20 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

20 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 ŞUBAT. HAKİMİYETİ MİLLİYE 7 Hakimiyeti Milliye sana ara e M.M.V.Hava müs steşarlığından Gazete ve — erler ll inç Bir Mütercim rapor. 4 — resi ere İli i e ihtiyaç menin gi edildiği mahallerden hüsnühal Çankırı Caddesi No. 11 EEE 1062 «14063 tekmil üçer odalı daireler kiralık. Yeğin tee imanla m3 tngilsce 8 ie Telgraf adresi: Ankara: Hakimiyet, Matbââcıliğa ait en son sistem iymalât ve neşriyat. Eski Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaasmın-İlayesile 1932 Senesine (Hakimiyeti Milliye) Anadolu- İşindekilere müracaat. 377041 © MAHKEME S8 'ÇkA İLANLARI, Arikara İcra Dâiresi İf- las memurluğundan: İYLAN. Osman krimesi hanıma mütera kim m böçü penir ve li rıza Efendinin ii çe çe ek vesifelerinde istihdam edi- lecektir. »Taliplerin devi hizmetinde is-| tihdamma mar leti mi gösterir polis Zaraat Vekâle ilik Merke? Lâbo- ratuvarı yayina hayvanatından on bir baş semiz nin 1 — Labora arttırma ie et vi derisi satılacak ? — Keza laboratuvar hayvanatımdan kirk beş keçi, ve koyun ayak tan Heri olarak açık arttırma ile satılaca! — İhale 3 mart günü saat ikide ziraat vekâleti muha sebe iy emnlan ya; 1un Muazzam Matbaası Olarak Girmiştir. Rotatif Maki - Otset Maki- nesinde nesinde RM 4 Renkli “haritalar. ab'ı ii i ile, (ük olan ei ber çi z HABIMYETE Mit Gerlre meet > dal esk eğer k bağ rekli ve resimli) dıl » çekler ve tablolar. Pp Bese bd Intertype Ma- MATBAASI Tipo Maki- kinelerinde nelerinde 7 renkli r, ki Her puntuda kitap p € e her neyi cetvelle, tap ve eslik ii. ui NE gi Çinkograf- hanesinde İz “dsi sisti klişeler renkli ola- ar? yapılır. Çinkoğ- mk ge sie di i iş kabul oli Süalle p verilir. Gekipüee Güniz —> Zaha MÜESSESATI b rabia İÇİN KASA, E, DEFTER İKEBİR Ehven Fiyatla Satılmaktadır. Vücuda nalı vegâne ıçka bıradır Vücude en az zarar İı rakı Bomonti rakısıdır. Sofranızda bira içiniz aperatif olarak Bomonti rakısı, hazımiçin Bomonti gazoz ve sodaları kullanınız. ANADOLU OTELİ. d a eyi yatak 50,75.100.150. ayrı ayrı| odalar 15 liradan 30 40 Yapa kadarmobi! | yali ve mobilyasız itâr edilir. HER NEVİ 7120 Ankara FP vkaf i ümünm müdürü -| günde 'n: Yİ epi an Ankara cadd.95 TELEFON. 95999 MAKİNALAR mz di me; Aza İsmail una İSTANBUL | > hazi tarih 4 — Hayvanatı ve şeraiti gör-mek istiyenler etlikte meniz yi 18 cik al 7-1851 ir arada, gr 'müdüriyetine Zine edebilirler; acı H: hanesi yesarı yol arkası | hanesi cephesi tarik ili bülkne a SA i A z A. Defterdarlığından: müşterek içra iflas anl il gpu mevkii sokağı cinsi umum N. metruke N. Mei hisse inci —— esi sarahatiyle ve ğe en K. miktarı ! terma il hi ilandan itibaren lira : ire siye kite sp otuz gün Sa | Boyacıali Dellal Karaca Sea 15/ 5480 Eşi — f € satılığa çıkarılmı; mektep (o kilise 22/27 3 z Evsaf ve vii Bozkurt oÇakırlar Kl: 300 37/1088 Kapıda at Hacıeshap o Mescit (o hane 9/2219 oo 237 80 26 tlu9 heri ğe Yal Salk Ml 0 M2 ne TEN gisiinee Mec in ukarıda yazılı hane ve 2 esl 6:3 reyi men ve RM Giğer bir oda daha | bimüzayede satılmak üzere bir a9 red ie edilmiştir. T: Wmumiyesi altı o| deterdarlıkta müteşekkil komis a ahşap ik 3 —7509 1 em ve ferağ, FE vergi harçla *İriyle belediye & rüsumı e ”: Nafıa Vekâletinden: ye nl kasası siman ipotekli eze 5 200,000 Rabıt bülonu Mün alâkadarlarm ve irtifk Hakki rabrt sahiplerinin bu bu haklarını ve husu- gel “ei ai siyle faiz ve masrafa dair olan iddi | çur, . Münakasa 10 4 932 tarihine mü saat 15 de Anka- yirmi gün içinde evrakı müsbitele “erman eyi siyle. birlikte memuriyetimize bil a me sise sayı ap giliyle sabit olmıyanlar e Şamli sm i Ki bedelini; Bazlağına dan ha cakları e j ya iştirak için kıymeti muha- İş) Muhterem müşterilerime ısmarlama Birr icin J mene olan vd lianım yüzde iti) iy) kumaşlar sergisini ziyaret bu yurmalarmı rica — akçası vermek icap | g er. klif mektup! ve müuvak kat ere eri ticaret odası Adliye Sar İttisalinde yeni m gym ve volaliğeğ DAYI /meti lere üstünde birakı! la | maz, M rarlar hükme hace aksı; zın | erpuriyetimizce mani imi o! teri arti EVkaf müdüriyeti umumyiesi büyük unları evkaf apartmanınm arka kısmına nakle bul etmiş'ad ve itibar olunacaktır. | dilmiştir, 30167 3 im ğ Artırma artnamesi ilân tarihinden | an ŞTİJARE ; çik “bulunduru: | SATILIK HANE. Ankaranın Mollabüyük mahai lesinde çeşme önünde üç dört ve altı odalı müstakil üç ev satılıktır. İstiyenlerin sahipleri Nüri Efendi ye veya Atpazarında ep r Şev ket Efendiye müraca; icinden 25 İ | i 3 ki 1 ül liradan | 2 A uk vr Evk a İ: ibaret Yenihayat. mektehini oil o »4İ> İğım kuyu ve mecrasınm müdürlüğünde ir pere gi ila Evkafa ait tiç taş marzenaa ihale edilmek ü ana bostan pazarirk suretiyle a ve e | rilecektir. T. Taliplerin 292 va paz raiti anlamak için hergün encüme | tesi günü saat 15 müdürlüğüne müracaatları. bi kalemine müracaatları! 3—7668 f İs dosya i mize müracaatları ilan olunür | vukata Valfi | ? olmakla bermuc , Talip olanların o ei azman 73932 tarihi. a r. Fazla eni istiyenler 932- siyle tröhu: 210 Ankara Ağır Ceza Mahkeme- nden: Sir ai ma ei nden ma asınm hireli öğünden Meta os duyuk eğe diğeri | Mehmedin teğayyüp et olma- | sından dolayı ilânen sehliğar dine ifası; 2 n ye gelmesi veya ia! | metgâhımı ilm ve â-| — 7 İnen ihtar ol > A, Detterdarlığından: şaş iaaa8 Martaş vilayeti Daimi encumeninden; Vilayet en vk Kem 300 altmış lira be- delle 205 kilometresi kapa 59 müddet: ile münakasaya Ma e ve lan 932 tebii saat 14 te meşe s icra kılına caktır. Talip olanların şeraiti anlamak e her gün vilayet daimi encümen kalemine müracekikli iylân olunur. 3— Mahallesi Mevkii Sokağı Çinsi U. No. Metruke No, Müh, 2 Mik Boyacı Ali, Arsa o 15473, 264 3150 Si > 2 müteşekkil komomisyona mürâ caat maya kam edileçektiz. teber ib razetmek suretiyle , ilmek er tafsilat almak ve şeraiti anlamak menim her gün cümeni ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: