4 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

4 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Temmuz 1984 Başkumahdan Hitleri | tevkif edecekti —Baş taratı 1 inci saytada— danı Ceneral Fritchs eğer, mahke-| mesiz idamların derhal durdurul- masını emretmezse M. Hitleri tev-, kifle tehdit etmiştir. Gene bu habere göre M. Hitler,| bilâhare M. Goering ile uzun bir| müzakerede bulunmuş ve bu mü- zakereden sonra M. Goering Ce - nerali görmek istemişse de kabul! edilmemiştir. İ Berlin, 4 (A.A) — Başvekil M. Hitler aşağıdaki beyannameyi neş“ retmiştir: Rohn isyanını bastırmak için alınan tedbirler 1 Temmuz sabahı saat 1 de nihayet bulmuştur. Her kim, herhangi bir niyetle olursa ol sun kendiliğinden bu harekâtla a- lâkadar zecri bir harekete tevessül ederse mahkemeye tevdi olunacak tır. M. Hitler bu kararı ile 30 Ha- ziran hâdisesini tamamen kapan- mış telâkki ettiğini göstermekte- dir. Londra, 3 (A.A.) — Royter a- jansının Berlin muhabirinden: Berlinde neşrolunan en son res- mi tebliğe nazaran, “Tasfiye mu- amelesi dün gece hitam bulmuş - tur. Ve artık şiddetli tedbirlere devam lüzumu kalmamıştır. Bütün memlekette tam bir sükün ve inti- zam vardır.,, Ceneral Blomberg te Reichs - vehre hitaben neşreylediği ordu /emrinde fevkalâde ahvalin berta - raf olduğunu bildirmektedir. Londra, 3 (A.A) — Röyter A- Jansının Berlin muhabiri bildiri- yöor: Alman Başvekil muavini Fon »Papen bugünkü kabine içtimaında istifasını vermiştir. Bu istifa henüz kabul edilmemiştir. M. Hitler, Reisicümhur Fon Hindenburg tarafından Nodek'te kabul edilmiş ve uzun müddet gö- Yüşmüştür. Berlin, 3 (A.A) — Alman istih barat bürosu tebliğ ediyor: M. Hitlerin ufak bir - ihtilâlci zümreye karşı yaptığı şedit hare - ket Alman mültecilerinin Alman - ya haricinde çıkardıkları gazete leri pek ziyade alâkadar etmekte- dir, Bu gazeteler hiyaneti vataniye ile mahküm edilen eşhasa evvelce hakaret etmekten geri kalmadık - ları halde bugün onların hesabına mücadeleye girişiyor ve — onlarla kendilerini alâkadar görüyorlar. Bu matbuat isyan teşebbüsünün bastırılması dolayısile Almanya hakkında bir takım mânasız haber ler de neşretmektedir. Halbuki neş redilen raporlar hareketin hücum kıtaatı reisleri arasında yalnız kü- çük bir zümreyi istihdaf ettiğini ve hücum kıtaları reisi ve efradı - nın ekseriyeti aizmesinin daima va zife ve yeminlerine sadık kaldığı- nı sarih surette ispat etmektedir. Almanyada yapılan idamlar hak kında manasız haberler neşrolun - maktadır. Hayatta ve vazifeleri ba şında bulunan eşhas kurşuna dizil miş gösterilerek idam edilenlerin sayfa dolusu listeleri verilmekte - dir. Sarre'da çıkan mülteci gazete - ler Berlin katolik piskoposu Bar - res ve ördu idaresindeki Ceneral Fon üriteh'i ölenler meyanında gösterdiği halde bunlar kendileri- nin sıhhatte olduklarını, hiç kimse| tarafından ttaciz - edilmediklerini| bildirmişlerdir. Halen vazifesi başında bulunan| -— Paotsdam polis müdürü Kont Hel. dorofla Hohenzollern prensleri ve! bazı nazırlarla milli sosyalist fır- kasının tanınmış ricali hakkında da vaziyet ayni merkezdedir. Al - manya milli sosyalist hareketi hiç bir zaman bugünkü kadar sağlam ve müttahit değildi. Ecnebi devletlerdeki âkisler Londra, 3 (A.A.) — Almanya- daki vaziyet hakkında avam ka - marasında sorulan bir suale kısa- ca cevap veren hariciye nazırı, son Alman vakayiinin gazetelerde taf- silen görülmüş olduğunu ve bunla- rın mahiyeti hakkında Berlinde ve Münihte neşrolunan resmi tebliğ - lerde kâfi izahat bulunduğunu söylemiştir. Mumaileyh, İngiltere hükümeti- vin bu vakayii bittabi derin bir dikkatle takip etmekte olduğunu, lâkin kendisinin, şimdilik hiç bir mutalea beyan edecek vaziyette bulunmadığını ilâve etmiştir. Paris, 3 (A.A) — Temps gaze- tesi Almanya hâdiseleri hakkında diyor ki: “Görünüşe nazaran başvekil Hitler, mali iflâs, iktisadi buhran ve içtimaf mahiyette ikinci bir Na- zi ihtilâli tehlikesi karşısında ordu. nun müzaheretini temin için sağ eenahla uyuşmağa mecbur olmuş - tur. Fakat Göering ve Göbbels'in yardımları ile manevra teşebbüsü- nü kendi elindetutmak istemiştir. Hâdiselerin neticeleridir ki bize bu hesapların ne dereceye kadar doğ- ru olduğunu gösterecektir. Maa- mafih hayret edilecek bir şey var- dır: Hitler, kendi hareketinin zafe rini temin eden ve — diktatörlüğü- nÜn zırhını teşki) eden hücum krta- larını feda etmiş, uzun mücadele senelerinde en samimi mesai arka- daşları olan rüesayı alenen takbih eylemiş ve bunları takbih eylemek le de bizzat milli sosyalistliği dün- yanın nazarında lekelemiştir. Hakikat şudur ki: bundan sonra Hitler, ancak ordunun müzahere- ti nisbetinde vaziyete hâkim olabi- lecektir. Viyana, 3 (A.A) — Siyasi meha filde mevcut umumi kanaate göre, Almanyadaki son kanlı hâdiseler, M. Dollfuss'un Avusturyanın ikti- sadi kalkınması ve dahili siyaseti- nin sağlam bir esas üzerine tarsini hususunda takip ettiği hareketin ne kadar doğru olduğunu ispat ey- lemektedir. Emniyet Nazırı, binba şı Fey “Ostreichische Zeitung,, ga zetesinde diyor ki: “Almanya vaziyetinin iki mem leket arasındaki münasebatın tek- rar dostane bir şekil alacak bir su- rette inkişaf edeceği ümidinde- yim,,, Vaşington, 3 (A. A.) — Ame- rika matbuatı, Alman hadisatiy . le şiddetle alâkadar olmaktadır. Baltimore sun,, diyor ki: “Bir suikast teşkilâtının mey - dana çıkarılmış olması muhtemel- dir. Fakat her şey, inkisarı haya- le uğramış bir milletin isyanı baş- langıcında bulunduğunu göster - muktedirdir. Von Şleyşerin ve di- ğer Nazi rüesasının bilâmuhakeme | idamları, gösteriyor ki kurtarabileceğine kani olmuştur.| Öldürmek usulü dairesinde yapı-| lan bir muhakeme — neticesinde mahküm ettirmekten bittabi dıhı | kolaydır. Goering, ikinci ıl'mlılın bittiğini söylüyor. Halbuki, ikinci ihtilâln ancak yeni başlamış ol - , göz ci — vaziyet | Jerine değil. Roehm ve arkadaş - çok tehlikelidir. Ve Hitler, '“lk, larının katledilişleri, Almanyayı bir tethiş hareketinin bu vaziyeti / idare edenlerin hareket tarzlarını - HABER — Akşam Postası SPE TT T T Yariht Tefrika: 97 K e Çar (Nikola)nın ölümile başla-! yan Rus inkilâbı kansız geçiyordu. Yeni hükümetin en ehemmiyetli| emri: Zadegâna, mülk sahiplerine! köylülerin hür ve serbest bırakıl- l malarından ibaretti. | Köylü, zadegânın elinde ve e- vinde esir gibi yaşıyordu, Bilhassa| Cenupta, kazakların yqıdıklınî ve ecnebi muhacirlerin bulunduk-| ları yerlerde yaşayan köylüler bu emirden daha fazla istifade ede- ceklerdi. Zira bu kısımdaki arazi hemen tamamile zadegâna aitti. Köylülerin canlarından başka bir şeyleri yoktu. Bütün eski Rusya (Büyük Rus- ya, küçük Rusya, Lituanya) bu hal de bulunuyordu, Esirci Ali baba Rusya'da ser- best kalsaydi, zadegân gibi köylü- yü istismar ederek arazi sahibi ol- mağa çalışacak ve çok kısa zaman içinde büyük servetler elde ede- cekti. Nikola'nın ölümü ile yıkılan is- tipdat idaresi çok zalim idi, Rusya- daki toprağın büyük bir kısmı (emlâki emiriye) namile Çar'a ve Çar'ın ailesine ayrılmıştı. Diğer kısmı da zadegâna aitti. Rusya'da zadegân sınıfı (yüz bin) aileyi mü- tecavızdı.. Ve bunların asırlarca köylünün sailerini emerek refah ve saadet içinde yaşamışlardı. Ziraate yarayacak olan topra- ğın onda dokuzu Çar ve zadegân aileleri tarafından zaptedilmişti. Köylülerin hali Kurunuvüsta köy lerinde çıkan bir fermanla bulun- dukları yerlerden ayrılmamağa ve mülk sahiplerine karşı senevi vergi vermeğe, angariye olarak çalışma- ğa ve onların her türlü emirlerine itaate mecbur edilmişlerdi. Köylülerin hali krun vusta köy- lülerinin yaşayişinden farksız ol- duğu, halde, zadegânın zulmü,eski devirlerdeki sergerdelerin zulum ve işkencelerinden çok daha ağır- dı. ması daha ziyade muhtlemeldir.,, “Vaşington post,, gazetesi de şöyle yazıyor: “Hitler ve Goering kuvvetleri ni göstermek istemişlerdir, ve an- cak milli sosyalistliğin inkırazını gösterebilmişlerdir. Nazilerin hak sızlığı hakkındaki ifşaat, Hitler ciliğin iktısadi ve siyasi sahadaki iflâsı ile ayni zamana tesadüf et- mektedir. Hitler iktidarı elinde bulundurduğu 17 aydan beri mu- vaffakıyetsizlik üzerine muvaffa- kıyetsizlik üzerine muvaffakıyet- kıyetsizlik kaydetmiştir. Alman - yayı kurtaracak olan bu adam Al- manyayı berbat etmiştir. ... Salzburg, 4 (A. A.) — Ha- vas ajansı bildiriyor: Avusturya başmuavini prens | Starhemberg Almanyada cereyan eden hâdiseler münasebetiyle şu beyanatta bulunmuştur: “Biz Alman milletine bağlıyız, fakat Alman milletinin idareci - mazur gösteremez. Alman şerefi- nin lekelenmesi ve Alman mille - tinin barbar bir millet telâkki edil mesi bizi lâkayt bırakamaz. Hâ - diselere dair yapılan resmt teb - liğler, almanca yazılmış vesika - Müellifi: Zshak FERDİ Köylünün senede bir hafta şe-/ hirde yaşaması hakkı bile (şehir vergisi) namile- takyit edilmişti. Bu vergi çok ağır olduğundan köy- lüler şehire inemezlerdi, Köylünün ihtiyacatımı köylerde! zaman zaman dolaşan seyyar satı-, cılar temin ederdi. O sene nasılsa fazla hasılat elde ederek şehire i-| nen bir köylünün peşine takılırlar, şehirde nasıl gezip eğlence - ğini merakla takip ederlerdi. Herkes uzun zamandanberi ez- meğe ve ezilmeğe alışmış olan bu| iki sınıfın islâhatile meşgul idi. Zadegân sınıfı, kendilerine esir olmak için yaradılmış sandıkları köylülerini kolayca hür ve serbest bırakmak istemiyordu. Köylü sını- fı da mütereddit bir halde: — Serbestsin! Sadaları karşısında şaşırıp kal- mıştı. Zavallı köylü o güne kadar kendi hukukunun istirdadına te- şebbüs etmeyi hatırından bile ge- çirmemişti, Şehirlere yakın köyler- de yaşayan köylülerin bir kısmı, istipdat idaresini yıkmak isteyen bir komitenin gizliden gizliye ça- lıştığından haberdar idi. Fakat, (köylünün azat edildi- ği) resmen ilân edildiği halde, bu zavallı sınıf hâlâ tereddüt içinde zadegânın gözünün içine bakıyor- du. Yeni Çar Vilâyetlerde bulunan zadegâna mütemadiyen iradeler tebliğ ediyordu: — “Köylüyü serbest bırakmız.!,, Aleksandr, Rus köylüsünün azat edildiğini, Çarlık makamına otur. duğu ilk günü bütün dünyaya ilân etmişti. l Çar Aleksandr neşrettiği bır be- yanname ile zadegânın islâhata taraftar olup olmadığını soruyor- du. Litoanya taraflarında köylüyü esir gibi kullanan zenginler ve asıl- zadeler (Aleksandr)ın beyanna- mesine menfi cevap vermişlerdi: “Köylüyü biz besliyoruz. Onlar, bizim topraklarımızda çalışıyorlar.| Ismet Paşa fırkada izahat verdi (Baş taratı 1 nci sayrtada) dostluk tezahürlerinden mütehas» sis ve memnun olduklarını ve mem leketimizde müşahede eyledikleri terakki ve intizam — eserlerinden duydukları memnuniyet ve takdir- lerini Reisicumhur Hazretlerine| ve kendilerine izhar ve beyan bu- şurduklarını söylediler. | Başvekil Paşa Hazretlerinin bu beyanatı fırka grubunda alkışlan- dı. Ve Şahenşah Hazrelerile İran ! milletine karşı yeniden samimane | ve dostane temennilere vesile ol - du. 2 — Hususi idarelerin bütçele .| rini tetkik ve bunların tevazün - lerini temin etmek üzere bütçeler üzerinde kat'i mürakabe esaslarını| tetkik ve tesbit etmek üzere teşkil edilen grup maliye ecnümeninin raporu müzakere edildi ve rapor »| da tetkik edilen esaslar aynen ve| müttefikan kabul olundu. ların en çirkinini teşkil etmekte » dir. | Almanya hâdiseleri istiklâli - mizi muhafaza etmek hususunda mevcut kanaatimizi bir kat daha kuvvetlendirmektedir. Dünkü esir ve uşaklarımızı bugün | nasıl başımıza çıkarabiliriz?...,, 4 Diyorlardı, (İhtilâl komitesi)nin Sivasto- pol tarafındaki teşkilâtı çok mun: — tazam olduğundan, köylü, yapıla- ı cak islâhatın esasını ve mânasınl çabuk kavramıştı. — “ Artık köyden şehire, vergi — vermeden ineceğiz. Kendi evimizin kendi toprağımızın efendisi olaca- ğız!,, Diyerek, sokak sokak, köy köy, kasaba kasaba dolaşıyorlar, kimse- ye zarar vermeyen nümayişlerle ğ memnuniyetlerini izhar ediyorlar" — dı. Kamçılı idare devri birden niha- yet bulmuş; meş'um bir kitap gibi bir daha açılmamak üzere kapan- mıştı. Köylüyü esir ve uşak gibi kuk lanmağa alışmış olan zadegânın çeneleri kilitlenmişti. (Aleksandr)ın beyannamesi bü- yük caddelerde yüksek sesle okun- duğu zama, köylüler: — Bundan sonra yalnız kendi toprağımıza hizmet edeceğiz. Ar- tık hiç kimsenin esiri ve uşağı de“ giliz, Yaşasın hürriyet..! Diye bağrışıyorlardı. Mülk ve servet sahipleri mer'a- larında, çiftliklerinde, fabrikala- rında hiç kimseyi esir gibi kullana* mıyacaklarını anlamışlardı. Köylülerin çalıştığı müesseses ler birdenbire felce uğramıştı. Köf .' lü köyüne, çiftçi toprağıma koşu” yordu. Herkes kendi köyünde, ken di toprağında-çalışacalıtı. O sene (Teşrinisani) nin birinci ; günü, Rus köylüsünün esaret yunduruğundan kurtularak, hurrl' yete kavuştuğu mukaddes bir gün idi, Köylü, o gün yalnız hürriyett değil, yıllardan beri bacası tutmrf İ yen ocağına, doğduğu ve büyüdü" | ğü yurduna kavuşmuştu. (Devamı vart Dolfüsün masasın- da bomba —Baş taratı 1 inci kaytadame — na bir bomba bırakılmıştır. Bomba patlamamıştır. bulunulmaktadır. Bombaya bağlı olan kiğıuı. Başvekilin şahsına ait birkaç sa * tır vardır. Bundan Başvekile teht dit yollu şöyle hitap edilmekte- Jdir: Patlamıyacağına dair de, bom” | baya bağlı bir kâğıtta izahattâ “İşte bu, bu dereceye kadar m! kitinize sokulabileceğimizi göster | vir. Bamba patlıyacak değildir.vr Başvekil, garbi — Avusturyadâ | Felkirçte, taraftarlarına hitabet nutuk söylemek üzere tayyareyle gitmiştir. Kendisi sikı Lir muha * faza altındadır. En son suikast hareketleri, aşif ğt Avusturyada Hittenberg civa * rında, demiryolunun tahribi su * retinde tecelli etmiştir. Ayrıca bir demiryolu köprü!. berhava edilmiştir. İ Bir evde bir bomba patlam ve gene Viyana civarında bir kö de bir diğer bomba infilâk etmi tir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: