June 18, 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

June 18, 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bus RE RE - Karşrl 18 HAZİRAN 1934 PAZARTESİ m mam a Öz dilimizle. Koşun Koşun biribirine uygun ve bu topraklarda yurt kadar ordu bütün bir ulusun özüdür. Koşun Bura: al bayrağına bu koç omuzlarında ne çok yaraşıyor. Ki . Onların, yol resinde iki keçeli dizilen ana ve kardeşlerinin içinde la vuruyoruz. Bu söyde geçen bir lıkları; S — ağ Bet — Çeh Urunç — Ee “Angı — Hatıra Ulus — Millet Yöre — Etraf (Bu sözler tarama dergisinden aaştır) MÜSAİT FİATL/ atıh Bağ yeri Bazı Man: eli kii imiyeti Milliyeye A.H. roüracaatları. 7—2124 Seyyar bakkaliyeler tesis edilecekmiş. Galatasaray ve Kapoley maçı. e 24 le pole; Mi takımları 1 Galatasaray Pirinç zeriyatı. Ev yapı kooperatifleri hakkında bir konferans. konferans gelebilir. tütüncülük. Kiralık ev caddesi Ticarethanesine müracaat. Yabancı postası. İstanbul'u ve olan Marsilya ticaret müdürü Yeni Türkiye ve yabancılar. öl SAYIFA 5 mani Tarama dergisi. T.D.T.C. Umumi Kâtipliğinden: 1 — Gaziantep'te ilk tedrisat müfettişi Bu zatların gönderdikleri fiş sayısı 6137. Evelki on liste ile beraber gönderilen ayrı ayrı mektubu gok yabancılar zihniyet, Türkiy ve onu tanis Hakimiyeti Milliye'nin Romanı: 3 Tefrika: 26 Insanlığın hali. Andre Malro » lardı. Sessizlik hudutsuz, gözün görebildiği kadar ilerilere uzanan karlı çöller kadar genişti. Yalnız donuk topraklar, , gittikçe e bir gürültü ile dökülüyorlardı: Neferler ölüme rağmen, ısınmak için, acele ediyorlardı, Çoğu aksır- mağa başlamı a “Oldu. durunuz!,, , geriye dönmüşlerdi. Arka e arkadaşla Se çil ei eğ cukla intibah içi mler. öl olup Mi gi İdin pi Sal “Pantolonlar ve mi” Çünkü üniforma nadirdi. Mahkümlar, endi bakan kadınlardan dolayı, tereddüt s7 Paşaal la sarT! aralar birer bi- meydana çıkmıştı akla beraber gene panto- şiriyordu. erinde parıldıyan mitralyöz- lere yüzlerini-çevirerek tekrar hendeğin kenarına sıralan- Sırtlarında men > vardı ve bacakları 3E ld. e ra aksırıyorlardı ve bu ak$ırış beşeri bir şeydi ki üler ateş edecek yerde ml bu kadar bari: iz bakr- m Fakat nihayet kararlarını vermişlerdi. Mi ak: ım Kızıllar köyü tekrar zaptediyorlardı: İçlerinde Kato; p ii da bulunduğu iyice yaralanmamış on yedi e kurtarı- orlardı. GE Ene karları üzerinde şeffaf gibi görünen n karşıt gamda katıldıcı CE kıvrılıp du- esinin içinde urun > ve bulanık hayali sallanır Si siri şüpl ie muhafaza altında idi, Kruvazör- üzerine viii ii an 'ü çatananın üzerinde kaldıktan sonra başka m döndü, Çatana ge- niş bir daire çizdikten ve sanki yandaki vapura doğru gidiyormuş gi ğru çevirerek l ii metre yüksekte duruyor- du. Şayet kaptanı, onlara ver- den para istiyecek olu peker birer birer çatanadan e çünkü çatanayı merdivenin alt tarafında ee güç olacaktı. Merdiveni yukarı ii e el Çatana 90 a bir kavis çizerek Şantung'un üzerin geldi. Bu saa e çok etli olan akıntı ona yandan çar; Ee Kai oldu. ri geçerken yakaladı ve dee ariel üzerine Nöbetçi sordu — Vesika? dedi. Katof çıkarıp vesikayı v. Nöbetçi kâğıdı yukarı ii rövelveri yi olduğu se kaldı. Şu halde, kaptanm kendi vermiş olduğu vesikas yi me ten Ye lâzım giyen Bunun böy- ira ne ai zaman bunun do; ağ inkâr etmemişti. edi alt yanındaki çatana nehirle beraber inip ye peri adam geri döndü: “Katof yerinden kımılda madı; mülâzim apoletleri taşıyan ve ingilizce konuşan a Kp biri Kn sıkıp kendisini kaptana götüre“ Pembe yanakları kirkiimiş bir norveçli olan kaptan ka marasında, mma ve geçmiş, bekliyordu. Za « biti laik ie dışarı Idik, dedi Sonu var

Bu sayıdan diğer sayfalar: