20 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

20 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Ağustos 1935 CUMHURtYET Habeşistanm Başpatriği Söz diplomatlar dan çıktı mühim anda de bir nevi Papadır! Musolini «Italyan ulusu bu, çok yıkacak» dediileri atılacak ve bütün engelleri Ozel sarayında oturup her işe karışan Abuna Kirilosa Allahlık derecesinde mevki verilmiştiv. (Bastarafı 1 inci sahifede) beşıstana sılâh gondermek olacrktır Bundan evvel sılâh sevkiyatı üzeıint konan embargonun esasen muvakkat i olduğu soylenmektedır. ! Londra 19 (A A.) M.Edenle M. Samuel Hoarelm yakında yapacakları görüşmede üç esash mesele mevzuu bahsolacaktır. 1 Habeşıstana ve İtalyaya gönderilecek silâhlar üzerine embdirgo koiıulması. 2 Adisababadaki İngiliz sefareti nin himaye olunması. 3 Habeşistana komşu olan İngiliz mustemlekelerinde tahaşşud etmiş olan askerî kuvvetlerın arttırılması. İki îngiliz devlet adamı. aynı zamanda İngiliz İtalyan münasebetleri meselesini de derpış edecekler ve Uluslar Sosyetesi konseyının önümüzdeki toplantısında takib edecekleri hattı hareketın ne olacağını da görü=;eceklerdir. Resmî mehafıl, İngilterenin Cenev rede takib edeceği hattı hareket hak kında İngiltere hükumeti Fransanın vaziyetini anlamadan evvel hiçbir şey tesbit etmıyeceğmi bildirmektedir. Bu gazeteler, Fransız siyasasının, Cenevre prensiplerine dayanmakta de vam edeceğini bildiriyorlar. Cumhuriyet Elektrik olmıyan bir sokak Galatada Fermeneciler 95 numarada terzi Feyzi imzasile aldığımız mektubda denılıyor ki: «Yedi senedir Gslata nın bu işlek caddesınde dukkânım var. O vakittenberi sayısım unuttuğum kadar çok müracaatlerle bu yola elektrik konmasını istedık, bir turlü yapılmadı. Ne yapacağımızı^şaşırdık bir kere de gazetenizle alâkadarların dıkkat nazarını çekmenizi dilerim.» o Göniin bulmaoasî t 2 3 4 5 9 MT 1 s 4 f f • î •• • H ı • • Fransız mehafili sukutu hayale uğradı Paris 19 (Özel) Resmî Fransız mehafili üçler konferansınm dağılmasın dan sonra durumu çok ciddî bulmaktadırlar. Ayni mehafıl büyük bir sukutu hayale uğradıklannı söyliyerek Habe şıstanın Uluslar Kurumundan başka ümıdı kalmadığını ilâve etmektedirler. İyi haber alan kaynaklara göre ej lulün 4 ünde toplanacak olan Uiuslar Kurumu küçük ve büyük devletler hıçbır fark gözetmiyerek ve yalnız hakka dayanarak İtalyan Habeş ıhtilâfını kökünden halledecektir. • 1 B! • m • s 9 10 • m •ı Tapu işlerinden bir şikâyet Balıkesır İlbaylığına bağlı bır yer den ve imzası bizde saklı bir okuyu cumuzdan aldığımız mektubda denıliyor ki: «Hükumet, mühacirlere verdi ği iskân haklarını 1771 sayılı kanuna gore de parasız temlık ederek kayidsiz ve şartsız olarak tapuya bağlaırnstır. 934 yılınm haziranmda mer'iyete giren 2510 numaralı kanunla yeni gelecek muhacirlerin kendılerine verilip ve tapuya kaydedılecek iskân haîdarım on sene müddetle kullanamıyacaklarına dair olan huküm Balıkesir İlbaylığ: memurlarınca makabline de teşmil e d'li yor ve 1923 senesinde hicret etmiş olanlardan mal satmak istıyenlere mâni olunuyor. Bu durum karşısında da işini bilen ler 15 20 sene gibi uzun vadelı hası . lât icarlarmı tapuya tescil ettirmek suretile iş görüyor ve yersiz ve mânasız emrin hükmünü hiçe indirerek satışını yapıyor amma harç ve sair noktalar • dan da hazınenin zararına iş görmüş oluyor. Eskimiş mühacirleri çapraşık yollardan yürümeğe sevkeden ve hazneyi zarara sokan bu halin önüne geçmek için Balıkesır vılâyetmde bu emri tatbik eden memurlara yeni talimat verilmesi lâzımdır.» m Soldan saŞa: 1 Öz türkçe «mürebbi», öz türkçe «güzel san'at». 2 Sıcakta vücudümüzden çıkan su, öz türkçe <müsavi». 3 Öz türkçe «telebe». 4 Kolun ucu, tarlaya tohum atan. 5 Öz türkçe «meydan>, yemekten emir. 6 Emnıyetli, zorla alınan vergi. 7 Bir kuma;a sonradan ilâve olunan parça, pratik. 8 Mahallebınin uzerıne ekilen şey, ilâve. 9 Gumüşî renk, bir soru edatı. 10 Merkezi Paris olan memleket Yukarıdan aşağıya: 1 Öz türkçe «müessir), öz türkçe <makale». 2 Alfabeden bir harfin okunuşu, nota, kışın yağan beyaz şey., 3 Büyük, ilenın kısaltılmışı, Fasta bir vilâyet. 4 Öz türkçe «gaye». 5 Medeniyete alışmış, öz türkçe €seciye>. 6 Dört ayaklı hayvanların en inadası, îran dilinde «ekmek>. 7 Bizi do yuran şeylere verilen isim, öz türkçe «akıl>. 8 Derimiz, iplikten dokımmuş kumaş. 9 Doğru olmıyan lâkırdı. 10 Nota, öz türkçe «ticarî». M. Musolinin yeni bir diyevi Benevent 19 (A A.) «Yırmı se kiz bırıncıteşrın» admdaki fırkayı tef tış eden Musolıni, bu çok mühım anda İtah an ulusunun ılerh e atılacağını ve bütun engellerı yıkacağını scyleırij tır. Yeni sevkiyat Napoli 19 (A.A.) Onemli miktarda harb gereçıle 50 sübay ve 1000 top çu nefen taşıyan ıki gemi Masbaouya gıtmek üzere hareket etmiştir. Habeşistanm hazırlıklari. Londra 19 (A.A.) Royter ajansı nın bıldirdığıne göre, Ogadan bölge sinde yanındaki 5 500 askerle İtalyan. lara karşı ilk mukavemeti yauması muhtemel olan başlıca Habeş şcfle rinden biri, emrınde buyük miktarda silâh ve cepane olduğu halde Dimiaua bölgesinin kumandasını alnıak üzere hareket etmiştir. İngiliz Kabinesi fevkalâde bir toplantıya çağırıldı Paris 19 (Ozel) Aıx Les Bainste bulunan İngiliz Başbakanı M'ster Baldvin muhtelif şehirlerde yaz tatillerini geçirmekte olan İngiliz Bakanlarmı acele Londrava dönmeğe davet etmiştir. Mıster Baldvın kabinenin fevkalâde bir toplantı yapacağını arkadaşlarına bıldirmiştir. Habeşistan Başpatriği ozel yazı odasında, Habeşistan ücra bir yerde olduğu için dünyanın umumî gidişine aykırı bir halde kalmıştır. Yol eksikliği, taşıt (nak lıye vasıtaları) noksanlığı o memleke tin medeniyet âlemıle sıkı temas etmesine mâni olmuştur. Bunun neticesi halkm ahlâk ve âdetleri, lihniyetleri, dini inanışları da asırlardanberi oldu§u yer de saymış durmuştur. Yanlış itikadlar, batıl hurafeler babadan evlâda irtikal ede ede zamanımıza kadar sürüklenip gelmiştir. Habeşistan ahalisinin ekserisi hıristi yandır. Vaktıle islâm ordularının Afrıkada fütuhat yaptığı devirlerle, Osmanlı ordularınm bazı akınları esnasmda müslüman olmuş halk ta islâmlıklannı muhafaza etmektedirler. Fakat Habe şistan resmen hıristiyan dinine saliktir 6 ncı asırda hıristiyan olan Habeş a halisi o zamanberi hıristiyan dınınde yapılan ıslahatın hiçbırinden haberdar değildir. Medenî dünya hırıstijanlığınm merkezi Roma ile hıç r.lâkadar olma mıştır. Bunun için Habeş hıristiyan â lemi kerndi başpatrikine tıpkı garbin «Papa> sı gıbi bir mevki vermiştir. Din Habeşistanda eski Osmanlı sal tanatında ve ilk islâmiyet devirlerinde olduğu gıbi hayattaki bütün işiere ka nştınlmakta ve başpatrike Allahlık derecesinde bir mevki verilmektedir. Başpatrik tıpkı garbin cPapa» sı gibi kendisine tahsis edilen özel sarayda o turmakta ve o saraym etrafında nasıl Vatikan civan Papaya aidse Başpatrike aid bir mıntaka addedilmektedır. Baspatrikle konusurken paoazlar bilı Baron Aloizinin beyanatt Parıs 19 (Ozel) Bu akşam Ro maya dönecek olan İtalyan delegesi Baron Aloizi gazetecileri kabul ederek İtalyanın siyasetini anlatmı; ve şu altı noktaya ehemmiyetle işaret etmiştir: 1 İtalyan Avrupa işlerinde îngiltere ve Fransa ile elbirliği etmeğe devam edecektir. 2 Avrupa dışmda sömürgelerinin emniyetini temin edecek tedbırler alacaktır, 3 İtalya, Habeş hücumuna karşı sömürgelerini korumak için Doğu Afrikasına asker göndermiştir. 4 Doğu Afrikasındaki îtalyan sömürgelerinin emniyeti ancak Habeşistanm silâhsızlandırılmasile kabil ola caktır. 5 İtalya Uluslar Kurumundan ayrılmak istemiyor, fakat mecbur olursa Cenevreden uzaklaşmaktan çekinmiyecektir. 6 Uluslar Kurumunun 4 eylulde yapacağı toplantıya italyanın iştirak edıp etmiyeceği daha belli değildir. Evvelki bulmacanın halledilmiş çekli 1 2 3 4 6 6 1 8 Habeşittan hududda tahkimata . başladt Unyede Sıhhat memuru Hamdi Tana: 1» papazları Başpatr'Jkle konuşuı ken ağızlarını örterler fevkalâde ihtiram göstermekte, önünc rükua vanr gıbi vaziyetler almaktadırlar. Başpatnk Abuna Kınlos ismıni taşımaktadır. Başında dönen felâketlerden ibret şlarak bütün ilerlemiş memleketlerde oiduğu gibi Habeşistanm da yakında din ve dünya işlerini birbirinden ayırmasını ve medeniyet kervanına kanşrr.asır.ı temenni erîeriz. 1 tngilterede hiddet Londra 19 (A A) Soylendiğine göre, İngiliz çevenlerinde Musoliniye karşı büyük bir hiddet vardır. Bu çevenlerde Habeşistanda muvaffak ol madığı takdirde İtalyan rejiminin fazla devam edemiyeceği söylenilmekte dir. Herhalde, Baldvin kabinesinin projeleri basittir. İngiliz hükumeti, konseyin 4 eylul toplantısında, İtalyaya karşı bir tak bih kararı verilmesini isti'yecektir. Görünüşe göre, İtalya bu toplantıda j hazır bulunmıyacaktır. tngiliz gazetelerinin yazdıkları Londra 19 (A.A.) Times gazetesi yazıyor: «İtalyan kararına gerektiğinden fazla bir değer vermek müşküldür. Ha beşistanda kovaladığı ergeleri yerme getirmek için İtalyanın kullandığı u sulleri hiçbirşey mazur gösteremez. Musolininin istediği şeyler, Habeşis tan ve Uluslar Sosyetesınin kabul edebilecekleri nisbetin çok üstündedir.» New Chronichle diyor ki: «Paris konferansınm uğradığı mu vaffakiyetsizhğin biricik mutlu sonucu, Fransa ile İngilterenin koUektif güvenlik prensiplennın korunması için eskisinden çok daha sıkı bir şekılde yakınlaşmalarım temin etmesidir.» Daily Telgraf şunları j'azıyor: « Uluslar Sosyetesinin toplantısına kadar geçecek olan zaman, dünyanm şimdiki durumunda harb tehlikeleri taşıyan herhangı bir çozgenin ulusları kayidsiz bırakmıyacağım göstermek itibarıle büyük bir değeri haızdir. Musolini herhalde hayallere kapıla maz. Kendi nızamnamesine yüz çeviremiyecek olan Uluslar Sosyetesi, derhal harekete geçmelidir.» Paris 19 (Özel) Adisababadan geMusiki musabakamızda kazanan besE|L|EIK|BİS|Û1ETL len haberlere göre, Paris konferansınm Hlerin notalan basılmamıştır. NTÂIÇHİZİBİZİBİOİS dağılması üzerine Habeş hükumeti İtalyan Somailısi ile Eritre hududuna kült l N | E K|B|GIÜİL|M|E liyetli miktarda asker göndermeğe başÇ|B|TİBİK|A|MİA|B|V lamıştır. Hudud boyunda uç müdafaa L|E|MIB|Z|B|H|A|M hattı vücude getirilecek ve bunlar G|AlB|E|R|B|MriTD|'E mümkün olduğu kadar kısa bir zamanK|A|L|B|D|U|D|A|K da tahkim edilecektir. Ankara (A.A.) Hava tehlikes'ni biUİBİÇİEİR E | Z İ B | N Ikinci Enternasyonalin kararı lenler: HSIÜlBlklA VİBİOIÇ Brüksel 19 (Özel) Ikmcı Enter îsmail îstanbul T. gemi kurtarma A. nasyonal icra komitası bugün fevkalâ Şr. 40,80, Rıza ayni şırkette 32.40, Halıd de bir toplantı yaparak İtalyan Ha ayni şirkette 32,40, Ali Süleyman ayni istanbul Borsası kapanış beş ihtilâfım tetkik etmis, fasizmin esa şirkette 24. Mustafa ayni şirk<=tte 24, fiatleri 19 8 1935 sen cebre dayandığım ve herhalde har Zekeriyya İslâm aynı şirkette 28,40, N U K U D bedeceğini gözönünde tutarak Habeşis Mehmed ayni şirkette 26,40. Salih avni Ahf tana karşı îtalvanın hazırladığı harbe şirkette 30, Mehmed İhsan îstanbul Te6^4 50 I Sterlın fi4 SO 1 )\ karşı İkinci Enternasyonala mensub lefon şirketi atelve 27.60, ömer Sükrü I Dolar \ '3 ;23 20 Fransız 168.50 bütün kurumlar tarafından muhtelif ayni şirkette 32,60, Muslihiddın Tunc165. Liret Ff, 19S. 194, memleketlerde büyük gösteriler yapıl alp ayni şirkette 25,68, Muzaffer Erin 20 Belçika Fr. 82, 81. 20 Drahmı 23, 24, masına karar vermiştir. kalem ayni şirkette 26,40, Fani SalomoIsviçre F t 816. 820. Bundan başka, icra komitası Uluslar na ayni şirkette 26,40, Necati Bahaeddin 20 Le^ a 23. 24. 1 Florın 80, 81. Kurumuna üye olan devletleri ödevle aynı şirkette 20.52, Halil Rifat Yönter 20 Çek kronn 94, 98. rini yapmağa davete karar vermiştir. ayni şirkette 29,40, M. Ali Safa ayni şir I Avusturya Şl, 11, 23,50 16. I Peçeto 17. kette 30, Mahmud Salâhaddin ayni şir 1 Mark Habeşigtamn bir tekzibi 40 42 23 50 1 Zloü 22 50 Parıs 19 (Özel) Habeş hükumeti kette 26,88, Bahri Kâşif ayni şirkette 23, 20 Ley 24,50 ttalyaya bir kısım arazi ve bazı ekono 21,60, Majak Dadiryan ayni şirkette 20 Dınar 16. 15. 54, 56. mik imtiyazlar vereceğine dair Avıu 22,32, J. Ava Klasopulo ayni şirkette 20 Ruble 32, 1 Yen 31. pa gazetelerinde çıkan haberleri res 20,64, Ali Kâmil Perker ayni şirkette 60, 20 Nvıç re kronn 30 81 E28, 929. Haçık Hamparyan ayni şirkette 38.40, I Turk altını men yalanlamıştır. 53. I Mecıdıye 5, Sabri Prinçek şirkette amele 26 40 Sa lBanknot Oj, B 23i. 233, Habeşistanda dini âyinler Adısababa 19 (A A.) Dur,Ku\gün, lih Emir Hasanoğlu amele 21.60, Namık ÇEKLER Biber amele 21,86, Refael Kondiyeti koKapamj Açılış her tarafta dinî âyinlerle 62^,50 Londra 622, Sen Jorj kilisesinde yapılan hususî â misyoncu 20, O. Şakır Sabuncuzade ve Nev \ork C'975 0.8009 oğullan fabrikası İstanbul Kantarcılar Paııs 12.06 1206 yinde büyük bir halk yığını arasında 9,7bS6 9,7275 100 bir defalık teberrü 1000 lira, Said Mılâno İmparator da bulunmuştur. İrnparator 4 7S30 4,7325 Bruk^el Erda İstanbul C. M. Merkez Bankası di Atına 83 65 83,65 çıkarken halk tarafından çok 2,4437 2,4430 rektörü 103, Nazif İnan yar direktör 66, Cene\ re le alkışlanmıştır. 63,5415 Sofya 63.5415 Kâmil Refet yar direkter 66, Tahsin 1,1789 Amster Jam 1,18 Patrık Habeşistan ve bütün dünya 10.2120 Pra, 192120 Kâzım C. M. kontrolör 66, Tevfik Fıkret için barış dileğinde bulunmuştur. 4,1 "70 4,1970 muhasebe 45, Salâhaddin Tezer muha Vivana 5,8186 5,8170 Madrid Londra 19 (Özel) îtalva ile Ha 1.98 1.9814 sebe 29, Hıkmet Alganer muhasebe 21, Berlın beşistan arasında harb çıktığı takdir4,2225 4,2225 Varşov» Atıf Tektaş kambıyo Ş. 45, Hıkmet 4.3433 4,3433 Budapeşte de Habeşistandan gelecek İngiliz mu101.345 101.345 Bukreş Hayri kambiyo muavını 29, Sadeddin hacirlerini kabul etmek üzere îngiliz 34,74fi8 34,7468 Beigrad Seda muavin 34, Reşad Raşid heüabıcarî P.7Z75 2,7275 Vookohama Somalisinde hazırlıklara başlanmıştır. 1089 25 1089.25 Ş. 43, Sadullah C. M. B. işyar 24, Fuhir Mtoskova 3,1133 S.1I75 Tahsin işyar 20, Niyazi Servet işyar 24. Stokholm Ali Kenan işyar 20, Reşad Faık işyar ESH AM Harb silâhları ticaret Açılış Kapanış 20, Ferid Baltın işyar 51, Şakir Enraı komisyonunda ş Bankası müessls işyar 28, îsmail Hakkı işyar 26, Osman „ hamılıae ,. name 9.50 Vaşington 19 (A.A.) Harb ge Mustafa işyar 24, Bayan Guzm işyar 9.50 Anadoln D.M %60 reçi ticareti hakkında gerçin (tahltikat) 22, Safa Feyzi işyar 49, Vahid ış>ar 22, %ı Tramvav yapmak üzere Senatoda toplanan korruY Ali Nizami Akosman işyar 40, Feşad Bnmontı Nektar yon adına hareket eden Senato üyelenn Refet işyar 25 şer lira vermişleı dir. 10.55 10, SS çimentn den Clark ve gene Senato Dış işleri ko58.25 5S 25 erkez Bankası mısyonu baskanına bir mektub yazarak, kongrenin, bu toplantı devresı bitmcden, Amerikanm bitaraflığı hakkındaki pro İ S T İ K R A Z L A R jeyi kabul etmesini istemişlerdir. Aşkırı metafiziği Açılij Kapacıs Y|A|RİA|T|I]B|Y|ÖİN Hava tehlikesini bilen üyeler Ç YENİ ESEBLER FELSEFE Didero Haydar Rifat 35 kuruş Yeni çıktı Fransız gazetelerinin yazdıkları Pris 19 (A.A.) «Petıt Parisıen», «Eko dö Paris» ve «l'aeuvre» gazele leri, Paris gorüşmelerinin yarıda kalmasının fena sonuçlar vereceğını, bir Afrika harbınin karışıkhklara sebeb olacağını ve îtalyanın Uluslar Sosvetesinden çekilmesmi icab ettırebilece ğini sanmaktadırlar. Göz Hekimi Dr. Şükrü Ertan Birinci sımf mütehassıs Babıali Ankara caddesi No. 60 Telefon : 22566 Meşhur Alman fılozofu Şopenhave rin «Aşkın Metafiziği» isminHeki eserı lisanımıza ilk defa olarak Talât Hamdi tarafından çevrılmiştir. Bu eser aynca kadınlara dair, dünya hakkında ve fikırler başhğı altında orıjinal duşunceleri havıdir. Nefis bir şekilde bası lan bu eserin fiati 35 kuruştur. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 1933 Turk borcu tahvılı I » 2 • » 3 F.rjjani ' 0 r SıvasFczuruT ıstıkrazı DahHı '„ 5 Hazıne 2 Hazıne 0 t. DcŞırmencılık ark Degırmenzılıt. *rnum Sieorta stanbul Telefnn 28,05 28,875 95 95 Başpatrik Mısırdaki tskenderiye kilisesinden gelmif bir heyeti kabul ediyor KANSIZUK benızsızlık idn ycgâne dcva kanl ıTıya eden CTDH EnmuntahjpetıbbatarafıadanterüpcdümışUr. Oİl\U NSrasteni, zailyet T« Chloros* , İAİUO BADIC

Bu sayıdan diğer sayfalar: