7 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

7 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iv 7 MAYIS — İSi. a v — Bu kadın kaç zamandanberi bura- a: — Sizin geldiğinizin ertesi günün. denberi. Fazlasını bilmiyorum. Yalnız Lord ondan bahsettiği zaman “Holan- dâlr cadı,, diyor. Kadının ürkek bir hali vardı. Fazla Wrür etmedim. Zaten etseydim de bir | tey söyliyecek değildi. Yine günler i l İ geçti. Bir akşam uykumun arasında bir ses bana; ii Efendimizin boynunda kan var! - va yatana uyardım. Aydınlığı aça. e hemen aynaya koştum. Boynumu Se ettim. Bir şey yoktu. Büyük ku içinde odayı ırdam v8 tal bilatile aahaha kadar gözüme uyku de Asabım bozuktur da ondan- İye kendimi teselli ettim. Ertesi mü MİND Siyah bir perde düştü. Ya. arta vardı: TAN! « diye bağırdım. - Yine si. İki gördüm. ei ir kadın haç işareti çıkararak: be “ah bizi muhafaza etsin! -de- Yi, ir İelâket başımızda dolaşıyor. he z ri üz ece bir sex, aynı sözleri tek â M Yütacağım sıralarda yine gözü | Ko Efendimizin boynunda kan var, | Tkârak uyandım. O esnağa kocam | dan içeri girdi. RE görünce, içim biraz rahat e akat konuşmak istemediğimden bı, SİDİ Yaptım. O da, yatağımın di y, e oradaki divana uzandığını bis. Gü Biraz sonra, efes alışımdan ğunu anladım. e bozulmuştu. Bir türlü uyu» w a. Uzakta, saatler çalıyor KR Ri Ela ml göğüğin! Yarketti iç yüklüğünde bir delik açıldı. İntkeği, olduğu için mahiyetini iyice vaz b emediğim bir cisim yavaş ya- P ana doğru yürümeğe başladı, e m ibityatlı yürüyordu. Ayak sesi nü emi Yakmlaşınca bunun yi. Bin ör bayan olduğunu anladım. Al da beyaz bir çatkı vardı. Arasıra iruyor, Birafı dinliyor. Sonra ses İ. £reyince ilerliyordu. Bir çekme aç- 1, t TR #ariştırdr, içinden bir ustura çıkar i ka İ sonra, ” Avucunda biledi, m, orkudan krmıldıyamıyor, * bağıra. yon İ.tes bile alamıyordum. yi a, yüvaş yavaş yaklaştı, Bir €. 7" Vücudumun mevkiini yokladı. “16 durdu, etrafı dinledi, Ban, adetâ buz kiltlesine dönmüştüm. Par- - tarımı kımıldatmıya mecalim yok d âvaş yavaş eli başıma doğru gel. ust, slarımı yakaladı ve o canavar, urayı boğazıma doğru getirdi. a aptağı yanlış bir hareket beni bir İçin kurtardı, Bütün kuvvetimi yarak yatağın öbür tarafıma atla- ö ve bağırmağa başladım. bağı Pesime düştü, Odanm içinde beni alıyordu, Gi yakalıyacağı bir sırada, arka. deletti yediği bir yumruk kadını sen- » Feryadımı işiden ugakler da kun üşlardı. Ondan sonra, ne oldu. ui bilmiyorum, bayılmışim. Sadi İ gün öğleyin iki uşak kör bs- Keceki kılığı ile, yani üzerinde YAZ fanllâ bir gecelik olarak Lord lenitar. 5 Mfallenin odasma getirdiler, Sakin 13 larafmdaki tuvalet > odamıza gir“ damları mecliste hazır- emet gdamiarı e #amini sordular. dı, Kadının ği Kontes Glenfallen olduğur miyordu. Kocam: — Bu kadının tir. . Dedi. : Kör bayan hiddetle bağırarak: — Evet, vaktiyle, kızlık ismim oy- du. Sonra, yabancı bir bir küfür yağdırdı. ; Burais hüzümet, adamı varsa Ben, Yordun hakiki ka. ispat ederim. Sözlerimi y ü lan, lin, Oyu asim, öldürün, cezalar gvet, Taetresini katla teşebbüs ettim. Fakatodur sebep! İki kadın bir damın altında yaşıyamaz. Ya o, ya | 1Beni dinleyin... K : DA Gienfallen çözll kesti. Hükü, mlarına hitaben: Lime a yn delinin iddialar! vaktimizi | kaybettiriyor. Zavallıdan doğru dü. rüöst birşey öğrenmeye imkân yoktur. İ Benim ifademi alım. Kağdm isyanla: > Alçak edepni? diyorsun? Odur ka meme sebep! Bana de beni inkâr ediyo! yazım. Hâkim: ye | — Eğer cinayetinizi iti etmek istiyorsanız #peY şabitleriniz var. Di. ger iddlalarınız! fspat etmeniz lâzım. — lspat mı? İşte benim!.. Size ye, min ediyorum Ki, benim bu nâzik ko- am, bu asilzade lordum... * Acı bir kahkaha koyuverdi. Hâkim: — Muammalı konuşmayın. » Sunlle. mili gi varln! - dedi söme 'elde hiçbir şey söylemem, Ve nekadar israr edildiyse de ağ- sından bir lâf almak kabil olmadı, Hâ. kim kadın tevkifine karar verdi. Lordun bir arabasına bindirerek onu ötürdüler. > u meseleden sonra, Lord Glenlal. lenin hali tarif kabul etmez bir şekil | aldı. Uyumuyor,. yemiyor, — içmiyor. nu iddin isim ver. iami Flora van Kep- dille kocama bin beni dinlesin rısıyım. Bunu * Beni inkâr me. l dinş öldürmek İste. dayak atti. Şimdi r, Söylediklerimi içmiyor, terketmekten bahsediyordu. Muhake- | me günü geldi, Uzun münakaşalardan | dının katil tasmiminden do. alyı idamına karar verildi. Bunu İşi- ten kör bayanın feryadı şu odlu: İL ORA 7 O herife bir sey yapmıya- cak misiniz? Onu hür mü bırakacaksı. | nz? Hükim, iord Glenfal'enin hiçbir ka. Hahati olmadığı icin, tabiatiyle ceza- lanmıyacağını söyledi. Bu sözlerin ü- zerine kadın kollarını sallıyarak müt- hiş acı bir feryad kopardı. i hüküm infaz edilmiş, aradan züman da geçmiş olduğu halde, hâlâ kulağımda O feryadın -akisleri çinli” “yor! Lord Glenfallen son derece isti. rap içinde yaşıyordu. Benim de hsya- tani sehirlenmişti. İçimde: derin bir sü, vardı, Ve bu tahammül edilmez bir haldi. Kocamm, tedavi edilmezs#, adeti öelireceğini hissediyordum. B4- bamı çağırttım ve yakında geleceğine dair bir mektup aldım. Bir sabah Lord Glenfallen garip bir le odama girdi: 297 (Devamı 11 incide) Tereke eden; Hale Sür. ENDEN YORSUN HAYDUT « SONRADA BiR TAYYARE mütemadiyen bu memleketi | fi HABER — Akşam postası Tonton amca Tımarhansde TN sacayak Çelik yüreğin ' maceraları Giğgi NE i$ ye OYazan: Eski itfaiye teşkilâtı bir İstanbul fethedildikten sonra şeh- ! ri zaman zaman iki tehlike tehdit etmiştir: Yangın ve hastalık.. Has- talığın en korkuncu “illeti mezmu- me,, diye anılan koleradır. İkinci tehlike yangımdır. Yangın İstanbu. lun amansız bir.düşmanı olarak bir Stiles halinda demam etmiştir Eski yangınlar, akılları durduracak İ bir dehşetle İstanbulu kavururlardı. | Haliçte başlıyan ateş, Marmara de. nizine kadar uzanır ve binlerce evi İ harabe haline getirirdi. Bugün, bu sütunda 1919 yılı 7 mayıs günü 18 sene evvel bugün çıkan meşhur kasımpaşa yangınını anlatacağım. Kasımpasa yanımı zere saat 11 de bütün İstanbulu ayaklandıran patlamalarla başladı. Ateş nereden çıkmıştı bilinmi- yordu, Bir rivayete göre Hasana- ğa mahallesinin Nalıncı yokuşundan bahriye binbaşısı mütekaitlerinden Hasan beyin tersane oamelesinden Raifin oturduğu evden, diğer bir ri vayele göre eski bahriye muhasebe- clerinden Kabasakal Tevfik beyin buna bitişik evinden: cıkmıştı. Poli. | sin vediği netice yangmın Raifin evinde bir kavga neticesinde devri: | len lâmbadan çıktığı idi, Ateş şiddetli bir poyrazla dur madan genisliyordu. Kıvılcımlar be- şer onar atlıyarak yer, ver tutuşu- yordu. Birkaç dakika içinde 200 den | fazla ev yandıktan sonra ateş dört | kola ayrıldı. | Mektep sokağma saparak Haşi- | mi dergâhmın Atlama taşına bakan tarafları kurtulduktan sonra İbadul. Jah caddesinden Sifirikoza ilerledi Üçüncü bir kol İmir Efendi cadde- sinden (o geçerek çeşme karakol hattımı takip ederek eski kumandanlığiyle Mehmet paşanm | İl | bahriye İ SES ÇIKARMA» DAN BENİ TAKİB ET... N EDİTİ EVVEL OTOMOBİLE HINDİRDI Niyazı âAnmet 18 sene evvel bugün Son büyük Kasımpaşa yangını oldu 1000 ev, 3 cami, İ kilise yandı. Bir Frans neferi yıkri? da kaldı. Bir esmenilmdmiba Yrm manevra esnasında. kasmdan tersaneye kadar ilerledi. Kulaksıza ilerliyen kol caddede- ki bütün evleri yakıyordu. Bu arada ermeni kilisesi tamamen yanmıştı. İkiçeşme caddesinde birleşen ateş İ Yeldeğirmenine kadar ilerledi. Yeni çeşme camli ile Tahimehmet efendi camii tamamiyle yandrlâr; z Nalıncı yokuşu başından başlı. yan ateş de bahriye duvarlarına ka: dar ilerlemiş bulunuyordu. tfniye, rüzgürin şiddeti ve ate- şin çok geniş bir sahayı ihata etmiş olmasından dolayı bir şev yapam yordu. İstanbulda bulunan ihtilâf kuvvetleri Ode bütün vesaitleriyle yangma koşmuşlardı.. Bir Frats:z neferi üzerine yıkılan çatı altında kalarak yandı. Ermeni mahallesin- de bir kadın. bağıra bağıra yandı. Kimse yanına yaklaşamadı. Bir po- lis neferi yangmı söndürmek için kullanılan bomb”!'rdan birini atar. ken yaralanmıştı. Yanan yerler, Nalbantçr, mektep sokağı, Kulaksrz caddesi; Emir E fendi caddesi, ckmaz soke'r Fet Ali Çelebi, Atlamataşı, Abdullah sokağı, Sefirikoz. Yeldeğirmeni, e niçesme tarafları idi. Bin kadar evle beraber üç cami, bir kilise, iki mek. tep, bir karakol dokuz dükân da yanmıştı. Matbuat umum müdürü gün su tebliği nesrediyordu: © Bu gece r-, * yarım kararların» ikinci | du Hasan beyin hanesinden © harik huzur ederek etrafa sirayetle -tah- minen bin kadar hane mahruk oldu ğu halde itfa edilmiştir. Esbabı ha. rik hakkımda tahkikat icra edilmek- tedr.,, Yangından hemen hemen hiş bir eşya kurtarılamamıştı. 3.000 nü. fus aç, susuz sokak ortasında kal mıştı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: