3 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16

3 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HEREKE HAFTASI MÜSTESNA BİR FIRSAT Bu hafta mağazalarımızı ziyaret edenler en nefis kumaşları ucuz fiatlarla almak fırsatını bulacaklardır. YERLİ M PAZAR 7 —. vit Z. BR BLET İZ a ÜMİT HAKİKATİ w> Ye OLUR > KAYNAĞI SEZEN TERZiHANESİ Sahibi: İhsan Yavuz Sezen Şık giyinenlerin terzisidir Göz Hekimi Dr. Sükrü Ertan Cağaloğlu Nurucsmaniye cad. No 3 (Cağaloğlu Eczanesi yanında) Telefon. 22566 Diş Doktoru dü Üübeyt Ölçer Cumartesinden manda hergün hastalarnı kabul eder, Edirnekapı, Karagümrük Durağı No, 95 En cazip modeller, mevsimlik metin ve şık kumaşlar. İ Istanbul Yeni Postahane karşisındo Tramvay sil dinim di ” İBAKERİ| ALLAR LARI YETİ MER TE Mer Mİİeİ) DERMANSIZLIK dire Mil r feliş! Pek müessir w #min BİR İLAÇTIR Kutusu 200 Kurüş BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT erikli Sİ sea Dr. NIŞANYA Hastaların: hergün akşama kadar Beyoğlu, Tokatlıyan oteli Yanında Mektep sokak 55 numaralı mus- de tedavi eder. J: 408435 yenehanes Mağazaları Hali hazırda PARDESU RAGLAN TRENÇKOT REVERSİBLE'in En müntehap çeşitlerini Her yerden ucuz fiyat ve müsait şartlarla TAKDİM EDEBİLİR. Çeşitler tükenmeden evvel istediğinizi intihap ediniz 3 MAYIS — 193) YAZ GELDi... KOSTÜM MAR PARDESÜNÜZÜ Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çeşitlerine malik bulunan Yalnız Galatada meşhur EKSELSYOR Büyük elbise ticarethanesinden tedarik ediniz BAYANLARA mahsus mantolarm envaı ve külliyetli miktarda ÇOCUK KOSTÜM: LERİ vardır. Rekabetsiz fiyatlar yalnız Galatada EKSELSYOR' da bulacaksınız. GELMEN ZA. mama Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Muğla Vilâyetinden: "51 Ekşiltmeye konulan İş: Muğla vilâyeti merkezinde yaptırılacak sat lira 75 kuruş keşif bedelli Husuii İdare binası ve 46365 lira 87 kuruş keşif delii Halkevi binasıdır. ) Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur, 2 — Bu işe ait evrak şunlardır. ; A — Eksiltme şartnamesi i B — Mukavele projesi 4 Ç — Bayındırlık işleri genel şartnamesi D — Fenni şartname F — Silsilei fiyat ve keşif hülâsa cetveli istekliler bu evtakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Naha Müdü günden alabilirler. 3 — Eksiltme 20/5/937 perşenbe saat on altıda Muğla Vilâyeti Daimi BÜ cümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 4 — Ektiltmeye “girebilmek için İsteklilerin 6079 Jira 62 kuruşluk nayi kat teminat vermesi ve Nafıa vekâletinden alınmış müteahhitlik vesikası İİ etmesi ve ayrıca 50000 liralık yap: işlerini başardığına dair vesika göstermesi © zımdır. ği $ — İsteklilerin teklif mektuplarını 3üncü maddede yazıl; saatten bir si evveline kadar Encümen Reisliğine makbuzla vermeleri lâzımdır. Postada ©l gecikmeler Kabul edilmez. (2322) A gg İREN Kendi kendine 1000 kelime ile 4 Ingilizce dersi Resim ; 13 | The Seasons ( Mevsimler ) 1— The sun: güneş, 2 — Trees: ağaçlar, 3 — Leaves: yaprakli” li 4 — Grass: otlar. 5 — Birds: kuşlar. 6 — Hay: kuru ot. 7 — T#* farmer: çifçi, 8 — A wood: bir koruluk, 9 — Snow: kar, 6 —'The sk” gök,

Bu sayıdan diğer sayfalar: