19 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10

19 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 CUMHURIYET 19 Afustos 1933 YARIN AKŞAM KUÇUK ÇİFTLiK PARKINDA Şimdiye kadar sabırsızlıkla beklenen ve büyük hazırlıklarla bu geceyi şenlendireceklerdir. P R O G R AM 1 Çiftlik Parkının muhieşem sazı (Kemençeci Aleko ve Piyanist Yorgo kardaşların iştirakile) 3 4 5 6 7 8 Dinlenilmemiş hususî genc san'tkâlar Muhtelif komik numaralar Çengi kolu Millî Zeybek oyunları Memleketimizin tanınmış okuyucu bayanlan Bayan Hikmet Cahid ve Bayan Mediha Ziya (Lutfen iştirak edcceklerdir) TARSUS AMERICAN COLLEGE Amerikan Erkek Lisesi Tedrisat 1 Birinciteşrinde başlar. Tam devreli Lise olduğu Kültür bakanlığınca tasdik edilmistir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leylî Ucret 220 lira, neharî ücret 40 liradır. Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat. Denizyolları İŞLETMESt Acentaları: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 ŞEREF GECESi ISKENDERİYE YOLU İZMİR vapuru 20 ağustos SALI günü saat 11 de Isken jeriyeye kadar. (4849) 2 Bayan Eftalya Sadi ve arkadaşlan SÜDOROMO I Devlet Demiryolları ve limanları ışletme Umum Idaresi ilânlanl 15/8/935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilmiş olan balast işi şartname \e mukavelesinin yeni şartlarla değişmesi ve bir grup daha ilâvesi dolayısile tehir ve ihalesi 22/8/935 tarihine talik edil miştir Evvelce alınan mukavele ve şartnamelerin hükmü yoktur. Muhammen bedellerile miktarı ve vasıfları ve her grup için icab eden muvakkat teminat paraları aşağıda yazılı balast 22/8/935 perşembe günü saat 16 da kapalı zarf usulile ve dört grup olarak ayrı, ayrı tzmirde Basmahanede Devlet Demiryolları 7 nci İşletme Müfettişliği binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her grup yani grupu teşkil eden kısımların hizalarında gösteriİen miktarlarda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmege mânii kanunî bulunmadığına dair beyanname ile şartnameye uygun olarak her grup için ayrı ayrı teklif mektublarını ayni gün, saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine vejjneleri lâzımdır. Grupları teşkil eden kısımların miktar ve vasıflarına göre mu hammen bedeileri değiştiğinden her grupa aid teklif mektublarında grupu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat verilmelidir. Bu babda fazla izahat almak istiyenler 7 nci İşletme Yol Başmü fettişliğine müracaat edebilirler. İse girecekler şartname ve mukavelenameyi Yol Başmüfettişliğin (4666) den parasız alabilirler. METAM0RF02 Göz Hekimi Dr. Şükrü Ertan Birinci sınıf mütehassıs Babıali Ankara caddesi No. 60 Telefon : 22566 Bursa asliye mahkemesi birinci hu kuk dairesinden: 935/231 Bnrsada Yeşil caddesinde 16 No. 1 evde oturan ölü Zihni karısı Emin avukatı Numan tarafmdan Islâhiy kazasımn Tayak köyünde Nuri verese sinden Halil ve Mehmed veresesindeı Emine ve Said ve Ziya veresesinde; Habibe ve Asiye ve Zihni veresesin den Fidan ve saire aleyhlerine açtığ alacak davasının yapılmakta olan raı hakemesinde: Davahlardan adlaı yazılı Halil ve Said ve Emine ve H« bibe ve Asiye ve Fidanın gösterile adreste bulunmadıklan ve nerede ol dukları belli olmadığından istek üzı rine ve muhakeme usulü türesini 141 inci maddesi mucibince ilân su retile tebligat yapıldığı hald*e tayin < lunan gün ve saatte gelmiyen davah ların olmadan duruşmaya devaml gene usulün 144 ve 401 inci maddele mucibince gıyab kararının ilân sur« tile tebliğine ve duruşmanın 27 eyl 935 tarihini önliyen cuma günü saı 14 e bırakılmasına karar verilmek yazılı gün ve saatte davahlardan Ha ve Said ve Emine ve Habibe ve Asi; ve Fidanın Bursa birinci hukuk ma kemesine gelmedikleri ve yahut ta rafından musaddak vekil gönderme dikleri aurette duruşmaya devam 410 uncu madde mucibince verileC' hüküm vicahî addolunacağı ilân ol nur. Bu hafta yeni çıkan kitablar Her pazartesi bir liste No. 11 Izmir Şairleri Antolojisi Fi : 75 Izmir Halkevi Huseyin Avni ^ METALOJIKl Fi : 35 Arthur SchopenhauerTalât Hamdi MUDERRİS AHMED NAIM Fi: 25 M. Cevdet Inanç Alp ŞİİRLER 25 Gençliğime F Gül Abdullah Cevdet Fi » 30 AKŞAM ŞARKILARI Haşim Nezihi ÇINAR ( Piyes ) M. Kemal Küçük Türkiyenin umumî kitab evi YENİ KİTABCIDIR Sipariş alır ve gönderir. Ankara caddesi No. 85 Masaların evvelce temin edilmesini rica ederiz. Telefon 49356 TERLEMEYE MANİ OLUR Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 12,000 200 Yerli ve yerli kırım danası 7,000 200 Kıvırcık burma toklu 54 720 6,000 150 Burma karakıl keçisi çepiç Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisinin ihtiyacı için yukarıda cin3 ve miktarile kıymetleri gösterilen koyun, keçi ve danalar şartna meleri mucibince 6 eylul 935 cuma günü saat 15 te Fınnıklıda Güzel San'atler Akademisinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde müteşekkıl Komisyonunda açık eksiltme ile ihaleleri yapılacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler hergün Fındıkhda Yüksek Mek tebler Muhasebeciliğine ve eksiltmeye girmek istiyenler yukarıda gösterilen gün ve saatte teminatlarını mezkur muhasebecilik veznesine yatıracaklardır. Kendi nam ve hesabına eksiltmeye girecekler 1935 yılı Ticaret Odası vesikasını ve şirketler namına eksiltmeye girecekler idare merkezinin oulunduğu yer mahkemesinden veya kayidli bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makam dan şirketin sicille kayidli ve halen faaliyette olduğuna dair bir vesika ile şirketin vekili olduğunu gösterir serküleri veya noterlikten musaddak vekâletnamelerile birlikte Komisyona gelmeleri. (4837) Beyoğlu Tünelbaşı Yeniyol Kız ve ve Ticaret Erkek mektebi Tam devreli lise Orta ticaret mektebi Lisan öğrenmek için ihzarî sınıflar. Derslere 9 eylul pazartesi başlanacaktır Kayid muamelesi 2 eylulden itibaren pazardan başka hergün saat 8 den 12 ye kadar nüfus tezkeresi, resmî aşı kâğıdı, sıhhat raporu, tasdikname veya şehadetname ile müracaat edilmesi. Fazla tafsilât için mektebe müracaat veya 44941 44942 ye telefon edlmesi Muvakkat Tahminî teminat kıymet Lira Lira 1800 135 95 1260 Kilosu Adedi Nev'i ALMAN LiSESi İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedeli Lira Cins ve mevkii Yemişte: Çelebioğlualeaddin mahallesinin Bahkpazarı caddesinde üstünde odası bulunan 5 No.lı kârgir mağazanın 12240/57600 payı. «Parasının yarısı peşin yarısı bir sene sonra verilecektir» 2224 Beyoğlunda: Asmalımescid mahallesinde Caddeikebirde üstünde odaları bulunan 214/1, 214/2 numaralı mağaza ile beş katta on oda ve sair müştemilâtı havi 214 numaralı kârgir evin 1/40 payı. 625 Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki bedeller iizerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. tsteklilerin 22/ 8/935 perşembe günü saat on iki buçukta yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatleri. «R.» (4533} Van icra memurluğundan: Taksimi kabil olmamasından dolayı satılması Van sulh hukuk mahke mesince hüküm altına alınan ve Halid oğlu Hidayet ve Bahri ve Davud oğlu Musanın müştereken uhdelerinde olan Vanm Bahçıvan mahallesinde (300) lira kıymetinde şarkan 370 sayılı arsa, şimalen yol, garben Rızaya isabet j eden hane ve arsa ve cenuben yolla hududlu ve 134,50 metro üzerine yapıl mış yerde bir ahır ve bir mutfak ve bir kilârı ve bir mağaza ve üstünde bir odadan ibaret bina ile ve 1005,25 met, ro murabbaında ve içinde söğüd ve iğde ve erik ve kavak ağacları bulu nan hane ve bahçe açık arttırmıya konulmuştur. Arttırma bedeli peşin dir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veMuhammen Teminat ya bankanin teminat mektubunu gemikdarı bedeli Mikdarı tirmeleri lâzımdır. Birikmiş vergi, Grup Evsafı Lira Lira M3 tanzifat ve tenviriye ve vakıf borcları No. Toplama Kırma 780 10400 8000 arttırma bedelinden verilir. Arttırma 1 Ocak 255 şartnamesi 2/9/935 gününe musadif 3400 4000 Ocak pazartesi günü dairede mahalli mah 2 Afyon hattı 975 13000 10000 susuna talik edilecektir. Birinci art Toplama Kırma 107 1425 1500 tırma 23/9/935 pazartesi günü daiToplama Kırma 250 3325 3500 remizde saat 14 ten 16 ya kadar icra Ocak 158 2100 3 Bandırma hattı 1500 edilecektir. Birinci arttırmada mu Ocak 390 5200 3000 hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini Dere, kum ve Da 300 4000 bulduğu takdirde müşteri üzerinde 4 Bandırma hattı 10000 lastın vagonlara bırakılır. Aski takdirde son arttıranın yüklenmesi. taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün temdid edilerek ikinci arttırma 8/10/935 gününe musadif »alı günü saat 14 ten 16 ya kadar daire mizde yapılacaktır. İkinci arttırma Tahsili en yüksek biçki mektebidir. Dersler en kolay metodla gostertHf. neticesinde en çok arttıranın üstünde Biçki, dikişten başka korsacıhk, gr8mlekçilik, şapkacılık, çiçekçilik ve bobırakılacaktır. (2004) numaralı icra va ile tezyinat dersleri de vardır. Bunlar için ayrı ücret alınmaz. Musaddak diploma verilir. Kayidler başlamıştır. Istiyenlere talimat ve progrom gonve iflâs kanununun 126 nci madde derilir. Bu senenin dikiş ve elişi sergisi 20 eylulde açılacaktır. Akaretsine tevfikan haklan tapu sicillerile lerde 64 numara. Telefon : 43687. sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında evraki müsbitelerile birlikte daire 1 Tirede inşa olunacak yaprak tütün ambarı kapalı zarfla ek mize bildirmeleri aski takdirde hak siltmeye konmuştur. , Iarı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric 2 Tahmin edilen bedeli keşif «20,743» lira «15» kuruştur. kalırlar. Daha fazla malumat almak 3 thalesi 9/9/935 pazartesi saat 14 tedir. istiyenler 935/195 numaralı dosyada 4 Şartnamesi 104 kuruş mukabilinde Kabataşta Levazım ve mevcud takdiri kıymet raporile »air evraki görüp anlıyabilecekleri ilân o. Mubayaat şubesinde verilir. lunur. 5 Beşiktaş Dikiş Yurdu lnhisariar Umum Müdürlüğünden 1 Vekâletçe alınacak 300 teneke benzin açık eksiltmeye ko nulmuştur. 2 Eksiltme 5/9/935 gününde saat 15,30 da Vekâlet binası içinde toplanacak Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 110 liradır. 4 Benzin toptan tesellüm edilmiyecek ancak şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerine göre ve liizum hasıl oldukça alınacaktır. 5 Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekâlet Levazım H ldaresine müracaat ederler. ^ Şartname için para alınmaz. 6 Alınacak benzinin evsafı şartnamede yazıhdır. 7 Istekliler 5/9/935 günü saat 14,30 a kadar teminatlarını Komisyona tevdie mecburdurlar. (4844) KODAK Dahiliye Vekâletinden: HARİKALARINDAN sinema filmi ile . 36 Poz 24 x 36 mm. Resim çeker Objektif: 1 : 3,5 Kompür Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunda yazılı şartlar dahilinde muayyen gün ve saatinden bir saat evvel 1556 liralık teminat ve teklif mektublarile Kabataşta Levazım ve Mubayaat şub«sindeki Alım Komisyonuna müracaatleri. (4768) "RETİNA,, D.No. 2004 2048 2205 3143 3334 4051 istanbul Gayrimübadiller Komisyonun Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre muhammen K 333 Açık artırma T. L 500 . • Bebek Üsküdar Yenîmahalle Yeniköy Panaiya Beyoğlu Kamerhatun Bebek Beyoğlu Kamerhatun Dere Karamanlı E. 21 Y. 25 E. 91 Y. 83 Ahşab hanenin 12 hissesi Bahçeli ahşab hanenin tamamı 60 metre arsanın tamamı 38 metre arsanın tamamı Bahçeli ahşab hanenin tamamı Evvelce iki dükkân şimdi 323 metre arsanın tamamı * Bahçeli ahşab hanenin 12 hissesi Bahçeli ahşab hanenin 13 hissesi Fiati: Yalnız 44 lira Köybaşı arka E. 9 caddesi Irmak Kilise 50 38 750 500 . » . » • » • » E. 101 E. 54 Y. 68 Edirne Şarbaylığından: Beheri 21 lira kıymeti muhammeneli ve bir pusluk boru genişliğinde ve 7 metro mikâbı nominal büyüklüğünde ve ÖIçü Ayar Başmü • fettişliğince muayene edilmiş ve Türkiyeye ithali hükumetçe kabul edilmiş ve gümrük resmi ve bilumum masarifat talibine aid ve Edirneye teslim edilmek şartile 20 aded su saati açık eksiltme ile satın ahnacağından isteklilerin ihale günü olan 24/8/935 günü saat 11 de Edirne Belediye Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. (4693) E. 30323436E. Papas 38 Y. 2830Köprüsü Y, Yaya köprüsü 3234 E. Tarlabaşı Cad. Y.Tınaz E. Ayanofri Y. Dulkadir oğulları Iskele Cad. E. 1313 Mü. Y. 1550 64 4744 5615 Ortaköy Arnavudköy 195 210 i * m • Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 6186 6187 6602 6931 Kandilli E. 2426 Y. 1416 Üstünde odayı müştemil ahşab iki dükkâmn 52,50120 his. Ahşab hane ve dükkân ve bahçenin 23 his. Kârgir hanenin tamamı 440 • • 19 uncu tertib 5 inci keşide 11 eylul 935 tedir. Kadıköy Rasimpaşa Beyoğlu Hüseyinağa Büyük ikramiye 35,000 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000) liralık bir mükâfat vardır... E. Bakkal Y, Bayceğiz Bilezikçi E. 18 Mü Y. 13 800 460 . • E. 69 Y. 63 • » D A. K U T i E L r Karaköy Topçular caddesi No. 33 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 288935 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: