10 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

10 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CvnntutTiyct lOAğustos 1934 Avusturyada krallığı iade için müzakereler (Birinci aahifeden mabat) Otto 3e annesi Zita daima Belçika • dadırlar ve buraya ne laman geleceklerini bilmiyomz.» Avusturya Başvekili Macaristana gidiyor Viyana 9 (A.A.) M. Schuschingg, «Bir hayatm faciası» isimli dramı görmek üzere Szegedine gidecektir. Baş • vekil Budapeştede kalarak M. Gom • boeri ziyaret edecek ve Amiral Horthy | tarafmdan da kabul edilecektir. { Bafvekilin saikaste uğramasındanj endi&e ediliyor Viyana 9 (A.A.) «Neue Freie Presse» in yazdığına göre, dostları mn tavtiyesi üzerine, M. Schuschingg, Viyanada seyahat esnasında kendisini muhafaza için tertibat alınmasını kabul etmîştir. Muhafızlar, 24 kisiden ibaret olacaktn. Sekizer, sekizer nöbete ge • çecek olan muhafızlar, imparatoruıı sabık sflâhendaz zabitlerinden ve katolik talebelerden seçümistir. Von Papen Viyanaya hareket etti Berlin 9 (A.A.) M. von Papen, Viyanaya hareket etmiştir. Berlin 9 (A.A.) M. von Papen, Royter Ajansının bir muhabirine be • yanatta bulunarak detniştir ki: « Viyana orta elçiliği vazife •mi, bq vazifeyi ruhu ve manasi itibarile temsil etmek niyetile kabul ettim. Çünkü bütün Avrupada hülcüm süren gerginliğin azalmasınm ha vazifentn ifasına nekadar bağlı olduğunu biliyorum. Almanyamn lideri ve Başvekili larafmdan bana tevdi edilen vazi • fc, 26 temmuz tarihli mektupta a çikça ve bu hususta hiçbir şüphe İMrakmryacak bir tarzda tayin edil • miştir. Reisicumhur Mareşal Hin • denburg, aon imzasmı bana gönderdiği mektuba atmıştur. Müteveffa Mareşal, bu mektubunda şöyle diyordu: • Sizi, Almanyanm siyasî raümessili sıfatile bizimle ayni ırktan olan Arusturya railletile saraimî ve tabit münasebatı tekrar tesise muvaffak olacağutız ümidini samimi yetle besliyerek gönderiyorum. Bu mea'uliyetli vazifede muvaffaki • yetinizi temenni ederim.» Viyana 9 (A.A.) M. von Pa penin Viyana sefirliğine tayini hakkmda vaki istimzaca verilen muvafakat cevabı matbuat tarafmdan baridane karşılanmıştır. Gazeteler, bu hususa ancak bir iki satır tahsis etmekte ve şu ihtarda bulunmaktadırlar. Bir agreman telebini reddetmek usulden değildir. Fazla olarak M. von Papenin Avusturya ile A'manya araamda bir uzlaşmaya ne derece • de gayret edeceğini anlamak onu if başrada görmeğe mütevakkiftır. Yeni ifşaat Londra 9 (A.A.) Devli Telgraf muhabir'nin Viyan?da iyi bab*»r alan bir membadan öJrrend'ğine göre, Basvekâlet dairesine v»ki olan hücumla, M. DolIfussün katli. Avusturyada cereyan e » den k^nsıkhk'ar, Nazi suikastlerinin başUca gaye*;ni teşkil ediyordu. Bütün bu hareketi idare eden Roehm ve Ha • bicht olmustur. Bavyera M'lis askermin bududu a*arak V:vanayı zapt«tmesi mukarrerdi. Maamafih, b?zı sebeplerden dolavı, bu tasavvur, son dak'kada su • ya düşmüstür. Diğer taraftan, ifşa edild'ğin« göre, geçen sene de böyle bir plân tertip ed'imisti. Son teşebbüslerm ak:m kalması, Viyana nolis istihb'rat memurlannın açıkgözHilüğü sayesinde • dn. tsyan mürettipleri, kabine azasmra cümles'ni, umumî bir içtima esnasında baskm yaparak esir •taneği ve M. Rm • teün tarrrmdan yeni kabine teşkfl edi . linceye kadar bunlan mevkırf bulundurmağı karerlaşhrmışlardı. Niyetleri, bu • na rmrvaffak olduklan takdirde, M. Dollfussün istifa ettiğtni ilân etmek ve bunu resmî da:refere tebliğ eylemekn*. M. Dollfus*, böyle bir emri vaki karsısında, vazifeyi kendi arzusile terketme • diğini iddia ederaiyecekti. Dioamharpte Viyana 9 (A.A.) Divanıharbe tevdi edilmtş olan zabıta memurlan, aldandıklarmı ve suikastçilerin «eri ha • reketi kartısmda vaziyeti zamanmda kavnyamadıklanu söyİMnektedirler. BmUann «nkast hareketine tesadüfî o . larak istirak etmi» bulundukları anlasıl • maktadır. Ziraî tetkikat Bulgaristan türklerî I ı 'u İ0 !0 2o |.»0 ,20 j.'i ü Mütehassıs bir heyet Tazyik neticesi hicret devciın ediyor Gönende tetkikat yaptı Gönen (Hususî) Ziraat Bankası idare meclisi azasından İhsan Abid'n Beyin riyaseti altında zira • at mütehassıslarından mütesekkil 14 kisilik bir heyet Çanakkaleden Biga tarikile Gönene gelmiştir. Bu heyet Gönendeki koyunları görüp Gönen arazisiain Merinos koyun Iarım yetiştirmeğe elverifli olup olmadığını tetkik etmiştir. Bu hususta konferans vermek suretile halkı tenvir etmek için de bir gece Gönende kalmıstır. Gece Cumhuciyet Halk Fırka^ı mütalea salonunda bu mütehassıs heyetin faydalı konferanslarını dinlemek için yüzlerce halk toplaranıştır. thsan Abidin Beyin kisa ve fa • kat canlı mufead'demesinden sonra mütehas*ı« heyet azasından Ziraat £n»titüsü hayvan bakraıı profesörü M. Şbuhnelle hayvan hastahkları ptrofesörü M. Berlerin ve heyet azasutdan ziraat mütehassısı Necati Beyle Nevzat Beyin konferansları halk tarafmdan alâka ile dinlen • miş ve alkıslanmıstır. Bu iki pro • fesörün almanca konferansları heyetle beraber bulunan Kadıri ve Süreyya Beyler tarafmdan halka türkçe olarak aniatılnuştu*. Bu kıymetli konferanslar Gönenin ziraatçilerin* de, koyuncularmda ve hatta Gönen halkında ziraate ve koyunculuğa karşı pek büyük alâkalar uyandır mıstır. (Birinci sahifeden mabat) •özlecine ragmen Türk ekalliyeti sistematik bir tazyik çemberi içinde bulunuyor. Hür bir tebaa olmak hakları kendisinden tamamen ne • zedildikten baska mutlaka Bulgaryadan çıkarılmak veya mutlaka yok edilraek için iskencelere maruz bırakılıyor. Buna sebep, Bulgar gazeteleri • nin neıriyatından anlaşıldıgı gibi bizim küçük san'atler kanunu ah kâmını tatbik etmemiz midir? Biz memleketrmizdeki Bulgarlara «çıkıp gidin» detniyor, yalnız «küçük san'atlerden şu ve şu if Türk tebaasma hasredilmiştir.» diyoruz. Bulgarktand'aki Türklerse rulüm ve iskence ile kovuluyorlar. Sonra bizim bu muameleyi tat • bik ettiğhniz insanlar, Bulgar tebaası olan Bulgarlardır. Bulgaryadan kovulan Türklere gelince, onlar Türk tebaası değil, Bulgar hüku • metmin tebaasıdırlar. Bu iki hareket tarzi bsrbirinden o kadar ayrı, birbirile münasebeti o kadar az şeylerdir ki bonu anlamak için Türklerle dostluk iddia • sında bulunan bnr insan değil, yalnız bitaraf olmak, yalnız düsman olmaonak kâfidir. Parlak beyanatlarla telif edilmıyen bu apaçık zulüm, bizim Bulgaristan hakkmdaki hüsnü myetimizin fena bir mokabelen olduktan başka dost ge • çmmeleri karsılıkh menfaatleri icabı olan iki memleket münasebatı hesabına da çok zararlıdır. Şahit ohraan elhn hidiselere rag • men dost bildigimiz Bulgar hükume • tinden, bu tazyürte, bu zulüm ve if • kencede âmil kimlerse onian dostlnğa yakrnr yola döndürmesini utiyoruz ve bekliyoruz. ıstantul Eorsası kapanış \ fiatler 9 8 9 3 4 N UKUT Alış bterlin Dolar Fraosız ft. Lirei Belçika Ir. Urahmı Isvtçre b. Leva HoriD Cek kronu Avusturya şil. Feçeta Mark Zlou .() Lev >ı Uinaı Knble Isveç krooo Türk aJtını Mecidıye Banknot Os. f . * \tu Satış 63i b'£H 122 167 214 114 23 618 170 216 "25 ; Giresun Jandarma Mektebi Kuman danhğından: Giresun Jandarma Mektebînîn 934 ve kısmen 935 seneleri iaşe si için asağıda yazılı listedeki erzak 25 ağustos 934 tarihine mu sadif cumartesi günü ihale edi leceği ilân olunur. (4214) Kilo 208000 Ekmek 35000 Sıgıreti 8000 Pirinç 15000 Bulgur 1800 Sade yag 4000 Tuz 8000 Soğan 2500 Sabun 5000 Nohut 15000 Fasulye 5000 Mercimek 1500 Şebriye 2500 Makarna 3000 Şeker 3000 Uzfim 2500 Zeytin tanesi 500 1000 500 2000 50 500 1000 26050 11700 17500 Zeytin yağ? Un Sirke Beyaz peynîr Çay Kayısı reçeli Irmik Arpa Saman Ot 22.50 84 94 2V.50 21 24 18 54 3i 30 S23 45 ı.s 823 24 84 96 24 17 47 117 24,50 36 26 20 57 34 31 924 240 23.90 36,50 ÇE KLER Londra NevYork Paris Milano Brüksel Atiaa Centvre iotya , Amst trdajn ı Viyana Madrit Varjova , Budapeşte 1 Bükre? Belgrat Vokohama Moskova ' nokholm raü aerlln Açılış b3^.75 0,797892 l2,0t> 9.2654 3,3875 83,4)25 ?,«60 64,77 1.1752 19.1437 4,Üh5 S.bl83 2,0337 4,205 3,9^90 79,4625 35,8340 2,etfc4 109u 3,0635 Açılıs Kapanış 0,79775 12,06 9,2<ı75 3,363 83,4125 2.4375 64,77 1,1756 19,1437 4,i6& 5,8183 2,0345 4,205 3.9SS0 79,4625 35.8340 2,6664 109ü 3,0635 Kapanı; 28,45 27,30 27,50 ' «33 1 ; , ; ısriK 1933 Türk borcu Uhvili 1 8 . . İ933*tk. istikrazı stikrazı Uahilt Ergani RAZLAR 28,!ı5 27.40 27,M) Esnaf murakabe bürosu nereye baglanacak? Esnaf murakabe bürosunun Vilâyete mi, yoksa Ticaret Odasına nu tâbi olacağı hakkındaki müracaate henüz ce vap gelmemistir. Ticaret Odası esnaf murakabe bürosunun kendine tâbi ol masma karar vermiş, bu karar ise ViIâyetçe kabul olunmamıstı. Bunun u • zerine Ticaret Odası ilk kanaatinde israr ederek Vekâlete müracaat etmişti. Vekâletin meseleyi tetkik etmekte oldugu anlasılmaktadır. Maliye Teftiş Heyeti Reisliğînden: Teftiş heyeti maiyetinde çalısmak üzere alınacak tetkik memurlan hakkmda Hâkİmiyeti Milliye, Milliyet ve Cumhuriyet gaıetele rinin 1, 10 ve 20 temmuz tarihli nüshalannda çıkan ilânlardaki as garî yaç kaydi kaldırılmıştır. Yaslan yirmi sekizden yukan olma mak üzere evvelce ilân edilen seraiti haiz taliplerin 15 ağustosa ka dar Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğine müracaatleri. (4226) Fikir Hareketleri Hüseyin Cahit Bey tarafmdan neşredilmekte olan " Fikir Hareketleri „ mecmoasinin 42 nd sayısı çıkmiştır. Bu savida faşizm ve sendiksÜzm, Musevilerc V îsevilere karşı Hazreti K Muhammet, millt költtir ve roütehassıslar, siyast hayatın içyüzü basitklı maValelrrle, edebî hatıralar ve edebf tenkitler vardır. Nevyorkta bir facia Nevyork 9 (A.A.) Nevyorktm artistler ve talebeler mahallesi olan Greenwichte muazzam bir binanın 18 inci katımfa siddetli bir iştial olmustur. Bir kadının öldüğü, bircoklannın yaralandıği zannediliyor. 4 apartunan harap olmustur. lstialin, gaz borusunun patlamasından ileri geldiği zann«dlliyor. tzmir Memleket Hastanesi BaştabİDİififinden Izmir Memleket ve Eşref Paşa hastanelerile San'atler mekteblnin bir senelik ihtiyatı olan 46,360 kilo koyun eti ve 118,000 kilo ekmeğin münakasajında tâlip zuhur etmediğinden 6/8/934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile yeniden münakas^ya konulmuştur. Taliplerin ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin tstnnbu' Sıhhî ye müdiriyetine müracaatleri ve münakasa kanununun 10 ve 11 inci maddelerine göre zarflann ihzarı ve ihale günü olan 26/8/934 tarihine musadif pazar günü saat 9 dan 12 ye kadar Izmir Encümeni Daimii Vilâyete müracaatleri. «4602» Nevrol Cemal sinire, bıygtnlığa, yürek çarpmtsına ve sikıntısına emsalslz ilâçor. Dr. thsan Sami Şark misakı (Birinci aahifeden mabat > MiHetler Cemiyetine girmesi ihti mali hakkında ttalyanm noktai nacanm öğrenecektir. Kaunas 9 (A.A.) Lihıanya Hariciye Nazın matbuat mümessillerine beyanatta bulunarak Moskovada gördüğü kabulü ve gerek M. Litvinof ve gerek diger Sovyet hükumet erkânı ile olan konuşmalarının samimiyetini ehemmiyetle kaydetmis ve demiştir ki: « Haricî siyasete dair tetkik olunan bütün meselelerde ve bilhas*a şark misakı hususunda iki hükumet tamamile mutabık kalmışlar dır. Bu misak bütün gayrimes'ul nuaurlarm şarka doğru yayıltnası düsüncesini ortadan kaldıracaktır. Lrtuanya sark muakı metninin hazırlanmasına istirak eyliyecektir. Lituanya ile Sovyet Rusya arasındaki İyİ münasebetler, kuvvet bulımışrur. MiHetler Cemiyetine samimi bir tarzda bağlı bulunan Litu • anya ayni maksatta olan diğer bütün devletlerle de teşriki mesaiya amadedir.» M. Jorj Bone (Birinci Mahifeden mabat) M^ Bonnet bilâbare Reisicumhur Gazi Hz. tarafmdan kabul olun • muş ve Başvekil İsm«* Paşa Hz. nin yarrnda da uzun müddet kalmıstır. M. Bonnet gazetecilece vaki olan beyanatmda bu mülâkatlarda M. Herriotnun son seyahatHe pek samimî bir safhaya giren Türk Fran*\x münasebatının mevzuu bahsol dufunu ve her iki milletin ayni »ekilde dahnî bir sulh siyaseti takip etmekte müttebit bulunduklarını söylemis ve Gazi Hz. tarafmdan kendisine gösterilen hüsnü kabul detı dolayı müteşekkir bulunduğunu ilâve etmiştir. • * * Paris ve Romaya giden Sovyet tayyarecileri Paris 9 (A.A.) Sovyet tayyarecileri Hava Nazırı Jeneral Denain tarafmdan kabul edildikten sonra bafhca Fransız hava müesseselerini gezmişler ve sonra belediye dairesine giderek resmen belediye meclisi reisi tarafmdan kabul edilmislerdir. Belediye reisi hos geldiniz nutkunu söylenvştir. Roma 9 (A.A.) ltalya tayyarecilerinin Moakovaya yapnuş olduklan ziyareti iade etmek üzere gelmiş olan Rus tayyarecileri Monte Celio tayyare limanma gitmisler ve orada yeni insaat ve tesisat merkezmi ziyaret etmislerdir. Tayyarecfler Romaya avdet ettBcleri zaman tayyare eemiyeti tarafın dan verilen ziyafette hazır bulunmuf • lardır. İSTAF1LOKOK AŞIS1 tstafilokoklardan mütevellit (crgenlik, kan çıbanı, koltuk altı ] çıbanı, arpacık) ve bütün cflt hastaIıklarma karşı pek tesirli bir aşıdnr. Divanyolu No. 189 ^\ (1564 Fatih sulh icrasından: Bir deyinden dolayı tahtı hacze alınan 2 sehpa, bir Anadolu hahsı kırmızı zemin üzerine mavi çicekli, 7 sandalye, 1 camsız dolap, bir kitap rafı, bir saat, bir yemek masası, 6 sandaye, bir konsol ve ayna 18/8/ 934 cumartesi günü saat 10 da Sa matyada istasyon meydanuMfa bil • müzayede «atılacağmdan taliplerin mahalli mezkurda memuruna müracaat] eri ilân olunur. (99) Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 1 Gazi lisesinin birinci ve ikinci devre eylul mezuniyet imtihan* lan eylulün biri i!e yirmisi arasmda, sınıf ikmal imtihanları eylulün yirmi ikisi ile yirmi dokuzu arasında yapilacaktır. İmtihan programını talebenin mektepten sorması lâzımdır. 2 Leylî ve nehari yeni talebe kaydi muamelesine 20 ağustosta, 1934 • 1935 ders yılı tedrisatına 1/10/934 tarihinde başlanacaktir. «4435» Gayrimübadiller Takdîri Ki5nmet Komisyonundan: 11 Ağustos Cumartesi 1 numaradan 173 numaraya kadar 12 » Pazar 174 » 273 » » 13 » Pazartesi 274 » 321 » » 1 Alacakları yekunu 1000 ile 10,000 lira arasında bulunan ve karar numaraları yukarıda yazılı olan gayrimübadillerin binde 4 3 nisbetinde nakit istihkaklarım almak üzere hizalarında gösterilen günlerde komisyona müracaat etmeleri. 2 Istihkakları bin liraya kadar olup ta nakit hisselerini almıyanlar d« ayni günlerde müracaat edebilirler. «4630» telerini çıkaraırak cebine attı. Ka pıya doğru yürürken birden birşey unutmuş gibi geri döndü. Ha, size veda etmeden evvel mühim birşey soracağım, Mister Marküs. Ne marifetli bir kasanız var. Kuzum elmaslarla paralan nasıl oldu da meydandan yok ettiniz. Ba na anlatsanıza... Marküs Flit hiddetinden yüzü mosmor olmuş bir halde haykırdı: Defol buradan. Bir daha ge Hrsen ayaklarını kurarım. Goldi Loks hürmetkâr bir tavırla yerlere kadar iğildi. Sonra kıs kıs gülerek dışan çıktı. 9 Bizim Raca yarışlarda iki bin lira kaybetti, dedi. Pek kızgın gö rünüyordu. Allah vere de hidde • tini adamlarının birkaçmdan çı • karmaya kalkışmasa... Billi Joyner bu bahisle pek alâ • kadar görünmedi. Onun Selbiye anlaanak istediği daha çok mühim bavadisleri vardı. Nihayet daya • namadı: Apartımana yeni bir kiraci geldiğinden haberin var mı? Ne söylüyorsun? Nereden haberim olacak? tşte tatlı bir havadis. Kadın mı, erkek mi? Kadın. Sel'bi piposunu doldurarak alaya devam etti: Jennigs ikinci katı kiraya vereceğini ötedenberi söyleyip dwu • yordu. Bari güzel mi? Fevkalâde... Benim şlmdiye kadar bir esini görmediğim çok sevimli bir genç kız. Selbi omuzlarınj silkerek s3y . lendi: (Mabadi var) M. Bonnetle refika*ı evvelki gün Tarabyada Fransız sefaretbaneain» de sefir M. Kammererle zevcesi tarafmdan fereflerine verilen gardenpartide hazır bulunsnuşlar ve ak sam yemegini orada yemislerdir. Mi«afirler, dün sabah Atmaya hareket etmislerdir. Nafıa Vekâletînden: Mmtaka Erkek San'at mekteplerile Ankara lnsaat Usta mekte • bine bu sene de musabaka ile leylî, meccanî talebe alınacaktır. Müsabaka imtihanı her Vilâyet merkezinde 20/8/934 tarihinde yapı lacaktır. Taliplerin bir istida ile Vilâyete müracaat ebneleri ilân olunur. (4470) re kızardığı göcüldü. Buna mukabil dır. Bu hususta yapacaf ıan tesebbüsatm neticesinî pek yakında öğre • Marküs Flit hic istifim bozmadan nirsiniz, ümidindeyim. anahtarı uzattı. Müfettiş anahtarı aldı ve kasanın deliğme soktu. Loks Marküs Flit bu sözleri söyler • müfettişin hareketlerini büyük bir ken müfettiş Tims, Goldi Loksa döntelâş ve endise ile takip ediyordu. müstü: Seni bu sefer yakalayamadım, Fakat kasa açılmca derin bir şaskmlık içinde avazı çıktığı kadar ba dedi. Fakat sen hancı ben yolcu olğırmamak için kendini zor zaptetti. duktan sonra nasıi olsa tekrar gö Kasa bombostu. Biraz evvelki bank rüseceğiz. not yığmları ve elroa» paketi orta • Loks müstehzi bir eda ile ba • dan srr olmuslardı. fırdı: Müfettiş Tim«: Sizin bana karşı böyle nazi • Burada hiçbir şey yok, dedL kâne davranacağmıza emindim, *:i gücendirdığimden doiayı affu Mister Tims. Uğurlar olsun. Bizi gönszı dilerim, Mister Marküs. Maa nülden çıkarmayın. mafih Loksun bu hırsızlığı yaptığıZabıta memurlan yazıhaneden na kat'î surette eminim. Loks sir çıktıktan sonra Marküs Flit hid • katin failîdir ve bu sabah evmden detle bağırdı: dısan çıkarken elmaslar yanında Hayvan, arkandan gelen polisbulunuyordu. Onu adamlarım cepleri görmedm mi? Kör müydün, onlerinden biri pek siskin olarak e • ları dosdoğru benim yazıhaneme vinden çıkarken görmüşler. Ne yagetirmekte mana var mi? zık ki bana geç haber verdiler. Goldi Loks gülerek cevap verdi: Ben bu adamın bir hırsız ol Bugün pek mültefitsiniz, usta dugunu bilmiyoırdum. Bildiğim bir Marküs. Ben müsaade ederseniz paşey varsa o <fa namuslu bir vatan * ralanmı alacağım. daş olduğum halde zabıtanın ka • Cevap beklemeden sepeti çekti, ba muamelesine maruz kaldığnn • kâğıtlarm arasmdan banknot des • Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi 10 ntz. Bu kadar methetmeyin! Marküs Flit yeUcenleri suya çabık indirdi: Eğer bu ifi mırtiak yapmağa mecbursanız itaat ederiro. Fakat meseleden hükumeti haberdar edeceğime de emin olunuz. Benim gibi namuslu bir adamm yazıhanesi öyle kolay kolay altüst edilraez. Ortada kanun var. Müfettiş Tims cevap vermedi. Odanın ötestni bertsini muayene ile meşguldü. Bu kasanın anahtarı sizde mi Mister Filt? Müfettişin bu suali Goldi Loksa puslayı sasırUı. Yüzünüa birdenbi • Yeni kiraci Lok* nes'e ile bağırdı: Muter Tims siz benl yavaş yavaf mağrur bir adam yapacaku Selbi Lov aksam eve döndüğü zaman ortalık kararnuştı. Billi müş terek apartımanlarında sabırsızlıkla onu bekliyordu. Selbi sapkasım çıkardı. Caketini ev dahilind'e giydiği bir başka caketle değişti. Sonra sofraya oturdular. Gizli polis teşkilâtınm geç şefi biraz yorgun gö rünüyordu. Maamafih neş'esini kaybetmemişti.

Bu sayıdan diğer sayfalar: