3 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13

3 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N : np ör Tüeygileei zen Kayi abo ayzmunesp var © öpuyezn 49J9U|9y USA gm .— A Ae ra e a e yas urtAdp — 99 dp Sev) OL “apalnp alalıpua Saad “yali De BİYO IŞAIP AMAIGİUD “(pü4vstp 4» zazfagn OP) *poganısıp 27e S19)40M OL $yuajLısa osppua — pg4m;sıp :POğUNISIp AöULMA 0lıpud «— garjsıp 1) :amasiP OL “YEWUEJUZEY UEeŞ “öhapıdei ypjo anpagoğ DUDU, “(pou sg js öy Op) Soptm 94 yer Key ou, frurjıduk — ppu ops AYNA 4 gp) soptu OL “191011809 TE Capışaturısay 10) “öpinyaedğ YPMJO ARPA 1 “(yy vg ge enib ogi) “yo ad yen SSEi3 or, yapıo — Şo e yasa 70 m) m9 oL gikepeb — sygan şy SEMA SY ' yeumğrfe — yam mp SŞIOM Öğ, YAYI YYIğıpğnk Tayf “ay info sig, M3 gu yoğ mi yon yol 3 mJO tur “KrUMZey zig — yoğ pi za 0m amlo “* Yayı “4316 Ban, #96 saşpgm p :sya3 öyyeam Oya pİİ İmuezay — 896 4 :sna3 of yani “yeuraezey — 490»; sağ oL sw . TEN > ge 2 “Cetiner za) uop — j904/ :135045 un . Tuam'ısuda aöZITl0NI 206 INGİLİZCE PERSLERİ — 1 haş three months, 3 — When does Nature awaken from her Winter sleep? — In'Spring. 4 — What is İle sky İke Mi Spring? — Bive ad elondless, Ezberlenecek kelimeler weather; uöğ'er —hava (havanın sıcaklığı, soğukluğu) dry: dray < kuru v to made: fu mâd ws yapmak, Omael etmek) p to Tast; iwlaat — devam etmek © © overehst: dv'erkdet — Ki ..> © © heavy: höv'i — ağir worker: uörker — işçi, âmele, rençpet to disturb: fu distarb :— müşkül vaziyete sokmak, ka. , rıştırmak, endişe vermek z thunder: fan'der — gök gürlemesi > lightning: Tâytninğ — şimşek, yıldırım January: cduyuari — kâtonusani February: fdbruari — şubat March: març — mari April: öpril — yisan May: mi »—- mayıs June: ciyin — haziran ördinary: ordineri — alelâüe leap-year: lip yör —- kebise sene mildâ: mayld — tath zenon Sag Si öze yeya, — Sa taşa 700 Ça 11407) saukyıya, — ZATpIRA AB İş EN Ağam spa Azyunl spo) e SA, Cağama Sn 29p Küt ay pus) z yoz sey &fep Kuvu Moy puy — “afop fular ep #pdöyoues 0sİgOY “omoe 2syg94 opr snop HUMA DA, “AR day me list ypuömş puo) *rpo£-dvoj ur guru AUaMI PU “03 20495 Yula 9paau9s SPUAV “ömd8 7pp10y9 409 Opuöş gap 710406 Şaki, Cap samuypdp 42 tep 290p 33 HMM) sek Kreupıd e ui sip YYİATUOML, — “ğyogn$ opuyip Mppoyou SA, Caapm4g9f vp tali Gy pu) © “frmagoz ut ee mow puy — “pasa UNİ aya #030 EpŞUeSNURUYM “yanoretimuyof OPUYİŞ SIUM AG JO ADJAPADA,, Çupnf,ubo uş 2pp tmakl0j 4549P) »Arnuef v1 s£ep ouo-Âyıyıı dav İsdUL — in İİ, di e “şuponunuyy opuA doyaiyfeu dü SOpUME AOPEJON., ç Cami no 14 42p 40 pp Aa AD) ikanung ur oasyı öze sfep Kusi Mor — z “mpgea £e vi v0 apo Nd “duo app seyfi 1408 WI AMAPIDA,, “agi 00 te Eygi aşanş 49 AP) r1umısuza M9OZITI9NI ve İNGİLİZCE DEHSLERE sa (huat ar de sprinğ möntz.) “Ne dirler ilkbahar aylar?,, İlkbahar ayları hangileridir? — The Spring months are March, April anâ May. (de sprinğ mönts ar març, öyril end mâ.) “İlkbahar aylar dıralr art, xisan te mayıs.,, İlkbahar ayları mart, nisan ve maytstir, — Whak is the weather lke in Spring in England? 3 (huat iz di vd'er Tayk im sprinğ in inglanât) z “N4 dir hava gibi, içinde ilkbahar içinde İngilicre?, : İikbaharda İngilterede hava nasıldır? — İs ususliy müld, (it İz yüzünü meylid,) “0 dur ekseriya tatk,, Ekseriya hava iyi gider, But sometimes We get snow and frost even as last as April, P : (bat sömtaymz ui get shö end frasi ion ez iast €3 öp- ; ri) “Fakat, bazan bis kazamrız (bisim olur) kar ve don z dahi gibi yeç gibi nisah.,, i Fakat, bazan nisanda (kadar geç) bile kar yağdığını ve , havanın dona çektiğini görürüz. — sit very hot in summer? Çiz it vöri hot in sam'er? “0 dur çok sıcak içinde yaz?,, Yazın çok sıcak ölür mu? — Sometimes it İs, (sömtayme it iz) # “Basan odur,, Bazan olur, ji But not as hot it is ön the Continent, as a Tüle. 2 gö age eriği il e #.BARİğie ispee? 53 zi i mn ipe ili siler pi li beli i ilini edi iki i dissizeşiditiziri şili asi eerkbeet ilkim ika aid şi ig Kral, meşalelerin ışığı altında ve tam | kapının önünde PARDAYANIN OĞLU dönerek ——ss——————— can içinde bekliyen Bertiye tatlı bir sesle ilâve etti: benim mak» Şimdi, kalmı.. edebilsin... beni Tütfen dışarıya çıkarın, geç yayım, de hiç kimse çabuk gelin, Tanrı aşkin Hanri onu durdurarak: ileriye doğru atılarak bağırdı: — Canım, bunun ne ehemmiyeti var! Vakit kayebtmiyelim! — Çocuğum, bütün söylediklerinizi babanız ve kralınız o olan beni tahkir — Bir dakika, dedi. Bütün bu kalaba « Biğın, bu saatte sizin evinizden çıktığımı — Bunun benim için o büyük bir e. hemmiyeti var. Dediğim gibi yapın ve merak etmeyin... Vaktinde yetişeceğim. Bu evin arkatında bir çıkış yok mu? — Kurbaton çıkmazı... Gelin sir, ça- , Bir dakika sonra, kral, hâdise yerine gelmiş ve demin de gördüğümüz veşhi- — Gelin sir, na çabuk! diniz karar vereceksiniz. o Hayatınızı | sahatsız edilmesini biç Bertiy İstediğiniz gibi tanzim edeceksiniz, sizi etmeğe niyetim yoktur. Her şeye ken- tamamile serbest bırakacağım. Birkaç | damına hiç de gün sonra tekrar gelip sizi göreceğim. Merak etmeyin bu defa güpegündüz ve le, tam zamanında, jandarmaların hücu- munu durdurmuştu. vur öyle adamların refakatinde muzrm, fakat bunu beriden başka kim- görmemesi lâzımdır. Vakia sizin baba- se bilmiyor. ne olursa olsun sizi hiçbir o şeye icbar Buz!., Bırakın sözümü bitireyim. Her etmiş olduğunuzu alfediyorum; susu- satlarımdan şüphe ki, ne siz, ne £ dzdpag zat rdrek araşidi âğizeki İpli ia ER e | denklemi lily Kayla nl anı ii gezinti YaP- ei pekâlâ, gel evvelki sakin , muhafızlardan bir tebessilmle?” i bu ernirler e karanın ilede de bakalım, şimdi de *. Taliin banâ bü güzel rl a Sidi bir tavırla: vet ama, Şartilel deği, yan, Pardayan — Sir, ki, ben kurnaz —E Parda; rek, tej medi. Kra) di bliri bağırdı de, eri Sidden 5 g mek ha

Bu sayıdan diğer sayfalar: