10 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

10 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

UAğustos I>»34 Casuslar Arasında 105 NakUiı A. DAVER f Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Son karara itiraz Fakültelere birer Şişli tarafında gene tifo salgım..e eden dükkâncılar sınıf ilâve edilecek Belediye yeni bir nizamname hazırbyor Dükkânlann saat 19 da kapanmalan mecLuriyeti üzerine kabzımallar Ticaret Odasına müracaatle sikâyetlerde bulunmuşlardır. Oda, kabzunalları haklı gördüğünden Belediye nezdınde tesebbüslere geçecektir. Kabzımallar, mahsullerin dura dura çürüdüğünü ve bozuldugunu Ker' törerek manav dükkânlannın hiç olnvtzsa gece 24 e kadar açık bulundnrulma • sına müsaade istemek'edirler. Dük^ânıarın saat 19 d? kapanmalan mecburıyetı a.ğer birçok esnali da şikâyebere sevketmıstır. Yei'ıiz gece.eri iş yapan dükkân sahiplet büyük zarara uğradıkiannı söylemektedirier. Bazı esnaf ta, muayven iş saatleri h&rıcınde aiısverı* yaptıklarından bu muddetm kısaltümasiie ^ierini kay • bettiklerıni ıleri sürmektedirler. Meselâ saat tamircilerı, ekseriyetle müşteri* lerınin işlerine giderken ve yahut ta dönüste dükkânlann a ugradıklarını, jaat 19 da kapadıklan için birçok tnüştenlerini kaybettiklerim ifade etmektedirler. Bu şâcâyetlere mukabil manifatura • clar da, Belediyenın dükkânlann er • kenden kapanmasuu temin etmesinden mmnundurlar. HatU bu roemnuniyetlerini ifade için, teşebbüsü tnuvaffakiyetle başaran cemiyetlerinin reisi Sa • lâhattin Beyle umumi kâtib' Agih lz • zet Beye üzerinde marka olarak «19» rakamı bulunan birer saat hediye et • mege karar vermişlerdir. Almanya ve Avusturya vusturya Nazileri yani millî sosyalistleri tarafından Viyanada başvekâlet dairesine yapılan baskın esnasında M. Dolfusün öldürülmesi ve Avusturya müttehit hükumetlerinden bir çoğunda, bilhassa Karentiya ve Styria da Nazilerin müsellâh olarak kıyam edip uzun müddet hükumet kuv vetleri ve Heimwehr milis teşkilâtı ile çarpışmalan Aveupada gayet tehlikeli, sulh için tehditkâr yeni bir vaziyet ihdas etmişti. Fakat ttal ya müstesna olarak Avusturya ile yakından ve uzaktan alâkadar bulunan büyük ve küçük devletlerin ve bilhassa Almanyanın gayet ihtiyatkârane hareket etmeleri vazi • yetin vahametini izale ettikteo başka Almanya ile Avusturyanın uzlaş maları için de iki taraftan mühim adımlar atılmasına vesile olmuştur, Avusturya hükumeti çoktanberi geri çektiği Berlin sefiri M. Tauschitzi tekrar vazifesi başma göndermiştir. M. Hitlerin Viyanaya fev • kalâde sefir olarak tayin etmek istediği Başvekil muavini ve Almanyacıın dahilî ve haricî siyasetinde en mühim devlet adamı olan von Papeni de Avusturya hükumetinin kabul edeceği tahakkuk etmiştir. Bı suretle iki Alman devleti arasında tabiî münasebat avdet etmiş oluyor. Bu esnada Alman ırkımn millî kab ramam addolunan Hiadenburgun ölümü Almaya ve Avusturya Al manları tarafından ayni teessürle karşılanmış, bu hâdise iki Alman memleketi halkının duygulannı biı birine çok yakınlaştırmıştır. Avusturya ile Aknanyayi hiç beklenilmiyen bh* zamanda ve en gayrimüsait ahval ve şerait içinde yakınlaştıran mühim bir amil de ecnebi büyük bir devletin kılıcını şakırdatarak bir taraftan Avusturyalılan dahilî işlerine kanşmakla tehdit etmesi, diğer taraftan Al manyayı korkutmağa kalkışması • dıc Viyana hâdiselerine ait ilk ha berlerin Romaya gelmesini müte akıp M. Musolini elli bin kişilik bir kuwe*in ağır ve haiif bütün silâhlarile Avusturya geçitlerinde ve hudutlarında toplanmasını em retmiştir. Bu kuvvetler huduttan u zakta değil Avusturya hudut mu • hafızlarım görebilecek kadar ya kında ve tüfek ateşi menzili dahi linde mevki almışlardır. ttalyanın bu tehditkâr vaziyeti, Almanyada ve Avusturyada derin bir infial uyandırmış, tngiltere ile Fransada da soğuk bir tavırla kar* şılanmışhr. Diğer taraftan Yugos lavya, ttalyanın bu hareketini kendisi için de bir tehdit addeylediğinden Sırp ve Hırvat ordulannı ttalya hududuna yığmıştır. Bu suretle ttal yan kuvvetlerinin Avusturyaya gir» tnelerinin Yugoslavya ordulannın ttalya üzerine yahut Avusturyaya giren ttalyan kuvvetlerine karşı yürümelerine sebep olacağı anla • şılmıştır. Bereket verskı hiçbir taraftan teşvik bulamıyan ttalyan hükumeti daha ileri gitmeğe eesaret edememiştir. Fakat yaptırdığı raü < seilâh tehdit ve nürnayiş Almanyayı ve hatta kısmen Avusturyayı ket disinden soğutmuş, Yugoslavyanm da şüphelerini ve husumetinî cel betmiştir. Şimdi Avusturya Nazi • leri Avusturya hükumetinden ziya» de ttalya ile mücadele etmeği kendi Ierine iş edinmişlerdir. Bunlar ttalyan limon, portakal ve meyvasma ve her türlü emtiasına boykot ilân ettiklerinden Avusturyada ltalyanın iktısadî mevkii hayli sarsıl mıştır. Şurası dikkate sayandır ki İtalya silâhla müdahale tehdidinde bulunduğu zaman Fransa ve müttefikleri ve tngiltere son çare ola rak ancak Cemiyeti Akvama mü racaat ohınabileceğine işaret et mekle iktifa etmişlerdi. İtalyanlar, klavuzlarını da kaybetmişler, her taraftan tazyika uğramışlardı! Bu esnada Mentrate raevziinden kuvvetli bir ışıldakla (projektör) aydınlahlmış olan Maso köprüsü şiddetli bir makineli tüfek ateşi altına alıncmş ve nehrin şark sahiline toplannuf olan îtalyanlar, köprüyii geçerken azim zayiata uğra • mışlardı. Doyçmayster alaymdan bir ka rakol postası, bir ttalyan telefon cu grupunun, geri ile irtibat te sis etmekte olduğunu görmüş ve telefoncuları şiddetli bir baskmla dağıtmış, bir kısmını da esir etmişti. Bu suretle harekâti idare eden ttalyan Jenerali Zircone ile kumandasmdaki hücum kollan arasında muhabere ketiltnişti. Geceyansm dan sonra, üçe doğru, Avusturyalılarm her tarafta ittihaz ettikleri tedbirler, düşman üzerinde tesirini göstermeğe başlamıştı. Kumandanlan ve ihtiyatlarile irtibah kesilen ttalyan hücum kollannm maneviyatı bozuldu. Bunlar, Pivko tarafınd an ihanete uğradıklannı ve bir pusuya düşürüldüklerini zannettiler. Bu şüpheleri o k'adar kuvvetli idi ki hücum kollanna kumanda eden erkftntharp binbaşısı Vinci onu ve şeriklermi tevkif ettirdi. Bu suretle İtalyanlar, kılavuzlanni da kaybetmişler ve her taraf • tan tazyika uğramışlardı. Gece karanlığrnda serseriyane dolaşmağa ve Karzano kasabasımn evlerrâe ilticaya başladılar. Fakat çok şiddetli bir topçu ve makineli tüfek ateşi katabayı oturulmaz bir hale getirmifti ve Karzano etrafmdaki ihata çemberi de gittikçe daralıyordu. ttalyan kıt'alarınm bir kismı kararı firara tebdil ettiler. Ricat ederlerken ates alhnda bulunan Maso köprü sünden geçmek mecburiyetinde idiler. Ayni zamanda iki hat arasındaki dikenli tellere tekrar elektrik cereyanı verilmis oldugu içîn bundan da korkuyorlardı. İtalyanlar, şimdi Strigno yolu üstünde kesif kütleler halinde sıkışıp duruyor ve Avus • turya toplarile makineli tüfekle • rine mükemtnel hedefler teşkil ediyorlardı. Günes doğuncıya kadar vaziyet böyle devam etti. Sabahın sekizin de Avusturya piyadesi, mütebaki ttalyanların iltica ettikleri Darzano kasabasma mütemerkiz bir hü cum yaptı. Bu hücum, merhamet • sizce bir tepeleme oldu. ttalyanlann büyük bir kısmı şaşkın bir sürü halinde sağa sola koşuşuyor, kaçacak bir yol ve delik anyorlardı. Bir kısmı da kasabamn evlerine saklanıyorlardı. Çok geçmeden, bir çok beyaz bayrak görüodü. Fakat bu defa Avusturya topçusuna ttalyan topçusu da iltihak etti. ttalyan topçulan, kendi kıt'alannın teslim olraak istediğini görünce bunlann üzerine şiddetli bir ateş açmıştı. Bu cehennemden kurtulanlar pek azdı. Saat 9 da bütün mevzi ttalyanlardan geri ahnmışti. Muharebe meydanı korkunç bir manzara ar zediyordu. 300 den fazla düşman cesedi yerlerde yatıyordu. 18 za bitle 600 nefer de, Avusturyalıla ra esir düşmüştü. Bu suretle küçük fakat kıyraetli Avusturya kıtaati hepsi hepsi 300 kişiden ibaretti düşmanla Pivko ve arkadaşlan ta • rafından hazırlanan bir yarma hareketini, parlak bir Avusturya zaferi haline getirmişlerdi. Pivko ve arkadaşlanndan yalnız bir tanesi ele geçmişti. O da, ttalyanlar tara fuıdan hançerlenmişti. Pivko ile arkadaşlan Avusturyalıların eline düşmekten kurtulmuşlardı. Yaptıklan hareketin bozgunla neticelenmesine rağmen, Pivko ve arkadaşlan, îhanetlerine devam ettiler. Evvelâ Karzano mağlubiyeti üzerine Veronede Procolo kalesine hapsedildiler. ttalyan başkuman danlığı tnağlubiyetin esbabını ög • reninciye kadar herifleri hapiste yatırdı. Yüksek ttalyan askerî makamlan Pivkodan ve arkadaşlarından çok şüphe ediyorlardı. Birçok ttalyan zabitleri bunlann ttalyan ordusuna ihanet ettikleri fikrinde idiler. Fakat yapılan derin tahkikat, bunlann mağlubiyette hiçbir tesir leri olmadıgmı açıkça gösterdigi için serbest bırakıldılar. Bundan sonra, ttalyanın hizmetine grrdiler. Pivko Çekleri taklit ederek bir Yugoslavya gönüllü alayı teşkil etmek istiyordu. ttalyan erkinıharp bin • başısı Vinci bu hususta kendisine çok iyi bir müşavir oldu. Binbaşı Pivkoya ttalyan baskumandanlığınm Avusturya ordusundan kaçan Yugoslavyah askerleri, ltaljan kadrolan dahilinde kullanmak istemediğini söyledi. Cenubî Slâvya poli • tikacılarının Avusturyaya sadakatlerinden bahisle yaptıklan müte • addit protestolar üzerine ttalyan erkânıharbiyesinin firarî Yugoslavlara karşı emniyet ve itimadı pek azdı. Diğer taraftan İtalyan kıtaatı da, göcıüllülerden mürekkep lejyonlann aleyhinde idiler. Avusturya esirlerinin ilk fırsatta Avusturya ordusuna iltihak etmek üzere gö • nüllü yazıldıklannı ve bu maksatla ilk hatlara gittiklerini iddia ediyorlardı. Bu vaziyette Pivko ile arkadaşlannm, ttalyanların Yugoslav lejyonlarına karşı gösterdikleri itimatsızlığı izale için İtalyaya aşi • kâr bir sadakat göstermeleri ve bunu işle ispat etmeleri lâzımdı. Pivko, büyük bir gayretle işe başladı. Evvelâ, cephedeki Avus • turya kıtaatında Slâv unsuruna mensup askerlerle münasebet tesisine çalıştı. Bunları toplu olarak firara davet etmek istiyordu. Şitndi vaziyet, bunun için harbin ilk zaman lanndakinden daha müsaitti. Çünkü Avusturya Macar kıtaab iyi iaşe edilmiyorlardı. Yiyecek ve içecekten başka birçok şeyler, bilhassa elbise de noksandı. Binaen • aleyh ltalyadaki lejyonerlerin ha • yatnı pek parlak göstetrecek çok kuvevtli bir proganda yapmak lâ • zımdı. Pivko bu suretle, birçok askerin firarını temin edeceğini sa nıyordu. (Mabadi var) Üniversitede imt^han Bir heyeti sıhhiye derhal tetkikata başladı hazırlığı başladı Haber ald'eımıza gore Maarif Vekâleti bu sene lise'erin dört seneye çıka • nlmasından sarfı nazar etmiştir. Buna mukabil faküitelere Tıp Fakültesmde olduşu gibi birer ihzarî sınıf ilâves'ni karar]şhrmıshr. Bu suretle üç sene o • lan Hukuk Fakültesi ve diğer fakülteler dörder seneye çıkan'acaktır. Bu lâve edilen sınrTlarm sîmdi fakültelerde bu lunan talebelere şümulü olmıyacaktır. Bu seneden it'baren faküUelere kayded'lecek talebeler doğnıdan doğruya bu sintflara almacakhr. Vekâ'et yakmda Üniversiteye bu hususa dair tebügatta bulunmcaktır. Son hafta zarfmda Beyoğlu mıntakasında bilhassa Şişli, Feriköy civarlarında trfoya tutulanların adedi yeniden çoğalmıştır. Yapılan tahkikata göte hastahğm intlşarına Şişli Çocuk hastanesinin lâğımları ve çamaşır sularınm civar bostan lara dökülmekte olması ve Lapaix ve Pastör Fracısız hastaneleri'e Bulgar hastanesinin ve Şişli, Feriköy semtlerindeki apa> tımanların mscra çukurlarının gayı.ikâfi ve bozuk bulunmaM sebep o'duğu anlaşılmıştır. Bundan başka bu hastane ve sair yerlerden gelen lâğım muhteviya tının o civar bostanlarında gübre olaı ak kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu bostanlarm sebzeleri de ge ne bu pis mecralardan gelen sularla sulanmaktadır. Dün Beyoğlu kaymakamlığma tebligatta bulunulmuş ve derhal mıntaka başhekimlerile doktor ve müfettislerin heyet ha linde buralan sıkı surette teftiş etmeleri bildirilmişth*. Fakültelerde imtihana hazırlık Ünrversite fakülteler'nde imtinanla • ra h»nrlanı'maktadır. Imtrhanlara 15 eylulden itıbaren bâtün fakültelerde b!rden başlanacaktır. Haber aldığunıza gore Hukuk Fakültesi talebelerinden bir • çoklan fakülte talebe cemiyeti bakkmda sikâyetlerde bulunmaktadırl?r. Talebe • ler imt;hanlara çok az bir zaman kal dığı halde hâlâ imtihanlara a<t notla • nn büyük bir kısmınm ücmal edilme • diğ'ni ve not'ann da »atılm'sı için haf • tada iki gun birer saat tahs<s edildigtn • den birçok talebelerin uzak yerlerAaı geldikleri halde bu muayyen günlerden başka zamanlarda kîtap ted'rik ede • mediklerini söylemektedirler. Bu bu • nısta Fakülte dekanlığı alâkadarlara tebl'gatta bulunarak kit?p tevzf g&ı • lerinin naftada dört beş günc çıkanl • masını b'ldirmiştir. Haber aldığunıza göre Şişli civarmdaki Çocuk hastanesi yanmda bulunan bostanm sebzeleri gayci sıhhî şerait içinde yetiştirildiği anlaşıldığından bu bostanm bütün sebzelerinin imha edilmesi kararlaştı • rılmıştır. Heyet mecra ve pislik gördükleri yerleri gayrisıhhî mıntaka olarak ayıracak ve derhal oralarda hastahğm intişarının önüne geçil • mesi için tedbirler almacaktır. Sebzeleri imha edilecek bir bostan POLJSTE Nihai bir karar verilecek Dükkân ve magazalann muayyep. saatlerde kapanması kararı münasebetile ! ban dükkâncılar dün de Beledîyeye müracaat etmişlerdir. Bunlar meyanmda rakı ve tütün satan bakkallar da bulunmaktadır. Kunduracılarla diğer es> nafın bu husustaki müracaatlerini tetkik edip nihaî bir nizamname hazırlamak üzere yarın sabah Belediye reis muavini Hâmit Beyin riyasetinde bütün kaymakamlann işuVakile bir içtima yapılacaktır. Deri fabrikasında bir amele yaraianuı Fatih maliyesinde bir suiistimal Fatih Maunüdür'ügü zat maaşlan tevzi memurlanndan iki zahn stristimali meydana çıkmtj ve bu memurlara işten el çektirilerek Adliyeye veriTmislerd'r. Aldığımız malumat» nazaran suiistimal dogrudan doğruya ihtilâs suretfle yapılrcıytır. Çalınan paranm mik*an 3, 4 bin lira tahmin ed'lmektedir. Maliye me • murlan bu rrrktan meydana çrkarmak için tetkikat ve tahkikat yapmaktadır • Dün saat 12 sıraiarında Samatya • da deri fabrikasında bir kaza olmuş • tur. Fabrika amelesinden Rifat Efendinin başına birdenbire makine alet lerinden biri düşmüş ve ağır surette yaralanraıştır. Mecruh derhal Ermeni hastanesine yatmimıstır. MALÎYEDE 175 tilp mortin yakala<i«ir Dün Küçükpazarda giimrük muha • faza teşkilâtına mensup memurlar tarafından mühim miktarda morfin ele geçirilnvstir. Çoktanberi Istanbu'da Avrupa malı kokain ve morfin satışının arttığım sezen muhafaza memur • lan, tahkikatta bulucurlarken hamal Mehmet isminde birinden şüphelenmişler ve Mehmedin evinde yapılan araştırmada 19 kutu içinde 175 tüp morfin bulmuşlardır. Hamal Mehmet hemen yakalan • mış, fakat verdiği ifadede, bunlan sa un almadığmı, Tahtakaledeki yangın yerlerinde bulduğunu söylemiştir. 500 lira kıymetinde olan morfinlerin bu fakir adaro tarafından ele geçirilemiyeceği düşünülerek tahk'kata başka cepheden baslanmıştır. Morfinlerin, ele geçmek üzere olan bir sebeke tarafından yangın yerlerine saklandığı zan olunmaktadır. Tahkikat devam et mektedir. SEHÎR tSLERt Floryadan getirilen etler musadere ediliyor Şehrc son günlerde Pendikten ve Floryadan külliyetli miktarda kaçak et getirildiği haber alınmıstır. Bunun için Belediye trenlerde sıkı teftWa basbı nushr. Şehir halkmdan birçoklan Floryaya hem plâja gitmekte, hem de u • cuz fiatle et satm alarak dönmektedir. Bu münasebetle evvelld gün Florya • dan gelen trende iki yolcuda et bulunmus ve musadere edilmistir. MÜTEFERRÎK Şükrü Kaya Eev geliyor DahUiye Vekili Şükrü Kaya Bey pazartesi günü Yalovadan şehri mize gelecek ve bir müddet te Büyükadada oturacaktır. Şübrü Kaya Beyin bilâhare Ankaray gitmesi muhtemeldir. Talebe Birliginin yeni kararları MiUî Türk Talebe birliği idare heyeti dün toplanmıştur. Birlik 30 ağustosta Dumlupmarda yapılacak zafer mera • simine iştirake karar vermiş ve bunun için de Kütahya Halkevi ve Naha Vekâletile temasa geçmistir. Müü Türk Talebe birliginin Edirneye bir seyahat tertip ettiği ve askerî kamp dolayısile bu seyahatin tehhr edildiği malumdur. Dün toplanan birlik idare heyeti seyahatin aym on beşin • den sonra yapılmasmı kararlaşhrmış nr. Edirneye yapılacak olan bu seyahat beş gün sürecektir. Ünrversite gençleri avdette bazı Trakya köylerine de uğrayıp tetkikler yapacaklardır. Mezbahada konferanslar Mezbaha tdaresî Mezbahada her sah günü hayvan hastahklan hakkmda konferanslar terta'p etmiştir. Geçen haftadafn itibaren baslıyan konferanslan Mezbaha lâboratuar şefi bakteriyolog Ziya îsmail ve tesrihi marazî mütehas sısı doktor Azmi Beyler vermekte ve Belediye baytarlarile arzu edenler ta kip etmektedirler. Yerinde bir taltîf Belçikadan yapılacak kok kömürü ithalâtı Kokkömürü ithalâtı için Belçikaya verilen 5 bin tonluk kontenjanın 3 bin kiisur tonu kalmıştır. Gümrük idaresi bu kontenjanla ithalât yapmak istiyenlerin ne şekilde müracaat etmesi lâzım geldiğmi alâkadarlara bildirmiştir. Buğdayı koruma Yüksek fazilet mükâfatı Yolsuzluk yapıldıgından [Yol;arası tahakkuk cetveileri Yol parası tahakkuk cetvellerinin soşikâyet ediliyor se ve köprüler kanununa tevfikan ni • Ferit Beye verilecek Maarif Vekâ leti bu sene fazilet mükâfatı • nın müderris Fe> rît Beye tevdiine karar vermiş tir. Fazilet mükâfatı yüksek tah»il, orta tahsil ve ilk tahsil hoca • larına olmak üzere üç derece '• ye aynlmıştır. Müderris Ferit Bey Orta tahsil için aynlan fazilet mükâfatı lise muallimlerinden Seraeettm Beye verilmis ve yüksek tahsil mükâfatınm da Ferit Bey üstadımıza verihne»! kararlaşmiftır. Pek doğru ve yerinde olan bu karar ve taltif bizi de çok memnun etmiştir, Uzun yıllard&rtberi Darülfünun Edebiyat Fakültesi şehri mütun ve tran edebiyatı kürsülerile mülga Süleymaniye medresesi felsefe müderrisliğini yapmış olan Ferit Bey, geBİş ve esash bilgi ve ihtısasile memteketimizm ilim âleminde başhba> Şehrimizde bulunan Maliye Vekâleti Vacidat umum müdürü Rüştü Bey dün Beyoğlu Tahakkuk müdür 1 lüğüne giderek işleri tetkik etmiş . tir. Haber aldığımıza nazaran son günlerde buğdayı koruma kanununun tatbik şekli etrafmda pek çok şikâyetler vaki olmaktadır. Rüştü Bey bunu tahkik etmektediır. Alâkadar maliye memurlan da değirmene sevkedilen un işinde tüccann yolsuzluklar yaptığmdan ts tanbulda tamamile birinci nevi un sarfedildigi halde tüccann tstan • bulda istihlâk edilmek üzere geti • rilen buğdayı ikinci nevi diye sok mak ve bu sucetle vergi vermek istediklerinden şikâyette bulunmak tadırlar. şına bir kıymet teşkil ediyor. Diyebiliriz ki Ferit Bey devrimizdeki Türk âlimleri içinde çok yüks«k bir kıymet teşkil eder. Vekâletin bu karan uzun tedrisat hayatmda yetiştirdifi binlecce talebesini, Uim muhitini ve dostlarını pek memnun etmiştir. Biz de Maarif Vekâleti mize teşekkür ve üstadı tebrik e deriz. •an mhayetine kadar mahalle miimes • •iHeri tarafmdmı tanzim edilerek Be lediye şubelerine teslim edilmesi lâzun dı. Halbuki yapılan tahkikatta birçok mÜRtessiller cetvellerini hazırlayıp teslim etmemislerdir. Cetvellerin teahburla tahsil edilmesi Belediye varidatnu azalttıği için cetvellerini vaktinde tan» zim etmiyen mahalleler mümessilleri nin değistirilmesi hakkında alâkadar • lara tebligatta bulunulmuştur. Fatihte Hilâliahmer sünnet düğünü iki sokağın vaziyeti Beyoğlunda Tünel meydanmdan Şişhaneye inen tlkbelediye ve Müellif ismindeki sokaklann son zamaıılarda vesaiti nakliye için tehbkeli bir hal al dığı anlasılmış ve müruru uburun tnti zamı maksadı'Ie bu yollar yalnız tek is tik'rr^tli sokaklar su*asuıa geçtrilmiş tir. Bugünden itrbaren bu sokaklardan vesaiti nakliye yalnız Tünelden Kara köy istikametinde seyrüsefer edecek • tir. MUHARREM FEYZt Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur Abone j T ü r k i y e şeraitl î *vn Dün Fatih Hilâliahmer cemiyeti tarafından kırkı mfitecaviz cocuğun sünnetleri yapılmış ve bu münasebetle büyük bir düğün tertip f dilmişlir. Otomobiller dün bu çocuklan şehrin muhtelif mahallerinde gezdirmişlerdir. Resmimiz küçüklerin bir kumını otobüste gö$teriyor. Senelik 1400 Kt. 170Ö Kr. Altıayhk 750 1450 Üç ayhk 400 80tt Bir ayhk 150 foktur J

Bu sayıdan diğer sayfalar: