7 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

7 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şehir Meclisi yarın toplanacak ve esnaf bankası işini teşrih edecek Ihtiyar Zaro ağaya gün doğdu (Baş tarafı 1 nci sayılada) dan bahsederken Zaro ağayı da misal olmak üzere göstermiştir. Zaro ağa hastanede kendisine | çok iyi baktıklarını söylemiş, yal- | nız her istediği yemeği vermedik - leri için şikâyet etmiştir. Ayni zamanda ecnebi matbuat | da 160 lık ihtiyarın sıhhatiyle çok alâkadar olmaktadır. Bu cümle - den Londranın en büyük gazete - lerinden biri olan Daily Mail ga- zetesi hastaneye telgrafla müra - cast ederek Zaro ağanın sıhhatine dair gündelik raporların telgrafla kendilerine gönderilmesini ve bu- nun için yapılacak masrafları der- hal ödiyeceklerini bildirmiştir. Bundan başka bir sürü Ameri- ka gazete ve mecmualarından mektuplar gelmiş ve sıhhati soru'- muştur. Bu meyanda Zaro ağaya Ame- rikadan bir de izdivaç teklif mek- tubu gelmiştir. Mis Hikmen ismin- de olan mektubun sahibi yirmi beş yaşında olduğunu, kendisiyle evlenmeye hazır olduğunu, çok i - yi an'aşarak mes'ut bir hayat sü - rebileceklerini yazarak bu - teklifi kabul etmesini rica etmekte ve ka- | bul ettiği takdirde derhal Ameri- kaya hareket etmesini istemekte - dir. Kendisini ziyaret eden bir mu harrire bu mesele hakkında dün - yanın en ihtiyar adamı şu sözleri söylemiştir: — Amerikadayken şişman bir kadın benimle evlenmek istemiş - ti. Halbuki ben şişmanlardan hoş- lanmam. Eğer bu müracaat eden gene ayni kadınsı beyhude yoru - luyor. Bunun için iyi olur olmaz Amerikaya bir mektup yazarak kı- zın resmini istiyeceğim. Ve ne ka- dar parası olduğunu soracağım. Çünkü evlenmek için bir şartım da ;lıcıinıı kadımın zengin olması - ır. esamer n rEaren. Dünkü hızır günü şerefli geçti —Baş tarafı 1 inci sayfada— manda çingenelerin de bayramı olduğundan onlar tarafından da büyük bir neşe ile tes'it edilmiştir. Ayni zamanda geçen gün yazdığı- mız gibi bir beşi bir yerdeye veri- len güzel kız ile delikanlının dü - günleri de dün Mevlevihane ka - pısında büyük merasimle yapılmış ve genç gelin davetlilerine ikram olmak üzere yarım saat kadar gö- bek atmıştır. Dün en kalabalık yer Kâğıtha- neydi. Buraya daha evvelden atlı karıncalar ve salımcaklar — kurul - muş, üstü kapalı muvakkat kahves ler yapılmıştı. Bir kısmı eğlenmek ve bir kıs - mı da eğlenenleri görmek maksa - diyle gelen kayıklar dereyi ve sa- hilleri doldurmuştu. Bu münasebetle son zamanlar » da işleri çok bozuk gitmekte olan sandalcıların da biraz yüzü gül - müştür. Kendini akıntıya kaptıran adamın ar kâhin haykırdı: “Kalbini ferah tut!.. ölmeden cennete gidiyorsun!,, lâyihaları Ankara, 6 (Hususi) — Adliye encümeni evkaf kanunu lâyihası- nn tetkikini on beşinci maddeye kadar ikmal etmiştir. İskân encümeni, iskân lâyiha- sının tetkiki işini bitirmişlir. Lâ- yiha elli maddeliktir. Mayi mahrukat lâyihası da büt- çe encümeninde tetkik edilmiştir. Encümen hükümetin teklifini ka- bul etmiyerek ham petroldan 6, benzinden 4,10 kuruş, mazottan 55 | santim istihlâk resminin gümrük- te alınmasını kararlaştırmıştır. İnkılâp kürsüsünde — | Ankara, 6 (Hususi) — İnkılâp kürsüsünde bugün Kütahya mebu- su Recep Bey konferans vermiştir. İkramiye tahsisatı Ankara, 6 (Hususi) — Devlet Şürasının kararı üzerine Midyat | posta müdürlüğünden — mütekait ' Şükrü Beye 720 liralik ikramiye tahsisatr verilmiştir. Akşam Posatası I 'dül'ehln!li: ISTANBUL AN | KARA CADDESİİ| İN — Telgrat Mâresli İSTANBUL HABER Telefon — Yazı: 28873 — İdünre: 24870 ABONE ŞERARITI Do 8 6 1taylık Türkiye: 90 200 480 870 K, Kznebis 180 876 700 1200 ILÂN TARIFESİ Ticaret ilhnlarınm satırı 12,50 Resml ilânlar 10 kuruştur. Sahibi: HASAN RASIM Neşriyat müdürü M. Gayur Basıldığı yeri (VARIT) Matbansı HABER gazetesi El yazısı tahlil kuponu isim . ——— —————- -— HABER Çocuk Sayfası Kuponu 7 Mayıs 1934 | didi protokolunun mukaddemesin- | kasından, ihtiyar Yazısı dördüncü sayfanım birinci ve ikinci sütunlarındadır. KST TTT NG Rusya-Lehistan arasında Moskova, 6 (A.LA,) — Leh — Rus ademi tecavüz misakının tem- de şöyle denilmektedir: “Memleketleri arasındaki mü - nasebetlerin inkişafı için mümkün olduğu kadar sağlam bir esası te- min etmek arzusu ile mütehassis olan ve müteyemminen teeşssüs et- miş olan muslihane ve dostane mü nasebetlerin lâyetegayyer ve sağ- lam olduğunun yeni bir delilini gös termek istiyen ve umumi — sulhun takviyesine ve şarki Avrupa dev- letleri arasındaki muslihane müna sebetlerin istikrar ve — inkişafına yardım etmek emelinde bulunan ve 25 temmuz 1932 tarihinde Sov- yet Rusya ile Lehistan cumhuriye- ti arasında aktedilmiş olan misa- kın iki memleketin münasebetleri üzerindeki ve bir çok meselelerin halli hususundaki mesut tesirini gösteren protokolü imzalamıya ka- Makedonya komite leri Yugoslâvyaya karşı faaliyete geçiyorlar | Hicaz kuvvetleri San'a yolunda (Baş tarafı 1 nci sayıfada şısında ne suretle hareket edeceğ şimdiden kestirilemez. Diğer ci hetten Hicaz harbinin devamını sıl temenni edenler vardır ki bu İar harp malzemesi imal eden bi yük fabrikalardır. Gelen telgraf lar gerek İbnissuut kuvvetleriniri gerekse İmam Yahya kuvvetleri bin tank ve tayyareleri bulundu ğunu bildiriyor. Bu — tayyare tanklarla top, tüfek ve cephanele ri Avrupanın büyük harp sana merkezleri iki tarafa yetiştirmekti ve bu suretle kendilerine bir maf| reç bulmaktadırlar. Hicaz » Yemen harbinin şimd ki aldığı şekil her ne olursa olsu İngiltere ve İtalyanın neticede d rasını Fransanın İspanya ile F paylaştığı gibi paylaşmıya — karı verecekleri ve iki memleketin a razisini istimar vesilesiyle istismi ra yol arıyacakları muhakkaktı: Arap ittihadı taraftarı olan İbni suut bu noktayı ihata edemiyerel Yemenle yıpratıcı bir harbe giri miş olması cenubi Arabistanın i$ tiklâli namına büyük hatalı bir b rekettir. Yemen harbi vaziyeti hakkın da son gelen haberler şunlardır; Londra, 6 (A. A.) — Kahi den Deyli Meyle bildiriliyor: Hicaz kralının oğlu Emir Me ut Yemen kuvvetlerine karşı mu zafferane ilerlemektedir. Emi Mes'ut Hüdeydeyi ışgal ettikte sonra ric'at eden Yemenlileri t& kip ve bunları mağlüp etmekte dir. Hicaz — kuvvetleri elyevt San'a üzerine akın etmekte olt bu şehrin yakinen zaptedilmesi © muldür. | Londra, 6 (A. A.) — Gelen H! berlere göre kral İbnissuut, bütü Yemeni fetih ve ilhak ederek * kıt'aya oğullarından birini v nasbetmek niyetindedir. Londra, 6 (A. A.) — Del Meyl gazetesi bidiriyor: Ciddedeki Ingiltere sefiri $ Andre Reymon, İbnissuudun Y? mende nerelere kadar ilcrlem!k_ savvurunda olduğunu Hicaz hi kümetinden istizah etmiştir. Ad nin şimalindeki Yemen hudutlâ boyunda daima tahaddüs — ed? müşkülâtı bertaraf etmek üzer€ hiren Yemen ile vaki olan anla! ma hasebiyle vaziyet biraz nesi ket peyda etmiştir. KM ae ee erver sererarery eener nn aüi Budapeştedeki Türk heyeti Peşte, 6 (A.A.) — Naibi sâl! nat bugün öğle üzeri Türk me€ ları heyetini resmen kabul eth ve heyeti murahhasa azasiyle müddet görüşmüştür. Peşte, 6 (A.A.) — BudaPfİ Hirlâp gazetesi Türk heyeti Hasan Beyle yaptığı bir m-'"i: neşretmektedir. Hasan Bey b larında daha sıkı bir doo"“k . lunması mukadder olan vt İ rabıtalarla biribirlerine bağli | lunan iki memleket münl“"_' kuvvetlendirilmesini ehemm' kaydetmiştir. Târ vermişlerdir.,,

Bu sayıdan diğer sayfalar: