1 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

1 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELGDAF MABEBLERtlfi GUNDE BU Ziraat Vekâletinin Kartal Leylek harbi haşerat mücadelesi Yaban domuzları, tarla fareleri, meyva kurtlari, ve çekirgelerle yapılan mücadelelerin neticesi Ankara 31 (A.A.) Ziraat Vekâletinin muhtelif mücadele faali yeti etrafmda şu malumatı aldık: Yaban domuzlarının fazla kesa fet gösterdikleri vilâyetlerde teşkilât yapılarak muzır hayvan mücadelesi icra olunmus, 53796 domuzla 68953 adet sair muzır hayvan ve 238,501 adet te muzır kuş itlâf edilmiştir. Ayni zamanda bu mücadeleyi teşvik için avlanan domuzlacın et ve derilerine avcılarm menfaatine olarak dahüden ve hariçten müsteri tedarikine çalışümaktadır. Bu sene de domuzlann fazla bulunduğu vilâyetlerde daha vâsi ve şümullü bir şekilde mücadele yapılacaktır. Bunun için icap eden tedbirler alın • mıştır. Birçok meyva ağaçlarınm yap raklarını yemek suretile meyvalann dökülmesine ve binnetice ağaçla • rın kurumasma sebep olan ve ipo • nomot namı verilen ağaç böcekle rile mücadele yapılmış ve ceman 737,452 ağaç ilâçlanmıştır. Fındık mmtakalarında fındıklrklarunızın ıslahı mücadelesine giri şilmiş ve bu meyanda 32,348 hek tar fındıklık imar edilmiştir. Taneleri delmek ve çucütmek suretile zeytinlerde tahribat yapan sinekle bazı mıntakalarda mücadele yapılmaktadır. Şimdiye kadar 453 bin 250 ağaç ilâçlanmıstır. îstanbul ve Bursa dut ağaçlarma musallat olan piyaspis namındaki hasece ile de mücadele yapılmaktadır. Şimdiye kadar 335,919 ağaç ilâçlanmistır. 1 AgUStOS 5 • u KARADENtZ K1Y1LARINDAN AVRUPAYA İHEM Türkçe ve Gagavozlar N ALIN A MIHINA yvahlar olsun!. tste, niha • yet korktuğumuza uğradık.. Harp basladı. Fakat bu defa, ates, tahmin ettiğhniz gibi ne Uzakşarktan, ne de Avusturya veya Almanyadan çıktı.. Bu defa, karsı karsıya gelenler de, fennin son terakkilerine göre gaz ve mikrop bombalarile mücehhez, muaz zam insan kütleleri değil.. Derinden derine, havf ve hasyet salan top gümbürtüleri duymıyacağız.. De • nizler torpil tarlasına döntniye • cek.. Ekmek yerine kiil yutmıaca ğız.. Çok sükür, bunlardan hiçbiri olmıyacak t Romanyada, hıristiyan olduğu halde asırları yenerek Türk kalmış 150,000 kişiden mürekkep Ölmez bir abidemiz var! Paris caddelerinde Fürk bayrağı I Parta: 28 temımn esina boğan, Strombolt yanardağı, Napoli, Vezü^ yanardağı, Pompei harabeleri, Elbe adası Korsika adalan T6 nihayet Napolide yediğimiz makarnalan burnumuzdan getiren fiddetli bir fırtmadan sonra Mar silya Te Paris... Benim tathsu amirallğımı da kepaze eden ve bes altı kişiden maada hepimizi tutan deniz, seyahatin son gününü berbat etti. Denizler ilâhı Neptünün bu imtihanında birkaç hanım, birkaç bey ve birkaç izcv müstesna, hep topu attık. Baskonsolosumuz Kudret Beyin Istikbal ettiği Marsilyadan durma dan geçtik. Sefaretm ve Behçet Beyin himmetleriie Pariste Jansen de Sailly lisesmde misafiriz. Cuma saJıahı, ilk işnniz Parism o meşhur lakı zaferi altmda yatan meçhul askerin mezanna çelenk koytnak oldu. Bulonya ormanı caddeslni takiben, muntazam bir TÜrüyüsle takı zafere gittik. En önde leTent bir iz« cinin gurur Te iftiharla taşıdığı al sancağrmız Parisin bu güzel caddesile o muhtesem meydanmda tat« Iı tatli dalgalanıyordu. Arkada san kvmizı mendillerile Galatasaray iz« cileri, onlann arkasmda muallim hanımlar Te beyler. Paris hiç gor mediği bu manzaraya merak Te hayretle bakryor. Napoleonttn zaferleri şeTefîn* yiikselen abidenm alhna girerken kalbrm tatlı bir heyeeanla çarpryordu. Paris seyahatlernnd« altmdan kim bilir, kaç defa geçtiğhn, reshnlerini seyrettiğim, yazılarmı oku « duğum, !htişamına hayran oldoğum bu azametli zafer takının yanında, san ve şeref le dolu baska muazzam bir zafer takı olan Türk bayragim göreceğimi hayalitnden bile geçir • memiştim. » Abidenin kemeri altua giriyorn*. Oymak beğinin bir kumandasile izciler Te muallicnler meçhul askeria sönmez bir atesle yanan mezan etrafına diziliyoruz. Kırmızı beyaz, Te san kırmızı çiçeklerden yapıl mıs insan boyunda bir çelenk; Uzerinde «Türk izcilerinin meçhul askere selâmı» ibaresini tasıyan bir kordelâ dalgalanıyor. Çelengi me zann üstüne koyuyor, bir dakika selâm duruyoruz. Sefarthanemizin kâtip beylerinden biri, Fransız Ha riciye, Harbiye ve Maarif Nezare tinden metnurlar var. Merasim Har» biye Nezaretini temsil eden mira • layın önünden yaptığmus bir geçit resmile bitiyor. îzcilerin sert adımlan takı zaferin yüksek kemerinda akisler uyandmyor. Bütün Fransır memurlannın selâmladığı al san • cağımız, şimdi, gözlerknize daha vakur, daha azametli, daha güzel görünüyor. Gönüllerimize safalar, iftiharlar saçıyor. Pariste, Etoile meydanmda, takı zaferin altmda Türk bayrağını görmenm zevkini, gururunu, heyeca • nını, tstanbulda duymak mümkün değildir. Bu duygulan ancak bu rada tatmak kabildir. Şanlı bayrağımızı, Fransanın Te Parisin kalbin» de böyle bası dimdik, yukarıda gezdirebilmek şerefi, Gazi Mustafa Kemalin nesline nasip olan bir mazhariyettîr. Ne mutlu bize! Farelerie de geçen sene 25 vilâ • yette 57,516 hektarlık arazide müMemleketimizin bir kııım vilâyetcadele yapdmış Te bunun 48,373 lerini tehdit eden çekirgelerle yapı • hektan tamamen temizlenmiştir. lan devamh ve muntazam mücadele İhraç elmalarunızın içerisini delip sayesind'e cenup vilâyetlerimiz ta bozmak »uretile piyasadaki revacımamen çekirgeden kurtanlmış ve nın azalmasına sebebiyet veren eU önümüzdeki u n e için tehlike berma iç kurtlannın imhası için geçen taraf edilmiştir. sene olduğu gibi bu sene de elma mmtakalarında mücadele yapılmıs Bu sene zarfında 207 hektar çe> Te bu mücadelede 309,184 elma akirgeli arazi temizlenmiş ve ilkba • gact Hâçlanmıştır. harda inficar eden sürfelerden 49 Bu suretle elma mahsulünün yüzbin 908 kilosu mücadele neticesinde de 85 i kurtsuz olarak elde edil • itlâf olunmuştur. mi*tir. [inınııııiHiınınnııııııııııııııuıunuiBiıı Maamaffh, harp basladı Te de Tatn ediyor. Hem de en modern bir tarz<v. muntazam bir hava harbL Nerede?. Diye mi soruyorsunuz? Sizi me • raktan kurtarayım: Şuracıkta, burnumuzun dibinde.. Balıkesirin, Bür» haniye kazasında! Etme yahu! Vallah yallan değil! Inanmazsanız, Cumhuriyet muhabirinin gönderdiği mektubu okvyunuz. Muha bir arkadasımız diyor ki: <Bundan on gün evvel, kazamızdaki bütün leylekler bir içtima yaparak Ma • dura denilen dağa gidip yavrula • nnı terketmislerdir. Sonra, hep birden kartallara hücum ile harbe tutusmuslardır. Şimdi ovada müthiş bir leylek kartal harbi baslamıstır. Her iki taraftan yarali ve maktul düsen olduğu söylenmekte ve bazı yarah leyleklerin de kanlar içinde kazaya döndükleri gbrülmektedir.> Anladmız mı?. insanlar kavga • cılıklanm, canavarlıklarrai iste akıbet hayvanlara da sirayet ettirdîler. Gökyüzünü kendilerile paylaşmak istiyen, alelâcayip, gürültülU, patırdıh, der gibi ölüm kuslannı, Tan • nnm günü göre göre, leyleklerle, kartallarda da cenk hevesi uyan dırdık. tmoınf Hr çesmecinm bahçesU destk M geze Bükreste, ökSnce, kendi kendun* gittiğim lokantada, hiçbir kelimesini bfl cekleri yer, ne sandal sefası yapmak için havuzlan kalacak 1 mediğim rumenca bir Iisteden yemeklerimi kolayca seçtim, ve rumenceden baska bir kelime bflmiyen garsona seçtiğim yemekleri pekâlâ anlathm. Türkçeyi burada rumencenin içine saklamak istemişler, fakat türkçenin gizlisi de •çıgı gibi ise yarıyor! * • • Btikrtftm Dipburnu hâdisesi Şark misakı Ölen zabitin ailesine ken Estonya ile Letonya imzaya hazır olduk di arzumuzla 2000 İnlarını bildirdiler giliz lirası verdik Londra 31 (A.A.) Avarn Ka marasmda sorulan bir suale c«vaben, M. Eden, TUrk hükumetinin. müteveffa M. Robinsonun ailesine bir meblâf Termeği derhal ve kendi arzusfle teklif ettiğmi ve Î 0 0 0 tngiliz liran verilmis olduğunu bHdirmiştir. Moskova 30 (Hususî muhablrl • mizden) tki gündenberi Moskovada bulunmakta olan Estonya Hariciye Nazın M. Seljamaa beya natta bulunarak Estonyanın şarkî Avnıp* misakım imzaya hazır ol duğunu bildirtnistir. Hariciye tayinleri Ankara 31 (Telefonla) Ga setelerde son hariciye tayinlerin den çoğu yanlıs çtkmıshr. Bunların doğruıunu bildiriyorum t Londra konsolosu Dürrü Muzaffer Bey merkeze nakledilerek yerine Talât Rauf Bey tayin edilmiştir. Berlin sefareti baskâtibi Nurettin Bey Moıkova başkâtipligine, Paris konsolosu Atıf Bey merkeze nakledilerek buraya merkezden Nüzhet Haşim Bey, Filibe konsolosu Kemal Bey merkeze alınarak yerine Sami zad* Süreya Bey, Kahire başkâ tibi Cevdet Bey Bükreş baskâtip • liğine, Londra üçüncü kâtibi Ce • mil Bey merkeze alınarak yerine merkezden Hasan Nuretitn Bey tayin edilmişlerdir. Londra evrak memurluğuna merkezden Galip Mübarek Bey tayin edilmiftir. Kalasta konsolosluk ihdas edi • lerek Asaf Bey ve Anvers konso losluguna Münir Ibrahim B«y ta yin edilmislerdir. Peste baskâtibi Behçet Bey îs tokholme, Moskova üçüncü kâtibi Haydar Bey merkeze, Dresdende ihdas olunan konsolosluğa baskâtip ünvanile Fikret Şefik, Peste V?t'n . liğine Saffet Nüzhet Beyler nakil ve tayin edilmislerdir. Ankara 31 (Telefonla) Evkaf umum müdürlüğünün münhal bn • lunan orman ve arazi müdürlüğü • ne orman ve arazi fen müfettişle rinden Hüseyin Remzi Bey, Adliye basmüfettişliğine sabık tstanbul birinci ticaret reisi Esat Bey tayin edilmişlerdir. Biz aramızda istediğimiz kadar Akvam Cemiyeti, silâhlan bırakma konferanslan kuralım, misaklar, muahedeler aktedelim.. Onların böyle seylere aldırdıklan yok. Se nelerce, yiyip beslendikleri msan leslerini artık bulamaymca biri • birlerine düşmeleri tabiiydi. DüsiinLetonyanm Moskova sefiri de ce de, elbet, insanlardan ne öğrenayni beyanatta bulunmustur. dilerse, onu tatbik edeceklerdi.. lnMoskova 31 (A.A.) Estonya •anlar, da bundan yirmi yıl evvel, ile Letonyanm şark misakma muzaçoluk Te çoouklarını terk edip boheret etmek kararmı mevzuu bah • • gnsmağa gitmiş değiller miydi? Leyseden tzvestia gazetesi, bundan dolekler, neden tıpkısmi yapmasm layı beyanı memnuniyet etmekte ve lar?. Bizler, simdi bu havadisi okuÇekoslovakya ile Lituvanyamn da duğumuz zaman ne hakla, ne yüzbu misaka müzahir olduğunu kay • le hayret ediyoruz?. dettikten sonra ancak şimdi Al • Leyleklerle, kartallar harbe tu manya ile Lehistanın seyirci vaziyettuşmuşlar. Merak eldiyorumı A te durduklanm ve bunların da ni • caba, dünya diplomasisi harekete hayet misaka istirak etmekten geri gelecek, Akvam Cemiyeti mUdahakalmıyacaklarını çünkii ancak böyle edecek mi? Ie bir misakın harp tehlikesini bertaraf edeblieceğini yazmaktadır. Bana kahrsa, behemehai etmelidir. Belki bu sefer, müsaleha teminine muvaffak olur da, son zamanlarda tehlikeye düsen yüzünün aAnkara 31 (Telefonla) Yeni kını kurtanr. bakırköy bez fabrikasımn küşat resYoksa, isimiz fenadır: Bizden mile onümüzdeki haftanın başında hayvanlara sirayet eden harbin, icra«1 mukarrer bulunan tzmit kâ • tekrar onlardan da bize sirayet etgıt fabrikasımn temelatma merasimi mesinden korkulur. Başvekil Paşa Hz. tarafından ya ERCÜMENT EKREM pılacakrn*. Yeni fabrikalarımız tstanbulda kurulmakta olan şişe fabrîkasmın temeli de yakmda merasimle atılacaktır. Merasimde Iktısat Te Nafıa Vekilleri hazır bu lunacaklardır. BükrefU maziden kalma hiçbir maddî eserimtz yok. fakat bütün Roman • yada ( 1 5 0 ) bin insan kurveti tasıyan ölmez bir abidemiz Tar: Gagavozlar! Bunlar hıristiyan Türklerdir, kuiseye gitmisler, fakat dillerini bırakmanıışlar; Gerileme zamanlanmızra mahiyeti bütün hıristiyan âlemi onlan eritmeğ» ne olursa olsun asırlarca mukadderataçalışmış, onlar, uzun asırlan asarak, na kanştıgunız bir müstemlekeden de, çimento üstünde yağmur gibi geçme > Türk kalmışlar; toprak üstünde bina Te abide nedirj insan oğlunun eserit Yüz dik: Mimarüerine girdik; Romanyadaelli bin Gagavnz, bu, eserler üstünde ki bütün eski kaleler hep Türk hendebir«Mr. sesinin tunç yavrularıdır. Kenduerm Sefarethanedeyiz. Rumen muhrtm • de er yoktu, dört çerre basit durarm de bıraktığı derin sevgi ile oraya giden içinden dümeni çıkanp eve koyan bî ber Ttirkün övünüp durduğu aziz Hamziz: Bugün Rumen düindeki eve aft türkçe kelimeleri çıkanmz, ellermde dullah Suphi yazıhanesinin gözünden oturacak er kalmaz! büyük Te şişkin bir zarf cıkanyor, bo, Gagavozlar dosyaskhr. Başmm aktacı Evlerini döşeyecek eşyayi da hep altındaki ışıklı gözleri daha fazla pmlh bizden aldılar. Yattıklan cçarşaf» biiçhde. tlkönce dosyadan çıkardığı bir zimdir, yaslandıklan «saltea» bîzim sflfotoğrafı gösteriyor: teden bozma. Verin eşyamızı desek Gagavuzlann şefi Çakır Mihay, Türk evleri çıplak kalacak. Evlerhun içinden papazı; elli senedir ırkma kendi soyunu dışansını bile hâlâ «camcıö» dedİkleanlatan adam; çehresinin çîzgileri bile ri bizim camdan seyrediyorlarl gösteriyor ki tamamen bizdendir, 84 Mutfak ki zeki midenin medeniyeriyaşma rağmen hâla dinç, geçenlerde dir, onlan mutfağa biz soktuk. Bugün gençler kendisine büyük bir ihtifal yapBÜkref lokantalannm listelerinden, mışlar; büyük bir soyun büyük bir adamusakka, hnambayıldı, çuUama, patmı; Hamdullah: Ne idealist, ne idericen, yoğurçiö... gibi bir sürü keli • alist diyor. Evet idealist olduğu için gümeleri, eğer medlullerile beraber, kalzel, Türk olduğu için bir daha güzel, dmverirsek, Rumen yemekleri bugün Türk sesini çan içinden de duyurup bile yanya iniverecek: Etlerini bile hâdurduğu için on kat daha güzel! lâ bizim «sahr» la kıyıyorlart Gagavozlann çoğu dört bes lisan biKanlarma kanştık, khnyahanede tahliyor. Romanya içinde en aydınlık ırk. lilini istemiyoruz; ttzviyetlerme sokul • Bu memlekette bu hıristiyan Türk duk; renginizde v* teninizde bizden de lerden belki daha fazla müslüman Türk birsey Tar demiyoruz; göreneklerme te var. Fakat onlann da çoğu, hep bilgirdik, bağdaşrmş âdetlerimizi geri aldiğimiz gibi, maziye çömelmistir. Ay mak emelmde değiliz. Fakat düimiz dülerindedir, bunu neye görmemezH • ni memlekette ayni Türk, minareden seslenince geri, çandan ses verince ileğe geb'yorlar? ri midir? Bilmem neden, din içimde Kendi kitaplan lâtince temele kurubir burgu gibi kıvnlıyor! lan rumencenin diğer dillerden gördü*•* ğü yardımlan söyledikleri, hatta bir kaç yüz kelimesini aldıklan dilleri bile Uzun istüâlardan sonra istiklâl bulbu arada unutmadıklan halde türkçemuş her yeni millet gibi Rumenler de den hiç bahsetmiyorlar) işte bu hak • ezik mazilerini kabartmakla meşgul. sızlığa göz yumamayız: Dillerinde buTarih kitaplan Türklere karsı kazan gün bile bes bin Türk keliroesi yaşıyor; dıklan zaferlerle dolu. Meseiâ Mirçe, bunlar zorla atılmak istenüdiği halde 1391 de, Beyazıt ordularmı müth's susökülemiyenlerdir, ne yenilmez dilimiz Tar! Galiba Rumenlerin türkçeyi görmemezliğe gelmek istemeleri Türk hakimiyetinde kaldıklan uzun maziyi hatır • latmamak içmdir. Delik bir torbadan dökülür gibi isterlerse bütün asırlan hahzalaruıdan boşaltsınlar: Fakat dil böyle değil, uzviyete kanşan dili hiç birsey sokemez; kanda dönen kelime kan gibi yaşar ve kan gibi yaşatarak! tlk yazıda da, bir münasebetle cıt latmıştık, işte süriilerini hâlâ bizim «çoban» la güdüyorlar ve sürüleri hâlâ biz;m türkçenin «çayır» mda otlu yor. Birbirlerine bizim «hatır» la hali hahr sormaktadırlar; yekdiğerinden elân «habar» la haber alıyorlar. Neve uzatmalı, doğuran kadınîan biV hâlâ b<zim «löğusa» nm himmetile «lâoza» olun durmaktadr! Bütün Bükreîlüerin ençok ift''har ctFkleri park, bizim Tslcsim b*hçes»pîn üç dört misli büyükîü$ün»Md park. îcmde kanaHarla ba&Iı bîrkac tane «Marmara havuzu» bulunan, havuz lannda vüzl^rce sandal srer:r><>n park, bunun da adı «ce*meciö» dür, verin Ralph Wigram, Mr. J. B. Monck, Mr. ve Mrs. Amery, Mr. ve Mrs. Norton, Miss Newman, Nuh Bey, Suat Hanım ve müstesar Sedat Zeki Bey bulunmuslardır. rette yenmlş. Halbu ki işin aslı şu: Yıldmm, Kastamonu Beyi kötürüm Beyazıt üzerine sefere hazırlanırken onun müttefiki Mirçenin bizim topraklara geçtiğini işitiyor. Derhal bora gibi Tona kıyısmdadır, şimsek gibi Tunayı geçmiştir, ve bir dağa yaslanan Eflak ve Macar ordularmı, bir anda yıldrrmn gibi vurmuştur: Zaferleri bu ise mağlu • biyet bizim olsun! Hamdullahtan dinledik: Lise smıf • lanndan birinde yalnız bir Türk talebe vardır. Muallim Rumen tarihini an çıkınca latırken boyuna Türklere karsı galebelerinden bahsediyor. Smıftan diğer çocuklar onun etrafını alıyorlar: Gördün mü Türkleri nasıl yenmi şiz, nasıl yenmişiz! Çocuk cevap veriyor: lyi ama biz de yenile sizi asırlarca nasıl avcumuzda ben de buna şaşıyorum! Yavrum, mazi bizimdir, hal onlarm. Keşki giden onlann olaydı, kaîan bi zin». Ah çekmek bize dü=üyor, oh detnek onlara: Onlann «oh» unda gözü nrnz yok, fakat onlar da bizim «ah» ı olsun elimizden almağa kalkmasınlar! Tuna, Jübiter vapurulamail Hablp yenile tuttuk, buralara nasıl geldik ve yenile yenile Londra elçimiz Ingiltere Hariciye Nazirına bir ziyafet verdi Londradan al dığımız malu mata nazaran 26 temmuz aksanu Londra büyük elçimiz Ali Fethi Bey tarafın dan elçilik binatnnda tngiltere Hariciye Nazın Sir Con Simon ve refikaları Lady Simon cenaplan sereflerine bir akşam ziya Londra tüyuk elçi. feti verilmiştir. mlz Fethi Bey Med'uvin meyanınd'a Foansa büyük elçisi M. Corbin, Brezilya bü yük elçisi ve refikalan Madam Regie de Oliveira, Feld Marshal Viscount Allenby ve refikaları Viscountess Allenby, Sir Ernest ve re fikalam Lady Bennett, Sir Horace ve refikalan Lady Rumbold, Lieutenant General, Sir Sidney ve refikal a n Lady Clive, Norveç maslahat • g ü z a n ve refikalan Madam Steen, Mr. ve Mırs. Gla»gow, Mr. ve Mn« SanFransiskoda vaziyet San Francisco 31 (A.A.) Tica • reti bahriye genucüeri tekrar islerine baslarnadan evvel, nihaî bir harekcft yapmışlardır. 1.000 gemici, şimdiye kadar yeni bir işe girmeden evvel, göstermek mecburiyfitinde olduklan hüsnü hizmet vesîkalarmı yığm yaparak muazzam bir ateste yakmışlardtr. Gemiciler, beynelmîlel birlik reisi de dahfl olduğu halde, ateşin etrafmda dans«etar<ğe başlamışlardır. Reis, ba yılmak derecesine gelinciye kadar dans etmiş ve bununla beraber, diğer grev citarin de işe başlamak karan verme lerine kadar atesi devam ettirmek emrini vermiştir. Bugün bazı gruplar, ise başhyacak lardır. Diğer gruplann müsküllerinin halledilmesi lâzımdrr. Hindenburg hastaj Alman Reisicumhurunun sıhhî vaziyeti tehlikeli Berlin 31 (A. A.) Alman ajansmdan: Birkaç aydanberi mesanesinden rahatsız bulunan Reisicumhur Mareşal Hindenburg iyileşmiş ve vazifesini vücutça ve fik!rce salim olarak görmeğe başlamıştı. Daha dün kendisine verilen raporlan dinlemisti. Fakat birkaç gündür ahvali sıhhiyesrnde müsahede edilmekte olan zaaf dün gece arttı. Bu zaaf mareşalın ihtiyarlığı hasebile ciddî endişeler uyandırmaktadır. Doktorlar hergün muntazam rapor nejredeceklerd'*. Bütün nazırlar Berline çagırıldt Berlin 31 (A. A.) Havas ajansırdan: Başvekil M. Hitler Reîsicumhurun ahvali sıhhlyesi hakkmdaki endiseli haberler üzerine bütün nazırlan Berline davet etmJştir. Meriç nehri için Yunanlılarla bir itilâfname yapıyoruz Atina 31 (Hususî) Yunanis tanın Ankara sefiri Meriç nehrinin tuğyanma karsı her iki hükumetçe alraacak tedbirler hakkında An • karada hanrlanan itilâf projesini buraya gondermistir. Yunan Başvekili Alman kaplıcalarına gitti Atina 31 Basvckil Mösyö Çaldaris dün akşam zevcesi ile beraber Al manyanın Rayhenfalt kaplıcalarına gitmiftir. Nevyorkta yeni bir grev NcnrYork 31 (A.A.) 12.000 boyacı ve dekoratör îş saatlerinin arttmlması Te ücretlerinin îndirilmesi tekliflerini protesto îçin grev yapmıslardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: