7 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

7 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Öğe , SAĞ M A a Y K v « b y | | b eu Bzle Büyük rehber ve 2 B .. âciz politikacı! Beni Israilin nice kabile reisleri Varmış. Yahudiler, Mısırda asırlar- | t'_ı'mln esirken, bunlar, biribir- | €rinin Peşi sıra, ırktaşlarının başı- :lı Beçmiş, Kim bilir, ne dolambaç- | 1 Yollardan giderek, yahudilere, o Mnemi şerait içinde yaşayabil- Mek usullerini aramışlar: — Allah büyüktür.. Inşaallah Ahval düzelir!.. Biz Firavunun bir Onbaşısına rica ettik, belki artık _l'" tefkatli muamele görürüz !, 'Z sabur olun!.. —diye nasihatler Yermişler, , _Flkll. nihayet Musa zühur - et- Tiş, Yeni bir din, yeni bir hamle | Te, hiç kimsenin akıl ve cesaret e- *miyeceği harıkayı başarmış.. ) Mütareke zamanında, bir takım Siyasetçiler (satılmışlarından ve Ötü niyet besliyenlerinden — bah- iyorum) : — Amerikan mandasını mı ka - bul edelim?. Devletleri gücendir - ek için ne gibi tedbirlere baş Yuralım?. Ingilterenin nasıl yapıp Bözüne girerek onu kendimize Zahir — eyliyelim?. — diye idarei '_'lılıbnç' yollar ararlarken, Ga - , Milletini, o hacalet — havasının İâtine uydurmak — çarelerini a- adı; boğucu muhitin dışıma çı- Tam l.'dı.. Şimdi, bütün dünya, arap saçı | Ti karmakarışık bir buhranım içi- Birmiştir, Avrupa, Amerika, U- | %kş.l'k. bunalıyor, boğuluyor. Fakat, İngilterenin, Fransanın, c ikanın, Japonyanın, — hâttâ AI"'“İU sayınız: — İtalyanın, İt “_'la_ny. ve Rusyanın başındaki ç, asiler, ancak küçücük mekânla r. .kluuk zamanla mukayyet ça- '©cikler arıyorlar: Falanca herici- E;»lıııın falanca payıtahtı ziyaret İYor, Öteki devlet beriki ile bir Riuahedecik imzalıyor.. İçNane molla, L nane molla şey- i_ı'T'ıiııki Mısırdaki İsrail kabile re- ; “inin yahut mütareke siyasileri- idarej maslahatçılıkları!. Yarın Yarın saat 14teşehir meclisi fevkalâde içtimamı yaparak Esnaf Bankası meselesini müzakere ede- cektir. Bu feykalâde içtimam çok hara- retli olacağı tahmin edilmektedir. Vali ve belediye reisi Muhiddin Bey banka meselesi hakkında s0- rulacak suallere cevap verecektir . Bunun için kendisi on gündenberi çalışarak banka meseleleri hakkın- da büyük bir dosya hazırlamıştır . Meclisin yarınki celsesi meselenin haline kâfi gelemezse müzakereye çarşamba ve perşembe günleri de devam edilecektir. Içtimada Esnaf Bankas: mesele- lerinden başka — ayrıca 931 senesi hesabı kat'isinin tetkik edilmiyen ne ait bazı tadil teklifleri müzake- re edilecektir. Diğer taraftan hükümet tarafın- — —- Gelenler Varşova büyük elçisi Ferit, Giresun meb'usu Hakkı Tarık ve Kman şirketi reisi Hamdi beyler bu sabahki trenle Ankaradan şeh- rimize gelmişlerdir. Davet İstanbul Matbuat Cemiycitn - den: İstanbul Matbuat Cemiyeti u » mumi heyeti 14 Mayış 1934 pazar- tesi günü saat 13 te Cemiyet mer- kezinde fevkalâde olarak toplana- caktır. Muhterem azanın teşrifleri rica olunur. Ruzname; 1 — Bina meselesi. K 2 — Tekaüt sandığı meselesi, _B"'%in nutku mu, Musolininin '&:“ötle görüşmesi mi, — yoksa d Edenin üç şehri ziyaretin- & Sonra yazdığı rapor mu dünya* | bir Sek>, forahlığa — sebebiyet vere - Hlyır. küretarzım bu. sıkıntıdan İması için böyle politikacı ta h medet umması kadar - saç- bir şey tasavvur edilemez. “usanın, Gazinin kendi millet- ıqhî'!l yaptığını bütün beşeriyete edecek bir kuvetli, Avrupa, Uzak Şark bekliyor!. AM (vâ-na) Mı_lcip bey davası ıda bir gece sokak or- .Ca kurşunla vurulan — şoför * 3, Efendinin ölümünden dolayı, kümkapı merkezinde bi- iser sıfatiyle bulunan Mü 9 ve mahalle bekçisi | Nl.ud' aleyhine açılan dava, İstan: *F ceza mahkemesinde — son gelmiş, müddei umumi | BÜ Kai Bey Mesip / Geyi | “ilan, * Adil Efendinin cezalan- biııhm istemişti. | Miş , Muhakemeye devam edil- | kş —::i“lllu yapılmıştır. Dün- ı_’!. €me celsesinde de, mah- Ticeg, ““onu çok kalabalıktı. Ne- Hönişiiç Vbakemenin bittiği bildi- yu, ’.lln Mahkemenin vereceği İ nda tebliğ edilecektir. k. * 11 dersleri Üniversitede dünden itibaren birçok dersler imtihan dolayısiyle kesilmektedir.Lisan dersleride dün fmdın itibaren tatil edilmiş- tir. Dilmektebine A, B, C, sr nıflarına 2200 talebe devam edi- yordu. Bu sene lisan derslerin- den imtihan yoktur. Bu seneki tedrisat bir tecrübe mahiyetinde idi. Önümüzdeki sene lisan ders- leri, talebenin tamamiyle istifa» desini temin edecek — bir şekilde takip edilecektir. Faizciyi öldüren Feriköyünde faizci Menteş Ka- savi efendiyi — öldürmekle suçlu Arnavut Zihni efendinin muhake» mesine İstanbul ağır ceza mahke- mahkemece sorulanlara cevap gel- mediği için, muhakeme kalmış- tır. Vasıf bey geldi Roma sefirimiz Vasıf bey dün Loyt Triyestino vapuru ile İtalya- dan şehrimize gelmiştir. Gazetecilere verdiği izahata gö- re kendisi mezunen gelmiştir. An- karaya gidecek birkaç gün kaldık- tan sonra tekrar İtalyaya avdet &. edecektir. ü izahat verecek 'Bankanın tantanalı devirlerinde her toplantı için 250 şer lira hakkıhuzur alan ticaret komiserleri bankanın halini görmemişler mi? dan bankanın yolsuzluklarını tet - kik etmekte olan müfettiş Tevfik | Talât ve Cemal Ziya — Beyler dün borçluların teminat mektuplarını tetkik etmişlerdir. Bu tetkikler neticesinde banka- nın aldığı teminatların çok zayif olduğu anlaşılmıştır. Nitekim Havuz ve Yavuz mese - lesinde ismi — geçenlerden Ömer Bey isminde bir zat ta bankaya es- ki müdür Faik Beyin tavassutiyle HABER — küşam Fostası bankada geç vakte kadar kalarak | ziyetini kurtardıktan maada üste- lerdir. Halbuki bu alacaklılar his- se senedine tebdil edildiği takdir- de sermaye artacak ve banka va- lik hissedarlarımna faiz ve temettü de verebilecektir. Ayni zamanda bankanın yolsuz- luk devirlerindeki heyeti umumiye içtimalarına iktısat vekâleti na - mına iştirak eden ve her toplantı için 250 şer lira hakkı huzur alan ticaret komiserlerinin bankanın fe na yaziyetini neden ihbar etme - 5900 lira borçlandığından teminat | dikleri de tetkik olunmaktadır. Bir köpek bir bebek yerini tutar mı? Her şey bitti de bu mu kaldı demeyin, Bir köpek, bir bebek ye- rini tutamadığı için, elbette ki kucakta, koyunda ve bir kuyruk gibi arkada sürüklenerek, bütün bir hayat boyunca on'ar üzerine muhabbet, para, vakit harcanma- malıdır.. Kimde köpek varsa, he men en nadide cinsine kadar, tas- malarını söküp, ağızlıklarını çıka- rıp ve bütün perhizli yemeklerind varıncaya kadar bir defaya mah- sus olmak üzere tamamen harap ettikten sonra; yığınla bikes, ba- kılmıya muhtaç çocuklar hesabına VURMALI, yahut bir (temerküz kımpında) kendilerinden edile » cek istifade nispetinde muktesida- ne bir bakıma terketmelidir. Koskoca bir hanım. Sakallı bı- yıklı bir bey!.. Hali vakti de yerin- de olduğu pek âlâ tavırlarından anlaşıları böyle bir çiftin, çok defa artları sıra oyuncak gibi bir şeyin dingildeyerek, yahut iki besili o- fasıl ve maddeleriyle 934 bütçesi- | olarak gösterdiği eşyası müzayede tabilmiştir. Borçlu mütebaki bor - cunu bir komisyon işiyle ödiyeceği- ni bildirmiştir. Bankanın henüz neşredilmiyen geçen sene bilânçosuna — nazaran müessesenin alacakları, - sermaye de dahil olmak üzere 968.000 lira- dır. -Banka bu matlübata istina- | den sermayesini bir milyon liraya | çıkarmağa teşeBbüs etmiştir. | Iddiya göre banka tasfiyeye ta- bi tutulduğu takdirde alacaklılar paralarının pek az bir kısmını çok uzun vadeli taksitlerle alabilecek- AA POLİ/ Te Yangın başlangıcı Ortaköyde Mumcu sokağında Mehmet efendinin fırmının bacası tutuşmuşsa da etraftan görülerek söndürülmüştür. Süleymanın marifeti Eyüpsultanda Otakçılarda sa- kin Yusuf çavuşun bir palto ve iki çift iskarpinini çalan hamal Sü - leyman yakalanmıştır. Kumarbazlar Ortaköyde oturan Niyazi, Mus- tafa ve Kaya, Hürriyeti ebediye tepsinde kumar oynarlarken cür - mü meşhut halinde yakalanmış - lardır. Yakalanan hırsız Feridiyede oturan Macide hanı» man birçok eşyasını çalan hizmet- çi Kâmil yakıalanmıştır. Kavga Beyoğlunda otuan Osman ve Hakkı efndilerle mücellit Vornik arasında çıkan kavgada Vornik, Osman efendiyi başından yarala- mıştır. | Başından yaraladı | — Tophanede oturan Osman, dün Adil | Mesinde dün devam olunmuştur. | akşam Harbiye mektebi önünde ' n Zihni efendinin yaşı hakkında | tramvaydan inmekte olan Mustafa | buhususta bir tedbir almıya lüzum isminde birini odunla başından tehlikeli surette yaralamış, Mus - tafa yakalanmıştır. 12 yaşında carih Büyükderede, Dere mahallesin- de oturan 14 yaşlarındaki Elip ile ayni mahalleden 12 yaşındaki İs« Mail çocuklar aralarmda çıkan kavga neticesinde İsmail çakı ile | Vitemor İstanbulda bir hafta kala- | mil olmak üzere bir Pendik l 4 Edibi kolundan yaralamıştır. Ya- râalr çocuk hastahaneye yatırılmış- ve İsmail yakalanmıştır. Bankanın şimdiki idaresi yol -| Müzunu, sağrısımı müteazzımane ile satılmış fakat ancak 292 lira tu- | suzlukların sebeplerini müddeiu- mumiliğe arz için hazırlık yapmak tadır. Müdür Hamdi — Rasim Bey birkaç güne kadar müddeiumumi- liğe bu hususta izahat verecektir. sallıyarak lök lök gözlerle gittiğir ni görüyorsunuz.. Bu nedir? Müt- hiş bir felâketin önüne geçecek ve mahsus besilerle yetiştirilmiş eri- şilmez bir muhafız kahraman mı?. Bankanın vaziyetini tüvxil edex En büyük dertlerin, bülbül. gibi cek olan yarımki toplantı her hal - | Fonuşarak,, devasını sunabilecek de çok şayanr dikkat olacaktır. hazik, usta, sevimli bir ortağı mı? yolu mudur?.. M. Veyl yolda Bu birkapaktikllen Nafıa vekâletiyle tramvay şir - Hayvan.. üi a XZ keti arasında &Bymilynı li:::n Bu hayvan birçok İ G_'İeıde. ne iadesi ve diğer hatların yapılması | gıdalar alır!.. Onun için markalı meseleleri hakkında cereyan eden | hususi kutularla Avrupadan ge - müzakereler neticesinde Pariste - | len bisküiler mi yoktur. Onlzra ki meclisi idare ile görüşmek ü - | sarfedilen sabun, muattar - sular, zere Parise giden şirketin heyeti | hizmetçi harcı, başlı başına bir fa- idare reisi M. Veyl çarşamba gü: | kir çocuğun yetişmesine kâfi gelip nü şehrimize gelecektir. Refaka » | de aşacak bir yekün ayarındadır. tinde müzakereye iştirak için di - Şu vaziyette, darülâcezeden ğer iki zatın da bulunduğu söyle- | bir çocuk alıp da, yahut doğrudan nilen M. Veyl doğruca Ankaraya | doğruya bir bikes yavruya bakıp gidecek ve nafıa vekâletiyle müza yetiştirme mes'uliyetine k.ı.llını . kereye devam edecektir. rak göğüslerini insanca mırece.k- : « | leri yerde, bu süs ve boş manevi - Troçkı geıecek mi? yet erbabının, köpekler ardında Dün şehrimizde deveran eden | ve peşlerinden köpekler sürükliye- bir şayiaya göre sabık Sovyet har- | yek para, vakit ve sevgi kaybet « biye komiseri Troçki tekrar İstan- | meleri şüphe yok ki hatalıdır! bulda ikamet etmek üzere önümüz Bir köpek bir insan yerini tutar deki hafta içinde Fransadan hares | mı?, ket edecektir. Bir köpekten ne çıkar?., Zira ikamet için en son olarak | Fakat insan yavrusu, en kötü müracaat ettiği İrlanda hükümeti | hami elinde bile, devirlere hayret de kendisini kabul etmek isteme - | yerecek bir ibret misali teşkil ede- miştir. Bunun üzerine kendisi tel- | hilir. grafla Türkiye hükümetine müra- Hikmet Münir caat etmiş ve heyeti vekile Büyü - | .ssunumunn kadada ikımet etmek ve kat'iyyen Astar k.ç“.u siyasi faaliyetlerde bulunmamak şartiyle bu müracaali kabul et - Dün limanımıza gelen Roman- ae ya bandıralı Recel Karol vapuru miştir. Asker olan daçentler —| nın üzerinde kaçak ipekli kumaş Üniversite doçentlerinden bazı- | bulunmuş, gümrük muhafaza teş- ları askerlik vazifelerini yapmak | kilâtı tarafından yakalanmıştır. üzere kıtalarıma gitmişlerdi. Tabii Kaçak ipekliler, Katinanın sa- bundan dolayı bir çok profesörle- | londa muayene edilen eşyaları a» rin derslerinin tercümesi güçleşmiş | rasında ve üzerinde giydiği man- ti. Fakat sene sonu geldiğinden | tonun astarı içinde bulunmuştur. Gümrük muhafaza teşkilâtının kalmamıştır. Aynı zamanda do-| açık deniz motörü İmroz adası ci- çentler askerliklerini — İstanbulda | varında Panaya motörünü 35 muh- yaptıklarından imtihan zamanında | telif cins kaçak eşya ile beraber izin alacaklardır. M. Vitemor geldi da kaçamamış yakalanmıştır. Ayasofya camiinin mozaikleri-| — Pendik kaza oluyor ni meydana çıkaran M. Vitemor A-| — Gebze ve Kartal kazal j tinadan şehrimize dönmüştür. M. | lâğvı ile bunların her ikisine Bka cak, bu müddet zarfında Ayasof- | 1 ihdas edileceği söylenmektedir. — yada hazırladığı mazoikleri tetkik| Bu yeni teşkilât haziranda edecektir, İ; 5 tatbika konacaktır. & $ :tî..şrı. İştah mr açar? Yükselmenin bir — yolcularından Nikoli kızı Katina- — yakalamıştır. Motörün — kaptanı — * x

Bu sayıdan diğer sayfalar: