June 10, 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

June 10, 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nusret beye verilen ikra miye yüzünden mecliste dün gürültüler oldu angın Bu yangın önüne geçil- meseydi büyük bir felâ- ket başlangıcı olacaktı Dünkü Sultanahmet yangını - Nı okuyucularımıza en evvel ha - ber vermiştik. Bugün de yangı - nın diğer safhalarını bildirmek için dün yangına ilk giden ve ak -| | şama kadar orada dolaşan mu - harririmizin ihtisaslarını neşredi- yoruz: Kuüle cevap veriyor: — Yangın Sultanahmette Tica- ret mektebinin yanındadır. Saat 12 yi yirmi geçiyor. Matbaadan fırlıyorum. İlk rastaladığım oto - mobile atlıyarak — Sultanahmede koşuyorum. Matbaadan çıkarken yangınım büyüklüğü ve dereci ehemmiyeti bakkında fikrimiz yoktu. Fakat Yüksek Ticaret mektebi — önüne geldiğim zaman dört katlı büyük konağın üstünün kâmilen tutuş - muş olduğunu görünce — ilk işim gazeteye telefon etmek ve yan - gının ehemmiyetli olduğunu bil - dirmek oldu. Yangına yalnız bir hortum su aıkıyor. Diğer hortumlar sokak- lara — yayılmaktadır. — Sür'atle mektebe girerek üst kata çıkıyo- rum. Buradan yangın daha belli ve daha açık bir şekilde görülü - yor. Alevler evin üst katını ta - mamen sarmış. Pis ve inatçı bir rüzgür duman ve alevleri denize “doğru üfürüyor. Bu esnada Beyoğlu grupu da| geldi. Diğer taraftan yangm mü -| temadiyen etrafı sarıyor. Alevler| yüzümü ısıtıyor. Binadan içreri | giriyorum. Müdür odasında — sarı yüzlü adamlar biribirlerini dinle - meden bağırarak konuşuyorlar. — Ya bina da tutuşursa?. — Bari kitapları nakletmeğe başlryalım.. — Efendiler aşağıda lâboratu - warda patlayıcı maddeler var. Sı- cağın tesiriyle ateş alırlarsa felâ - ket.. — Çocuklar haydi kitapları a - şağı nakledin. İmtihan olmak için gelen ço - cuklar kütüphanenin uııılırmıi kırarak kitapları kucaklıyorlar ve merdivenlerden aşağı doğru götü- Tüyorlar.. Mektebin damma çıkıyorum .. ,Alevler etrafı iyice sarmış.. — İşte alevler karşı eve de sıçradı. Ate- şin harareti kiremitlerin altından /| çatıyı tutuşturdu. İtfaiye neferleri |hortumlarını çevirdiler, kiremit - ler, havada uçuşuyor — Uzaktaki “evlerin de pencereleri kırılarak Oışarıya iskemle, yastık, yorgan - İar atılıyor. İtfaiye harıkulâde ça- “İşıyor. Sayıyorum, yangına su sıkan kortumların adedi onu buldu. ' — Sokakta bir çok aileler yanan| evlerinden kurtarabildikleri eşya- larımı Ticaret mektebinin önüne yığmışlar, Hepsinin yüzü sarı, üst- Teri başları perişan.. " Yangın Fahri Beyin evinden “çıkmış, diyorlar. Onları arryorum, 'merkezde imişler. Her kafadan bir rivayet çıkıyor. Elektrik kontak yapmış, gaz ©- ağıparlamış, evin damma yanar l p V KŞ Ddı: #a Paşamızın kona Yazısı dördüncü sayfadaki hikâyedir. Haber gazetesinde hergün böyle bir rerimli hikâye cıgara atmışlar, kabak kızartır- ken mangal devrilmiş.. Fakat bü- yük bir ekseriyet yangınım baca - dan çıktığında ve alevlerin ordan | rüzgürm tesiriyle yanındaki bü « yük Adil Paşa konağmına geçtiğin- de müttefik.. Nihayet saat 4 e daoğru yangı -| nın hududu tahdit edilebildi. Bir kaç defa alev alan beyaz boyalı bir evin büyük gayretlerle kurta-| rılabilmesi denize kadar bütün bir | muhiti kül olmaktan kurtarmış -| tır. Bu esnada bir iki tane kaza da| olyor. Bir itfaiye neferinin kolu kı rıldı. İtfaiye müdürü İhsan Beyin de sol ayağı incindi. Artık yangın tamamen çevril- mişti. Yaptığım tahkikata göre yanan evlerin adedi ondur. Bunlardan en mühimmi Halk fırkası umumi kâtibi Recep Beyin evinin karşı- sındaki Kâmil paşa konağıdır. Ondan başka Fahri Beyin, Bed- rtiye Hanımın, Şevki paşanm, Se- lânikli Abdürrahman, Ahmet Ma- cit, Ziya, saatçi Mustafa ve Sanayi mektebi mutemedi Hikmet Beyle- rin, Müzeyyen Hanımın evi de ta- mamile yanmıştır. Evlerden bir kısmı sigortalıdır. Ezcümle Fahri eyin evi de lsl)ipl * | tebi müstahdemlerinden Resimli vardır. liraya ve eşyası 2 bin liraya sigor-| talıdır, Zabita tahkikata ehemmiyetle| devam etmektedir. Sertoğlu HABER — — Ticaret mektebi binası yüz bin liraya sigortalı idi. Bundan başka lâboratuvarda ay - rıca otuz bin liraya sigortalanmış- tı. Lâboratuvar hem hem de banka lâzım olan eşyayı haiz son dere - ce moderndi. Bina yanmaktan kurtulmakla| beraber dahilen ehemmiyetli de - recede zarar görmüştür. Zar derecesi bfr kaç bin İiradır. mektep, | muameleleri için a ll | mektep te tamamen yanmış ol - saydı zarar 300.000 lira olacaktı. Yangını ilk önce Ticaret ma Ahmet görmüş ve Saip Beye haber ver - miştir. Saip Bey de derhal itfa - iyeye telefonla haber vermiştir. seceverADENTEALEELCAERELERDASENCEEEELEEECACE Irlandanın istiklâliyeti Dublin, 9 (A.A.) — Dey mec - lisinde M. Valero, İrlandanın her halde İngiltereden ayrılacağı ve muhalefetin, hükümeti ilânından | korkmakla itham ettiği cümhuri - yet idaresini tesis edeceğini ıöyle-w miş, ve bunun için — gayet az bir zaman kaldığını da ilâve etmiş - yanıyor!.. Aman, koşun, hanım efendi!.. Kızı ölümden kurtaralım. Bağıra bağıra âlevler arasında mahvolacak!,, diye içeri girdi hikâyelerimiz birer günlüktür, yâni mabadsizdir. Gezintimizde kazanan numaralar Gazetemizin tertip ettiği gezin- tiye iştirak edenlere hediye " tevzi| edebilmek için çekilen kur'ada ka-| zanan numara sahiplerinden bîri kısmı hediyelerini almamışlardı, | Bugün daha hediyelerini alma-| mış olanların numaralarile kazan- dıkları hediyeleri aşağıya yazıyo- ruz. Beş gün içinde idarehanemize müracaat ettikleri takdirde hedi-|| yeleri kendilerine teslim edilecek- tir: 1332 erkek deniz donu, 95 bü-| y olonya, 1220 kirpik tuvaleti,, 1446, 801,581 (losyon 162 No.) 202 parfüm Necip (16 No.) 114 ruj, 1453, 1072, 904, 1471, 129 Ne cip Bey losyonu (No. 1) 469, 1477, 1366, 596, 1448 (losyon No, 5) 371 sabun 855 Şüküfe kolonyası, 1360, 410, 1265 diş tozu, Çikolata kazananlar: 118, 882, 1387, 107, 1460, 1296, 445, 1404, 987, 408, 347, 409, 366, 1471, 1372, 496, 653, 649, A461, 610, 1423, 1476, 192, 489, 1260,| 167, 355, 1365, 372, 1067. Kakao kazananlar: 978, 310, 1334, 1420, 532, 1958, 588, 1496, 110, 985, 407, 147, 1167, 1393, 221, 1222, 632, 922, 41, 1127, 945, 1020, 361, 1110,| 1433, 791, 1337, 1252, 983, milyonken şimdi yarıdan aşağıya indi. Halbuki, mütemadiyen bina yapılıp duruyor... Bütün meydan- lar apartman doldu.., Bunun, sebe- bi nedir?... Burada kimler otura- cak?... İşte, ekserisi boş duruyor... Bunun sebebini, ticaretin dur- gunluğu ile, elinde parası olanla» rın bir iş yapmağa cesaret edeme- mesile izah ediyorlar... Fakat, a- caba, başlıca sebep, eski ahşap ev- lerin oturulmaz hale gelmesi neti- cesinde, buraların sükkânıma ya- vaş yavaş barınacak yerler hazır« lanmakta olması değil midir?.. Cemiyet, bu hazırlığı, sevki ta- biisile yapıyor zannederim, Diyeceksiniz ki: — Ahşap evlerin biçare sakin- leri yeni yapılan pahalı pahalı a * partmanlara, (Şişlilere, Harbi- yelere, Taksimlere, — Ayaspaşala- ra) nereden taşmabilecek?... Bana kalırsa, bu saydığınız yer ler, müstakbel İstanbulun varoşla- rı, yani adi kenar ve arka mahal- leleridir. Zaten, şehrimizn halkı, ahşapçılıktan uzaklaşıp ta asri bi- nalara başlayınca, ilk acemilik devresinde, Iİstanbul ciheti, Boğa- ziçi, Üsküdar sahilleri gibi, şehrin tabii bünyesi noktasından en kıy- müsveddeye çevir- mek, kötülemek istemiş gibidir. Bunu, şüphesiz bilmeden, fakat sanki sevki tabitsile yapıyor. Ancak Istanbulun inşallah pli nt tamamlanıp hakiki imar ka yeti hâsıl olunca bu güzel tarafları şehrimize lâyık bir surette bezen- dirmeğe başlryacağımızı umalım... (Va-Nâ)y ” metli yerleri Tekzip etti Atina, 10 (Hususi) — Harbiye | nazırı ceneral Kondilis gazetecile- re beyanatta bulunarak, ceneral | Metaksas ile birlikte diktatörlük ilân edeceği hakkındaki rivayet - leri tekzip etmiştir. Polis kanunu Ankara, 10 (Hususi) — Polisin vazife ve selâhiyetlerine dair o - lan kanun lâyihasının encümen lerde müzakeresi bitmiştir. Tramvay müzakereleri Ankara, 10 (Hususi) — Anka- rada bulunan İstanbul Trunvı)_' şirketi müdürü Nafia Vekili Ali Beyle müazkerelere — devam et - mektedir. Üa ea e zan aa armam (Ankarada İşi Olanlara) Ankarada, Ankara muhitini çok iyi tanıyan ve bütün devair- de en seri bir suretet iş çıkara- bilen adamlarımız vardır. An- karada takip ve intacı istenilen her çeşit işler en kısa bir zaman- da ikmal ettirlir. Bir defa mü- racaat yazıhanemizin sürat ve intizamımı kısa bir zamanda is- pata kâfidir. Karaköy eski gümrük sokak 10 numaralı Yanisopulo han 2ci kat No, 5 yazıhaneye müracaat. (2539) U A Istandr Doç marka lüks ve te « miz bir otomobil satılıktır. Arzu edenlerin (Divanyolunda Kemal Bey garajına) müracaat etmeleri ilân olunur. — (2538)

Bu sayıdan diğer sayfalar: