18 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

18 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gi SAYIFA Askeri lise ve Orta ekte ere talebe alınıyor. bul'd. bulunan Kuleli HAKİMİYET! MILLIYE Ziraat Vekâleti merkez lâbora- tuvarları müdürlüğünden: “Mal leme TE Bursa'da bulunan ve e e di e askeri sanat lisesine, da Orta ark lerine ve Kırikk ni AR ken e va zabit hazırlama mektepleri 'ne aşi emi Etlik merk ez kteriyolojide kullanı- lan boyalar mi inde bal kimyevi maddeler Şi dahilin, ridi NE: 9 sını lk talebe kabul edili Bun lar Orta ilökecğ p mezunlarile sv Sanat sişemle erini bitirenler 3 — Sanat Ls. ŞE lar. Sanat mek- yelesi ilerler tercih edilir, miz nca okuyan erlebiler tercihan alınacaklardır. er leyli've meccanidir. Talebenin iaşesinden barla piyürimei teçhizat vı Li i a talebeye her ar maaş da v: yazili ir e — EY i mavatalyerl rini den arzu “edeni abaka a a girer rek ka: azandıkları a ski iz ekteplerde Kayıt kabul e bülun- aşlar. ğustosun birinde Bi AYN ders se- ekteplerden s mik ani edebilirler. — Meki teplere girmek i için izm gele şartları bildirir iyarlar onya ve rzincan- münakasay: akdini ştur. esini görmek istiyen- ale'de yeni ii ler laboratuvar müdürlüğü ile Ziraat Vekâleti Baytar U- ım Müdürlüğü ikinci şube müdüriyetine müracaatları, mü- e iştirak Mi z ela 934 per: rşembe günü müteşek- w ME Sanat Ls. vE Orta kil Konayofla gelmeleri. (4137) 5 18 HAZİRAN 1934 PAZARTES a Mezbaha inşaatı münakasası rn İmar Birliğ iin nden: — Erzurumda si e bel edir tirakiyle teessiis eden e liği dn rafı ZE dal yaştırlarık büyük mezi m. inşaat 5 har li tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf Şusuliyle asaya konulmuştur. 7 — Ge Jr > içinde: A 'eminat € B) Diplomalı bir miz > miymarn veya | Nafıa Vekâletinc ye taahhütnamesi. v alin b Ankara Posta ve Telğraf ve Te- |; -lefon Baş Müdürlüğünden: 500 lira bedeli muhammenli Şavrole kamyoneti ile 150 Na e muhâammenli Dölahi kamyonu müzayede ile sa- ğ Emi lerin yüzde yedi buçuk ie MB 28.6. ire tarih perşembe günü saat on beşte P.T.T. ie - müracaatları. (119 0) meni Ankara yüksek ziraat Enstitüsü “Rektörlüğünden: Yüksek Ziraat enstitüsü ihtiya 200 adet. yün battaniye 9 4 münek nr ole lek led her gün Enstitü muhasebesine ve-yukarda tayin olunan Sal yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte Yek Ziraat Enstitüsü ie — ir komisyo- 2 kaydi benide mevcuttur. Talipler nuna müracaatları. (1254) le bedeli hr vin işler — İha re üni Veriş mümine iz meniz gösterilen etinde edilec e ar bi fenni şartnamelerle lb 2 ra olarak tabla Yeni patik »karşamdk A rı Bankası komisy izami Beyden ve karna Nafıa Valle demiryollar fen ik Affan Beyden 25 lira mukabilinde tedaril ol:4 abilir, 5 — Kapalı zarflar 5 temmuz ie te.saat 15 te Erzurumda İymar birliğinde e ve en nl dermeyan eden aa ihale yapı Tacaktır. Projeler aynı fiatla Mimi birliğinden-de almabilir. ha fazla malümat İm le an elerafla Er-, rm la yelsliğine müracaatları ilan olunur. (1343) 7.2181 Ziraat Vekâleti satın e omisyonundan;- 8;000 kilo vi arpa ve 40,000 kilo rtırma suretiyle alınacaktır. ameyi görmek ve oku ii ere er gün Şeran müd zarlığa işiak etmek ü iran otuzuncu er günü ei eye birlikte a iki ei | yona salimezali (1235) Tavukçuluk. enstitüsü için 10.000 kilo . buğday, > kilo k ei z 000 kilo yaf, 6,000 kilo aklık kaba si Ji gi derek şartlar ür rler. : 10 — Kaydükabul şartalrı geçen senekinin âynıdır. 11 - — Kırıkkale'de açılacak olan sanat gedikli küçük za- “bitirenler almı Bu mektep eyi meccanidir. Tahsil iliği ti iki senedir. “Ayrıcı a muayyen stajı vardır. Bu mekte; 'zunları sanat gedikli küçük zabiti olurlar ve “diker ADA küçük zabitleri gibi muhas: vi > Sy ile (1212) .Adana-Seyhan Delme ve Çocuk! -sakım evi Baştabipliğinden: dana Doğ se ve çocu! an 934 ten “itibaren senel ve mahrukat 23- “508 934 > ihale, edilmek üzere münakas. ağ ulmuştur, Taliplerin arr örmek ve tafsilat almak için Bar .tababete müracaatları ilan olunur. (1109) 7—1976 BEL Halk satış salonu alık pazarı Işıklar in Telefon: 2037 oda Miğiimn gar- Eşyanın cinsi Pamuk şilte 200 Yor; öin 350 400 Yas astı ei maa ei 350 Yatak çarşafı 200 Yorğan çarşafı /——2185 *Jey. Ankara Valiliğinden: z Ankara vilayeti çiftçileri için şartnamesi veçhile “200, azi- Tan 934 perşembe günü saat 15 te ihale vak şartiyle mi kefa! le et mektubun nu teklif mekliyle pera bir zarfa ko- ne vermeleri ve şeraiti Vi ia Ank BE daimi encüme- ni kalemine ve Ziraat müdürlüğüne ve İstanbul ve Eskişehir ve e vilâyetleriyle İnegöl ve be dil müracaat etmelidir. (1151) 7— 2500 liraya satılık hi e Altındağ mahallesinde üst kat üç oda, -Ankara en Z Ek yat leri içi k ip hi mini İsli emi a- çık lam ek — Müni a iştirak edeceklerin ihaleden evel muhammen be- delin el pe 5 u ipind muvakkat teminat ve muhasebei hüsusiy: rmaları lazımdır. yiz tü a pm rk istiyenlerin her gün vilayet arif müdürlüğüne ve Le lan 5. 7. 934 saat on a isimi en- cimene. müracaatları, (12: Çorlu belediyesinden: Çorlu kasabasının plânı yapılacaktır. Tal lip olan enler İle müracaatları ve en Lildirmeleri iin « olü 7— (1244 Ankara ziraat Enstitüsü müdürlüğünden: Yüksek Ziraat enstitüsünün kaloriferli binalariyle sobalı binaların. yedi aylık teshini kapalı zarf usuliyle mevki münakasaya konulmuş - tur. makasaya iştirak için de yüzde 7,5 teminatlariyle 9 temmuz 934 tarihi- ne müsadif pazartesi günü saat 15 te Enstitü idare ve komisyona numa ml racaatları. (1245) 1. Zn Harita i Umum müdürlüğünden: — Evel ın 8000 metre ince bezin ihalesine £ teklif edi: — ii iş ğin mn zarlığa konma; lik ve ihalesi 23. 6. 934 siyeplai günü it emdr. — Tahiplerin şariname ve nümune ağam harıl leceklerin de vaktinde ti azla riyle Cehecide "Hari satın İni e ili üritmtlarız (1248) 7—2183 Eskişehir garajı açıldı. Eskişehir oteli ai Es. ke gr otomoh!| ti 20 kuruştur. e Telef m çatal, k Ankara yüksek ziraat Enstitüsü | Rektörlüğünden; in ek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan aşağıda yazılı As. Fb. U: Md. Sa.-Al. komisyonu ilanları. 10 kalem BOHÇALIK SAÇ 8 TON e tah SANIC İN YAYLIK be: ÇELİK 3 TON esine Wi mele (1112) 7—1981 İLA Mezbahada GM oto- iş sl GÜN, le la m (1204) 7—2125 Hülyasını hiçbir za Fransızca sözlü -Viyana hasreti İmtiyaz sahibi ve başmuharriri FALI KIRK İsleri, müdürü Ki ESAT. Çankırı caddesi civarında Haki —. Oynuyanlar: : SARI yek rhBERT ı da aynı tertibatta kapıları li emesinde aza Hayrullah B. t deresinde salon, balkon, hela, bahçe, elektrik, müesseseye e e alt katı ayrı, - . e müracaaf. İ Neşriyatı idare edeni zi z mi Milliye matbaasında ba - > £ Büüyü havadis! Marmara Ussü Bahri Kumandan man unutamıyacağınız. güzel film: tar, le şartnameyi görmek üzere hergün Enstitü muhasel Piyasadan dal z mal li el herhalde De aa yüzde inatlariyle birlikte 9 temmuz 934 tarihine müsadif aa Yukardaki malzeme aleni salonumuzu el Ger. SE icin da e e k eti: Ankara Belediye Reis - di yl El 30 da Enstitü ihale ve idare komisyonuna müracaat - | Mmünakasa suretiyle 18-B-934 m tetkik etmek kâfidir. | Girilir Ür ÇizsD tarihinde saat 14 te ihalesi Adet se cinsi icra edilecektir. Taliplerin | İLAN: 20. şartname için her gün öğle- m yüksek ziraat Enstitüsü va) in be il den sonra münakasaya gir: Je. caddesiyle tüti tütün inhisa 5 (takım) Sa ark vi mek için de o gün teminat ve Rektörlü. ünden: Mi ğa parke meni ve bak tekar müracaatları. iü ü - SI Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi için lüzumu olan aşa- m m palı er < 2 > ye gıda yazılı 6 kalem eşya aleni münakasa ile ayak sini v6 si vk. istiyenlerin 40 Sürahi D-D. Yolları ve Liman - konulmuştur. Taliplerin “şartnameyi görmek üzere hergün) berrin fen işleri müdürlüğüne mü- |. 50 Demir kepçe (çorba tevzi için) , vi Tk Enstitü muhasebesine «ve yüzde 7,50 E amarlarziş bera- clan we leri de 26 hazi 50 Tuzluk ia. Al. Ko. ber 9, Temmuz 1934 tari rihine ile pazartesi günü saat ii ez Şi sablon bucağa 40 Tel üiluile 72186 sile ilanları. 50.de Yüksek Enstitü ihale ve idare komisyonuna müra - z eaatları çi 1 25 0) ir Deni birlikte teklif Ton üstüpünün. -kapalr virila münakasası 14. tem- gi si muz 934 cumartesi sa- ma Lesiriirde 1038 ini adadı İığı satın alma heyetinden: at 15 te Ankara'da idare i me il lanıma ait vi ıl n e i ğ kezinde yapılacaktır. Tafsi- ii e mim iye Münakasa tarihi © Nevi © Miktarı lat, Ankara, Haydarpaşa v Yi ie m Soildeti, 28 Haziran 934 Ki Kayu 80,000 kilo e veznelerinde beşer li- ve aleni m e mzyeleye konul: Sığır Eti -a satılan . “şartnamelerde Ta a ein ame ea) Marmara Üssübalıri Kumandanlığı efradı sari ini yazılıdır. (1183). 7222106 BE calar an pa nan et kapalı zârf sie e asaya kı ur. Ta- iplerin şartnamesini ka ii e Kasımpa: dad ni leva- Eczacı aranıyor. zım satın alma komisy: m bahri K 5 alma he- Merkez eczahanesine müracaat edile-. misina m yaa cektir 7-19: NEMALAR BU GECE BUGUN BU GECE, Mısır'ın e Nil Naydadiii > Şark seması altında San e bir vaka; a musavver büyük : Dünya ai ye me

Bu sayıdan diğer sayfalar: