3 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15

3 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 MAYIS Mazon .MEYVA TUZU MİDE ve MÜMASI defeder. MAZON RADYO SİNEMALAR | İNŞASI İSTANBUL: BEYOĞLU. İ ediyor SARAY ş pe e Aş f 4 Hayat mücmdelei | TURK "a MELEK : m Bin/mi ena| iPsn ai şehir Hyatrom: & SAATA a aya takip edelim. De * ve borua haberleri ve Ler 240 piikla oeclolar, | yam? ' ie el Yalderrm dm süsen - raga bildirmeniz dei, kip ; yi bar Has esmek İmdi seratlerinde | sre : | Eminönünde (Benhisor). Beyazıt Altın 1200r), Küçükpazarda da al yanı ”- aplayan kızlar. 1088 Ats| d ax Balkan Gitmpiyatları | Jekiiler. Düş , Beyaz GÖN ASRI anlar peşinde at ş Arpana, kahramanları , SANCI a | Cl alya) YA çar. Pranga | GUMURETET £ A mler | STANBUL da (leyseti | pena 4 Bon rurebe. Kaplan kz. e Barbut), Beşiktaşta (Süleyman | aız2J 8 Romen ve kim di ede (ARS. HİLAL » Bağdat 0 drktiy ve Adalardakiler dördü... m BEYAİI vd4 iskelede (berker), Kadiköy | aza ş Hazreti yi n kez), Büyükadada (Şins | Kadınlar link G1 ; Heybelide (Hariri , #MDAR ! Nese e hi Er çe vaki di a Horner .ğa , bici Me Kimyager — #EMALsEt 4 Ke eni). 38 vunara | Hüs ddi zTK amedadın | KADIKOY Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil Öİ gar « Macaristan geceleri ımum tahtilât, Eminönü Emlik ve USKUDAR ge Bankası © karşımda İzzet İİ yare « maz Mari * H — | BAKIRKÖY — İİ aaturtranı «programımı bildirmemiştir. e a Yalova Kaplıcası 1 MAYISTA AÇILD Akay işletmesi Direktörlüğünden: t Müyıs ayı zarfında Kaplıcalarm' otal've”bariyo ücretlerinden yüzde “kırk enzilât Yapılmıştır. ald Yemek 60 kahvaltı 20 kuruş tür, | >“ 8 AYI zarfında z EE de pi Bün bir gece veyahut iki gün bir gece kalmak üzere komple biletler. Vapur EnZilât vardır. Pur, otobü, il Si bir akşam Sa banyo, iki öğle * Biriiğilik bilet ri İISI Ve bir i . le sabah kahval- 460 870 Vapur, oi > ; l » Otobün, Br << | MM Yemeği banyo, bir öğle ve bir 00 © gece otel kahvaltı ve bir Mayıs a a mii ( » saşt 13.30 da Yalovaya bir vapur kaldırı side her hafta cumartesi günleri 485 i —— ter, (2433) | Türkiye : erkez kiye Cumhuriyet M Bankasından : i veri iü hissedar. | li il genesi için verilmesi | *&r umum ul e ime iibârile JE safi kârn, Merkez Bankası unan ararlaştırılan $4 ” gubelerimizce ve bulunmayan Yerler, İ Şube veya sandıklarınca da, (2477) Telefon: 43687 emi ii Ur, ktoru İ Mecnettin Atasagun i er : Lâlelide Tayya 16,30 dan 20 ye kada |) 2 numara 3 4 P* apartımanlarında daire)? Cumartesi Yaş e kabul edet n i inler i Deayene pı dekoder. le il vi | “ra Yazan: : Refik Ahmed SEVENGİL Bevliye gr | vliye müteha ; ! & eha Y ; m a — Ekselsiyor pori eni çı tı i 2 dene SUN öğleden sonre Jİ i VAKIT Kütüpanesi m ©€ kadar, Tel: 41385 Dağıtma yeri ane ni — Fiat 50 kuruş SEE araş; mame i Da ra i iz Hastanesi Cerrahı ye i Operatğe i 1 satın alınır i Dr. Salâh s ks i kitap S un Her Yaandan, evde kalmış basma vel D Diş tabibi e kitapları satmak isteyenler tv Kem 1g ii e 218 posta kutusu adresi al Sun Sİ yara istanbul 218 pos Be çetesi cüdötni SEZ Hİ De müracaat etmelidir. Böyle kitapları Yoğlu Yerli Mallar Pazarı üâtü i olanların evlerine de adam gönderilir Sarmış iyi Hatla satın ais mi ZIMSIZLIĞI. MİDE EKŞİLİK ve sim ve HOROS m ark söze deposu İstanbul Yeni postahane ar İ'miye askerlik Da. bi HABER -— Akı a 1 — Tümen ihtiyı 3000 semiz ot ye sit olanların bed kuruştur. Boğazın il 10. kuruş Selimiyenin ise kuruştur. 7 — Eksiltme açık ei 5 1/5/9357 cums günü alma komisy 3 —5 yonda görülebi 4 —Bui İstanbul Levazım tınalma Komisyonu Sirkeci Demirkapı e heyet lo taze boğan alma m tası BARSAKLARI/ Eölaylıkla boşaltır. INKİBAZI ve ondan mütevellit baş ağrılarını defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz &lup İL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK; DAHA KOLAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonra almırsa HA. YANMALARINI giderir, MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı dikkat > 47. Küçük şişe çıkmıştır, fakat büyük şiş 15 si ekonomiktir. Deposu: o Mazon Beton ve aci için, Bejimiye vdarpaşa hastahanesine 6000 a ve 3000 kilo t der k. tem eat 15 de Sel rtnameler he Amirliği Sa- ilânları da Vekâlet mua. SA enn m | —ö L 0 N D R A Birahanesinde Telefon: 40227 Senelik » muhammen © kirası Alemdar Höca Rüstem mahalle ve sokağında 6 N. Ir Darussusde $ı Mehmet ağa medresesi orlitaşta divani 4 mahallesinde yeniçeriler sokağında Mer- Kara Mustafa paşa medresesi ener caddesinde 2 No. İt kuleizemin a Fenari mahalle ve #ökağında Küçük Cibalidi Çemberlitaşta Vezir hanının üst katında 6 N. lr odü 32 25 Eminönünde Hoca Alâeddin mahallesinin Çiçek pazarı sokağında 20 N. Haseki Mus bi 312 Beyazıtta Kaşıkçılar sokağı 5) metre murabha 100 Sultanahmette İshakpaşa mahalle ve s“kağında 35. h “ 26 ( Ilesinde yağihane'yeri 18 paşa mahailesinde Ebussuut sokağındaki 5 N.r 264. 1980 rınniyede Elmnruf mahallesinin tevkifhane soküğında 1 o- lı t#ş mektep binasi mti ı tarihin kadır a naşmeliri 16“ ilk teminat makbuz . imi nde bulunmalıdırlar imi E ende bulunmalıdır! (di (247) muhammen Ğ bedeli İlk teminatı paesiibsimdu olan G1 kalem oğya 600 lira 45 lirâ i miktarı ve muhammen bedelleri"yazılı ölün ecza açik ecksilt- Listesile thor le m müdürlüğünde görülebi. *90 numaralı kanunda v r ka ve hizeında gösterilen ilk 2 veya mektubile beraber 4.5-937 salı günü saat 14 de daimi İ Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2146)

Bu sayıdan diğer sayfalar: