1 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

1 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lamhurîyet 1 Ağustos 1< >34 Bursa Belediyesinden: Keşif bedeli Lira 23 493 Garaj binası inşası Bursada Cazi Paşa caddesinde havadar ve işlek mevZafermeydanında itfaiye ga • kide bulunan Hallc oteli kiraya verileceğînden talip olanrajının inşası işi proje, keşifna lar otel altındaki Luça zade kardeşler mağazasına mürame ve şartnameleri dairesinde c caatleri rica olunur. < I46 i) kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 19/8/934 pazar gü İstanbul Millî Emlâk Müdiirlüğünden: nü saat 11 de ihalesi yapılacakAdalar hükumet konağında mahfuz «27» kalem eçyanın muham tır. «Proje, keşifname ve şart men bedeli «66» lira «20» kuruş olup 1/8/934 carsamba günü saat nameleri üç lira mukabilinde ison dörtte mahallinde satılacağı ilân olunur. «M» (3890) tiyenlere gönderilir.» Istekliler bütün çartları anlamak için Be lediye Muhasebesine ve ihale gü% nü belli saatinden önce de te minat ve teklif mektubunu bir AMERİKAN ERKEK LİSESİ kapalı zarf içine koyup vermek Tedrisat 1 teşrinievvelde baş'ar üzere Belediye Encümenice selTam devreli lise o!duğu Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir «nler. (4287) Turkçe, Ingüizce, Fransızca okunur. Ticaret ders'eri vardır. Jtmmm^fsiz Mevsiminde i ™ % Leylî ücret 220 lira, Neharî öcret 40 liradır. GUzel ellere • TARSUS American College güzel Fazia malumat için Müdürlüğe müracaat Holantse BankUni N.V. Sabık Bartrısefit Felemenk Bankası İstanbul Şubesl Galata Karaköy Palas Meydancık Alalamcl Han H«r türlü Banka muamelalerl. Kasalar lcarUMUMİ Şubelerl MODDRLOKiAMSTERDAM t Amsterdam, Buanoı Alres, ADALAR MÜZAYEDE İLE SATIŞ rakısı nefasei ve ucuzluğu dolayısile neşe ve zevkinizi bir kat daha arttırır Muhtelif bfblolar, hahlar vesaire 1934 ağustosımun 3 Sncü cunuı günâ s?bah saat 10 da Beyoğlunda Tak sim Sıraseivide 142 numaralı Kritiko apartımanmın 2 numarah daresinde mevcut gayet zarif ve nadid» esyalar müzayede suretile satılacağı ilân ohı nur. ELDİVENLER yaraşır Şıkf sağlam « Nttdi „ Göz Hekimi istanbul. Rlo de Janeiro. Santos. Sao Paulo Dr. S. Şükrü Babıali Ankara caddesi No. 6 0 ve ucuz markasıifi arayınız! Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehir Hilâliahmer Merkez ambannda satılığa çıkarılan eşyadan (mukavves barakalar malzemesi) 2 ağustos 934 perşembe günü ve (demir boru, anahtarlar ve saire) 5 agustos pazar ve evvelce mfizayedeye çıkarılıp verüen fiatleri haddi lâyıkında görülememesine binaen ihalesi icra olunamayıp tekrar müzayedeye konulması takarrür eden (fersude battaniyeler, ve müstamel hayvan örtüleri) 9 ağustos 934 perşembe günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma surelüe mezkur ambarda satılacağı. Mukavves baraka maizemesinin muhammen kıymeti olan (614024) ve demir boru ile anahtar ve sairenin kıymeti muhammenesi olan (55914), battaniyeler ve hayvan örtülerinin kıymeti muhammenesi olan (123C00) kuruşun yfizde on nisbetinde depozito akçelerile taliplerin ambarda müteşekkil sabş komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. (1530) Birinci sınıf mütehassıs Fatih sulh üçüncii hukuk ğinden: ıramaralı hanede mukime hakimli • SUMER BANK Fatihte Altay Râştüefendi sokak 13 mütevef • fa Rec«p Efendi sagiresi Niivire Hanı • ma ayni hanede saJrine anneannesi Fiknye Hanımın 3 0 / 7 / 9 3 4 tarihinden itibaren vasi tayin edildiği ilân olunur. (1551) Fatih birinci sulh hukuk mahkmae • «indenı Beyoğlunda Osmanbeyde Samanyclu sokağında Saadet hanında birinci katta mukim iken halen ikametgâhı meçhul Akif Beye: Emin Hakkı Boyin aleybinize ikame ettiği yulaf parasından alacağı olan 33 lira 56 kunifun tahsili hakkmdaki da • vanın pyabmızda icra küman muhake» meri neticesinde 33 lira 56 kunifun masarifl muhakeme ile birlikte tahsiline kabili temyiz olmak üzere 2 8 / 4 / 9 3 4 tanhmde karar verüdiği ihbarnaroe makanuna kaim olmak üzere ilân olunur. (1549) Yerli Mallar Pazarlarmda İVlVyiJİI. 1 f\ odalanaıo eavaım ucuz fiatle MORîI V A Sa!on . Salamanje ve yatak Asrî Mobilya Mağazasında bulabilirsiniz. Teleron: 23407. Ahmet Fevzi istanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 numaralı ~ Kimyager "• Hüsameddin Ttra idrar tahlili 1OO ktıruştur. Bılumum tahlıiflL Bahçekapı, Emlâk ve Ey tam Bankası karşısında tzzet Bey Hanı Dr. İHSAN SAMI Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsunün kalöriferli binalarile sobalı binal&rınm bes aylık teshini kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. TaUp olaniar sartnamesini görmek için Enstitü muhasebesine ve münaLasaya iştîrak için de % 7,5 teminatlarile ihale günü olan 4 ağustos 934 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Enstitü ldare ve thale Komisyonuna müracaatleri. Î892) TİFO ve PARATİFO AŞISI Tifo ve paratito hastalıklanna tutulmamak İçin tesiri çok kat'î, muaftyeti pek emin bir aşıdır. Her eczane ve ecza depolarında bulunur. (793) Beşiktaş ikinci sulh hukuk mahkeme»inden: Ortaköyde eski Hamidiy» yeni Cu • dibey sokağmda 8 numaralı hanede mukim iken vefat eden Rıza Efendi terekesine mahkemcce vaziyet edihnistir. Müteveffanm mezkur hane ile Ortaköyde Bahçe sokağindakj dükkânında roevcut eçyalar açık arthrma ile 9 ağustos 9 3 4 persrmbe günü saat 14 te satılacağuıdan talip olanlann mahallinde hanr bulunmalan ilân olunur. ( 1 5 7 4 ) Hacı Fidan roerhumun halefi • • I inci sınıf Giresun Jandarma Mektebi Kumandanlığmdan: , ^ Giresun Jandarma mektebinin 934 senesi idaresi için münakasaya çıkarılan on bin kilo patatesin 25 ağustos 934 cumartesi günü saat on dörtte ihale edileceği ilân olunur. (4215) Giresun Jandarma |Merzifon Amerikan Kız mektebi Mektebi KumanOrta derecede be$ senelik hayat mektebi. Leylî ücreti 175 bra Neharî ÜCTeti 20 lira. Mrrzifon Amerikan Vlektebinden malurnat is'evinz danlığmdan: ANADOLUDA BİR Maden şirketinde çalışmak üzere: 1) Her iki hsanda mubaberat yapabilecek dcrece Fransızca ve Türkçeyi iyi bilir bekâr bir genç kfltip 2) Tahsilini Türkçe ve Fransızca yapmış ve iyi (daktilo) bilen bekâr bir genç 3) Fransızca ve Türkçeye tercümeye muktedir, muhasebe işierine hakkile aşina genç bir muhasip anyoruz. Talip olanlann, bugüne kadar çalıştıklan yerleri, medenî vazıyetlerini vesair tnalumatı ıhtiva eder, Fransızca ve Türkçe olarak kendı el yazılarıle hazırlanmış ufak kıtada fotografları ilişık bulunan birer hızmet talebi varakasını hamilen Galata, Merkez Rıhtım Han ikinci katında 24 numaraya muracaatlerı mercudar. Ayıti bıcakla 40 • 50 d»f a araş olabilirsiniz. Hem iktısadî hem de zevk ve neş'e ile tıras olnıak isterseniz cihanşümul bir şöhreti haiz olan bir «Valet» Autostrop bras makinesi almız. Bıçağı kendi kendine bilenir, 10 saniyede, temizlenir ve hiçbir tarafı sökülmeğe lüzum hissetmez, her bıçak mükemmelen sizi 4 0 5 0 defa tıraş eder. "VALET Giresun Jandarma Mektebinin 934 ve kısmen 935 seneleri iase si için aşağıda yazılı listedeki erzak 25 agustos 934 tarihine mu sadif cumartesi günü ihale edi leceği ilân olunur. (4214) Kilo 208000 Ekmek 35000 Sığır eti 8000 Pirinç 15000 Bulgur 1800 Sade yağ 4000 Tuz 8000 Soğan 2500 Sabun 5000 Nohut 15000 Fasulye 5000 Mercimek 1500 Şehriye 2500 Makarna 3000 Seker 3000 Üzüm 2500 Zeytin tanesi 500 Zeytin yağı 1000 Un 500 Sirke 2000 Beyaz peynîr 50 Cay 500 Kayısı reçeli 1000 lrmik 26050 Arpa 11700 Saman 17500 Ot Zayi Seyrüsefer merkezinden al dığım (3090) numaralı yük arabası plâkası kaybolmuştur. Hükmü yoktur. Vasil oğlu llya SaLah erkenden Akşam geç vakte kadar Günün her zamanında Yagmurlu, buîuflu havalarda Güzel resimler ç karmak ve neticeden evvelce emin olmak için Sünnetçi Emin Ankara Hitnayei ttfal sünnetini yapmış ve dönmüştür. Terkettiğim eski kabinem ve isim müşabeheti dolayısile muhterem müşterilenmin yanılmaması için yeni adresim: Beşiktaş: Henzin deposu yanında Erip B. apartımanı. Tel: Kabne 44395 ev 40621 KODAKVERiKROM FiLMiNi KULLANINIZ iki emfisiyonlu Sonderece Ortokromatik Yüksek sür'al Fazla hassasiyet Jelatini mat İOO o/o anti Halo Kopyalarınızı * 4 V E L O K S « ^ kâğıdına bastırınız . daha canlı çıkar, d*taylar kaybolmctz. S*nelerce sararmadan dayanır. Kopyalann arkaunda « V E L O X , , k.lime.ini fminat elarak arayınıs Dr. REŞİT SAMI I İdrar yollan hastalıklan mütehassısı I Beyoğla Istik'Ul caddesi (Mnlen Ru] I karşısı ^ Vehap B. Ap. No. 61 • • J Besiktaf ikinci sulh hukuk mahkeme Urolog Operaiör ' ^ • ^ Safety Razor ITIMADI MİLLf Yangın TDRK SiGORTA ANONIM ŞiRKETi Nakl yat Bankası : Adapazarı türk ticaret Bankasıdır Adapazarı Türkr Ticaret Bankasınm Merkez ve Şubelerinin llbulunduğu mahallele memleketin bellibaşlı Ticaret merkezlerinde II ACENTALARI VARDIR Tel;iri\lAT| İstanbul Galata itimadı Mılll Hanı Telefon.41937 sîndent Besiktasta Muradiye mahaüesi Ka • rakol sokağmda mukim fken vefa^ e • den Veli Çavus terakesine mahkemf^e vaj'ıyet edilerek Pangalbda Elmada ffir.da (Jftadiye sokağındaki dükkâpın da bulur an Kömürler aç k arttımna ile mtfcf yedeye vazedilmiş ise de taKp TUhur e?m«mis oldugundan iklnzi arttır n>&nın 12 ağustos 934 pazar günü sa • at 14 te icra edileceği ilân olunur. 1575) Sahip ve Bafmuharriri Yanus Nadi Umuml neşriyatı ldare eden Yaa işleri Müdürü: Hikmet Münît MatbaacütJe tm Nejriyat TurJt Anonlm Şirketi • lttanbvl

Bu sayıdan diğer sayfalar: