4 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

4 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a %e iadei mücrimin mukavelesi d 4 Yemmuz 1934 — Ucuz tarife izmir-Kasaba — hattında tatbika başlandı Ankara, 4 (Hususi) — İzmir- Kasaba hattında da bilümum dev let Zamiryolları yolcu tarifesi tat- bika başlanmıştır. İzmir - Kasaba| arasındaki bilet ücretleri çok u « cuzdur, Eskiden Ankara - İzmir i-| kinci mevki bilet ücretleri 28 li- ra 80 kuruş iken bu defa 22 lira 28 kuruşa indirilmiştir. Eşya tari- | feleri de bir sene içinde ayni dev- let demiryolları tarifelerine uy - durulacaktır. Sebze ve meyvenin ucuzca nak ! Ni tarifesi de İzmir demiryolları - na teşmil olunmuştur. Evvelce Ankaradan Afyona bir ton sebze 2250 kuruş iken bu rakam 11 lira 60 kuruşa indirilmiştir. Ankara - İzmir arasında bir ton sebze 33,5 Kva iken şimdi 23,5 liraya indiril- miştir. Bu tenzilâtlı tarifelerin tat Silâh ve harp leva-" zımı ticareti Silâhsızlanma - konferansı komitesinde - alınan karar Cenevre, 3 (A, A.) — Silihuz-ı lanma konferansının hususi silâh | ve harp levazımı ticaret ve ima- lâtını tanzimle meşgul olan ko - mitesi dün umumi bir toplantı ya-| parak tali komitenin hazırladığı metni tetkik etmiştir. Fransız murahhası komisyona | bikından çok iyi neticeler alındığı anlaşılmıştır. | İstanbul - Sapanca, Samsun -! Amasya, Çankırı - Ankara, İzmir Alaşehir, Çankırı - Vezirhan, Mer| sin - Adana arasında cuma gün -| leri işliyen tenzilâtlı trenler de | çok rağbet görmüştür. Türkiye - Yugoslâv Ticaret mukavelesi dün “Ankarada imzalandı — Ankara, 3 (A.A.) — Türkiye — jle Yugoslavya ticaret ve adli mü- j _'zîhotet mukaveleleri bugün Hari-| ciye Vekâletinde Hariciye kâtibi “ gmumisi Numan Rifat Bey ile — Yugoslavya sefiri M. Yankoviç a- rasında imza edilmiştir. Pek ya- — kında iik memleket arasında ika - & de imza edileceği öğrenilmiş - miştir OO Riyaseticümhur orkestrası| Baküye davet edildi Ankara, 4 (Hususi) — Riyase- ticümhur orkestrası Baküya da - vet edilmiştir. Daveti yapan Ba « kü senfonik orkestra heyetidir. Zeki Bey ve arkadaşları birkaç | güne kadar Baküya giderek üç | konser vereceklerdir. Ankara hukuk fakülte- sinde imtihanlar Ankara, 4 (Hususi) — Anka "e va Hukuk Fakültesinin imtihan - ları 11 temmuzda bitecektir. Bu sene üçüncü sınıfta 99, ikinci sı nıfta 150, birinci sınıftan 312 ta - lebe imtihana girmiştir. Şimdiye kadar alınan neticelerden, tale - benin yüzde 99 derecesinde mu - vaffakıyet gösterdiği ınlışılmıç-i tır. NL Hükümet, radyo program- larını ıslaha karar verdi ANKARA, 3 (Hususi) — İstanbul ve Ankara radyo proğ - ramlarının ıslahı takarrur etmiş -| tir. Teşkilât kanuniyle radyo işle -| rini de alâkadar vekâletlerle te - mas ederek ıslaha memur olan u - mum matbuat müdürlüğü mdyolı.| rımız için çok faydalı esaslar ha - zırlamıştır. Bu proğramlara göre hem radyo dinleyenler istifadeli vakit geçirecekler ve hem de kük- tür itibariyle yükseleceklerdir. Muhtelif yaşta ve muhtelif mes- leklerde olanları alâkadar edecek mevzularda konferanslar verile - cek, gençler gecesi ,çocuk gecesi, edebiyat gecesi gibi can sıkmıya - cak ukild%ımkr tertip oluna » n D DEr Dü D arzolunan projenin ehemmiyetini | kaydederek demiştir ki: “Bu proje birçok müşkülâtı ve bilhassa silâh imal eden ve etmi - yen devletler ve diğer taraftan hususi ve resmi silâh fabrikaları arasında müsavat tesisi müşkülâ. tını izale etmektedir. Proje aynı | zamanda, silâh imalâtının neşri- | yat vasıtasiyle byenelmilel bir mu rakabeye tâbi tutulması — fikrini de ehemmiyetle tebarüz ettirmek- tedir. Şimdi silâh ticaret ve ima- lâtının icap ettirdiği hususi usul- | ler nazarı itibara alınarak bey - nelmilel murakabenin ne şekilde tatbik olunacağınınm tetkiki kal - mıştır. Murakabe mevzuubahis si- lâhların nev'ine göre muhtelif şe- killerde tesi olunmalıdır. Diğer taraftan masarif ile silâh imalâtı hakkında derpiş edilen muraka - beler ve keza diğer melhuz bey - nelmilel murakabe vasıtaları ara- sında bir ahenk tesisi muvafık o- lur.,, Fransız murahhasından sonra Ingiliz, Venezuella; Lehistan, Çe- koslovakya, İsviçre ve — İspanya murahhasları da mezkür — metni tasvip eylemişlerdir. Bu metin de- ğgiştirilmeksizin kabul olunmuş « tur. — Ingiltere - Estorya Londra, 3 (A.A.) — İngiltere — Estonya ticaret mukavelesi, parafe edilmiştir. Sabah gazeteleri ne diyorlar? Yugoslâvya, Arnavutluk hududunda asker tahşit etmiş! Belgratta iı Bu yoldaki haberler tekzip ediliyor | Belgrat, 3 (A.LA.) — Yuıoılıv-î ya ajansı tebliğ ediyor: | Yugoslavyanın Arnavutluk hu - dudunda mühim askeri kuvvetler tahşit ettiğine dair bazı ecnebi ga- zetelerinde çıkan haberler tama - miyle uydurma ve bethahanedir. | Bunları kat'i olarak tekzibe mezu- nuz. Arnavutluk hudut istikametinde hiç bir askeri hareket vuku bul -| mamaktadır. Şahenşah Hz. Trabzona vardılar Trabzon, 4 (Hususi) — Şa - henşah Hazretlerinin bulunduk ları Ege vapuru bugün öğleye doğru limanımıza geldi. Büyük | misafirimiz saat on dörtte kara- ya çıkarak Gümüşhaneye hare- ket edeceklerdir. Ege vapuru, 3 (A. A.) — Gece yarısından sonra alınmış- at: — Şahenşah Hazretleri bu günü istirahat ve yurdumuzun gözel kıyılarını seyretmekle ge- çirdiler. Öğleden önce ve sonra bir müddet Egede bulunan Ya« vuz bandosunun çaldığı muhte- lif parçaları takip ettiler ve mı- zıkacıları iltifatı Şahenşahile « ri ile taltif buyurdular. Sıcaktan 30 kişi öldül —| Neyyork, 4 (A, A.) — 18 gün-| denberi hüküm sürmekte olan sı- | cak dalgası sekizi Nevyorkta, yir- misi Saint » Louis'de olmak üzere 30 kadar ölüme sebep olmuştur. | şarki Avrupa müzaheret Evvelâ şarki Av- rupa misakı “Silâhsızlanma konfertansı sonra düşünülebilir,, Prag, 3 (A.A.) — Hariciye na - zırı M. Benesdün — parlâmentoda beynelmilel siyaseti anlatmıştır . Mumaileyh, Fransız — siyasetinin ! milli birlik kabinesindenberi kuv: | vetlendiğini ve Küçük itilâfın da resanet bulduğunu müşahade et - miş ve Balkan misakına büyük bir ehemmiyet atfeylemiştir.. M. Benes, Sovyet Rusyanın Av- rupa siyasetine girmesini hazırlı - yan hadisatı uzun uzadıya izah et. miş veancak — mütecavize karşı misakı imza edildikten sonradır ki silâh -| lanma konferansına — dönülerek mukavele projesi ve Almanya ile itilâf için yeni esaslar aranabile » ceğini söylemiştir. | Mumaileyh, M. Barthounun si- yasetinden de bahsederek “Fram-| sa, küçük itilâfın Avrupada bizzal kendisi gibi sulh ve mesai ülküsü - nü takip eden bir kuvvet olduğu - nu açıkça görmektedir.. demiştir. Işsizlik azalıyor, fakat ba- zı yerlerde ise... Cenevre, 3 (ALA.) -— Beynelmi.; lel mesat bürosu tarafmdan neşre-| dilen raporda işsizliğin bütün memleketlerde az çok azalmış ol- makta olduğu halde yalnız Bulga- ristan, Fransa, İrlanda, Lehistan, ve Portekizde arttığı gösterilmiş -| tir. Ingiltere Başvekili Kana- daya gidiyor Londra, 3 (A.A.) — Başvekil Mr. Mal:donald, bir müddet Los- simouthda kaldıktan sonra, me - zuniyetinin mütebaki kismını ge - çirmek üzere Kanadaya gidecek - tir. —W_—_ VAKIT — Bugün başmakale sütunlarında “givil iğin ve ayal zamanda askeri| Hinliye teşkilAtı,, ndan — bahaediyor, — Mocdi Fransız muharrirlerleden Françols Perrier'in Paris gazetelerinde çıkan bir mektubunun ter cÜmesi vardır. Bu mektülsn mevruu, göçen- lerde Ajandların haber verdikleri, —Almanla- rin harp hazırlığı hakkında Lendrada — yapı- lan heyecanlı ifşanta dalrdir. Bu ifşaata göre | Almanya Harbiye Nezareti hava gozları ser- | visi afanları Londra ve Paristeki yeraltı — şi- mendiferleri tünellerinin mikrop neşri — için mükemmel bir vasıla olduğuna ve harp za - manında ba süretle billün ba şehirler halkmı zehirlemek kabil olduğu fikrindedirler. Pransır muharriri göyle devam ediyor: “Bu afanlar, bu baptaki fikirlerinin isabo- Hini ispat için Üç aemedenberi Landra ve Pa - riste yeraltı şimendiferi tünellerinde Mieroca- cus prodigiocus ağlı tehlikesiz bir — mikrop neşrİ süretile tecrübeler yapmıylardır. Bu sker manevralar —çünkü buna — baş- Ka bir isim verilmez— geçen sene A ğustosu- mun 18 nel günü Pariste Konkorde meydamın da ve methali ba meydonda bulunan vera'tı şimendiferi tünellerinde yapıdmıştır. Ba yer- altı şimendifer Istasyonu etrafına 200 milyon ndet mikrop neşredilmiştir. Altı saat sonr> hayayı neslimlde yapılar tahliller neticesinde verntir şimendiferi istasyonlarının bir çoğun- da bu mikroplar bulunmuştur. Nitekim Fran sa Moclisi Meb'nsanr yakmında balunan istas yonda 93 bin ve Port de Versallles Istasyonun da da 5,700 adet mikrop bulunmuştur. Bu »- detler muavven miktarda alıman hava içinde kesfodilmiştir.,, Fransır müharriri bandan sanra, bu heve- canlı İfyaatı yapan İngilizlerin şır naklediyor: SA L Ti e Sözlerini Küvvetler için müthiş bir şey olan bava hi - cumlarına, gar atılması ve mikrop salıvoril-! mesl gibi korkunç silâhalra karşı — müdafaa vasıtaları var mıdir? Olduğunu zannetmiyo- Tum. Bu istikbal barbine —ki bu İstikbalin | maalesef yakın olduğu görülüyor— müni ol- mak için yogüne Çare anlh istiyon büttin mil- tetlerin sulhu istemiyenlere karşı derhal bir cephe teşkil etmeleridir. Artık berbangi bir milletin tecerrüt halin. de kalması kabil değildir. İogiltere de bu za- Him hakikattan hariç kalmamaktadır. Müte- gaviz tarif edilmeli ve bütün milletler ba mü- tecavize karşı bitaraflıklarını terketmelidir... CÜMHURİYET — Yunus Nadi Bey bugün “Tatanbulan imarı, Türkiyemizin başir başına bir meselesidir.,, fikrini müdafaa ediyor. Na- di Bey İstanbalun tabii — güzelliğini uzun v- sadıya anlattıktan sonra eneresinden bahar- delim? Bu İstandalan — güzelliği, hi, sayıp dökmektle biter şey midir?> diyor ve sözüne şöyle devam ediyor: <B şehirle bavalisi Tür- kiyo Cümhurtyetinin bu kadar kıymutli ve ba kadar ehbemmiyetli bir sahasını teşkil — cder. Bu xıhayı harap olmaktan korumak her Tür Kün ve Binatnaleayh bütün Türkiya Cümhuri- yetimin İleri gelen vazifetrinin — birineflerin- dan olduğuna şüphe yoktur. | İstanbula alt şimdiye kadarki idare şekli-| mizin İstanbal meselesini hattâ kavramaktan| uzak bulandağınu kabul ve İtiraf etmek ıın—ı buriyetindeyiz. İstanbulun imar ve ihyası en- F İdare İşlert fevkinde, vüksek ve isabefli ted. Birter Ktiyon fovkalâdr bir iştlır... MİLLİYET — Bugün başmalinleyi Meedi, ;-ı_ılıı.d'—_lı_’rıilır ve # AU Si İGü, Te Sadrettin Bey yeni vergi kanumlarının tatbi - katından bahsederek diyor ki: <Şimdilik göze çarpan noksanlık ihtısastır. Mali kanunların tatbiki Je tavzif edilen ekseri — memurların bilgileri bu — Mmes'uliyetli işi — başarmalarına müsalt değildir.,, Mecdi Bey <Mnliye teftiş hr yetinde vazife alan ehliyotli — memurlardan ekserisini mali teşkilâtm diğer — kısımlarındı galıştırmakta ne mahzur var?,, Sönlile me- | kalesini bitiriyor. ı ZAMAN — Khüzziya Zade Velit Boy tn-| giltereyo ve İngilizlere olan hayranlığını Wade için yeni bir fırsat bulmuştur. | Bugünkü başmakaleine mevzu verra ve-| sile yüdur: Velit Bey dün “zaten İşlemiye iş-| temiyo dürmuş olan,, beynini bir yazı mevzuu bülmak güçlüğünü yenmek için tazyik eder kon eline tir “Deyli Ekspres,, gazetesi Koç - miştir. Belki bir şey bulabilirim ümidile «ü. | tunlarına gelişi güzel hbakarken gözüne ma- Kalesinn aldığı gu fıkralar geçmiştir: “Almanyada sulkastlar, kıyamlar, hizipler| seferberliği, “Fransada Taşist komünlet ar bedeleri., “Avusturyada bombalar, — dinamlt- ler.» “İngilterede yaz tatili?,, Velit Beyi bu elimlelerin — münalarındak İ Grevciler arasında harp tehlikesi var! San Fransisko, 4 (A, A.) — Haftalardanberi süren ve 27.00( rıhtım işçisini işsiz vaziyette br rakan grevin önüne geçmek içi Kaliforniya hükümeti ile beledi yelerin ve Amerika hükümetinit sarfettikleri gayretlere — rağmel vaziyet gittikçe daha vahim olmal istidadını göstermektedir. San Fransisko sanayi cemiye ti, grevcilerin tertip ettikleri li ! man ablukasını yarmağa hazırla! dığını bildirmiştir. — Bu karal hakiki bir harp tehlikesi göster mektedir. Çünkü, rıhtım işçileri abluka nın ayrılmasına kat'iyyen müsaâ de etmiyeceklerini bildirmişler dir. Diğer taraftan, polis, greve iştirak etmiyen işçiler tarafın dan boşaltılan eşyaları nakleden kamyonları muhafaza altında bu lundurmak ve nakliyatı temin e! mek için bülün vasıtaları kullan mağa karar vermiştir. Grevcilerle polisler arasında vukubulan ilk çarpışmada silâh : lar kullanılmış ve polis gaz isti ' mal etmiştir. Polislerden ve grevcilerden ya ralananlar olmuştur. İlk - işarette müdahale etmek üzere liman civi rında milli muhafaza kıt'aları bu' lunmaktadır. . Amerikanın Milvoki şehrinde 20.000 kişinin grev yaplığı ve & lektrik kumpanyasını tahrip etmt ye girişcikleri haber verilmekte dir. Poils, hortumla su sıkmış, v eğayesertrar gem bembel. HUf lanmıştır. Mevcut polis kâfi gelmiyere diğer mıntakalardan yardımıcı i tenmiştir. d Yardımcı polis gelmekteyk den, grev sirayet ederek tamanme! yeni hareketler meydan almıştır. | Grevcilerle döğüş satlerce devam etmiştir. Gene bir demiryolu kumpan; sına yapılan grevde, hatlardafi biri dinamitle harap edilmiştir. Bütün nakliyat, felce uğramıf bır. 'Japon kabinesin.n istifası sebeplerinden biri Tokyo, 3 (A. A.) Birçol yüksek rütbeli bahriye zabitleri bahriye büyük erkânıharbiyesine hitaben bir mahzar imzalayıp göl dermişler ve bunda, deniz kuv * vetlerinin müsavatmı temin içii Vaşington muahedesinin feshin ve kuvvetli bir kabinenin iş başı” na gelmesini istemişlerdir. Vekiller heyetinin verdiği kararlar ANKARA, 3 (Hususi) İplik elyafının memlekete serb girmesi, Filyosta oZnguldak b: h üçüncü sınıf idare memurluğu | ihdası; 100 kilodan, yüzde beş ni | betinde fazlalık için ayrıca kon tenjan mahsubu yapılmaması Ve killer Heyetince kararlaştırıldı. ——— vüsat ve şümal hakikatan düsündürmüş. ıı—' DOÇCI'I"CI' istifa etmemi mun Üzerine hemen bazünkü makalesini v- - mıştir: “Avrapanın bügünkü hali bu bir Iki cümle ile ne kadar kuvvetli tasvir edilmiş vc | sonünda “İnzilterede yuz tatili!,. Ibarestle hü- | tön AMünya siyasiyununa me güzel bir dera ve Velit Bey bütün dünyonım İngiltereden W ret almasını tavsiye ediyor. İ i aN ler mi ? ANKARA, 3 (Hususi) Maarif müsteşarı Rıdvan — Nafif| B., üniversite doçetnlerinin istifa * larından vekâletin haberdar olm dığını söylemektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: