3 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9

3 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EMR-İ ee ERİN GA TAA) vi mr. a ARA Alkibyad'ın çirkin, fakat hâkim. arkadaşı Sokrat tirildi, Ve artık o günden itibaren ö- lünceye kadar Alkibyadı terketmedi. Ne yazık ki ölüm de pek uzaklarda değilmiş... Bü hâdisenin üzerinden çok geçmeden dünyaya, çocuğuna ve Ah kibyada gözlerini yumdu. pa ARISI ölünce, Alkibyağ; cum- huriyetin terakkisi işlerine ye" ni bir kudretle kendini verdi, halkta “Siçilyanın zapil arzularını « Uyandır Yor, alevliyordu. — Bana yüz kadirga veriniz, altı bin de asker... Adalılar istilâya uğra. diğinm farkmda olmaksızın orayı si- lip süpüreyim, diyordu. Halk buna inandı. Hakikaten de Onun bu vaadi yerine getireceğinden Süphe edilemezdi. Onun elinden gelmi- Yen şey yoktu. Fakat ah, o bitmek tü kenmek bilmiyen iştihasma bir gem vurabilseydi Donanmanm hareketi, Adonis bay- Tamma isebet etmişti, Bu sırada müt hiş bir gey oldu. Ahali, şafakta me raslmle © ynabetlere giderken, Hür - Müzün heykellerinin, gece yakti kr Tılmış ve parçalanmış olduğunu hay. ret ve nefret içinde gördüler. Evv&- MA, bunu kim yaptığına dair, hiçbir İZ bulunamadı. Sonradan Alkibyadı öte denberi kıskanmakta ola bazı kimi. Seler, bu işin Alkibyad tarafından ya” pıldığını ileri sürdüler, Güya Alkibyad Ye arkadaşları, bir sarhoşluk anndâ bu işi görmüşlerdi. Fevkalârle di-dar olan halk dehşet içindeydi. Kütle halinde ayaxzlanarak Alkib- Yağın tevkifini istediler. Fakat vara” da bir munmma hâsri olmuştu. Asker” ler, Askerler, Alkibyada sadıktılar. Ve o günden başlda bir kumandanm İ- daresi altında Siçilyaya gitmek iste miyorlardı. Onun için, evvelâ onun bu harbe Bitmesine müsaade etmek ve dönüşün. de muhakeme eylemek lâzımgliyordü. Buna karar verdiler, Alkibyad gitti. Fakat düşmanları, Atinada, ahaliyi cnun aleyhine daha ziyade kışkırtmak tan geri kalmıyorlardı. Onun dahâ gok suçları olduğunu meydana koya” rak gıyabında idama mahküm edi mesini temin ettiler, odam kük mü verildikten sonra, Alkibyadın ge- ri getirilmesi ve ilam olunması İç bir kadirga gönderildi, * Aa LKİBYAD, birdenbire bu suret. si le cephe değiştirmeye mecbur maktan herhalde çok müteessir ol müş olacak ki, ihanete, Ihanctle mu- kabeleye karar verdi, Kuvvetlerini yy AN Alkibyad karısın mey düştü. Yemi devrilmişti terkederek ve gizlice vererek Ispartaya bin kumandasını plânları düşmana ge gös'in saraymda ma- tı, Atinaya giremiyece - de çalışmıya ini ve Isparta hizmetin y par söyledi, Isparta kralı, Me kendisini” düşmanı olmasına teğmen Alkibyad! nezaket ve şefkat le kabul etti Ve kendisine sarayında püyük bir mevki verdi. » UKİBYAD Isparta halk İçin iyi A çalıştı. Onların dei du, Atletik meziyetleri ve Bi bel halk arasında derhal Tağbet kazanmıştı. Eğer, Isparta kra- liçesi Timaecd çok güzel ve cazip bir kadın olmasaydı. her şey yolunda gi- er > biribirlerine ilk bakıştığı yamandanı itibaren, bü iki kalp biribi. am lanmıştı, Kocası devlet işleri- rine HER dalmış bir kraliçenin, #8- va il gelmiş ve hele bu kadar gir olan bir delikanlıya alâka gös- sizi önüne geçilemiyecek bir şey- çi bir zaman içinde Timald Al kibyaddâ öyle bir kör ihtiras uyandır. deki onu İ, m on ay kadar süren bir sefere zaman iki âşık hislerini biribir- çat aklamıamaya — başladılar Halk arasında mükemmel bir rezalet olarak Alkibyat, açıktan açığa nin dairesine giriyordu. Kral döndükten az zaman Ssonrs, kraliçenin bir de oğlan çocuk doğur. vaziyeti daha kötüleştirdi. Ew i ibyada olan aşkında o kü e hareket ediyordu di, çocuğun babası kim olduğunu saklamak bile is. i, yes yeni doğan çocuğu saray di- vanmda herkesin önünde kaldırması. nı emretti ve kocasma: .— Bizden sonraki nesil, ona n€ ad verirse versin, fakat sen bilmelisin ki, bu çocuğun adı Alkibyaddır. Babası odur. Onun “ismini taşıyacak? Tanarta kralr Ağis'in hiddeti, tasav- yur edilemiyecek derecedeydi. Eğer. Alkibyad gözle Kaş arasında sıvışmak imkânını bulmasaydı göreceği ceza muhakkak ki idamdı. Alkibyad bu sa. fer İrana gitti. Fakat orada çok kak madı, Atinaya hasret çekiyordu. Vata. tekrar bir kahraman olarak dön nma menin yollarını arastırmıya başladı. kraliçe * U fırsat gecikmedi. Ispartanın eski düşmanı olan Atinaya hü. daha az mahir iki genera. cum edeceği haberi kulağma vardığı ihtiyatsızca türlü akrbetlere | , kaptığı gibi eve götürdü. Karısının mahke- e vereceği boşanma istidası yerlere şçilerin tablaları, sepetleri > halisüddem bir at üzerinde dörtnala gelerek zaman, on sekiz kadirgadan mürekkep | küçük bir donanma teşkil ederek bo- gazlara doğru yol aldı. Muharebe tam başladığı Sırada bit. mişti. Alkibyadın filosu göründüğü zaman iki taraf da müthiş bir telâşa düştü. Şimdi Alkibyad hangi tarafı tercih edecekti, Ispartayı mı, Atinayı mı? Baş kadirganın direğine Atina bayrağı çekilince Alkibyadm vatan- daşları kimbilir ne coşkun sevinç Çiğ. arı koparmışlardır! Netice itibari- | Je bu taze kuvvetin temin ettiği yı dım Atinalılara zaferi kazandırdı. * “KİBYAD denizde ve karada bunun gibi birkaç zafer daha kazandıktan sonra, Atinada eski iti. barını yeniden elde etmiş ve saadetle yaşamağa başlamıştı. Halk ona Apollon gözüyle bakıyor ve birçok kimseler istediği gibi kul lanabileceği bir irade, bir kudret bir galâhiyot bahşetmek Istiyordu, Kendisini sevenlerin bü şevki, onun ebedi sukutunu intaç edecekti, Çünkü kendisini, hâlA bir tehlike olarak far- zeden bir grup mevcuttu. Bunlar gü. nün birinde Alkibyadın tam salâsiyet elde ettiği zaman, ber şeyi yapabile- ceğinden korkuyorlardı. Onun için, Alkibyad, bir sefere çı. kmcaya kadar beklediler, Ve gider| gitmez, arkasından çirkin rivayetler çıkararak onu halk gözünde lekeleme- ğe savaştılar. Hakkında söyledikleri yalanlardan | biri de şuydu: Güya Alkibyad, bütün | günlerini düşman yanıbaşında denebi. | lecek kadar yakmken, Abldos'un fahi- | geleriyle zevk ve sefahat içinde vakit | geçiriyormuş. Atinalılar bu ithamlara da inandı. lar, Ve, Alkibyada kendisini temize çıkarmağa meydan vermeden, derhal bir emir göndererek onu, kumandan. | lıktan azlettiklerini bildirdiler. Alkibynd yeis içinde askerlerini ter. | ketti; Bir müddet sonrü Atina yöni- den hücuma uğradığı zaman Alkibya. da gelmesi ve memleketi kurtarması için haber göni ilerse de artık o tam bir ümitsizlik içindeydi. Atina- dan çok uzak ik bir köyde son ve en büyük sevgilisi olan 'Timandra isimli bir kızla baş basa yaşıyordu. Her ikisi de, dünyaya kapılarını ka. pamışlardı. Bulundukları kücük ve mütevazı bir kulübeydi. Alkibyad nihayet ha- kiki ve mükemmel aşkı tadıyordu. Bu, ne Hiparet'te duğu muhabbete, ne de kraliçe Ti şısında esiri olduu ü benziyordu. Bu aşk, bunlardan ikisi de dâğildi, Fakat ikisini bir araya getir 7 e Gia 07 45” : dikten sonra üzerine bir o kadar da| ilâve ederseniz, ancak bu aşkı anlıya. | bilirsiniz! Alkibyad hâlâ genç bir adamdı, He- nüz kırkmı bulmamıştı. Bununla be. raber, aşkın hatırı için, kendisini bekliyen en büyük mevkii terkediyor- du. Artık hiçbir şey için Atinaya dön. mezdi, « UHAFTIR ki, Alkibyadn'düş- manları artık onur Atinaya dönmemek hususundaki azmine inan. mak istemiyorlar, onu hâlâ gizli bir tehlike olarak görüyoralrdı. Bu se- beple Alkibyadın öldürülmesine karar verildi. Öldürmek vazifesi, şimdi: bu güzel delikanlı ile beraber yaşamakta olan Timandranın erkek kardeşlerine verildi. Ve onlar da, Alkibyada nam: sunu tevdi etmiş olan Kiz kardeşle, nin intikamını almak hirsıyla bu va. zifeyi seve seve taahhüd ettiler, Alkibyad bir gece, garip bir rüya görmüştü, Kendisini Timandranım kol- ları arasında ve kadın elbiseleri için. | de gördüğünü söylüyordu. Rüysyı as- la tabir edememişti. Fakat Timan nın içinde bir şüphe kıvılcımı uyandı. | Bu “hayra alâmet değil!,, dedi. O gün- den itibaren bir türlü rahat edemedi, İki gün sonra Timandı'a korkarak Alkibyadın odasına geldi. Elindeki testiyi bir yana koydu. Yüzü korku İ. le kireç gibi olduğu halde, Alkibya- dm kollarına atıldı, sesi titriyerek: — Kardeşlerim dışarda, dedi, Bana bir tek kelime bile söylemediler. Fa- kat bakışlarını beğenmedin. Neye gel. mişler acaba? Ne yapmak istiyorlar? Alkibyad, hiç cevap vermedi. Onla- rın neye geldiklerini pek âlâ anlamış. tı. Timandrayı uzun uzun ve ihtiras» In öptü. Kollârmüan yavaşça bir ke. nara biraktı. Kılıcmı eline sldı. Ve kapıya doğru yürüyerek tam kapımın önünde durdu. Köşeye sıkıştırılmış bir aslan mehabetiyel meydan okuyordu. Alkibyadı öldürmeğe yeltenenler, 0- nun şu dakikada üzerine saldırmağa cesaret edemiyorlardı. Geri çekilerek, aralarında istişare ettiler. Sonra sürüne sürüne gelip evi ateşe verdiler, İki sevgili bu tuzak i- çinde, ellerine ne geçerse, alevirin ü zörine atıyor v yangını söndürmeyâ çalışıyorlardı. Hattâ Alkibyad, üze rinde elbisesini bile söküp çıkararak alevlerin üzerine bastırmak İstedi, Neticede alevler, kendilerine zarar gel meden dışarı çikmak fırsatmı verecek kadar basıldı. Himandra arkasında olduğu belde ve sağ elinde kılıcı parlı- yarak, Alkibyad, düşmanları üzerine bir“İlâh gibi atıldı. Fakat fırsat ele geçmiyordu. Ara. daki mesefeden istifade eden iki düş- man, oyu okla vurdular. Her şey bitince, katiller ortadan si. viştı, Timandra âşıkmı gömmeğe gel- di. Onu, kefenliyecek bir bez parçası bile yoktu. Çünkü her geyleri yanmış. ti. Timandra kendi elbisesini çıkara» rak Alkibyada giydirdi. Ve onu ileri geri sallıyarak v ağıryarak kolları araaımda üzün müddet tuttu, sonra ken di elleriyle bir mezar kazdı. Alkib. yadı gömdü. Ve mezarın başına diz çökerek çirçiplak vaz lerce ve gecelerce ağladı. zi köylüler, kendisini gördüler, lar. Ve ohti bu facia sahnesinden se götürdüler, ... Son sevgili Timan- dra üzerinden ken- di elbiselerini çi kardı ve öğşikina bir kefen “yaparak onu, kendi oelile kazdığı mezara gör müp, baş ucunda yünler ve geceler ce ağlad, 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: