29 Nisan 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15

29 Nisan 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 NİSAN — 1837 Inkıbazı, Hazımsızlığı, Mide Ekşilik ve Yanmalarını RADYyo SİNEMALAR ğ ME YANBUL: YoĞğLU 1830 pllkia dans musiki 1000 Çocuk BE Esirgeme Kurumu namına konferana: Dr. « Kronjtat babriyelileri Şükrü Hâzm 1530 gitar solo: Maryo Paru | SARAY 3 Dans devam ediyor İİ 200 Sadı ve arkadaşları tarafından Türk , TÜRK Eşlerin kadın Musikisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rzs MELER 4 Taran kaçıyor tatafmdan arabca söyler 20,45 Beğiiye ve| İPM#,., , geninde İayaR Urküaşlazı tarafından Türk müge ye | MARAMTACĞII Kyinleç ölerken. KAryO tarkıları: Saat ayarı 2115 Orkesirs vıuyz SOMER 4 yet ve Patajon sirkfe Ve op pkTam 2230 plâkia solalar, opera 2215 ajanı ve borun haberleri ve ertesi | VEYAN A, Purçaları 2300 san. ' N N 18.10 musiki ve kartın korosu 18,50 sanat «Gizli izdivaç, VW sütçü. Aberleri, tiyatro haberleri, röportaj, fen| Pi 4 Singapu! “> aberler ve saire 2020 grama:od 20,40 şan ŞARK toplayan kizlar. 1936 At Ve Orkestra konseri 21.20 edebi yayıp 1215 na Balkan olimpiyatlar eee vay 23,25 dans muşikini 24,35 9” sell ş kacak geyğailar. Hücum Atlar, BERLİN; verileri. Madam Ni: Garp sü “ ira | SANCAK ğ 805 Bayalki 18,A5 piyes 10,05 erse SS ) konyeri 2005 gençlik yaymı 20,20 org Ke | ( , — 1045 günün akdaleri, » haberler “2115 | CUMU 1 8 havaları 29,05 haberler, spor ve #87 L 2.28 haberler 28,35 müsikl. 1SsTANB U PEŞTE 18.33 koro konseri 19,15 edebi Wonfereni 4 ve Pataşon 19445 çingene arkestrası konup 21151. PERAN : > a Salâhad MAN İeemsari 21,80 haberler, gramofon 2235) mi ee eee iyi an konseri 24,15 musikili piyes 1300 oi Bree | 4 Bağdat BİK Kim Gk | yi çaçan İNE dörde ; W3) çocukların zamanı 16,05 dini yayı | il b 10AS dini müzsiki tgtamofonla) (Yortu MÜ| zag ', pl eo bayat. betile başka yayın yoktur). maça yi NDRA: ALEMDAR ie çocukların, zamanı 1905 vw 705 esi iğ va, haberler ve #nire 20,33 eğlenceli yayın vi e. 2045 oda reugikisi .21,68 Konuşma 22.26 © KEMALBE «türkçe sözlü). 1 Bursara Kettra konmeri 20,08 hava, haberler, #pör ve li Mate 2330 dans orkestram 24,85 beberler, z KADI KOY yi İk4s gramofon. ARİS ÇP.T. TO: 18,08 mausiki 18,50 org konseri 1935 Me 8 geceleri ler 20,05 şan kanseri 20,20 gramofor. e e KU D AR ler, hava 21,05 sürprizler 2183 piyes © 0S İ o Baberler, hava 23,50 gramofon alirim ROMA 5 HALA « sütün güzelle 28 20 dana metini SANS MA op BAKIRKÖY ren Şe e a İİ me bildirmemiştir sö 123,20 kömedi 28,50 dans marikisi, MİLTİYADİ « Programını bik ma e “m Nöbetçi eczahaneler Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinde a5 i Betçi olan ecraneler şunlardır: yap gire — Acele Satılık Ilanılmamış ayaklı | Hiç Ku Dikiş Makinesi. iml eihetindekiler r ataeinde Giüseyin Hüznü), mo Sr pomat! Ankara cad- ii rda (Necati , (Asador), Küçükpazarda. kantası e katafa Arın), Şelremininde (Han | dagi sevim Lo saat i tyada «Te . di). Karagüümrükte (Art), Samat? No, 114 Şehzade! Aksarayda Gila), başında (Hamdi), (Barel), Fenerde (Ramsiyadii, Alamdardn (Biat), Bakırköyde (İstepan) Beyoğtu cihetindekiler: £ tatüzüli endlesinde iKanzuk), Bostarbaşın a ittimati, Geintada Mahmudiye Er de (ismeti, Taksimde (Ciizamettim), Kurtuluş o o Oüeyyeti, Hi iş N 2 taşta CANI Tuza), Barıyerde ANuriy Üsküdar, Kasık Vaktıdarda il — Birmeninde Çücler”. Rıza, Heybalide (HN Peer « Operatör ps OSMAN (M0 e ar yollari Belso k idea ek K YE Al , alir m dk Komi a Deniz Merkez Satınalma koni” iinde batık demir ve zincir- Ji ları e müteşekkil Komisyonumuz v. bin a işi M, M. iı zarfla eksiltmeye lerin denizden Ari Mi emdi j4 e bep tarafımdan 3 Mavıs konmuştur. M.M.V. 1 — İstanbul ve İzmir liman şartnamesi dahilinde rı ve di teleriben elli bin Brt Da yedi kuruş kıymet beher kilosuna z — Umum! kıyme! Mei teslim edilecek bU zincirlerin tükdir edilmiştir” siiyenie anl rm y — Eksiitmeye gireceklerin dalgıç ii Mar e içe ENS e İstanbul Ticareti olduklarma dat Tk © rttr. y il olması ŞA X iel bedel mukabilinde s8” ü tJart Ankarada komisyonumuz" erir > 5 — Eksiltmeye gireceklerin 24 SA kalan çi teminatları ve üçüncü maddede yarı in ri xağir Kon ği teshit olunan günde azam 04: 18 € kabul edilmiyeceği Ve ol verilecek mektupların Vit gecikmelerin nazarı dikkate almmıyi m Kimyager i | NIŞ Hüsameddin | Hastalarını hergün Akşama kadar ini almak istiyenlerin her gün mucibince - 3750 Yralık ilk avi teklif mektuplarını iş bulunmaları ve postağan mütevel, . kanun EE > 3 i da N Tokatlıyan oteli yanımı beye yi e kak 35 numaralı mus Tam idrar tahlili 1 lik ve Mektep #9 a vas tahdit. Eminönü EX işret yenet aneatyğe tedavi eder. yin Baku Tel: 40843 ı Hım mia! MAZON O MEYVA TUZU MET ti imsya “İŞ şe Konuşan kedi (Baştarafı 5 ncide) süt içtim. Midemi bozmağı niyetim yok. Bay Murad, gülerek: — Canım, (kedilerin dokuz canı yâr), derler. Pompiş cevap verği: — Olabilir. Fakat midesi bir tane. dir. Reşide bağırdı: — Bu kediyi mutfağa yollamak da doğru değil. Oraya gidecek, bep #ley- himizde dedikodu yapacak. Yatak odaları önünde balkonlar ol. duğunu ve kedinin her gece oralarda dolaştığını hepsi endişeyle hatırlıyor. lardı, Şimdi maazallah kedi bütün gördüklerini birer birer söyliyecek “0. İtrsa ne vaziyete düşeceklerdi? Misa firler bu menhus kedinin bulunduğu odadan kaçmıya karar verdikleri sira» da, bayan Mükerrem teesslirle: — Aman, ne diye bu eve geldim”. dedi. Kedi, hemen telâşla cevap verdi: — Doktor bay Behcetin sözüne ba. kılırsa siz bu eve karnımızı doyurma. ğa geliyormuşsunuz. Kendsine göyle demişsiniz: Bay Muradia hanımı öy- el srkter insanlarmış ki, eğer İyi bir ahçı tutmasalarmış, dünyada davetle, rine icabet etmezmişsiniz.. Kadın, öfkeyle bağırdı: — Yalan! Behcet bey böyle bir söz söylemediğime şahittir! Kedi devam etti: — Doktor bunları Reşide hanıma anlattı. Ve anlatırken dedi ki: “Bu Mükerrem karısı ama da oburdur ha. Ona tek iyi yemek verilsin vallahi ce. henneme kadar gider, Pis boğaz!,, Ba yan Reşide de şöyle cevap verdi: Fakat anlattığı hikâye orada kesil di. Çünkü Pompiş pencerenin dışında başka bir kediyi gözüne kestirmişti. Koşarak fırladı. Hayvan odadan çıkar çıkmaz, her. kes birden âlime hücum etti: Bu da iş miydi sanki? Hayvana böyle lisan öğretmek... Ya o da başka kedilere konuşmayı öğretirde insanların hali nice olacaktı? Her yere sessizce giren, her hususiyeti gören bu mahlüklar isana gelirse beşeriyetin bütün esra. rı faş olacaktı! Aman, bunun önüne geçmeliydi! Bayan Leylâ, asabiyetle: —— Geçirdiğim bu feci dakikaları hiç unutmıyacağım. Biz vaktiyle Pompişi çok severdik, Fakat şimdi ondan nef, ret ediyorum. Onu öldürmekten. baş. ka çare kalmadı. Bay Murad: — Evet! . dedi, - Yemeğine biraz zehir katalım: Hoca İbrahim, isyanla bağırdı: — Ya benim emeklerim ne olacak? — Başka hayvanları zararsızları li- sana getirin. Ne bileyim ben, meselâ denizdeki balıkları. Daima ahirda ya, şıyan İnekleri., Velhasıl evlerimizden uzak bulunanları... Herkes ayni fikirde müttefikti. Pompişin tabağına zehir kondu, Bu, |. Bir ziyafet tertibatı gibi gayet itina ile, gizlice yapıldı ve ertesi günü, za- vallı kedinin leşini denize attılar. Nakleden: Hatice Süreyi rlikleri hay. vanatı için 1475 dönüm çayır kirala. nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 30 Nisan /937 cuma günü sant 15 de ya- pılacaktır. Muhammen tutarı 6637 li. ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstöklilerin 498 Jiralık ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Üneli maddölerinde yatılı vesaik. İe beraber ihaleden en âz bir saat çv- veline kadar teklif mektuplarını Fm. : dıklıda komutanlık satınalma komis- yonuna vermeleri (2061) Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı 1 5 giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR- MAZ. İçilmesi lâtif. Tesiri kolay ve mülüyimdir. Yerimi hiçbir mümasil müstahzar tutamaz, MAZON isim HOROS markasına dikkat. Deposu: Mazon va Boton Ecza deposu İstanbul Yeni postuhane arkasında No. 47 Avrupa seyahatinden avdet etmiştir. Mühlerem müşterilerini. SON MODA BAYAN ŞAPKA e A A MALZEMESİ MEŞHERİNI m VR Görmek Üzere aşağıdaki mağazalarınadavetle kesbi geref eyler. Fiyatlar çok mutedildir. Merkezi: Beyoğlu Tönel meydanı (tramvay durak yeri). l Şubesi: İstiklâl caddesi Ste-Marie kilisesi karşısı. Nafia Vekâ e'inden : 1 — İstekli çıkmamış olan Diyarbekir Nümune Hastanesi pavyon İnşaatı aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 111634.03 liradır. 2 — Eksiltme 5.5.9037 Çarşamba günü saat 15 de Nafta Vekileti Yapı İş leri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı iscaktır. 3 — Ek$iltme şartnamesi ve'buna müteferri evrak 558 kuruş bedel mu. kabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden almabilir, 4 — Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 6631.70 liralık muvakkat temi- nat vermeği ve Nafia Vekâletinden alınmış ve en az yüz bin İlralık bir iş yağ. mış olduğunu gösterir müteahhitlik vesi! ibraz etmesi lâzımdır. 5 — İsteklilerin teklif mektuplarını il maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Relisliğine vermeleri muktazi. dir., Postada olacak gecikmeler kabı! edilmez. “968” “2176” eşle EN Kapalıçarşıda Gelincik sokağında 27 No k dükkân Zindankapıda Ahiçelebi sokağında 46 No. lı dükkân Eminönünde Şeyh Mehmet Geylani ma- hallesinin Reşadiye sokağındaki eski kantar binası 'Topkapıda arpa Emin mahallesinin Topkapı caddesinde 95 « 115 No, lı beş odalı ev, Kapalıçarşıda kalpakçılar sokağında 11 No. kı dükkân Kapalıçarşıda Divrik sokağında 35.37 No. İı dükkün Galatada Karaköy caddesinde 2022. 24 No. hı kâgir lokanta ve birahane, Kadrköyünde çoccuk bahvçesi karşısı sokağında tenis mahalli; Yenibahçede Mimar Sinan sokağında 63-65.67 No, k bostan Kadıköy hal binasında ! No. 1 dükkân Kapalıçarşıda sandal bedesteni kömür- lük kapısı yanında 33.41 metre murab- bar arsa Galatada Karaköy mahallesinin Kara- köy caddesinde 11,18 No. I: dükkân Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinin İstiklâl caddesinde 194 No. İ: dükkân Üsküdarda iskele meydanı sokağında 1 Nd. dükkân Üsküdarda iskele meydanı sokağında (üstündeki odalar hariçtir.) 7No.h dükkân Beyazıtta Vezneciler mahallesinin tram- vay caddesi sokağında 9.84 No, Ir dük- kân Beyazıtta Kaşıkçılar sokağında 2 No. dükkân, Belediyesi ilânları Senelik muhammen İlk teminatı , Kiram a 0,90 Ko 4,50 p 120 9 108 110 9s 7.20 36 270 4300 37,50 60 4,50 204 MM 120 9 30 2,25 900 67,50 262 19,65 60 4,50 4 7 5,40 120 9 83 4,73 Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazıl: olan ma- haller teslim tarihinden ayrı ayrt kiraya verilmek Üzere açık artırmaya konulmuştur. itibaren (938-939 veya 940 yılı mayısı sonuna kâdar Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarımda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 304-937 de bulunmalıdırlar. Cİ) (2102) 1 — Tümen ibtiyacı için, Selimiye ile Haydarpaşa hastahanesine 6000 bakla, 3000 semiz otu ve 3000 kilo ta. ze soğan ile Boğazdaki Birlikler için de 4200 bakla, 1600 semiz otu ve 1600 kilo taze soğan alınacaktır. Selimiye. ye ait olanların bedeli 454 lira 50 ku. ruş boğazlarınınkinin de 321 lira 44 kuruştur. Boğazın ilk teminatı 24 lira 10 kuruş Selimiyenin ise 34 ira 10 kuruştur. 2 — Eksiltme açık öksiltme suretile 7/5/9371 cuma günü saat 15 de Seli, miye askerlik Da, binasında As. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 3 — Şartnameler her gün komis. yonda görülebilir, 4 — Bu işe gireceklerin bu işle meş- gul olduklarını gösterir resmi vesaik. lerini komisyona ibraz etmeleri meş. ruttur. (2180) cuma günü saat 14 de Daimi Encümen- İstanbul Levazım 2. -İ ! tınalma Komisyonu İlânları Sirkeci Demirkapıda Vekâlet mua- yene heyeti binasının tamiratı 304, 37 cuma günü saat 15 de Tophanede Satmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 198 lira 8 kuruştur . Teminatı 29 lira 71 kuruştur. Şart, namesi komisyonda görülebilir, İstek. lilerin belli saatte komisyona gelme. leri. (435) (2368) KYA . yn $ Dr. Nihad Tözge Birinci sinir Gi Frengi ve öğer 4 Zührevi nastaikiar mulahassıs Bakdli Tayyare Cemiyes karşımı Na Talan: erman i Pazar ve Perşembeden başka bergin 830 le kadar hastalarını kabul eder f © San gönleri parasız

Bu sayıdan diğer sayfalar: