19 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

19 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 Asrustos 1935 CUMKURİVET SON TELEFON MAB TELCR1F ERLER VTCLSİZLC gün harb patlarsa... ımerikamn bitaraflığını bozmıyacak bir sistem konulması için bir proje hazırlandı Türkiye yüzme yarışlarmı istanbul takımı kazandı (Baştarafı 1 inci sahifede) TERCEMAN BEY! Halid Ziya Uşaklıgil |HEM NALINA MIHINA Niçin bakıyordum? irkaç gün evvel, öğleyin yolundan tramvaya, Fransızla ^ rın «forte» dedikleri iriyan, etli canlı bir kadın bindi. Kendisini tramvay istasyonuna getirmiş olanlara savurduğu bir iki veda sözünden ve onların cevab larından Beni îsrailin kızlarından oldu <* ğunu anladığrm bu bayan, karşıma oturdu. Göğsü haylice dekolte, kollan çıp • lak, bacakları çorabsızdı. sporlarına karşı gittikçe artan alâkayı bir Benî vazifemde yazıcılıktan daha zi manı dinlerken iki babın arasmdaki fakat daha arttırmıştır. yade sıkan bir kısım vardı: Terceman sıladan çıkardı. O dakikaya kadar meTürkiye yüzme şampiyonasına ilk delık... Ekseriyet üzere bir cemile mana sele düşünülmüş, tartılmış, enine bo fa giren mıntakalann sporculan arasm Vaşington 18 (A.A.) Saylavlar j ğerlerinin birleşik Amerika toprakların da şayanı dikkat yüzücüler de vardır. smdan ileri gitmiyen, bazan da ya bir na yuna ölçülerek, türlü tereddüdlerle ve zırla, yahut bir heyetle müzakere edile sağdan sola mütevali teveccühlerle ni rulu dış işleri komisyonu başkanı M. da alınıp satılmasını, Bunlardan istikbalde çok iyi dereceler cek bir meseleye taalluk eden ziyaret hayet bir karar noktasına bağlanmış o2 Bu uluslara cepane gönderilme beklenmektedir. ac Reynolds, Birleşik Amerikanm lerde müdürlere refakat etmek bana te lurdu ve o kararm verilmesi yirmi dört trölüğüne dair bir sistem vücude ge sini, Dünkü yarışlara 200 metro serbest yüz3 Amerika limanlarına . yabancı me ile başlandı. Bu yanşa sekiz mınta veccüh eden bir işti. Bunlardan bah saatin hangi dakikasına tesadüf etmişst ılmesini sağlamak üzere ycni bir prodenizaltı gemilerinin girmesini yasak et kanın yüzücüleri girdi. Yarışın ilk metro setmekle memleket idaresinin iş haya hemen el altında bulunan mabeyinci Kadının yüzüne, dekoltesine, kollan » vermiştir. tını tasvir etmiş olacağımdan buna aid lerden, ağalardajı, bendegândan, yave na ve bacaklanna dikkatli dikkatli baki mesi ve Amerika vatandaşlannı harbe larında rakiblerini geride bırakan İstan Bu projcde, bilhassa Cumur Başka randan bir ile alâkadarlara tebliğ edil mağa başlamışım ve gülümsemiş te ola * ihtisaslarımı kaydedeceğim. den uluslann bayrağım taşıyan gemiler buldan Halil, sonlara doğru bu farkı on Bu ihtisasların başında tercem=mın mek üzere başkâtibe bildirilir; ve bu cağım ki Musevi bayan, tahteşşuurunda ım: le yolculuk etmemeğe davet etmesi is beş metroya kadar çıkarmak suretile bi rencide olan izzeti nefsini işaret etme suretle mesele ekseriyet üzere hiç ha kalmış hicab duygusunun bütün kınntı sların borsa de 1 Harbedetenmektedir. rinciliği aldı ğe lüzum görüyorum: Bu fendilerin tıra gelmiyen bir iradei seniye şeklinde lannı bir araya toplıyarak eteğini, bir iki ıwHMimiHIIIHninillMIİIIIII!imil!IIIIIIIHnwıl»Hi Halil 2.36.8 ile birinci, Kocaeliden İskarşısmda terceman hiçbir zaman mem memleketin hayret gözleri önüne bir santimetre kadar, indirdi. Buna rağmen, mail 2.46.8 ile ikinci, Bandırmadan Celeketin az çok iltifata şayan bir öz ço netice doğururdu. Eğer bu netice ta gözlerim onun çıplaklıkları üstündeki gevad 2.50 ile üçüncü, İzmirden Rasim cuğu sıfatile telâkki edilmezdi, o sa mamile menfi olup ta gene her işi bu zintisinde devam ediyordu. Çok fazla dördüncü, Çukurovadan Yakub beşinci, dece bir Mişon Efendi, bir Arakel Bey lunduğu noktada bırakmamışsa o za bakmış olacağım ki kadın sert bir hare • » Ankaradan Orhan altıncı, Samsundan mesabesinde idi. Hatta bu ikincilere bel man bir tarafın yeis ve füturla bağır ketle eteğini biraz daha indirmek istedi; Ziya yedinci, Trabzondan Hüseyin seki: <Nasılsınız beyefendi?> kabilinden lara basılan ellerine mukabil diğer ta fakat fazla inecek pay olmadığından hakizinci oldular. cevab beklemiyen bir iltifat suali çok rafın elleri meserret ve saadetten kı fif bir çatırtı, fistanının biraz söküldüğüİkinci müsabaka 100 metro sırtüstü ogörülse bile gözlerin içinde hususî mü vılcımlar çıkaracak kadar şiddetle uğuş nü veya yırtıldığını haber verdi. larak yapıldı. Bu müsabakaya da sekiz Moskova 18 (A.A.) Bir Sovyet Atina 18 (Özel) Bura gazetelerinasebetlerin ihyasma saî bir parıltı ile: turulurdu. Gözlerim, dikkat ve merakla omuz • « n aldıkları son haberlere göre Arna süel delegasyonu, sonbahar manevraia mıntakanın yüzücüleri girdi. «Ne haber, bakahm?> tarzmda bir hi tş zij'aretlerinden daha can sıkıcı. fabaşlarına kadar açık olan ve Çoban MehBu mesafenin en iyi yüzücüsü olan ls taba lüzum görülürken hiçbir zaman, dluktaki kıyam tamamile bastınlmış nnda bulunmak üzere yakında Franaaya gidecektir. Buna karşılık olarak bir tanbuldan Agâh, ilk fırlayışta açtığı farkı hiçbir vesile ile bir Türk tercemanı u kat başka bir bakımdan memlekette res medin kollannı andıran kollara dikilmişFransız süel delegasyonu da eylul aymda her kulaçta bir parça daha büyüterek bu fak bir tevkir, yahut taltif kelimesine mî hayatın garabetleri hakkında daha ti; Bayan Ester çünkü Feneryolu tramGeneral Güilardinin cenaze merak verici bir ziyaret silsilesi vardı vay istasyonunda bıraktığı arkadaşlan oMoskovaya gelecektir. Gene yakında, mesafede Türkiye rökorunu kırarak 1,22 lâyık addedene tesadüf edilemez. Belki merasimi ki, senede iki defa tekerrür eden bay na: « Au revoir Ester!» diye bağı • » dakika ile birinci, Kocaeliden Ali Hay bu o zaman ricalince ittihazına lüzum Tiran 18 (A.A.) Arnavudluk ba bir Sovyet süel delegasyonu İtalyan heramlarda vukua gelirdi. rarak, ismini istemeden bana öğrermişlerdar ikinci, Bandırmadan Şamil üçüncü, görülen bir resmiyet kaidesi, hatta faraı bürosu General Güilardinin cenaze yetinin 1934 yılında yaptığı görete karSilsile diyonım; zira saraydan, na di. Sert bir harekette daha bulundu. Sol Çukurovadan Mustafa dördüncü, Sam ziyata imkân bırakmamak maksadile ıin dün kaldmldığını haber verraekte şılık olmak üzere İtalvaya gidecektir. sundan Şafi beşinci, İzmirden Hiısamed bir ihtiyat eseri idi, ne olursa olsun ben zırlardan, mühim ricalden her birini kolunun üst tarafını, tramvay perdesinin r. din altıncı, Trabzondan Hüseyin yedin terceman sıfatile kapısından çıküan res ayrı ayn görmek vazifesile mutad olan altına soktu. Biraz da çarpık oturaralt Cenaze büyük süel törenle kaldınlmışci, Ankaradan Salâhaddin sekizinci ol mî dairenin eşiğini atlayıp ta arabada bu ziyaretler bayramın birinci ve ikin sağ kolunu da benden gizledi. Ayaklarıci, hatta bazan üçüncü günlerini dol nı oturduğu kanapenin altına doğru kıvii dular. yerime geçince bir azabdan kurtulmuş durur, müdürleri, onların tercemanını, Cenazeye Kral namına bir mümessil, rarak dızlerınden aşağısını, loşluğun i;me Üçüncü müsabaka 400 metro serbest çasına geniş bir nefesle: «Oh!.> derdinı. ylavlar, diplomatik erkân, livil ve <ü ve idare arabasının atlarını tabü tüvan sakladı. Oturduğu yerden bakmca kenyüzme idi. Bu yanşa da sekiz mıntaka yüNazıra, yahut heyete, müdür u dan keserdi. makamlar mümessilleri ijtirak etmijlerdi bacaklannı ve ayaklannı göremiyor •* zücüleri iştirak ettiler. uzun uzun anlatır, bahsedilecek r. Terceman, son senelere kadar ken du ya, beni de görmüyor sanıyordu. İstanbuldan Halil, bu yanşta da ra meseleyi teşrih ederdi; sonra sı Londra 17 Finansial Taymis ga Alayın geçtiği yol üzerinde büyük bir disine şahsî teveccühlerinin asarini rütkiblerini büyük farkla mağlub ederek ra Bu saklanma ve korunma hareketleri zetesi Yunanistanın borclarına vermek tercemana gelirdi, o par ılabahk toplanmıştır. 5.48,2 dakikada birinci oldu. îkinciliği ça parça zihnine yerleştirdiği cümleleri be ve nişan alıvermek suretile goster karşısmda, gözlerim inceleme gezisıne istediği yüzde 35 ile alacaklılarm iste Ulusal müdafaa genel komutanı, ö dikleri yüzde 50 arasında önemli bir fark Bandırmadan Cevad, üçüncülüğü Koca türkçe tekrar ederdi; birincisini de, i miş olan ha\nrhah ve lutufkâr hâmiler (tetkik seyahatine) devam için başka yer« nün iyiliklerini anan sözler söylemiştir. bulunmadığını, daha birkaç hafta önce eliden Ihsan, dördüncülüğü îzmirden Ce kincisini de büyük bir sabnn sükutu i delâletile bunlar hatıralarmı daima ler aradı. Yüzünü, boynunu, göğsünü, Cenaze ordu delegasyonunun huzuritebcille yadettiğim Halil Rifat Pa;a ile bileklerini ve ellerini de saklıyamazdı ya.. Yunanistanın silâhlanması için sarfettiği mal, beşinciliği Samsundan Ziya, altıncı çinde dinlerlerdi. Yüzlerinde, gözlerinPartella şatosuna gömülmüştür. Nuri Bey merhumlardı artık muaye Bununla beraber, son bir çare olarak e« dokuz yüz milyondan fazla drahmi göz lığı Ankaradan Rauf, yedincıliği Trab de ne tasvibe, ne itiraza delâlet edebi de resmi âlisine davet edilmek hakkını lindeki çantayı dizlerinin üstüne koyarak, önüne alınırsa nihayet üç yüz elli milyon zondan Hüseyin, sekizinciliği Çukurova lecek ufak bir alâmet belirmezdi; guya kazanmışken bir kere bile Dolmabahre iki elini bıleklerine kadar onun altına dan Hasan oldu. heykellerden farkı yalnız nefes almakdrahmi kadar tutacak olan bu fazlanın nin o yüksek kubbeli salonuna ayak soktu. Fakat, münasebetsiz gözlerim, şuŞampiyonanın son müsabakası mmta tan ibaret vücudler karşısında idiniz ve verilmesi Yunanistanın iktidarı dahilinde basmamıştı. Ta İttihad ve Terakki za ursuz bir surette, araştırmalarına devam bulunduğunu yazmaktadır< kalar arasmdaki 4 x 2 0 0 bayrak yarışı bütün bu izahatın üzerinde uçan ha manmda başka bir idarede, başka bir sı ediyordu. Kadmın sinirlendiğini, çantanın idi. Bu müsabakada İstanbulu Galatasa havada: «Ne kadar beyhude za.ımet et fatla burada bulununcıya kadar... Fa altındaki ellerin asabî hareketlerinden tiniz! İş olacağına varır...» manası do ray takımı temsil ediyordu.^ kat nefsini bu müşahededen mahrum anhyordum amma, bilmem neden, gözlelaşırdı. İşin olacağı sonradan anlaşılır Moskova 18 (Özel) T a y y a r c güBirinci iki yüz metroda İstanbuüa Ko dı. Nazırın, yahut heyet azasmdan he etmeğe mukabil bayram ziyaretlerinin rim, arsız bir at?ıneği gibi, kadından aynlnü, bugün burada büyük törenle kutkı Son toplantı evvelki gün caeli yüzücüleri başbaşa gittiler. Gala men her birinin sarayda müracaat ede şehrin her köşesinde, Yıldız tepesinden mak istemıyordu. Hem bana ne olmuş * andı. Törende hükumet erkânı, kor d r> Boğaziçine, Nişantaşından Sulrara ka tu? Güzel bir mahluku ne yalan söylitasaraylı Cihad, rakibini pek az geçerek cek bir yeri, cereyan eden müzakereyi lomatik, gazeteciler, yüz binlerce halk Moskovada yapıldı dar her mıntakada her nev'ine şahid ol yeyim gözümün kuyruğile ve firari bavardı. Geçid resmine muhtelif tipts hüyanşı bitirdi. İkinci müsabıklar da ayni anlatarak yukarıdan esecek rüzgânn isseyretmekten Moskova 18 (A.A.) Arsıulusal farkı muhafaza ettiler. Galatasarayın ü tikametini gösterecek bir eli vardı. Bun muştu ve tercemanm resmî kisvesi al kışlarımla, sezdirmeden :um, takib, bombardunan tayyareleri iştmda bir de ahvale başka rüyet zaviye zevk alırım amma, kendisi duymasın on beşinci fizyploji kongresi delegeleri lar ziyarete ve müntesib oldukları mütirak etti. çüncü yüzücüsü Halil, rakiblerini bir sinden bakan bir muharrir saklandiğın tabiatın pek te özenerek yaratmadığı Bahim şahsiyetin birkaç dakikasmı işgale dün Leningraddan Moskovaya gelmiş Birçok paraşüt tecrübeleri yapıldı Bu hayli açtı. Son yüzen Orhan da diğer yü vesile bulduklanna memnun, arabala dan, birinci şahsiyet ihtiram asarile fe yan Esterden, baygın ve yılışık bir zamtecrübeler esnasında bir paraşütçü, pa ler ve kongrenin son oturumunu yapmışzücülere hem tur bindirmiş, hem de en rına binerler, başkâtibe mi gidecekler, sinin püskülünden parlak kunduraları para gibi neden gözlerimi ayıramıyor raşütünü açamadı ve bin metrodan dü lardır. nın ucuna kadar dolu iken. ikinci şah dum? Bakışlarımın küstahça yapışkan 16 ncı kongrenin 1938 de Zürihte yakm rakibini kırk metro kadar açmıştı. mabeyincilerden birini mi görecekler. ;erek feci bir şekilde öldü. siyet bu gülünc ve hatta iğrenc manza lığı şundan belli idi ki zavalh kadın si laraşta bulunan Hitit eserieri toplanmasına ve daimî bir sekreterlik ku Neticede İstanbul 1 1.34.4 dakika ile bendegândan himayesini kazandıkları ra karşısmda hem güler, hem tiksinirdi. nirleniyor ve hiddetleniyordu. rulmasına karar verilmiştir. Bu sekre birinci, Kocaeli 12.2.2 ile ikinci oldu. bir nüfuz sahibinin odasında iki sigara Maraş 18 (A.A.) Bir evde ya Dekoltesinden, boynundan sonra yü terlik Londrada bulunacaktır. Şehirde resmî hayatla yahut iş sahaBandırma üçüncü, İzmir dördüncü, Çu ile bir kahve mi içecekler, Yıldızın yoılan araştırma sonuncunda Hititlere aid Iskoçyah profesör Barger, yabancı kurova beşinci, Samsun altıncı, Ankara kuşunu çıkarlardı. Burada teneffüs olu sile münasebeti olan her smıftan hemen züne baktım. Nihayet gözgöze gelince, ; heykel bulunmuştur. Bu heykellerin delegeler adına söylevde bulunarak kon yedinci, Trabzon takımı sekizinci oldu nan havanın manası, her şeyi bulundu herkes sokaklara dökülürdü. arabalar birdenbire, fransızca olarak, bana: dler kıyısında hükmete aid bir toprakta ğu halde bırakmaktan ibaret olduğu i harıl harıl işler, vapurlar, tramvaylar grenin çok güzel tertib edilmiş olmasın lar. Mösyö, neden bu kadar çok bakı • ış çıkarılırken bulunduğu anlaşılmıştır. dan ve kendilerine gösterilen çok candan Bundan sonra kuleden atlamalar ya çin bütün söylenen sözler ve dinliyen dolar dolar boşalırdı. Ve en büyüklerin yorsunuz; diye sormaz mı? Aşırılmış bulunan dördüncü bir hey ve dostça kabulden dolayı Sovyet hü pılmış, İzmirden Rasim birinci, İstanbul lerin sarfettikleri bütün sabırlar haki konakları, köşkleri, yalıları en kalabalık Bu sorgu, beni şaşalattı. Evet kadına, el de bulunarak yerine getirilmiştir. katen beyhude olurdu. kafileleri yutarken bu kafilelerin ke niçin bu kadar dikkatle bakıyordum? Ö kumetine tesekkür etmiştir. dan Hakkı ikinci olmuşlardır. .ültür Bakanhğına Antebde eski eserler miyeti büyüklerden daha aşağılara in Etünkü müfhiş sıcaktan bunalarak hava Resmî müsabakaların hitammdan sonMoskovada resmi kabul Bu, yalnız tütün işleri için değil, büraştırması yaptınlması kararlaştırıl dikçe küçülerek nihayet ahbaba, akra alsın diye fazlaca açık bıraktığı yerle Moskova 18 (A.A.) Basbakan ra bir su topu müsabakası gösterişi yapıl tün işler için böyle idi. Bazan da oldukııştır. mış ve Türkiye sampiyonasında derece a ları yerde bırakmak mümkün olmıvan baya kadar ufacık adedlere düşerdi. <E1 rinden böyle gözlerimi ayırmamak benim Kazı sonuncunda değerli bir çok eser M. ylolotof, büyük Kremlin sarayında elden üstündür arşa kadar» hakikatini terbiyeme yaraşır mıydı? O zaman, ben işler zuhur ederdi. îşte o zaman irili uon beşinci arsıulusal fizyoloji kongresi de lanlara mükâfatlar verilmiştir. :r bulunacağı umulmaktadır. söyliyen şarkın hikmetine mukabil, ve de onun üryan yerlerine niçin dikkstli Türkiye yüzme şampiyonluğunu îs faklı harekete gelmek kabiliyetinde ne legeleri şerefine bir kabul resmi yapmış hükmen ona muadil. garbin de «her for dikkatli baktığımı, şimşek gibi, düşündüm Villy Postun cesedi kadar alât ve edevat varsa hep birden ve bunda hükumet üyelerile 1550 den tanbul mmtakası kazanmıştır. din kendinden daha küçüğü vardır> ve kadına türkçe olarak cevab verdım: Fairbanks 18 (A.A.) Willy Post idare cihazmı faalij'ete geçirirdi; en fazla delege hazır bulunmuştur. meseli pek doğru olduğundan bu baye Vill Roisersin yakın dostu Yoe Cros Affedersiniz madam, vallahi hakküçük casuslardan, muhbiri sadıklardan ramlarda küçükler kendilerinden bir EIZ! M. Molotof, kısa bir söylevden sonra ?n bunların cesedlerini tahnit edilmek başlıyarak en yaman can yakıcılara kaçok mertebelerde büyük olanlara ya Stalinin sağlığına kadehini kaldırmış ve zere uçakla buraya getirmiştir. Kadın şaşırdı: O da, şivesi biraz bodar, bir kalem köşesinde uyur yılan giranmak fırsatını buldukları gibi büyük zuk olmakla beraber, bal gibi türkçe koWill Rogersin bıraktığı miras iki bu bütün kongreciler Sovyet Rusyanm bü bi uyuşmuş sünepe bir kâtibden en valer de derecelerine göre kendilerinden nuşuyormuş, bana türkçe tekrar sordu: uk milyon dolarla altı milyon dolar a yük sefini ayakta selâmlamıslarHır. kur ve mutaazzım vezirlere kadar herbir çok küçükler görmek suretile gurur Ben mi haksız?.. Neden? *Mnda tahmin ediliyor. keste mutaddan fazla bir heyecan baş (Baş taraf 1 inci sahifede) Rusya Japonya arasında yeni larım şişirmek vesilesini elde ettiklerin Hayır, siz değil; İstanbul Sıtma lar. gözler müterakkib bir fırsat için Gömböş. Prens Otto ile görüşen kral apon donanması büyük ma • den yorgunluğa bakmadan herkes bu i mücadele reisi! bir anlaşma cıhk şeflerinden Papaz Grigerle eski panldar, dişler kemirilecek bir parça, şin içinden memnun çıkardı. nevralara çıktı Berlin 18 (Özel) Sovyet Rusya ile Kadın, söylediğimin manasını anla yahut ısırılacak bir rakib için gıcırdar, Berlin 18 (Özel) 70 harb gemisin Japonya arasrmda imzalanan yeni bir Dış Bakanı Gratzi kabul etmiştir. Nezaretten ayrılan vezirlerin kapılan mak ister gibi düşündü, başını salladı: Papaz Griger, Başbakanla görüştük azim bir iştiha, garez, hased buhranı ien mürekkeb Japon donanması bugün mukavele mucibince Sovyet Mançu Anlamadım. mösyö, dedi. ten sonra gazetelere diyevde buluna çinde, afzla ateş verilmiş bir çark ha nadir vefakârlara yahut ne olur, ne olıeçhul bir semte gitmiştir. hudud ihtilâflarmın önünü almak üzere rak Başbakanla yaptığı görüşmeden son linde memleketin idare cihazı titrerdi. maz mülâhazasına tâbi ihtiyatperver (Lutfen sahifeyi çeviriniz) Bir yaymtıya göre, donanma büyük daimî muhtelit bir komisyon kurula ra iç siyasal havanm çok daha düzele Bunun en büyük misallerini tevhidi lere kınaşık dururken makamların] a ıanevralar yapacak, Japon İmparatoru caktır. ceği ümidinde olduğunu söylemiştir. düyun, ve, Bağdad hattı işlerinde bu zametlerile dolduranların kapılan da kardı. Bazan da bir kafile, meselâ ma a donanmayı gözden geçirecektir. luyorum. Fakat bütün bu heyecan, bu alay alay hücum eden zairlere iki ka iyet memurları, oturmadan sadece bir İzmirde satılan üzümler Almanya Yunanistandan faaliyet, hırsla kamçılanarak koşan bü nadile açık bulunurdu. Yeni Denizli İLbayı Yaldızlara, ipeklere müstağrak, fakat geçid resmi yapar, nazırın konağından İzmir 18 (A.A.) Piyasanın açıltütün alıyor tün o menfaat düşüncaleri, onlarda beyDenizli 17 (Özel) Yeni İlbaynnız hude idi; en som söz, Yıldızın ya güver hemen daima en basit zevkten mah müsteşarın yalısına, oradan kalem müAtina 18 (Özel) Tanm Bakanı dığı üç gün içinde borsada beş kuruştan ^lmanyanın bu sene Yunanistandan ala on dört kuruş on paraya kadar 5666 çu Ekrem Erten bu akşam geldi. Törenle cinliğinden, ya marangoz odasından, ya rum, ekseriyet üzere sarayın mefruşat dürünün köşküne, nihayet mümeyyizin evine koşaraı. ağı eski mahsulden tütün için uzla$tığım val üzüm satılmıstır. karsılandı. hut geceyarısmdan sonra bir cinayet ro idaresi tarafından döşenmiş salonlarında, sabahleyin muayede resmine yetişBiz de burada müdürler gibus şapkaonuşulmakta olup, bunlann şinvndifer mek için uykusunu feda etmiş ve saat ları ellerinde, terceman son düğmesine ın Almanyadan alacağı şeyler üzerine lerle merasime ayak üzeri iştirak ey kadar iliklenmiş redingotile girerdik. onuşulmakta olup, bunlann şimendifer lemiş büyük adam. yorgun gözlerile, Nazırlar, mizac, meşreb, hele haysiyet ;vazımı olması muhtemel bulunduğunu bazan tamamile ayağa kalkarak, bazan itibarile muhtelif nevilerdendi. Bun iylemiştir. yarı yarıya davranarak, gu}ra etpklen ların içinde sade. tabiî, afif olanlar hiç Deniz konferansı hazırlıkları mek, tevazuunu inciU^ormuşçasma, enadir değildi ve bunlarla telâkide mü Vaşington 18 (A.A.) Hükume linin alışkın bir mümanaat işaretile te dürler de, hatta küçük terceman da, n, toplanacak olan deniz konferansı için mennalara mukabele ederek ziyaret e adeta bunaltan bir havadan sonra serm ngiltereden hiçbir çağrı almadığı teyid denleri kabul ederdi. Misafirlerden ce bir esintiye tesadüf etmiş olmak inşiradilmiştir. sur olanlar iskemlelerin ucuna ilişir, hmı duyorlardı; sonra nazırlardan ol Birleşik Amerikanın Londra elçisi, In ikram edilen şekerler içinden teeddüb sun, saray erkânından olsun öyleleri iliz Dış İşleri Bakanı tarafından, kon • eden bir ihtirazla bir badem ezmesi a vardı ki... eransa iştirak ermek üzere bir çağın al lır, kahve fincanına şöyle dudaklarını Geçelim. ığı hakkındaki haberlerin asılsızlığma v dokundurur ve bir dakika sonra tekrar Sizin de yolunuzun üstüne tesadüf engiltere hükumetinin başlangıc görüş gelenlere yer bırakmak için tekrar e den bir taşı ayağınızla yuvarlamaktannelerinin organize edilmesi lüzumuna krf teklemeğe kadar gidecek zannolunan sa kenarından dolaşarak «eçtiğiniz vaıi bulunduğuna dair olarak basına ve hatta bazan gıden bir temanna ile hür kidır elbette... ilen diyevi, hükumete bildirmiştir. , met ve ubudiyet vazifesini bitirerek çıHALİD ZlYA VŞAKLlCtL ümavudluk isyanı Askerî manevralar Sükun başladı, ölen General dün gömüldü Fransa ve Rusya birbirine delege gönderiyorlar Yunan borçlan Taymis gazetesine göre verilmelidir Bir facia lir paraşütçü bin metrodan düşerek öldü Fizyoloji kongresi Macaristanda da bir Nasyonal Sosyalizm Partisi kuruldu Yumu ib 09kD@ H

Bu sayıdan diğer sayfalar: