17 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

17 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M. M. Vekâleti tekaüt şubesinde işi bitenler Karilerimize hizmet M.M. V.Tekaüt şubesinde işiniz varsa bize büdbmiz, t&kip ve intaç ederiz Su cetveli doldurarak çönderîniz : 1 Müraeaat eden zatın muvazzah adresi: il Ağustos Cumhmriyei VAPURCUÜİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Istanbul Acentahğı Liman han, Telefon: 22925 Gayrimübadiller Takdirî Kıymet Komisyonundan' 18 agusfos cumart^si 322 numaradan 384 numaraya kadar 19 » pazar 385 » 465 » » 20 » pazartesi 466 » 537 » » <^lacaklan yekunu 10,000 liraya kadar olan ve karar numaraları yukarıda yazılı bulunan gayrimübadillerin binde 4, 3 nisbetinde nakit istihkaklannı almak üzere hizalarında gösterilen günlerde ko • misyona müracaatleri. (4866)... Denizyolları 1ŞLETMESİ Aeentalant Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Muhurdarzade Haa T d 22740 Trabzon yolu Dumlupınar 'azar vapuru 19 a ğustos günü saat 20 de Gaiata nbtımmdan kalkacak. Gidişte Zonguldak, lnebolu, Ayancik, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of ve Sürmeneye ufravac«ktır. lstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairosinden: Türk sancağını hamil ve îstanbu] Iimanına mensup «Lutfi» nam gaz şOebi (Duba Tank) ıntn 700 ton dSkme benzin hamulesile tncjilîc bandırah (Progres) yapurunnn eerri albnda Köıtence litnanmdan fstanbul limanına •;«] mekte ikcn 27/28 tennmn 934 geced zuhor eden karayel fırhnasmdan dolayı ambar kapaklarmm çimentolanmn çatlamasına miincer olan bâdiseye ait deniz raporunun almman mezkur süep suvaroi Hüseyin Ef. tarafmdan t»ai«tida talep edilmiş olmakla ticarrt kamınumm 1065 nci maddesî mucibince ba işle alâkadar herkesin raporun alınma. sı ı'çîn tayin olunan 22 agustos 934 çarsamba gimu saat 14 te mahkemede ham bulunabilecekleri flân olunur. (1942) Mersin yolu Mersin Pazar vapuru 19 ağustos 10 da Sirkeci lzmir, nhtı Topçu ve Nalkiye Mektebi Kumandanlığmdan: Maçkada Topçu ve Nakliye mektebinin kazinosu kiraya verile • cektir. Talip olanlann seraiti ögrenmek üzere mektebe müraeaat • leri ilân olunur. (4839) mından kalkacak, Gi Kiillük, dişte Çanakkale, Bodrum, Rodos, Marmaris, DaJyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya , Alanya Ananour, Mersine. Dönüşre bunlara ilâveten Taşucu, Kuşadası, GeHbolu 2 Niçin müraeaat edildiğiı •••••••• •••«•v ••••••• I Emlak ve Eytam Bankası ilânları \ Taksitle satılık arsa EsasNo 500 Mevkii Galatada Kemankeş mahallesinde Kemeraltı sokak ve tramvay caddesinde eski 83 yeni 4 • 6 numaralı 55,50 metro murabbaı eski Voy voda karakol arsası. Yukanda yazılı arsa bedeli sekiz taksitte ödenmek sartile ve ka • palı zarfla satılacaktır. Taliplerin şubemizden bir lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak teklif mektuplarile birlikte ihaleye mu^adif 3 eylul 1934 pazartesi günü saat onda bankamıza tevdi eylerre leri. (4841) Teminat Lira 1110 ya uğrayacak yalnız Anamura (4858) ugrannyacaktır. 3 Müraeaat evrakının ilk kayıt numarası ve terihi nedir? Ayvalıksüratyolu 17 de Sirkeci nhtımından kalkacak, ve Ayvalık yolunun tnutat iskelelerine uğrayarak Izmire pdip dönecektir. (4859) 4 Evrak «on defa olarak hangi makamdan, hangi tarih vc numara ile tekaüt şubesine gönderilmiştir? 5 Zabit ise sicil veva kayıt numaraıı, »ınıf ve rütbesi nedir? Ve hangi kıt'adan tekaüt edihnistir: Maameleltri Tekant Şaberind* ikmei edilerek resmi senetleri Mvntazam Borçlar Müdürlü * ğnne gönderilenlerin listeleri: Zabit y*timleri Rilat B. aiİMi Ankara emva • îlnden resmi senedi 34/24438 No. 5/8/934 Nalbant M. Demlr B. aüesi Manisa emva Jtaden resral seedi 34/23729 No. 4/8/B34 Denlz mulâzim Yaşar B. allesi Bor&a tmvallnden resmi senedi 34/22430 No. i/8/934 Mciul neferler Osman oğlu Şaklr Çankırı emvallnden resmi senedi 34/34386 No. 2/8/934 Hamza oğlu Salih Giretun «mvaliaden jeraıi senedi 34/25675 No. 2/8/934 Mükerrem ogly. M. Sallh Fatih emvallnden resmi senedi 34/22639 No. 2/8/934 Süleyman oğlu Ali Çine «mvalinden resml senedl 34/23448 No. 2/8/934 Hasan oğlu tbrahlm Naailll «nvallnden resmî senedi 34/23187 No, 3/8/934 Mustafa oğlu Hasan Beyoğlu emvallnden resml seedl 34/23572 No. 2/8/934 Nefer yetîmleri Bllal oğlu Ahm«t allesi Oonen ejnvalln. den resml senedi 34/19454 No. 2/8/934 Nusun oğlu Mehmet ailesi Ankara emva Unden resml senedi 3415865 No. 2/8 '934 Feyzullah oğlu Ali ailesi Haymana. emvalinden resmi «enedl 14/20503 No. 2/8/934 Osman oğlu Tevflk aüesl Glresun emva linden resml senedi 34/2756 No. 4/8/934 Yusuf oğlu Btem ailesi Karamursel emva linden resml senedi 34/6868 No. 4/8/934 Hasan oğlu Ali ailesi Ünye emvallnden resml senedi 34/18309 No. 4/8/934 Sallh oğlu Hüseyin ailesi Fatih emva . ünden resml senedi 34/23047 No. 5/8/934 Höseyin oğlu Hasan ailesi Balya emvalinden resml senedi 34/23211 No. 5/8/934 Ahmet oğlu H. Hüseyln ailesi Bolvadin emvalinden resml senedi S4/33278 No. 5/8/834 Mehmet oğlu Yusuf ailesi Edremit emva linden resmi senedi 34/19322 No. 7/8/934 Ali oğlu AU ailesi Keskin emvalinden resml senedi 34/21434 No. 7/8/934 A. Osman oğlu Mehmet ailesi Daday emvallnden resml senedi 34/12591 No. 7/8/934 Ismail oğlu Mehmet ailesi Balıkesîr emvallnden resml senedi 34/23475 No. 7/8/834 İsmail oğlu Mehmet ailesi Gerae emvalinden resml senedi 34/22919 No. 7/8/934 Mehmet oğlu Mehmet ailesi SandıMı emvalinden resml senedi 34/19822 No. 7/8/934 Mehmet oğlu Mehmet ailesi Kalecik emvallnden resml senedi 34/23628 No. 7/8/934 İshak ofln HaHl ailesi Alaea emvallnden resml senedi 34/23370 No. 7/8/934 Mehmet oğlu Mustafa ailesi Sıvas emva önden resml senedi 34/23658 No. 7/8/934 Abdulkadir oğlu Ramas&n ailesi Bursa emvallnden resml sentdl 34/23065 No. 7/8/934 • Floryada Kuçük Plâ| Fiatler gayet ucuzdur. Hergiin banyonuzu RerycKİa KiiçSlı Plajda yapınız. Temizlik v* mülervit. Üsküdar iera memurhığundao: Yemmli öç ehli rukuf tarafından tanrtamına (6500) Kra kıjmnet takdir olunan tstanbulda Hocapaşada Hocap*şa mahaTlesinde Hocapasa caddesmde atik 53 cedit 57 57/1 numaralı kıraathaırcıyi muftemil oteKn yüz yirmi sehim itibarfle oruz arh hiss«si. Mezkur hiue (725) lira mukabilinde birinci dereced« ipotebtir. 2280 No. lu kamma tevfikan muamele ifa edilecrktir binfnci artbrmadır. Sahş pesindir. Musterüerin kıymeti muhammenesinhı yiizde yedi buçuk ntıpebnde b«y akçr^eri verme^ leri icap eder. 19/9/34 tarihine musadif çarsamba günü 14 ten 16 ya kadar birfnci arttırması Üsküdar iara daire sinde yapılacaktır. Arttırma aartname» 2/9/34 tarinine musadif pazar günB divanhaneye talik edilrcektir. Belediye rüsumu vergi, tanzifat, tenvîriye, icareî vakfiye borçlan müşteriye aittir. 1424 No. lu icra ve iflâs kanunumm 119 uncu maddesine tevfikan haklan tapu sicilleril^ sabit olmıyan ipotek alacaklı larla diğer alacaklılarm ve diğer alâkadaranm irtîfak haklan ve hosuatle faiz ve masarife dair olan iddialanm flân tarihinden itibaren 20 gün zar fında bildîrmeleri Iâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicîllerile sabit olmıyanlar satış bedelinin payInjmasından hariç kalırlar alâkadararun isbu maddei kanunye ahkâmma göre hareket etmeleri ve daha fazla malu • mat almak istiyenierin 932/9 No. hı dosyaya müraeaat MmJeri ilân ohmor. (1934) Galata lthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Kilo Marka No. Kap Cinsi 11844 Bilâ 1/33 133 ÇelÜk pirinç Bu çeltik pirinçler 17/8/934 tarihînden itibaren sahlıktır. tstek lilerin 6/9/934 pertembe günü saat 17 ye kadar satıs komisyonuna müraeaat etmeleri. (4829) Dikkat: Vapur başlannda izdibama mıhal kalmarnak üzere biletlerin hareket pünlerinden evvel Karaköy ve Sirkeci acentalanmızdan tedarik edilmesi muhterem yolcolunn menîaatleri icabmdandır. '4688) AYDIN DEMİRYOLLAR' Müdiriyeti umumiyesindens bnür • Aydm demiryolu bissedaran alelâde alb ayda yüz elli uçüncü ictimaı umumiyesini eylulün yirmi beşine mu • sadif »ali günü aaat 11 de Londrada Old Broad Stereette 100 numarada kain VVinchester Housete inBsat edecegi ilân ohmur. Roznamei muaakerat berveçhi atidir: 1 Heyeti idare raponı, 2 1934 seneri haziran gayesine kadar olan h«sabatm tetldki, S • Şnketm rmıamelâh vfntıınıyesııuıı tezeliiıui'u. İsbu içtiroaa iştirak etmek arzu edea hissedaran tarihi içthnadan lâakal on dört gün akdem hisse senedatmı Londrada Old Broad Streette 100 mımarada Wmche*ter Hous« kâtibi umumilige, tzmirde sirket idaresine, lstanbulda Osmanlı Bankasma tevdi etmelidirler. Ter di edilecek hisse senedah için almacak makbuzlar hini içtimada ibraz edîlecek* tir. Heyeti idare emrile kâtibi umumî R. P. W. ADEANE Wmchester House 100, Old Broad Street, London, E. C. 2. 20 afinstoe 1934 (1881) tıtaabtd 3 BncS icra memurltıgundanı Satdmasma karar verflen kıymetli yanhan* etyasfle hızır marka yangm söndürme aletkri 19 ağustos 934 pazar gBnS saat 10 • 12 de birinci açdc arttırma suretfle Galatada Sava han 3 8ncfi kat 789 No. lu ticarethane önSnde «ablacağmdan taliplerin mezkur gön ve taatte mahallinde hazır buluna. cak memnruoa müracaatleri ilân olu (1947) I Devlet DemiryoUarı idaresi ilânları \ Teshir edilmek üzere lzmir panayırına göndorilecek eşyadan sa • tıhnıyanlarmın mahreçlerine meccanen iade edilmeyip avdette de ayni şartlarla % 70 tenzilâtla nakledileceği tashihen ilân olunur. (4830) MühendİS veya Fen memurU aramyor 5u ve elektrik tcnaatmda hizmet etmek yani gerek elektrik tesisahm vücude getinnek v e Işlebuek ve gereloe tesk edi len ieme njrunra ifietonesin* daimî ne. zaret etmek ve ba îki teeisata ait işlerin en küçüğüne kadar alâkadar olarak mee uliyeti feaaiyeeial üzerbıe ahnak Saere b ir elektrik muhcndisine ve yahut bir elektrik müİKndİH kadar anlar ba islere asin a tecrübe görmüs bir fen mctnuruna ihtivacımoı vardor. Talip olanlar evrakt m&sbiteleri ve nerelerde himMt ettiklerini muboyyhı vesikalarue teklifl«rtni Isdanbu lda Sirkecîde Sanasaryan han karsuotda bfiyuk İsmail Pasa hanında (Akşehir Kormyon EVİIM) vermeleri ve yahut Akşehirde Akşehir Bankası merkezine göndermeleri flân ohnrar. (1932) Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 1 2 3 4 Eskisehirde Hilâliahmer Merkez Ambarında t Muhammen kıymeti «306,000» kunif olan insaat malzemesi ve yeni, eski tahta ve saire 18 ağustos 934 tarihinde. Muhammen kıymeti «228,000» kurus olan dikiş makineleri ve motosiklet ve malzemesi ve saire 20 ağustos 934 tarihinde. Muhammen kıymeti «138,700» kurus olan muhtelif karyolalar ve teraziler ve matralar 21 ağustos 934 tarihinde. Muhammen kıymeti «63,000» kurus olan kustüyü, Hindis • tan cevizi elyafı, bez ve çuval parçaları 23 ağustos 934 tarihinde satılacağmdan taliplerin yüzde on pey akçelerile mezkur ambara müracaatleri. Liseler Alım Satım Komisyonundan: Calatasaray Hsesinin Ortaköy şubesinde yaptırılacak tamiratı 29/ 8/934 tarihine musadif çarsamba günü saat 16 da ihale edilmek ü zere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve projeleri görcnek üzere lstanbul Erkek Lisesindeki komisyon kale mine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı mu vakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müracaatleri. (4581.) | lstanbul Belediyesi ilânları \ I Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Samatya nahiyesinden sahip»iz olarak bulunan bir bisikletin 8 gün içinde sahibi çıkmadığı takdirde dairece satılacağı ilân olunur. (4865) • • 9 Ayasofyada kâin Belediye Levazım Ambarında mevcut 4036 ki lo hurda demir, 69 adet demir karyola, pirinç ve pik dirhem marangoz ve demirci alâtı, bakır kazan, muhtelif yazı masalan, koltuklar, sandalyeler, demir soba ve boru, oluklu saç, pirinç musluk, kasa çinko, pirinç talâşı. donanma feneri, gibi tahminen 200 kalem kadar muhtelif köhne eşya mahallen müzayede ile satılacaktır. Satiş günleri 27, 28, 29 ağustos 934 tarihlerinde saat 10 dan 12 ye ve 13 ten 16 ya kadardır. Talip olanlar tayin olunan gün ve saatlerde orada bulunacak heyete müracaatleri. (4867) Gazi Terbiye Enstitiisü Müdürlüğünden: 1 Gazi Orta Muallim mektebi ve Terbiye Enstitüsü talebe ka • yit ve kabul mu&melesine 15 ağustos 1934 tarihinde baslanacaktır. Müessesenin pedagoji, edebiyat, tarih, coğrafya, tabiî ilimler, riya • ziye, resim, iş, beden terbiyesi şubeleri vardır. Mektebi bitirenler; ortaraektepplere, orta dereceli meslek mekteplerine muallim ve ilk • mektep tedrisat müfettişi tayin edilir. 2 Gazi Orta Muallim mektebi ve Terbiye Enstitüsü yüksek de • recelidir. 3 Yukarıdaki zümrelere; lise ve altı senelik muallim mekteolert mezunları müsabaka ile alınacaktır. Beş senelik muallim mektebi mezunlanndan en az bir sene muvaffakiyetle ilkmektep hocalıfı yapanlar yalnız beden terbiyesi, resim iş şubelerine müsabaka i!e girebilirler. 4 Lise ve aHı senelik muallim mektebi talebesinden eylul me zuniyet imtihanına kalanların da müsabakaya girmeleri caizdir. Ancak; bu gibi talebenin müsabakayı kazandığı takdirde mektebe a lmabilmesi; 1934 eylul devresinde şehadetname almağa muvaffak olmalarına bağlıdır. 5 Kayit ve kabul şartian Maarif Müdürlüklerine gonderilmiş • tir. Mektebe girmek istiyenlerin 6 eylul 1934 perşembe gününe ka • dar girmek istedikleri şubeyi tasrih ederek bir istida ile bulunduk ları yerin Maarif Müdürlüğüne müracaatleri Iâzımdır. 6 Müsabakalar > » e 9 eylul 1934 tarihinde yapılacaktır. Inhisarlar Umum Müdürlüğünden \ 1 Konyada inşası mukarrer başmiidiriyet binaıı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Kırdırma şartnamesile projeleri en lira mukabilinde başmüdiriyet veznesinden ve Cibalide levazım muhasibi mes'ullük vezne sinden alınacaktır. 3 Kırdırma 8/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te Cibalideki Alıın, Satım Komisyonunda icra kılmacaktır. 4 Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukanda tayin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 5 Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibince fennî ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 6 Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan «26718» liranın % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminatı, tayin olunan saatten evvel teslim etmelİdir. ' (4817) 1 Üsküdar Muhtelit Ortamektebi Müdürlüğünden: Üsktidetr semtmde ehırup gerek mekt fbimize gerek Haydarpasa lisesi neharî otta •mrfhurma almacak olan Ulebtnm namzet kaydi Pasakapısındaki mektebi mizde yapıUcakur. 20 ağustos paz&rteri s»b*hmdan itibaren 29 ağustosa k*dar her giin «pazardan tnaada» 8,30 16 ara«ı aya£ıdaki vesikalarile birlikte vcfö tarafuıdan müraeaat edilir. 1 2 3 4 8 «• Hüviyet eâzdara TahsO Tesücast «şehadetaame, ta sdikname» Sthhat raponı ve aşı kâğıdı Beş tane iyi çıkanlmıs res:m «4,5 X6» Kayit beyaımameri «mektepten ahaır» İstanbul Av Vergîleri Müdiriyetinden: Müdiriyet aklamı için satın almacak 130 çeki odun ile 500 kilo mangal ve 1 ton kok kömürü 16 ağustos 1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. 4 eylul 1934 salı günü saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuş olmakla talipleri şartname • yi görmek üzere hergün Müdiriyçte müraeaat edebilirler. (4832) Mezuniyet imtibanlanna 1 eylulde; birinci *'kincî sınıflann ikmal îmthsnlan 22 eyluld« baılar. Günleri mektepten öğreaiHr. Eylul sonuna kadar kaydini yeaile • rorımi* eski talebenm kaydi «linecektir. (4743)

Bu sayıdan diğer sayfalar: