25 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

25 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-9 ŞUBAT. . Son iktısadi Haberler. İngilterede İthalat Resimleri. lâyihasında bir takım nı teklif ei. Bu teklife Zi yarı | kıymetli a taşlar, İnci, plâtin, | Balina balığ:, ve sabih ij atha pılmış kıymetsiz eşya, kö- * başlıca kömür ve kokla iy- edilmiş mevaddı pe işlenme- .. 5 Mal edilmi veya edilme- 'bonat İL si DE ii ve ziraatte kulli ithalat eşyasına konan > a e 'wenenin yüzde onu nisbetindeki verği- den muaf tutulacaktır. meler e ; mi k ki i tek- sif edilmiş maadin ve maden tortuları, zu, | metine m reyi HAKIMIYETI MILLIYE Muhtelif Haberler. Fransız Meclisinde. Amerika Sefiri, Kızının Nik (AA. - m > ve mebu- | Bi Beyoğlu si iz airelik Yaptırıyor. Bir Nikâh Merasimi. Zn > me siş yanıta > sia Mei | İstanbul, 24 (Telefon) - Amerika sefi j karşılanmıştır. Beyanname okunduktan | e Habe 'in nikâhları ya Heşoğa sonra Tardicu iy nin tarzı teşekkülü hakkındaki istizah- pla larm derhal münakaşasını talep etmiş- iel ve Türkiyeyi pek seven Se ibirha fir Türk ka e pole ea lena iç ene munumedenisi mucibince aktini istemiş hükümetinin neden teşekkül edi tir.Herriot ni sormuş Radikallerin Tardicu hükü- at ederek muamelesini yaptırmıştır. vermiyeceklerini söylemişti i Bun. dam sonra birçok mebuslar hükü Yeni İbtikâr mı Var İstanbul, 24 (Telefon) — — Ticaret Mi dü / Haberler. üriyeti, dini Bi üzerine petrol ve benzin fiyatları lerdir. hatı kabul etmek lehinde uzun iyzahat DR rülen gayri tabii yükselişi tetkiyke Dep ki tesli işarı maden kırıkları için de muafiyet t: ta lunmuştur. edilme! aliye nazırı hayat "Hükümet, Mevcut muahedelere ria ğ Et ithalatının bu resimden istisnası fikrindedir. Avam Kamarasında İthalat > ya i E an 3 (A.A.) — Avam Kamara- m ii Kakkamdak hm ei aretine munzamme in sir veren 12 inci madde aş mez Vergi mm 3 (A.A.) — Kânunusani zar- il vergi öy 3.545. Si franğa ba- liğ olmuş ve bu suretle 1931 senesinin ayni ayı zarındaki tahsilâttan 520656000 bütçe tahminatından 08.908000 frank e yp ür eyiemmişti rif Vel erbut olan meclis hükümetin be- İstanbul, 24 4'e ele: see “> ari Ve i. kili Esat Bey geldi. V. birkaç cak ve indi e ede- | kane ir a edilerek hükü iş ve Herriot ademi vi takririni — almıştır. İhtikâr Komisyon İstanbul, 24 (Telefon) — imi ko- Hitler Alman beşi misyonu sabahleyin Mi 6 toplandı. bilahare gümrüğe: gitti. Şeker ithalat Berlin, 23 (A.A.) — tacirlerinin getirdikleri şeker ida is nik mel vi < 7 iy fen tatistiklerden çıkarıldı. olan Hitli Alman tabi Öğl e kabul edi e tir, leden sonra piyasa il Ticaret Odasında amd Bu ii ai ai muvi ea pıldı. İtham ır dinlendi. miş rTapo verecektir. Uşak Imiştir. Tahripçiler, Moskova, 23 (A.A) — Mahkeme, haleldar etmek töhme- > öyle meyva ve bee irüstü müstahde- mininden 3 kişiyi mahküm etmiştiğ, nya Kır: alı. 1 Çredefaa) — Şehrimiz. eni eyliyen yekün bütçe töhminatı Üzerinden 471 milyol 871 milyon noksan dilmiş bulunmaktadır. arak tesis e re —— zanbul, ŞANGHAY HARBI. İ de meral Bi a Is kiş Kıra İlk Alimi bu e mobille ve motör- (Baş tarafı 1 inci sayfada.) le Soğuk örs nee yapmış ve dö Şimdiye kadar şemri terhkezmiş 6) k ep nareket etmiş! mgilizlerin ade dini, şehirde onarmak) al dün al Fıkra. Bir Tedris Usulü! eli bir muallim ded Müheeeksepizi lerde tedrisatı 2 ala — pi lr kılmak için kestirme bir un re olduğunu merakla tı: a yol ye uk. va nla: abin lisan, “beşinci ta- çoğraty. a... Birgü- hergüi ünün a saatı altı nn bir genç, EE lefani , dörd bilyat, Si nün değil, hi | Zu beyan olunmaktadır. | yacağı müşkülatı tezyit etmekten başka er MAYER İbir netiyce vermemiş olduğu a ifti b Tiftikten Sapka. Bu gazete, ayni z: da Şanghay (o Türkiye Tiftik cemiyetinina: na. | Jan avdet etmiş olan ve harekâtm zan-| | duğu tiftikten şapka iymali müsabakası- solalılü ende daha m ikyasta | na iş enler arasında BALIKE- icra na Mehmet Ali Efendi şapkaların diğerleri ime - siber ebe me > *nda yemiş miştir. svet Alan Bir Memur. 0.2. A.A. bim e Çinlilerin kendi ihti- Rüs erine İstanbul, 24 (Telefo; v — Galata Güm Asal — ile çekilmi etme) 3 in Japon Sirin mu tehir etti yi rük muayene memuru Hasan Fehmi rüş retiyle Jar iii Çinlitere mevziic-| vet alırken cürmümeşhut EA yaka- rin tarsin ve bu suretle taarruzun uğrr- | lat ? İz; EE ğ â a y bee Be 2 E ğ : â ş Amiral demiştir ki: — Çinliler hergün takviye kıtaatı al İçimde yi makta olduklarından onlara karşı takvi- | 100 lira nakdi mükâfat Bununla beraber mumaileyhin iyme- iple bir hareket olur. anes cemiyet tarafından muavenet ie halde vaziyetin pek büyük ;yfası ve şapkacılışm Ank: muvacehe- | mi €nCiŞe sarf ve istihlâkinin temini umı ji hüküm sürmekte ve Şanghay'a ve heyetince karar altma almıştır. Yalnız bir şeyle meşgul olur, ve hafızasını karıştırmakta, Zurti diğ niz bu mir nakle- diyeram Bul fikir doğru mu, yan- Lış alâmelerimiz bilir. F.N. madığı hakkında mütenakıs va irülmektedir: İşte mü Dahili Haberler, ileri si ya'da m Orman Kongresi. (Baş tarafı 1 inci sayi vfada.) te: söyl. a amenajm: işleri, or- EE ii REBI sü bu surettle tefsir ei 3 Sanehay. 24. 4.4. - sz a mar am ze rivayete göre J Me ei kuvvetlerinin vüruduna ka lit vw Jeri ini ii — tatil etmeğe ka- Si iş ie e e e Ki sar vermiştir. Buna rağmen Japon ordu- har, | talimatna; sunun bir zin a ve tanklar yardı Beyler birer raj miyle tekrar taaı geçmiştir. > memur edilmişlerdir. ordusu başku aşa diğer bir Tebliğat yapılmış ve ongerni neral tayin olunmuştur. şimdiye ia ti» nisanda açılması tekarrür etmi. © harekâtr idare etmiş > ğe Uye HO gün ziraat vekili Muhlis Be da yeni ta shi 1 — andılığımızın — ehemi ii ve vaziyetini irin edecek bir nutuk iyrat etmesi muhtemel dir. on gün kadar mişlerdir, Bu : İı en. 24. A. A. Htarbindeki ii ve ker Toplanış on , al Paşa Rumelihisarı'nı tamir ettirerek bahriye enpoya sevkedilmiştr. edecektir. ZEYTİNDAĞI. Falih RIFKI İhtisas. ikazi müzeleri mi akademisi azâsından isviçreli idi. Almanlar harp' onra imparatorluğu müstemle- keleştirmeği dü: şük işin. için en kuvvetli insanları- nı ihtiyat zabiti olara! Öyle EE olu — ou ve Suriye için en eyi tet- ki Ana 2d kiykler sr Emar taralı Cema! hü m istifade etmekte ii ihsas ye yar eyi kullanan ve semere- lendiren devlet adamma pek az rastgeldim. Yazık ki bütün eseri, id i izli olmıyan topraklar üstünde itmiştir. diye bir u Çürher'den öğre: Gene ei Beylerin türk miymarisi diye ortaya ie üslü için beni uyandıran adam olmuştur. Câmi Bömerii bir hana veya çe şme pençereli bir eve ba“ karken ilim olduğunu v2 bir plânne des idim. Çürher > Na sıl tahammül ediyorsunuz? derdi; Türkler ka“ dar bâni bir milletin câmi miymarisi, çeşme miymari- si, türbe lynn olur da ev, bahçe ve han miymarisi nasıl olmaz? Cem müzesi yapmağa karar eki zaman, bir komisyon toplamış idi, is, klerin kararı hisarın. eski eymen en ona ilk manzarasını vermek idi. Çürhe ğe 3 — His siz mir meyi siniz. Uğraşacaksınız ve sarfedeceksiniz. Eğer ondan sonra boğazdan geçen ei $ yolc anki tamir A — ne olmuş?,, derse,bu işe memur iL miymarın en büyük şerefi bu Die caktır. Mn gök Kast emin kerim profesör Şir dır we aşki ili odur. Bu yaka kurtarılmak için nin si miş Cemal Paşa ecnebi' mütehassıslarının yardımı ile örs nek ae de yayar Taanayel bu çiftliklerden biridir. İş adamı olduğu için brokrasiyi ve memur e > ii essesele- Ur b rup işinin biiilmediğini ha ye Mimar e (Eski Mafia nazırı, mühendis) bu tarzda emir ver- Beyi di. Hulusi Bey z — Fennen ilin yoktur, diyor ve ve ba 1 imkânsızlığı is“. Başmühendis Ayin üm geldi, Koltuğu ta ve dosya dolu idi. Bu yığınlarca kâğıt ve cet ölen | zi ir şeye yarıyacaktı: orduya İzm a olan yolun ordu için lüzumlu kt Baş mühendisi kumandanın yanma ötürmüş- tüm. Kendinden pek emin “ kizi ei İman rer girmez Cemal men sura! — ue İmer

Bu sayıdan diğer sayfalar: