7 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

7 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 Mayıs 1934 —— si > - 2 en a MEMEK 757 YE CEZAM Radyolin Diş Macunu Ma RKA Müstahzaral ; HUSUSATUNLARI Güzel Şapkadan evvel Güzel diş! HABER — Akşam rostası e Beşiktaş icra memurluğundan: lgili A a Gözlere ilâhi cazibe verir, kadınların büyük bir ihtiyacıdır Kiralık büfe ve dükkânlar Akay işletmesinden: Köprüde Kadıköy - Haydarpaşa (o iskeleleri dahilindeki (o büfe ile Bahçekapıda ecza deposu Büyük ada isekeleşindeki 3, 8, 9 numaralı düükânlarla Bostanc: iskelesindeki dükkân 1 — Haziran — 934 tarihinden itibaren “1 —3,, sene müdetle kiraya verilecektir. Kira lamak istiyenler şeraiti öğrenmek üzere her gün Levazım ve müzayedeye iştirak için “10-— Mayıs — 1934, Şefliğine tarihinde idare Kiralık kahve ocakları Akay işletmesi müdürlüğünden: Kadıköy— Haydarpaşa, Adalar — Anadolu ve Yalova hatlârma z Bir borçtan dolayı paraya çev - | işliyen vapurların kahve ocakları bir.sene müddetle kiraya verile i rilmesi takarrur oedenbir kürk| cektir, Taliplerin şeraiti öğrenmek için her gün Levazım şefliğine ; manto iki yan kilim bir halı San- | müracaatları,Pey ve fiatları kapa ıl zarfla 21 --Mayıs--934 pazar Di dalbedesteninde 15—5—934 tari- | tesi günü saat 14 te Şefler encüme- nine tevdi eylemeleri. (2105) işlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını ve güzelliğin | hine müsadif salı günü saat 14,16- | encümenine gelmeleri, (2161) i Merinı bilmiyorlar demektir. da satılacağından taliplerin yevmi | ği , ai Dişlerinizin güzel (olmasını istiyorsanız sabah ve akşam günde | mezkürda 34 —527 dosya numara- | P iki defa muntazaman RADYOLİN ile fırçalaynız. siyle memuruna müracaati ilân o- 5 lunur, ” İstanbul asliye altıncı o hukuk mahkemesinden: z Yedikule civarında İmrahor İl- yasbey Narlı kapı caddesinde 128 ir numaralı hanede sakin Halil Efen- diye: v Mahalli mezkürde mukime Ra- y . . . ife H. tarafından aleyhinize açı- Bisi et erı lan tescili talak davasında ikamet- e gâhmızın meçhuliyeti © hasebiyle y > R H.U, M. K. un 141 inci maddesi TE > 5 mucibince davetiyenizin on beş V Xği ii gün müddetle ilânen tebliğine ka- t rar verilerek tahkikat 7—6—934 e tarihine müsadif perşembe günü m. i saat 13,30 a talik kılınmış oldu- S$ G Hi A U R p ğundan yevmi muayende tahkikat 1 hakimi huzurunda isbatı vücut et- Radyoları mediğiniz takdirde tahkikata ği Bötün dünyaatanınmış olan SCHAUB fabrkası * yabınızda bakılacağı tebliğ maka- en müşkilpgsent radyo meraklılarını memnun , mına kaim olmak üzere ilân olu - etmek için d nur. (2349) Model Weltsuper 3$ Bu sene üç yeni model 18 den 2000 metreye) , Fi uğ ğmen J DOKTOR kadar bütün istasyonları) lama Yermlen deli ni z İalır. İstasyonları ayırma) : in e ; Nışany an hastaşı büyüktür. Harikulâdedir ” Fiyatı 330 lira| Radyo almadan evvel bir defa da p Hastalarimi bergün akşama kadar Model Baliy No, 2 Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında iii Gök ük SCH AUB ; i Mektep sokak 35 Nu. İr müayepehs" kadar, alır kines'ni tecrübe ediniz. Bümakine ile dü: Beynelmilel. bisikler Aleminde * DÜYÜK inkılâp yaratın Meşhur nesinde tedavi eder. Tel, 40783 Fiyatı 200 lir mwakines gli ağ Misli nyanın ' . i ppi İN Raleigsh Halk model Tediyede kolaylık yapılır. Peşin tediyatta hususi | wl, EE lin nk 22 : ü E|200 den 2000 metrey iskonto vardır. e a men İse © bri mame) Satış yeri: Rikarde Levi , lam alır Sulanhâm Havuzlu han No, : i METANET, HARAP ve SUR'AT sig im sid Fiyatı 120 Tir. kü dolmn alkan merkezlerinde acentesi vardir i Itibarile emsali yoktur Haseki hastanesi n f atış deposu; Sirkeci Istanbul-Linan Han No, 35 3136 dahiliye mütehassısı Yere ai - £ İğ GileliLitüf Aparumam Sazı $-8 © | n ' kadar o Telefon 22459 ai) Ye) ki İ DOKTOR 3 : > | Kemal Osman DR y Bevliye Mütehassısı 7 adl Ela elekdel Karaköy-Poğaçacı fırını : |) Li KKKA ğ E sırası No. 34 i . Bilumum Ağnlara Yegöne ilaçtır. | Hergün 14 - 20 ; Telefon : 41235 işinin NAMAZA SEE 0 AEEELEEELE LASER ŞEYLERDEN İstanbul Posta T. b Baş . Tahtakurusu. sinekler ve bütün haşarat uyanmadan yuvalarını behemehal Diş tab'bi ayda ile tahrip ediniz Bedi Hatt / 4 Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır : e a gn b alar ana er Ki kille. Ka . Toprancılara ene. İk Telefon: 60780 , Ee ERLARSİEİ LER Saa2 23 iza z00008317 ; KOLONYALARI Göz Hekimi | Dr. Süleyman Şükrü Babdıli, Ankara caddesi No, 60 Telefon : 22565 i ECİP BEY 90 penice te 0, Hay don <içeklerinden yapılmış sıhbi sinir kolonyasıdır. Losyonla. Müdürlüğünden; Vesaiti nakliye için alınacak olan 6000 ilâ 8000 kilo benzin münakasası 10/5/934 saat 14 de talik edilmiştir. Talip olanların yevmi mezkürda Baş Müdüriyette müteşekkil Komisyona müra- caat eylemeleri. (2191) YAG/IZ NECİP BEY &reni “mmeldir, Deposu: Eminönü Necip Bey | Yeni keşif & (Biyosel) maddei müessire ile imal edilmiş güzellik ve beyazlık verir.20 ve 35 kuruştur, Deposu: Eminönü Necip Bey.

Bu sayıdan diğer sayfalar: