18 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

18 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“18 HAZIRAN 1934 PAZARTES. PE leman erki HAKIMLER, MALL. Mim SAYIFA 7” nr an Barut inhisar. idaresinden: nda listedeki fiatlar Üzerinde satı — Av saçması ve ei yine lem her saralım hali unun elli iki buçuk ve yarım kilosu- m on paraya satılacağı ilânolu- nur. e 7—2119 z Çorum: Belediyesi Riyasetinden: 22.5.1934 tarihli ilânrmizle münakasasınm icra kılmacağı bildirilen şehrimiz fenni su tesisatı bakiye şebekesinin #kma ine müteallik -22670- Tir kuruş bedeli keşifli işlere ve a- emeye münakasa yk yun olan 11.6. 1934 e aşa ii ilâr ettiğimiz 22.5.1934 ta rihli mi fiat iğ TERİ gibi ti olmak üzere mürakasa müddetinin 1 116. 6. 193 baren an gün müddetle uzatılarak ihalenin ZL RA gür günü saat 16 da belediye dairesinde icrasına karar eyfiyet Ankara, İstanbul, İzmir artname ve evrakı saatı teklifnamelerinin be « iye ire tevdi etmeleri ilân a (1239) ye teber | tarihinden iti- Milk Müdafaa Vekâleti Satm Alma Kyenleyean İylani apar bolman atmak ika unu 4,000 kilo sabun, 45.000 25,000 kilo sığır eti, 2,300 kilo > sade yağı, Hü saya İhalesi 19 haziran 934 salı göni saat 14 te yapılacaktır. Talipler şerait ve Ea mahale öğren- va içim ya iştirak içim de val yyeninde terinatlariyle lay ii satımalma komisyonu! ları. (1153) İLAN Yerli fabrikalar mamulatı (675,000), metre camaşırlık bez | tara e Are yon m AN lar Mi ot ka- m saye meğer 21 bazi, ran Em çarşamba günü Saat on dö; irtte dir . - Şartnamesini ih gün ve iha le günü yat nat ve teklif mektuplarını makbuz mukabilinde alma komisyonn riyâsetii vermeleri.. (1083) o7—1942 36363 kilo a ot alınacaktır. pa- vE miyim ? Leş araz TTER TON'un eseri. Ankara Valiliğinden: mayıs 935 sonuna kadat emi için ki 5 süt, şi yumurta ve saire (357,5) lird üzerinden açık sünakasaya kozulmuşt 2 — Mün alar yüzle 2 7, 3 ig irielnde pak teminat ig ia ml arala pas si istiyenlerin her gün vilayet üne ve ikale gü 5. 7. 934 saak on be gemi px elm. (1242) Ankara yüksek ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: ş Yüksek > . 5 Jığı 23 haziran 934 cumar- Ziraat Enstitüsü için satn âlımicak 350—406 laboratuvar tesi günü saat on dörttedir. gömleği, .9 temmuz tarihine müsadif pazantesi günü saat 13,5 da aleni Sesinamesini görmek , üzere maünakasa suretiyle ihale olumacağından tali şarlnameyi görmek gün v ti üzere her gün Enstitü muh i yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte iin de vaktinde teminatla -| ihale günü Enstitü ihale ve idare komisyönüna müracaatları; > nkara Leva (1253) 5 7—2188 ii Ami Satınalma SR misyı âüpne i izl Tophanede İstanbul Le- vazım Âmirliği Satın Alma Komisyonu âinları Ankara Vilayet Detterdarlığindan: leri a edilen ve bu suretle imliye ei ni muaf tutulmuş olan tica eme yazrhanelerin kapı! ya herkesin gelip geçtiği iŞ mili i sıfat Ga ve aniekiyeği) havi levl e yazıların” Haâzi- iri ü akşamına kadar Defterdarirk Tahakkuk iyetine müracaatla resimlerini: E ve Kekin ii ğekilmiyei Tevhaların 5 misli emye EY tutulacağı ilan olunur. (1198) ar e e a İİ, Hafik Belediye Riyasetinden * e Ke edeli keşitli Hafik Kızıl yar memba si merkezine demir boru fenni le a lm için bien tesisat 1 haziran 934 ta tarihinden iti iti- kasaya yalanla yayi ve ii meyçle > Ma e yan edil eceğinden talipler da Yo mi başk — Bekinde. pey akçeleriyle Teklik a hamilen caat Sa ilan olunur. me Ve proje e eme ie lira mu: 5 kabinde Hafik belediye iel malıdır, (1101) Maarif — Orta T 'edrisat Mekteplerinde Türkçe, Tarih, - Coğ- ke Fenbilgisi. - Biyoloji, Riyaziye, a Fransızca, Almanca, İngilizce Muallimi olmak istiyenler için bu sene imtihan ez a ihanlar 1 ağ pazar günü İstanbul Üniver- slm 3—Bu incik deil olacakların: A) Türk B ilen eksik. ve 45 ten fazla yaşta a nn C) Hüsnü erbabından oldukları, cinayet v: vinden Koah İLE diker hakkında mahalli Silayet e kaza idare ii tind. mazbat. isi etmeleri (ha- memür ve muallim alani nlar ali kayıt im menenp oldukları ba âmirinin piş i vesika e e n ve alim e ispat eder tasdikli. a B A Dsi ia im raporu ibraz EE) Lise veya yes yi idadi ve yahut Muallim Mek- tebi mezunu olmal: ii vaffak oldukları takdirge Ir kanun! madde sinden gösterilen dere- celer dahilinde herhangi bir Ora Tedrisat Muallimliğine tayin edilecekl Se Mal tar. hi 7 temmuz El tarihine 5te saphcktr. Talipler me e ve sini görm. irmek üzere ulak aya iştirak ni i e mektuplarını linde komisyon nineler yn a (1129) 7—2050 LAN i arlıkla müteahhidin | İLAN. Merkeze bağlı kıtaat ve milesse- sat içim 47,500 kilo A; fa - sulyası 26,500 kilo kırmızı domates, 88,500 patlıcan, 16,000 kila taze bamya, 2300 Kilo yı eşil ince biber, v kil lo dolmalık Mi 30.6.1934 alı nam ve va İka aba alınacak kalem alât ve malzem; ei ba ay- ğa trk edecekle erin 2 > gün al se ee ei Mil) 7—2172 İLAN alkaradaki Okrtat için 16.000 kilo toz ez kapalı Sal a komisyonuna mü- |- a (1225) 7—2174 İLAN isyan e krtat ie 400 ton arpa veya yalak if kapal zarfla e ır. İhalesi 14 t: muz ei 34 cumartesi günü ai — tedir. Talipler şartnamesi- | üzere hergün ve örme! münakasaya, AR e de a| 1 teklif gün ve teminat mektuplariyle Gbrihde dak * İdığım iki IE YMM mü ekşi İarme Toy yl Kii âmirligi sat Tayyare Piyangosu 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR. Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 lirahk ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat owardır. Bursa Belediye Riyasetinden: Keşif bedeli t lira a Garaj in: meydanında iebdiğei © yaptırı ılacak itfaiye gar rağı, yonuna getrmeleri. . 2866, e keşiiname ve şartnamesi dairesinde kapalı zarfla mü- Eş nakasaya konulmuştur. (Proje, Keşifname ve şartname ta“ : il 9 parça olarak. Xi lira AMME le e ser Hir). ii; artlari a mak hk çin Belediy: asebesine 27 haziran 934 ba 16 ya sap 7.5 ki le vin çi girander ie nat ve esi m vi belediye encümenine müracaat Me kapi zarfla ahmacaklr. | edilmesi Han olumur. (1157) a e eşi. yp inler beli setten el e| Ankara yüksek ani Enstitüsü. panede Satma va konma slime leri, ) ĞU : EN Rektörlüğünden: me Yüksek Zir: titüsü talebesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı dörü , ZavI pi G5 ve saire ire hap zarfla münakasaya mallar. ki Ankara Emniyet Müdürlüğünden a üzere her gün Enstitü muhasebesine ğun ikametgâh tezkeremi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük- ye e Bağın ahal- b a döşeme ei ar tebaasmdan bal Mola Hanımefendiler. ON YIL yazlık. Şapka salonunun hasırları ge mil Çocuk Sa rayı caddesi. Telefon: 1932 7—1873 misyonuna müracaatları. ,(1224) 7—2173 İzmir Gaziemirde m ei ve yenii iden £ inşa edile Sadem iş münakasaya konmuştur. Ş: Yazı ve tercüme meydanlığında Halk işi ida, rehanesinde yâptırırsınız. Tel: 2037 7—2151 Lİ gün ve mü- il a ile Yekülete En ii Bu istidaya şi anilan A) e US e in asıl veya ta sureti, hsil derecelerine ait şehadetname veya vesiakları- nm abu ve yahut su retleri, C) Hüsmü! E T azla tası, D) Mahalli Maarif İöafoğadihi nümunesine tevfikan Ke isik raporu, Mahalli Maarif İdaresir 1 mz vi ep fiş, > e adet 4X6,5 büyüklüğünde kartı ci Ek) fları, Bu arın ei son 15-6-934 tarihine kadar Vekâlete gönderilmiş olması lâzımdır. Bu tari tarihten onra Vekâlete yet ilan olunur. (1076) 7— merak iştirak zle ihale ve saatinden evel iri a jelerini , görmek istiyenlerin ma öğleden sonra kasaya iştirak edecel 2. 7.1934 perşembe gün 10,5 ta eni birlikte MM.V. satın alma SYO- LOM: nuna müracaatları. (1246) 7—2182 LA AP Ciheti askeriye renkte (500.000) muhtelif | makara ka- palı yl münakasaya mia #ihalesi'11 - 7 ie tsrihine süse |» İanan istidalar” hakkırida- muamele e yanlmıycakı Keyfi ğa, a günü saat (15) de- dir. Taliplerin şartname ve nümune! vi pm riyasetine erdi va ez (1233) 7—2175 İLAN e akika ziy an 60,000 çantalık bezini ikinci 934 gelmeleri. (1258) 7—2190 sl Enst ihale ve idare kemi © Adet rin Şa > Temir 9 9 Ecinmaz 934 tarihine müsadif pazartesi günü a 16,5 ta idare ve ihale semra müracaatları. | (1249) 310-320 Erkek elisi 7 150—160 -: Pi 40— 45 Kostüm tayyör e 20— 25 Manto 71—21$4 “e Ankara Harita Umum ss ves a Müdürlüğünden: €posundaki kalorifer için r izi Sms İmei a Seyr T gün ve p& zarlığa e akde tad Gi e Hari atmalma komisyonuna gelmeleri (1209) 7—2128 Maarif Vekâletinden: < sek mektep imi yahut ehliyetname ile Orta iri müallimliği hakk hu kazananlardan Orta Tedrisat muallimi olmak istiyenlerin e - stida ve mahâlli Maarif İdarelerince tasdikli bir fiş ile 25 haziran 1934 tark hine kadar nerelerde vazife almak arzu eğil tasrih ola üzere Vekâleti , e müracaat etmeleri ilân olunur. (1077), 7—1998 : Ankara yüksek ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi için aşağıda yazılı 2 kalem ayak. mümkasa aleni ile ihale olunacaktır. Taliplerin şartnameyi gör 4 mek üzere her güm Enstitü muhasebesine 've yüzde 7,5 teminatleri beraber $ dn 934 ari ine müsadif pazartesi günü saat 11,5 in sa müracaatları. (1252) aşi,

Bu sayıdan diğer sayfalar: