıza çarpmış ve başından yara lamıştır. Kazaya sebep olanlar hakkmda zabıtaca tahkikata başlanmış Türkân da hastaneye kaldırılmıştır. Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur Abone J T ürki ye şeraiti i Senelik için )4arîç için Altı ayhk 750 Üç ayhk 400, Bir ayhk 150 1400 Kr. 1700 Kr. 1450 800. yoktur

Bu sayıdan diğer sayfalar: