19 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

19 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURfYET 19 Ağusfos 19,15 ( Şehlr ve Memleket Haberleri ] Siyasî icmal Büyiîk halk rotnanı: luslar Kurumunun son toplantısında Habeş meselesinin bütün Arada sır saklıyacak kimse yoktu. safahatile bakılması 4 eylule Anlattı vak'ayı. Zincirlikuyu meselesini, \ bırakılmış ve o zamana kadar italyan hünkârın gazabına gelişini, iradeler yağHabeş hakem heyetinin bitaraf bir hakedırışını, İstanbul zaptiyesini allakbullak min de iştirakile son hudud hâdiselerinin Amiral Ralladininin kumandası altınedişini,, meğerse hepsinin kan diizeni idünasıl çıktığını tetkık ve tesbit etmesine da bufunan Amerigo Vespucci ve Cris ğünü. Kuyumcubaşının madamasının toforo Colombo adh iki îtalyan mekteb devam eylemesi kararlaşmıştı. HabeşisKumkapıdaki evlerin birinde delikanh gemisi bu sabah saat 7 de limanımıza gatanla hemhudud ilişiği bulunan Ingiltere dostile birleştiğini,, şimdi de mutlaka oraleceklerdir. Bu gemilerle Livornodaki deFransa ve îtalya da o vakte kadar da olduklarını, kurnazca bir yolunu bunizakademisini bu yıl bitiren subay namFariste bir konferans yaparak bu mesele lup yakalamağı üstüne aldığını söyledi. zedleri Istanbula geleceklerdir. üzerinde uzlaşmak imkânlannı araya Cristoforo Colombo mekteb gemisinde İşte bu murdar, bu mendebur! dicaklardı. bu yıl Lıvorno denız akademisıni bitiren lyerek Madatn Şeşbeşyanın fotoğrafım 1906 da iîütün Afrika büyük devlet14 İranlı subay namzedi vardır. 1926 yı|cebinden çıkardı. ler arasında paylaşıldığı sırada Habeşjslında îranla imzaladığı mukavele muciOdadakiler, resmin etrafına üşüşmüştanın o zamanki ve gelecek vaziyetine bince İtalya îran deniz kadrolarının tanjler, çığlıktaydılar. dair İngiltere ve Fransa ve îtalya arasınzimi ile Iran harb gemilerinin yapılmasıda akdolunan andlaşmanın Paris görü§ Haktu!.. Bu ayıbalığı yahu, nem nı deruhde ettiği için 9 yıldanberi Tah melerinde esas tutulması îngilterenın zo| d e ayıbalığının haminnesi... randa yerleşmiş olan bir İtalyan dcnız ru üzerine Cenevrede kabul edilmiştı. Yüksekkaldınmdaki canavarların heyeti Livorno deniz akademisinde tahsil İngiltere nasıl olsa da Habeşistanın polikulübesinde seyrettiğimiz alâmet... görmek üzere her yıl İrandan İtalyaya Itika cihetınden istiklâlini ve hukuku hüran gencleri göndermektedır. 1926 yı':n Karıdaki surata bak ta silâha davkümranısını korumağa azmetmış bulunda ilk defa olarak İrandan İtalyaya giİran. Kaknemde bıyık, sakal da var be!. duğundan bu andlaşmaya fevkalâde ö den İranlı gender grupu Istanbuldan gcçKadirga Talebe Yurdunda genclerden bir grup Şimdi yapılacağa karar vermek, işin nem vermektedir. Çünkü bu andlaşma mistir. nasıl tutturulacağını, ne yolda davranıiaKadirga Talebe Yurdunun kapısından bol sahası düzgün ve muntazamdır. nm birinci maddesınde üç büyük de^let Iran ve İtalyan deniz subay namze:! ;irdiğiniz vakit, arka bahçeye kadar uzaağını yola koymak lâzımdı. Son zamanlarda, Yurd talebelerinin sıh Habeşistanın o tarihte politika ve arazi leri îstanbulda bir hafta kalarak, T'.irk nan gölgeli bir yolun başlangıcında iri, va hi vazıyetlen nazarı ıtıbara almarak, as Kazasker: Madam Şeşbeşyan denizcilerile tanısacaklardır. Hazırlanan bani kestane ağaclarının yükseldiklerini kerî Tıbbiyenin değerli idman üstadı Maz cihetinden haiz bulunduğu mevcudiyetı Hiç bana sormayın, diyordu. A , muhafaza etmeği üzerlerine almışlardır. Modistradan evvel kuyumcunun programa göre, Iran ve italyan denızcı göreceksiniz. Sol tarafta güzel çiçekli Lir har tarafından, haftanın iki gününde, erada Ermeni dudusu var mı yok mu, ben j Habeşistanda karışıklık çıktığı zaman duduyu o kaçırır be!.. Ieri Heybelideki deniz mektebini, Türk köşe... Sağ tarafta birbirine sarmaşdolaş saslı idman dersleri verilmektedir. DorsJen yana paso. Dünyada kadın kalmasa, üç büyük devletten hiçbirinin sefaretini, Hem de başörtüsünü, yeldirmesini denizcileri de îtalyan gemilerini geze olan ağaclar... îlk yazın müjdecisi olan Ier, çarşamba ve cuma günlerı olup, na bir tane var o da Ermeni deseler, iste tebaasını, menafıını korumak için diğer ceklerdir. g&l fidanlan... Bunlar arasında şmltılar zarî ve amelidir. İdman sahası yurdun iki devletle istişarede bulunmaksızın tedanem, ziyade olsun. Zira antikacılık ben veıerek; eline de tesbihinı dayayarak.. Biri 1929, diğeri 1931 yılmda yapıl yaratan, billur sulu bir havuz, ve hiç dur arka bahçesindedir. Burada, trappz, par BillâK kendı saçını keser de Er Je mafiş. bir almaması ve müdahalede bulunmameni delikanlısına sakal yapar, papaz dığı halde, iki îtalyan mekteb gemisi 19 madan esen bir rüzgâr... Bu cennet kadar fiks, parelel, halkalar, halat, merdiv;n ve Karakulağın Lutfi: uncu «Fregat» lar sisteminde olup 18^0 güzel bahçenin birçok yerinde kanapekr daha bazı jimnastik aletleri vardır. 1 ale ması dığer bir madde ile taahhüd edil dıye karşımıza çıkarır. Etme be birader, bu da faz!?sı. yılındaki îtalyan fregatlarına benzemek firalanmıştır. Yurd gencleri buralarda beler istekli bir çalışma ile, idman <Jers miştir. Ancak Habeşistanda mes'ul ve Kazasker diniedi, dinledı: )nlarda da ne hoşorlar vardır!.. diye müstakil bir hükumetin mevcudiyet ve Kuzum Allahaşkınıza, dedi, gön tedirler. Yalnız eskiden tahta He yapı durmadan çalışırlar. lerine devam ediyorlar. Bu yönden, üs kalkan kılıc olurken, Ahmed: yaşamasına imkân kalmadığı takdirde üç lan kaburgalar, bunlarda demirdondir. dereceğimiz kadın genc olsa ne lâzım geDenize çok yakın olan Yurd, hasret ka tad Mazhar, Yurdlu talebelerinden ve devlet gene aralarında anlaşarak müdaUç direkli ve yelkenli olan mekteb gemile Durun, dedi, şu hikâyeyi dmle lir? «Gizlıce gözünü kırpıp ve dılıru çıvuşturanların seslerine hiç te uzak değildir. rimli neticeler almış ve memnun kalmışür. rinde yedek olarak bir de 2000 bcygir halede bulunabileceklerdir. ın; haklı mıyım, haksız mıyım, anlar karıp » Bak, Hürmüzcüğüm ben hazı Marmaraya giren, çıkan vapurların ağır Yakında, yüksek atlama, tek adım, kuvvetinde birer kuvvetli motÖT bulun Bu andlaşmada ancak fevkalâde ahunız. rım diyor. Benım Benlim lâfını bilir, leb ;t yanık seslerı, bunlardan daha yakın o yüz metro koşu müsabakalan tert'b edı maktadır. r val için Habesistan üç nüfuz mıntakasıBaşladı nakle: demeden leblebıyi çakar. Yoldan, er an, bıraz da bınaları sarsan kara duman lecek, ve kazanan Yurdlu genclere mana ayrılmıştır. Mısır ve Sudanı sulayan Bu yeni mekteb gemilerinin niçin eski U, uzun tren katarlannm gürültüleri, ve dalya verilecektir. Fi tarihinde, 24 ayar zamparalar kândan anlar; gözünden de kuş ucmaz. fregatlar sisteminde yapıldığını izah eden lokomatif nefesleri, kim bilir bu yurd yavNilin büyük kolu mavi Nilin çıktığı Tsaâan biri Samatyadan geçiyormuş. Bir Ondan âlâsı sağlık. Talebelerin, bediî zevklerinin inkişaf 1 İtalyan elçisi Sinyör Karlo Galli şunları rularının yüreklerine ne izler bırakır, ne na gölü ve civan îngiliz mıntakası ve bıldırcına raslam ;, Yalnız tombul momBenli keyiflendi: ve tatmini, ve özlü konferansları takip esöylemiştır: Fransız Somalisinden Habeşistanın merbul değil, kaş göz de yaman; biçim, ensızıların ürpermesine sebeb olur? debilmeleri için son model bir radyo te Keşki herkes benı senın gözünle « Faşist îtalya denizin husuır.et!ri kezine giden demiryolu güzergâhı Frandam da. Sonra körpe mi körpe; ya on görse daha ne isterim mollacığım. BakBu seslere rağmen, Yurd genclerinin min edılerek muayyen saatlerde program sız mıntakası ve İtalyan Somalisi ile E beşinde, ya on altısında... Peşine düşm'dş. sana, nekadar hakipay olsam, ömür kü yenmek, fedakârhk ruhu aşılamak ve zor eğlence yerleri temin edılmemiş değildir. lar zevkle takip edilmektedir. lukları başarmayı öğretmek için denızci Tenha bir yere gelınce yanına yamşmıs. tah etsem faydasız. Kımsecıklere yaraŞimdi Yurdda en büyük eksik olan ritre müstemlekesinin arka tarafındaki aYurdun her köşesinde oyun yerleri yapılgencliği yelken talimlerine alıştırmaktarazi ve bu iki İtalyan müstemlekesini ABir de baksm ki (zo, mega, çe...) ye namadım, yaranamıyorum da.. Benı pımıştır. Talebeler çok vakıt kendi araların Atatürk heykelinin temini için çahşıl dır. Bunun için mekteb gemileri es!c.' dısababanın garbınden yani Fransız mınrinde; yani katıksız Ermeni... Kız da ha sırık, beceriksiz, ebennaka yerine koyuda voleybol maçları tertib ederler. Voley maktadır. fregatlar sisteminde yapılmışür.» takası dışmdan biribirine raptedecek yozır, canına minnet... uzatmıyalım, tanı yorlar. iun' güzergâhı' îtalyan nüfuz mıntakası dığı bir eve götürmiiş. Kapıyı çalmış. îOnikiler kenara çekildiler. Müzakere^ayılmıstır. MÜTEFERRIK çeriden ses gelmiş: (Bıraz bekle, aç?xa ye koyuldular. 1906 andlaşmasında pek uzak bir ihtiğım!) Herifçioğlu haykırmış: (îkı dnHakikaten Hürmüzden muvafığı yok. Eski bir metropolit öldü mal üzere olsa da müstakil bir devleti nü kika bıle bekliyemem; zira yanımdaki îstanbulun adlı sanlı koltuk sahiblerinfuz mıntakalarına ayırmak gibi sakim bir kartala varır!). Eski Kadıköy metropoliti Agatangelos dense de Kaymaktabağı gibi duba, Alyol tutuimuştur. Bununla beraber Habetıparmak Ifakat gibi şaşı, Acemın Fıtpat Heybelıadada ölmüş ve dün patrık Fotı: Karakulağın Lutfi diyordu r şistanın arazi ve politika cihetinden istik) os ile Sensinod üyeleri tarafından dinî â Ihvanlar lâfı kısa kesin; iş acele sribi leylek, Esma gibi kambur, yani lâlini ve tamamiyetini alâkadar üç büyük yınden sonra gömülmüştür. liş, oraya gelelim. Pusuladaki evi tanı damgalı değil. devletin müşterek olarak tanıdığı yegâne O da benile meşhur ama yanag'nın o Bursada bir şölen lım. Benim Zabelın sokağmdan bir sobeynelmilel vesika bu andlaşmadır. Nükak ötededir. Aznifin evidir. Aznif Du tarafını kapayıversin; dişim ağrıyor diyip fuz mıntakaları kaydinden dolayı Ha Izmır valılığine tayın edılen Bursa vaJu, guya modıstralık yapar, halbuki giz bir mendile sanversin. beşistan bu andlaşmayı tanımamıştı. FaIisi Fazlı şerefine evvelki akşam Bursa Lutfi, bir sakız daha çiğnedi: liden gizliye fasafiso çevirir. Sizin aıılıkat İtalyanın hücuma hazırlanması karBelediye kazinosunda Cumhuriyet Halk Bizim Divalcıyı kışkırtmamak için Partisi tarafından bir şölen (ziyafet) ve(racağınız mis şçıbi işletir... Gelgelelım,' şısında haricde kendisine en büyük muİSyle sellemehüsselâm giremeyiz. O ne Aznif Dudunun sokağından pek gelip rilmiştir. Şölende vilâyet ve Parti erkâ zahir İngiltere görüldüğünden bu andlaşkarıdır o bılmezsiniz. Yabancılara kapı geçmem ve lâkin birkaç kere gözümle nile gazeteciler bulunmuş ve uzun müd ma esası üzere görüşmeler yapılmasına Talebeden bir grup jimnastik muallimleri Mazharla beraber Bçmaz. Tanımadığı bir adamı görsün, gördüm. Karınm kapısına saltanat ara det samimî müsahabeler yapılmıştır. Buritıraz etmemişti. Zaten İngiliz mümessili (Evime akrabamdan gayri erkek alm?m, sada kendisini çok sevdiren Fazlının ay Mister Eden Pariste neye karar verüirse rabası gibi konak arabaları, pırıl pml oruz bile sokmam!) divip kovmadan rılışı Bursalıları müteessir etmiştir. verilsın Habeşistanın muvafakati alın Beyoğlu kupaları yanaşıyor. îçlerinden maksızın tatbik edılmiyeceğine Cenev beter eder... Kapıyı kırıp yahud duvarECNEBİ MEHAFILDE kadınefendiler gibi, vükelâ takımları girede söz vermışti. dan atlayıp gireriz derseniz o da bos... bi, kral karıları gibi takmış takıştırmış, 1906 muahedesinin Paris görüşmele500 italyan gezgini geliyor )omuz tertibatlıdır. Biz girincive kapırlantalarla, mücevherlerle donanmı.ş rine esas tutulmasile İtalya fena halde 3ar içeridekileri bir tarafa uçurur da ruSalı günü Oceania vapurile limanımıza hatunlar, madamalar çıkıyor. Aznif sıkıştırılmıstır. Çünkü bu andlaşmadaki 500 İtalyan gezgini gelecektir. humuz duymaz. Oraya evvelâ, gözü böylelerile aksatada.. Kılık kıyafet zü tatüko kaydini İtalya kabul edecek okçıklardan bir kadın sokmak, etrafı kollursa bütün Habesistan üzerinde himaye ğürdii bir kimseyi görünce... Hâşâ HürCEMIYETLERDE pattıktan sonra sayed aradıklarımız varsa, ve egemenhk (hakimiyet) tesisi davasınmüz ablacığım, bu lâfım sana değil, yakapıyı açtırtmak... Bunun, bundan başka Hava Kurumu balosu Bursa (Ozel) Hükumetin Doluba dan vazgecmiş olacaktır. Bunu reddedeBursa (Özel) Yemişlerimizi ıslah ni demek istiyorum ki sen de kendine bir jrolu yok... Türk Hava Kurumu Erenköy kamonu ve bahçıvanîarımızı teşvık için burada ılk bada açtığı kampa alınan fakir ve has cek olursa İngiltere ve Fransa ile yapt;ğı çekidüzen ver. Kâğıdhaneye, Çırpıcıya Hürmüz: menfaatıne ağustosun 24 üncü cumartesı defa olarak büyük bir meyva sergisi anla alığa müstaıd zayıf çocuklar iki avka resmî bir andlaşmayı çiğnemiş sayılacaknasıl gidyiorsun, o hale gir. günü akşamı Suadıye plâj ve kazinosunda caktır. Sergi; ağustosun yirmi beşinde Or dar bu kampta kalacaklardır. Her biri tır. Paris konferansı toplanır toplanmaz Ben ne guna duruyorum, haz'nnı! Hürmüz bir kahkaha attı: nm küçük birer pehlıvan gibi kuvvet ka İngiltere Fransayı da sürükliyerek îtal sabaha kadar devam edecek büyük bir ba han camisi alanında kurulacaktır. i atılırken, Arab: Ben şimdi bir giyineyim kuşana lo ve konser verilecektir. Tanmmış Türk Bu sergiye yalnız ilımızın yemıs üret zanacaklarına kusku yoktur. Çünkü. A yanın Habeşistana aid asgarî dilek ve kla Fazla yaşlı olmaz, çaca maça zanyım, takıp takıştırayım da parmağını ısır san'atkârlarının vereceği iki kısımhk kon menleri gireceklerdir. Müsabakada her çe ralannda on gün içinde bir buçuk, iki kilo iddıalarının tesbit edilmesini ve İtalyan nedip şüpheye diişerler. Çok taze de, mazsan, benı sadrazamın, seraskerin, serden başka, amatör kulübler tarafından şid meyva için birinci gelenlere 50, ikin kazananlar bile bulunmaktadır. lyi bes müstemlekelerile Habeşistandaki tebaa yüzüne gözüne bulaştmr! diyince, Benli kaptan paşanın karısı sanmazsan adam mükâfatlı deniz eğlenceleri yapılacak, cilere 20 ve üçüncülere de 5 lira mükâfat enen ve 1200 metro yüksektekı cenn sının emniyeti için ne gibi zamânlar isteöfkelendi: zengin varyete numaraları ile Hava Ku verilecektir. çam havasmı teneffüs eden bu yavrula dığıni tasnh eylemesini kat'î olarak sor de^ilim. Söylediği Iafa bak şunun; ben o rumunun modern filimleri gb'sterileıektir. hepsi de mekteb çocuklandır. Gün muş ve başka türlü müzakerenin devarn Sergiye ve müsabakaya girecek olan Yaaağındaki benin de kolayını bulkadar aptal mıyım? Ekimi belli eder miSabaha kadar tramvay ile Kadıköy ve İs lar Zıraat Direktörlüğüne şu malumatı düzlerı çamlıklar altında hafıf ovunlar edemiyeceğini bildirmistir. muştu: yim? tanbula vapur temin edilecektir. oynıyarak vakit geçirmektedirler. Gece Ultimatom şeklindeki bu taleblere î daha evvel bildirmiş olacaklardır. Bakındı şu başıma gelenlere, ne Hürmüz, ihtiyarlığı geçtik, ortayaşlıBu işe bahçesini ne vakit tahsis ettiği. Ieri de üç büyük çadırın içine kurulmuş talyanın vereceği cevab 1906 ve diğer POLİSTE lığı bile üstüne almıyor, kendini civan ler de duyuyorum. Vükelâlar, mabeyinfıdanların ve aşılann nereden tedank e olan tahta karyolalarda sıvrisınekten, taK andlasmalara riayet edip etmediğini anyerine koyuyordu. Oysa ki ferah ferah ciler, zaptiye nazırları, en ıleride bendeKadının çantasinı kapmak dildiği, bahçesinin büyüklüğü, yıllık aldığı takurusundan ve diğer haşerattan e«er latacağından italyan mümessili Roma gânı hümayunlar bu benimin çılginı ol : ellilikti. ürün miktarı, kullandığı gübre ve ılâcları, bulunmıyan temiz bir havada deliksiz vy dan talimat istemiştir. M. Musolini dahi istemiş sunlar, suaralar onun üstüne şarkılar düzKarakulak haklıydı. Muhakkak öne ağaclarda hastalık olup olmadığı kayde ku çekmektedirler. Başlarında sağlık di İngilterenin kurduğu tuzağa düşünmeksünler de simdi sizler onu hor görün: yüEtyemezde Sultançeşme sokağında 3 rektörü ve bir hemşire ile ödevli doktor sizin düsmemek için talımatı gecıktirdi. bir kadın sürmek, (burada modıstra vardilecektir. zünü sar da o zavalhcığı kapat diyin. numaralı evde oturan Süreyya isminde lar vardır. Çocuklara günde dört [mış, fistan diktireceğim!) dedirterek eve Şimdi vaziyet çok gücdür. îtalyanın büMüsabakaya girmek için müracaat eHuda alim oynatıvereceğim. Neyse, ü bir kadın evvelki gece geç vakit evine döyemek verilmektedir. Yavruların sıhhat tün dünya karşısmda yapayalnız ve mespokmak lâzımdı. Ötesi kolay. zülmeyin bari, çeneme, boynuma da nerken ansızın bir adam tarafından be denlerin bahçeleri bir heyet tarafından leri, ağırlıkları sık sık gözden geçirilmekul kalıp kalmaması bu cevaba bağlıdır. Düşünmeğe başladılar: Kimi bulmabenler koyacağım. Püskürme benli olup İınden yakalanmış ve kadının elinden gezilerek yerinde tetkikat yapılacaktır. tedir. flı? Kimi öne sürmeli? MUHARREM FEYZt TOGAY. Serginin açılağacı günden iki gün önçıkacağım... Yüreğiniz rahat etti mi içi çantasını almak istemiştır. Kadının ba Sarraf: ğırması üzerine etraftan yetişenler İsmail ce herkes teşhir edeceği meyvalardan en çıfıtçarşılılar?.. Kambur Esma! (1) dedi. oğlu Recai ismindeki bu adamı yakala az yirmişer kilo sergiye getirecekîerdir. Elma, armud, şeftali, üzümden ibarettir. ( Arkast var) Sergiye getirilen meyvalar ilk gün jüItirazlar yağdı: Bu meyvalar sepetin içinde ve küçük ammışlar ve polise teslım etmişlerdir. (1) Macuncudaki mahud sefahatha ri heyeti tarafından muayene olunup balâj olacaktır. Nah sana!.. Ulan Istanbulda onu Nushaıı 5 Kuniftnr Bir otomobil kazası nenin kocakarılarındandı. Zanparalar Sergideki meyvalara jüri heyeti tara notlar verilecek; ikinci gün İlbay tara kim tanımaz ki? ca Esma .Sultan diye çağırılır, baflar (Türkiye Hariç Eyübde oturan yüzbaşı Osman oğlu fından aşağıdaki maddeler gözönünde fından sergi ziyaret edilecek ve mükâ O sırtı çekmeceliyi kucaktaki ço da taşınırmış. Asıl Esma Sultan, İkinfatlar derhal orada verilecektir. tutularak birer not verilecektir. İÇİD Haydann idare ettiği 27 sayılı motosikcuklar bile bilir. ci Mahmudun en sevgili kızkardeşi. leti ile dün Karagümrük caddesinden geÖnümüzdeki birincikânunun 12 sine 1 Meyvanın dış vasıfları ve göriiKamburfelek mecidiyeyi görsün, on Mahmud, onun Çamlıcadaki bağında 1400 Kr. 1700 Kr. Senelik çerken Karabaş mahallesınde oturan nüşü (büyüklüğü, rengi, şekli, yarasız ve rastlıyan tasarruf haftası gününde Bur; larla bir olup b ?i atlatmazsa eşek gıbı a ölmüştü. 1450 Altı aylık 750 sada ayrıca müşkile üzümü için bir sergi kunduracı Rahminin 4 yaşındaki oğlu beresiz olması, lezzeti, kokusu). nınrım.. 800 Üç ayl.k 400 (2) Bu da. Macuncudaki batakha Rıdvana çarpmıs ve zavallı çocuğun ba2 Meyvanın sevk ve yola dayan açılacaktır. Bu sergi üzümlerın satış paKarakulak: yoktııı» Bir aylık nenin başı gazbezilı, eli peştemalh, fa şından ve kolundan yaralamıştır. Suçlu ma kabılıyeti. zarı mahiyetinde olacak ve en iyi üzüm Kalfdnımî (2) kat en kaşerlenmişlere peştemal kaşa yakalanmış, hakkında tahkikata başian > leri en güzel bir şekilde ambalâj yapmış 3 Ambalâjın şekli. Gem irirazlar koptu: tacak kecakarılarındandı. olanlara para mükâfatı verilecektir. mıştır. Müsabakaya getirilecek meyvalar: Yaıan: Sermed Muhtar Alus İtalyan gemileri bu sabah geliyorlar Misafirler şehrimizde bir Burada genclerimizin her vasıtadan istifade hafta kalacaklar ederek yetişmeleri temin edilmiş ve Yurd bir irfan yuvası haline gelmiştir görüşmeler Kadırga Talebe yurdun Paristekiandlaşması ve 1906 da hayat nasıl geçer? Bursada meyva sergisi açılacak Uludağda açılan çocuk kampı Sergide üzüm, elma, şefta Yoksul yavruların sıhhati II, armud teşhsr edilecek hergün iyileşiyor Cumhuriyet şeraiti 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: