1 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

1 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Viyana divanıharbi (Birinci aahifeden mabat) olundular. Planeter biyaneti vataniye ve M. Dolfusu katilden, Holzmeher yalnız hiyaneti vataniyeden dolayı roah kum olmuslardır. Katiller bugün *aat 16.35 te asılmışlardır. Divanıharp Viyana ile bütün vilâyetlerdeki asileri rouhakeme edecektir. Viyana 31 (A.A.) Divanıharp, millî sosyalist tethişçi Röcld on sene ağır hapis cezasına mahkum etmistir. Yugoslavyaya iltica eden asiler Belgrat 31 (A.A.) Carinthie ve Stvriedeki nazi asüerin son naukave metleri dün akşam saat 16 da hüku met kıtaatmın gelmesile nihayet bul • muştur. 300 asi, kamyonlar içfnde hodudu geçmişler, derhal silâhlan ahnarak napsedOmîslerdir. Dün akşam nazırlar meclîsi Belgratta toplanarak nazi mültecilere yapıla cak moameleyi müzakere etmıstir. 138 nazi, Varajdine sevkedilmiş, oraya geI'şleri bu kiiçiik tarihî kasabada büyük bir heyecan nyandırmıştır. Naziler, üniformalan, miğferleri ve kollarmda gamalı haç işaretleri olduğu halde gelmi*Ierdir. îçlermde îki de AIman vardır. Miilteciler hududu zırhlı otomobiller, mitralyoz ve silâhlarla geçtiklerini söylemislerdir. Bütün sîlâhlan Yugoslavya memurlan tarafından alınmiftır. Akıbetleri hakkmda sorulan suaTle • re, hepsi Berlinin, Almanyava sron derilmeleri için mudahale edeceği ce • vabmı vermektedirler. Viyana 31 (A.A.) tyi malumat almakta olan bir membadan bildiril • idiğine göre, nazi îsyanmm tenkili es nasmda takriben iki bin nazi Yugoslavya ya ilb'ca etmistir. sunda, ve 1915 ihanetinde ve bugün olduğu gibi lâtin, lâtin olarak kalmaktadır » Oiğer taraftan Berlin eazeteleri, şubatta olduğu gibi tenkil işînin fecaati fîzerinde ısrar etmekte, Schuschnig kabmesmin istikrarsızlığmdan ve kabme de çıkan rekabetlerden bahsetmekte dirler. Adliye harç tarifesi bugün roeriyete girdi Yeni kanuna göre dava, kayit, muhakeme, keşif, ilâm harçları değişti Adliye harç tarifesi kanunu mer'iyete girdiğinden bugünden itibaren miktar ve kıymeti 2500 kuruşu geçen davalarla icra takiplo.i için bu kanunun hükümlerin« göre harç alınacaktır. Kayit ve zapt harçları »unlar dır: Dava ve cevapların mahkeme kaleminde zaptettirilmesi içm kaydiye 20 kurustur. Kayde tâbi ev • raktan bir kere kayit harcı ahndıktan soara evrak diğer bir husus için yeniden ibraz olunursa kayit harcı tekrar alınacaktır. Her davada dava edilen seyin miktar veya kıymetine ve yahut davanm mahiyetine göre davacıdan pesin olarak ilâm harcının döctte biri alınacakhr. Arzuhal, Iâyiha ve celpname ve diğer dava evrakının tebliğinde her niisha için tebliği isteyenden on kurus alınacaktır. Hukuk usulü muhakemeleri ka • nununun 65 inci maddesi mucibince sulh hâkimi tarafından tasdik edilecek vekâletnamelerden her imza içm yirmi bes kucus tasdik harcı alınacaktır. Hükümden evvel verilen karar • lardan alınacak harçlar da şunlar dır: Gıyap, ke.jif, hesap görülmesi, tatbik ve istiktap iccası, icra ve iflâs kanununun 15S inci maddesîne göre borcun ifa veya depo edil • mesi ve ticaret kanununun 638 inci maddesi mucibince zıyaa uğrıyan tenetler hakkmda verilecek karar • Larla mezkur kanunun 1270 inci maddesi hükmünce dispeççi tayini ve muhakeme yapılmaksızın malların satılmasına izin vecilmesi ka • rarlannd'an her biri için 50 kurus, eski hale getirme talebinin reddine dair verilen kaerarlardan 250 kurus, delillerin tesbitine ve ihtiyatî ted • birlere müteallik kararlardan 200 kurus. davalarda ilâm harcı 4 liradır. Davanın reddi halinde de 4 lica harç alınacaktır. Vasiyetnamenin tevdii mukabi • linde verilen makbuzlar 50 kurus, kanunu medeninin 534 iincii mad desi mucibince verilecek mirasçılık vesikası 100 kurus harca tâbidir. Cxtmhtmyei 1 Ağustos 1934 Istenbul dördüncü icra memurluğun» dan: Yeminli ehlivukuf tarafmdan tama • mına (58,260) clli sekiz bin iki yiiz altmıs lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Şahkulu mahallesinin eski' Kab • ristan yeni Karanfü sokağında, Tonel civannda en şerefli mevkide (eski 2 ve üç defa mükerrer 2 ) yeni (12, 14, 16, 18) numaralarla murakkam senette gösterflen hudtrt dahüindeki altmda nruhdes dükkânla birlikte dört dükkâ • m bulunan Çinili han namile maruf apartımanın tamarm açık arttırmaya konubnus olup 18 ağustos 934 tarihinder itibaren arttırma şartnamcsi daîrede hcrkese açıkbr. 2 eylul 934 tarihine musadif pazar gunS saat 14 ten 16 ya kadar Istanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma ile sahlacaktır. Arttırmaya istirak için yüzde yedi buçuk pey akçesi almrr. Müterrkim vergi, belediye, vakıf iorfesi borçluya aittir. Arthrma brdeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğn takdirde ihalesi yapılacakhr. Aksi takdirde en son arttıramn ta?hhüdu baki kalmak iizere arttırma on bes gün da ha temdit edilerek 17 oylul 1934 U rihine musadif pazartesi günü ayni saatte muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini tutmazsa (2280) numarah kanuna tevfikan satıs geri bırakılır. Şukadar ki artbrma bedrli her ne olursa olsun borçlu safasın geri bırakılmayıp gayn'menkulün satılmasmı isterse ihale yapılacaktır. t i Istanbul Borsası kapanış fiatleri 31 7 934 NUKUT Ahs 632 123 167 214 114 23,50 814 22.90 82 98 22.50 16 50 21.50 28 18 54 82 M 821 36 238 Sttıs 129 169 218 117 25 817 24 84 101 24 17 M 23 28 19 86 M 31 922 36,50 240 1 | Von Papenin Viyana sefirlijji Berlin 31 (A.A.) Havas muha • birinden: Siyasî polis, dün sabah, söylendiğine göre, Avusturya ve Sar meselelerinden bahseden Times gazetesinin bütün nüshalanm toplatmıştır. Diğer taraftan ttalyan malbuahnın Almanya aleyhine siddetli hücomlan, hükumet ricalinî mesgul etmektedir. HaOc, ttalyan gazetelerini kapısmak tadır. Alman diplomasi mehafili. Avusturya kabinesinin teşekkül ettiğini, fakat von Papenin Viyanaya orta elci ola • rak tayini içm yapılan tesebbüslere henüz müspet cevap verilmediğini kay • detmektedir. tlhamlannı siyasf mehafOden alan son günlerin Alman gazeteleri, von Papenin vazifesi hakkmda ecnebi matbuatın, btlhassa tngtliz ve ttalyan gazetelerinb neşriyatun asabiyetle kaydet • mektedirler. Bugün baxı gazeteler, Viyana dan gelen bir sayiayı yazmaktadırlar. Bu sa yiaya göre, ttalya hükumetfne istfnat eden Avusturya hukâmetî, von Paoenîn tayinini Almanya tarafmdan ev • veJce kabul edilmesi icap eden bazı sartlar mukabilinde tasvip edecektir. Halbuki, bu tarzda sartlar kosulmam, diplornasi adetlerine muhalifrrr ve matbuat, bir anlasmamn pesmen gay rikabil olaeaSim kaydediyor. Diğer taraftan, Avusturya hükâ metinin M. von Papeni M. Hitlerin hususf morahhast olarak değil, fakat sa • dece tabiî diplomasi sartlan darnlinde Almanyanra orta elçisi olarak kabol edeceği şayialan da vardır. Vazfyete bakıkrsa, botun dünyaya anlasma iradesmi iaoat etmek v» M. von PaDenin vazifesi hakkmdaki fena tefsirleri ortadan kaldırmak içm, Hitler hükumeti, Avusruryanm tam istiklâlini tanryan resmî beyanatta bulunmaktan çekimtyecektir. Ceza davalarından alınacak harçlar Harçlarm takdirinde hükmedilecek cezanın miktan esas tutulacaktır. Hürriyeti bağlayıa bir ceza Ue birlâkte para cezası da hükmedilen hailerde para cezasının hürriyeti bağlayicı cezaya kalbile her iki ceza mecmuu iizerinden harç ahna • caktır. Sulh, asliye ve ağırceza mahke • melerinde para cezasına ve hürri • yeti bağlayıcı bir cezaya dair ve • rilen hükümlerden su harçlar ah • nacakhr: 1 50 kuruştan 1000 kurusa kadar yahut 1 gunden 10 güne kadar 200 kuruç. 2 1001 kuruştan 1500 kunışa kadar vahut 11 günden 14 güne kadar 300 kun'j 3 1501 kuruştan 3000 kuruşa kadar yahut 15 günden 30 güne kadar 400 kuruş 4 3001 kuruştan 7500 kuruşa kadar yahut 31 günden 45 güne kadar 500 kuruş 5 7501 kuruştan 15000 kuruşa kadar yahut 46 günden 3 aya kadar 1200 kuruş 6 15001 kuruştan 25000 kuruşa kadar yahut 3 aydan 6 aya kadar 1400 kuruş. 7 25001 kuruştan 50000 kuruşa kadar yahut 6 aydan 1 seneye kadar 1700 kuruş. 8 50001 kuruştan 75000 kuruşa kadar yahut 1 seneden 2 seneye kadar 2200 kuruş. 9 75001 kuruştan 150000 kuruşa ka dar yahut 2 seneden 3 seneye kadar 2800 kuruş. 10 150000 kuruştan yukarı para ce. zası yahut 3 seneden 10 seneye kadar 3800 kuruş. 11 Daha yüksek mahkumiyetlerde 8000 kuruş. 12 Hükmedilen ceza yalnız emme hlzmetlerinden veya bunlardan bazıla rından mahrumiyete mütedalr olursa harç 500 kuruş ve tevblhl adlî yapılmasma karar verllmlşse 100 kuruş. Sürgün cezalarmda Türk ceza kanu. nunun 40 ıncı maddesi kıyas yolile tatblk olunpcaktır. 1 Sterlio ı Dolar o Fraosız fr. 2 0 LireT ^0 Belçika fr. 2(ı Drahmi 'o Isvlçre fr. İQ Leva i\ Florin 0 Çek kronn I Avusturya şil. 1 PeçeU ! 1 Mark i 1 Zloti 1:0 Lev 20 Dinar 1 Ruble 1 Yeo ı tsveç kronn 1 Türk altım ı Mecidiye I Ranknot Os. B. 6İT" t ÇEKLER Londra ! NevYork ' Haris Milaoo Brüksd Centvre ı Sotya Amsterdao traR Viyana Madrit Berlln Varşova Budapeşte Bükres Belgrat Yotohamı Moskova1 MokhoİT AtİDÜ ! Kapanıs , Açıl'S 633.50 883 0,795087 0,794460 12,06 12,06 9.2787 9,2724 3,3925 3,3188 88,3474 83.3475 <\44 2.4369 66,3u 66.30 1.1772 1.I7S8 • 9,15 19,15 4,/625 4.Ü623 5.^217 5,8168 2,05.S0 7,0584 4,2115 4,2115 3,985 3,985 79,4014 79,4014 34.807.V 34.8075 2.6587 2,6587 1089,25 1089,^5 3.0*16 3,0616 İS T1KRAZLAR Yeni hâdîseler ve yeni tevkifler Viyana 31 (A.A.) Kitzbachel den bndiriidiğine göre yüz kadar RMIlî sosyalist tevkif edümif ve eski belediye reisi Ernest Reischin otelinde mühim bir patlayıcı maddeler deposa bulunmustur. Ernest Refch ve ikî kardesi kaçma • $a muvaffak olmuşlardnr. Dördüncü kardesleri yakalanmu>tır. Yugoslavyanın ttalyaya eevabt Berlin 31 (A.A.) Alman ajansı Yi'goslav sefatretmin bir tebliğini neşretmektedir. Bu tebliğde Avustnrya hâdiseleri esnasuıda Yugoslavyanın tamamile dürüst hareket ettiği ebemmi yetle kavdedildikten sonra deniyor ki: «Şimdiye kadar Yugoslavyaya yedi yuz Avusturyalı mülteci girmis ve bunların hepsi silâhlanndan tecrit olunarak tevkif edilmistir. Avusturya isyanı meselesi Yugoslavyada münhasıran da • hilî bir mesele olarak telâtkki edilmektedir. Bu mesele bir ihtilâl tevlit ettiği takdirde bunu ancak Milletler Cemiyeti beynelmilel çerçeve içinde halledebi • lir.» Berlin 31 (A.A.) Havas ajansı muhabirind en: Matbuat, Yugoslav sefaretmin tebliğini heyecanlı bir sekilde nesretmekte ve bunu M. Musoliniye bir ihtar oldu • ğunu söylemektedir. «Der Deutche» gazetesi, Alman • ttalyan dostluğunun nihayet bulduğu • nu haber vererek diyor ki: «ttalyanlar bize Venedik komedya • süe bir hayal vermeğe çahstılar. Asır • lardanberi olduğu gibi, 1914 ağusto • tlâm harçlan Miktar veya kıymeti 2500 kuruşu geçen davalara dair verilen ilâm • lardan hüküm altına alınan miktar veya kıymetln binde 20 si kadar nisbetinde harç alınacaktır. Kıymet takdiri mümkün olmtyan Açılı<; Kapams 2004 numarah icra kanununun 1931 Türk borcu 126 ncı maddesine tevfikan ipot ık satahvili l 28,40 28,15 bibi alacaklılar üe diğer alâkadarlarm 27,20 27,20 irtfak hakkı sahiplerinin gayrimenkul ü1933 ık. istikrazı I İstikrazı zerindeki haklanm ve hususile faiz ve İ|| Erpani Dahlll 1 masrafa dair olan iddialannı evr?ki musbitelerile ilân tarihinden ftbaren tstanbul üçüncu icra me^nurluğundant yirmi gün içinde icra dairesine bildir Mahcuz ve satdması mukarrer kire • meleri lâzımdır. Aksi halde haUan tacin birinci açık arttırması 5/S/934 papu sicülerile sabit olmadıkça sahş be • delinin paylaşmasmdan hariç kalnlar. zar günü saat 10 dan İ l e kadar M«r • Alâkadarlarm işbu maddei kanuniye drvenköyünde kireççi Hasan Efendinm ahkâmma göre hareket eylemeleri ve ocağında icra edileceğinden talip olandaha fazla malâmat almak istiyenlerin lann mahallinde yevmi mezkurda mc934/1214 dosya numarasile memuri rouruna muracaatleri ilân olunur. yetimize müracaat otmeleri ilân olu (1554) nur. (1557) Hilâiiahmer Hastabakıcı Hemşireler Mektebi Müdürlüğünden: Genç kızlarımıza şerefli, emniyetli bir istikbal hazırlıyan mektebimize talcbe kayit ve kabul muamelesine baslanmıştır. Kabul sartlan: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 2 Yası ( 1 8 ) den aşağı ( 3 0 ) dan yukarı olmamak. 3 Orta tahsüi ikmal etmiş olmak. 4 Evli olmamak (evvel ce evlenmisve ayrdmış ise çocuğu bulunmamak). 5 Mektebi tepkettiği veyahut bes senelik mecburî hizmeti ikmal etmeden evvel mealeği terkettîgi veya çıkanMıgı takdirde mektep masrafını ödeyeceğine dair noterden musadak bir kefaletname vermek. 6 Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den asağı olmam?k. (Tıbbî rmıayene mktepte yapılacakhr.) Mektep Hilâiahmer cemiyetin;n malı olup tahsü müddeti iki sene altı aydtr. Talebelerin iskân, iase, ilbas ve tedrisah tamamen Hilâiiahmer cemiyeti tara • fından temin edildiği gibi aylık cepharçhğı da verür. Mektebe girmek istiyenlerin 15 eylul 1934 tarihine kadar cumadan maada hergün, tstanbulda Aksarayda Haseki caddesinde mektep idaresine müracaatlori ilân olunur. (1548) Cemiyeti Akvam da fşe karışıyor Londra 31 (AJk.) Millet'er Cemiyeti icra kom:tesi, Avustun'anın vaziyetini tetkik etmistir. Komite, hâdiselerin ehemmiyet karşumda tngiltere hükumetinhı, konse • yin müstacelen toplamasmı talep et • mesi temennismde bulunmuftur. 500 Metro Mîkâbı Ceviz Tomruğu Askerî Fabrîkalar Umum Müdürlüğünden: Y(îk?~''aki malzeme kapalı zarf suretile 5/9/934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için hergün öğleden sonra, münakasaya girmek için de o gün teminat «ve teklifat» ile muracaatleri. (4158) Avuâturvamn Berlin »efirliei Viyana 31 (A.A.) Dolfus kabinesinde hariciye mBsteşan olan M. Tauschnitz, yeni haridye nazın Ber • î ger Waldenegg vaz fesine baslar bas lamaz, Avusturyanın Berlin sefaretine gidecekth*. Asilerîn emlâki musadere edilecek I Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ Taksitle ve pazarhkla satılık arsa Teminat Mevkii ve nev'i 291 Beşiktas Kılıçali mahallesinde Tekservi sokağında 18 numarah 8214 M. M. arsa halen kahve olarak kullanılmaktadır. 1000 L. Ytıkanda yazılı arsa taksitle ve pazarhkla satılacağından taliple • rin 4/8/934 tarihine musadif cumartesi günü saat onda Şubemize muracaatleri. (4290) Esas hizmetçi kadına misafiri içeri getirmesini söyledi ve Mis Givenda Gilford kapıda gözüktü. Kapmın bulunduğu taraf odanın en karanlık tarafı idi. Mis Givenda bu loşluk içinde henüz çocuk denecek kadar genç görünüyordu. Fa kat doktor tavandaki büyük avizeyi yakıp ta misafirine dikkatli bakmca ilk tahmininde yanıldığını anladı. Amerikalı genç kız 20 22 yaslarında vardı. Dudaklarının kenarındaki birkaç burusuk, çenesi • nin sekli, gözleri büyük bir azim ve zekâ sahibi olduğunu anlatıyordu. Mis Givenda, buyurun, otu • run. Londraya yeni mi geldiniz? Evet, bugün geldim, doktor. Aşağı yukarı birkaç saat evvel. Hemen ziyaıretinize koştum. Bu ziyaretin amcanız Mister Oskar Trevorla alâkadar olduğunu zannederim. Doktor ağzmdan istemediği bir söz kaçırmış gibi birdenbice sustu. Düşündü, sonra ilâve etti: Yanılmıyorum ya, Mister Trevor sizin amcanızdır, değil mi? Evet doktor. Kaliforniya gazetelerinde onun sizinle becaber çekilmif birçok resimlerini görmüştüm. Bu resim • lerde siz çok küçüktünüz ama ne de olsa çehrenin hatları ve gözler değişmiyor. Genç kızın dudaklannda korkak bir tebessüm belirdi. Büyük bir külle karsüafmıştı. Söze nasıl lıyacağını tayin ed'emiyordu. Bu meşhur emrazi akliye mütehassısina meramını nasıl anlatacak, ondan amcasını, hayatta kalan yegâne hâmisini bulmak için ne sekilde yar dım istiyecekti. Nihayet biraz cesaretlenir gibi oldu. Amcamın çok zengin bir adam, bir milyoner olduğunu tabiî biliyoraımuz, dedi. Ben herseyden evvel onu menfaat düşüncesile bulmak istemediğimi anlatmak arzusundayım. Doktor müstehzi bir tebessümle güldii ve cevap verdi: Şüphesiz. Bu Oskar Trevor meselesi hiç alâkam yokken beni bile zaman zaman diişündüırür ve üzer. Lutfen devam ediniz Mis Givenda!. Kaliforniyada çıkan Herald gazetesinde çahşıyorum. Bu ga zetenin sahibi Mîster Malling zavallı babamın en iyi dostlarradan biriydL O ölünce benim mektebimi bitirmemi bekledi, sonra beni gazetesine aldı. tşte amcam Oskar Trevoru bulmak üzere beni Londraya gönderen bu Herald gazetesidir. Doktor Eversham yan müstehzi bir eda ile sordu: Amcanızı bulmak için neden ilk evvel bana müracaat ettiğinizi öğrenebilk miyim? Vallahi bunun sebebini beo de pek iyi bilmiyorum. Şimdilik öğrenmek istediğim şey onun sağ olup olmadığıdır. Size amcanızin hayatta oldu Vİyana 31 (A.A.) Kabine bogün toplanarak son isyana istirak edenlerin bir nezaret kampma konularak mecburi hizmete tâbi tutulmalanna ve bütün asilerin emlâk ve emvalmin müsaderesine karar vermiştir. Tokat Valiliğinden: Tokat ldarei Hususiyesi için mubayaasma lüzum görülen 90 karigal hat telile bin adet deve boynu ile birlikte fincanın Tokatta teslim etmek şartile 15/7/934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip olanların ihale günü olan 5/8/934 tarihinde Tokat Daimî Encümenine müracaat etmeleri ilân olunur. ğunu temin edebilirim. Fakat de Iidir. Genç kız heyecanla bağırdı: Deli mi, sahimi söylüyorsunuz? Maalesef evet. Yüzd'e doksan dokuz deli. Yüzde bir ihtimalle de değil. Bu takdirde onun pek mühim teşebbüsler pesinde ko;tuğunu, Boginda isimli bir memleketi ele geçirerek oraya kral olduğunu kabul etmek Iâzım. 2 400,000 tngiliz lirası faiz getire • cektL ' Kayiplara kansan milyoner ondan sonra her altı ayda bir kere biı mektupla nerede bulunduğunu bildirmeğe, işliyen faizin buralara gönderilmesini istemeğe başlamıştu Mektuplar bazan Paristen, bazan Viyanadan, bazan da Şamdan ge liyorlardı. Bankalar birkaç defa bu sekilde para göoıderdikten sonra süphele nerek tediyatı kesmişlerdi. Mektup> Iar teaddüt edince tahkikat yaptırmıslar, bu tahkikat Oskar Trevo run hayatta, fakat deli olduğu neticesini vermişti. Bunun üzerine mah kemeye müracaat etmifler, mahkeme tediyatm devamma hükmet • miştL Bunun üzerine paralar gene eskisi gibi gönderilmeğe başlanmıs, cevap olarak bir takım manasız mektuplar aluumstı. **• Genç kız saşırmıştı. Hayretle doktora bakıyordu. Boginda kralı, hal Doktor yerinden kalkarak kO tüpanesinden bir kamus çıkardı. Boginda kelimesini buldu ve genç kıza dönerekı Boginda, Afrîkamn ortasında, Yukarı Kongo mmtakasmda çok eski bir memlekettir, dedi. Mabadi var Cellâtlar Şirketi Tazan: Edgar Vaüa$ Tercüme eden: Ömer Fehmi 1 deki masa lâmbasi yend'ıgı i • çin oda yan karanlıkh. Duvarlar pahalı ve çok güzel kâğıtlarla kaplanmıştı. Koyu renkli çerçeveler içinde Corot, Van Near gibi mes hur ressamların tabloları göcünü • yordu, Doktor b&sını kitaptan kaldırdı. Kapı vuruluyordu. tsteksiz bir eda ile seslendi: Giriniz! Elli yaslarında kadar gözükü • yordu. Saçlan kırlasmıs, alnı ve gözlertnin kenarlan burusuklarla dolrauştu. Bu beyaz saçlarla çerçeve • lenmis ihtiyar adam çehresinde yalnız gözler henüz gençlik ifadesini muhafaza ediyorlardı. Harikulâ de parlak ve manalı idiler. Kapıyı vucan hizmetçi kadındı. tçeri girerek bir tepsi içinde duran kartı efendisine uzattı. Kart Amerikalı genç bir kıza artti. Uzerinde «Givenda Grlford Kaliforniya» kelimeîeri okunuyordu. Doktor biraz diisündükten sonra Mektup Bu tarihten iki sene evvel Ame rikalı milyoner Oskar Trevor, Londraya gelmiş, sdnir hastalığınd'an muztarıp olduğu için daha yirmi bes yasında iken sinir hastalıklarına dair telif ettiği eserle söhret kazanraış olan maruf mütehassıs doktor Evershama müracaat etmlşti. Doktor onu dikkatle muayene etmis, yeni bir tedavi usulü göstermisti. Fakat zengin hasta doktorun Harley Stritteki ikametgâhına yaptıği bu ziyaretten bir hafta sonra birdenbire meydandan kayboluvermistL Bu hâdiseden altı ay sonra Oskar Trevorun Nevyorktaki vekili umucları kendisinden bir kısım emlâkini sahp bedelini Isviçre ve Monako bankalaruuı yaturmalan em • rini almiflardı. Bu bankalara yatı • nlan paraların faizi onun emrine amade tutulacaktı. Satılsm dediği emlâkin kıymeti pek mühim bir yekun tutuyordu. Bu miktar «enede 1 Amerikalı genç kız Doktor Arnold Eversham, yan masasuıın basıııa oturmus, kitap okuyordu. Odanın eşyası bir kütü • pane, bir yazı masası, çinilerle süalü bir sömine, genis, rahat bir koltuk ve birkaç sandalyeden ibaretti. Tavandaki avize sönük duru • yordu. Yalnız yazıhane üstün

Bu sayıdan diğer sayfalar: