2 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

2 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEMMUZ. 1004 PAZARTESİ a mami ir Umumi Hapishane Müdürlüğünden: mir umumi hapishan 18000 lira De sağa İzi nin mayıs 935 ga e k adar olan ekmek ihtiyacı Eapeli zarf suretiyle m eli müzayedeye e ştir. nisbetinde teminat makbuz veya e At pishane müdüriyet olasmda teşekkü “İözla tafsilat için de her gün hapishane müdüriyetine müra- caatları ilan olunur. 7—2348 e As, Fab. U. Md. satınalma komisyonu ilanları 2500 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ; 18-7.934 İPLE iv . 18-7-934 DÖKÜM KOKU , 2 7-934 K 1-7-934 Yukard deki malzeme kapalı ia Süre tiyle hiz alarındaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra Ayi sia Taliplerin şart- mame için her gün öğleden nakasaya girmek için de o gün teminat ve teklifat. ile ra MEfİRİL ye ve Istanbul Amerikan koleci Erkek kısmı Robert Kolec, bek Kız kısmı Amerikan Kız Koleci Arnavut köy *Bebel Tel: 36.160 Tel: 36.3 Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızc: 4 olarak mütehassıs) muallimler taraından. öpen ie hayatı yaşatılır.| Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Kütüphaneleri mükemm na, fikri yermi hizmet eder. Kız terbiyesi ve sporları ile gençleri bedene yükseltir. Nehari ücretlerinde tanzilat vardır ve nazari elektri! kı Mühendis kısmı Ameli aki ve nafıa mühendisi İrir. Robert Kolecde kayıt gün, ie 1 Ağustosa kadar cuma günleri 9-12- ye kadar, 1 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 yel kadar, İstanbul Kız Kolejinde kayıt günleri ABİ tostan itibaren cuma ve el ii 9-12 yel e malümat için mektupla da müracaat edilebilir.| pe Vekâletinden: r nizamnamesinin 2 e kısmının 4 üncü fa ede yazılı büyüklükler maden suyu, memba si kana vi e kaplarının kullanılabilmesi i için. mıntaka ayar b vasıtasiyle V izin al mi ım- bu şişe ve kaj plarm silme olarak Ve gep konmak i bu le- me slı hü- | 2: 0s - İmübayaat komisyonuna müracaatları. (3499) HAKİMİYETİ MİLLİYE» — m emar | Ky Valiliğinden: — Etimi yatı Gg talebesi için muktazi erzak liği seretiyle alınac Erzakın muhammen bedeli (6333) lira (30) küruştur. muhammen bedelin 9p 7,5 unu pa- bee yatırmaları e girişeceklerin eN tan önce muhasebei hususiye K, — Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Vila- if Müdürlüğüne ve 19 temmuz 934 tarihine kadar zartesi ve perşembe günleri Vi! be Sa imi en- cümenine müracaatları. (1293) Tasfiye memurluğundan: Hali ti asfiyede bulunan Ankarı ve ekmi iifiyesine vaziyet Sani öneli “Bazi ne li r geçel m söle melat ile mezkür şirketin vaziyeti hazırası hak rar ölğmik ve rr tasfiye memuru intihap edil- mek an heyeti umumiyesinin 18. Temmuz. 934 tarihine Sabilyüiy çarşamba günü saat 9 da Ankara Belediye dairesinde toplana- cağmdan yen İmer. gün ve saatte mahalli mezkürda hazır | bulunmaları ilan olun Ruznamei müzal 1 — Tasfiye in tarihinden sonra geçen iki sene zarfmda cere- ti natık raporun kıraati. e ali vaziyeti hazırası ve müstakbelesi hakkında 'k Türk Anonim e n müddet za Yl ittihazı 3— Tasfiyenin devamma karar verildiği takdirde yeniden ve baş- kaca tasfiye memuru intihabı. Hali vi bulunan Ankara un ve ekmek Türk şirketi tasfiye memurları "Maliye iv. Hul kuk müşayiri Avukat z 7—2500 Tayyare Piyangosu 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır. Istanbul Posta T. T. binalar ve levazım müdürlüğünden e 1,5 m/m Pi > ton demir tel kapalr zarf usuliyle Pmilnkale a konulmuştur, Mezkür tellerin 1 eylül 1934 tarihinde ihalesi i icra isa taliplerin şartna- tnamedeki tarifat dahilinde ih- için şimdiden şartı i arını ihtiva edecek zarf- 7—2509 Tapu ve kadastro umum müdürlüğünden: Til > üzerlerine yazılması lâzımdır. Açık ve DR $atılan lokanta, birahane, gazino, bahçe, bar gibi yerlerdi e ; kullanılan surahi (Ikarafa) bardak, kadeh e sair kapların mese iii ik ni e. ağir izim da en eç 1, 1. 935 tarihine kadar üzerlerine hacimlerinin| ln a fen de Gidi e e Beyin Miç e — e Yazılması ve bu hacimlerin çizgi ile göst ml iycap eder, | sından mi ii imame hn 1 iş nn < karda yazılı mecburiyetler hakkında malümat keze müracaatla e MARE SİRA e aba an ve almak isti: yenlerin sonradan Zarar veya cez: a im rmemek için gitmesi aksi takdirde eyni ala süüeleceği ği bulunduklari rı yerin bağlı olduğu mintaka ölçüler ve ayar me lerine hemen ime ri ilan o (1366) 7—2506 ilan olunur. (1389) Tasfiye memurluğundan: Bursa belediye Riyasetinden: ei bedeli Gara 1 103 aj inşası, Zafer meydanmda Belediye ece ei Z Ttralye , keş e şartnamelerinin takımları 3 e k isteyene gönderilir.) bütün şartları görmek ve ve Gi i . Fen ile Muhasebesine ve pazarlık için pazar veya ünü i teminatları ile ele ya çarşamba günü saat !6da b 7,5 arşal ye Encümenine istekliler ee (1385) 7— 2307 da birinci sulh hukuk hâkimliğinden tanbul'd ai vd Tec ay mm mermerşahi ağda 1 numa- ei Ankara'nın Hama; nik evde e BE zevcesi biri Ankara evkaf binaları karşısmda 2 nu- tarafmdan aleyhinize açılan istihkak davasmın cereyanı Ayşe sulh hukuk mi ne e me gıyap kararı üzerine mula- e Se mn zihinle mize 1 mubaşı Tistirmi dai müddünii ie Li Ez tebli talep öte ali 4401 inci maddesi «Salam z rarı itti slün 141 inci maddesi li > nen e ine | 1 kara, olduğundan bermucihi karar muhakem. olan 16-7. Hali tasfiyede bulunan Ankara malz: zemei mai türk Anonim şirketi nin valisi v fm cereyan eden muamelat il zl kekin vaziyeti hazı hak- kında ittihazı karar olunmak ve yenide, ze memuru intihap edil- wek üzere hissedaran heyeti ri sami mmuz. 934 tari 1a$tlıyan çarşamba günü saat 9 da Ankara Beledi eri toplana- ğında hissedaranm mezkür gün ve saatte mahalli mezkürda hazır. | bulunmaları ilan olunur, zmamei müzakerat; 1 — Tasfiye kararı tarihinden sonra geçen iki sene zarfında cere- yan eden enli tı natık raporun kıraati, — Şirket niran vaziyeti hazırası ve müstakbelesi hakkında karar ittihazı. 3 — Tasfiyenin devamma karar verildiği takdirde yeniden ve baş- Hali yi gen Ankara malzemei ii mezi Türk şirketi tasfiye memurları “Maliye V. Hul “müşaviri Avukat 7.2480 Ankara Valiliğinden: — Onuncu yıl yatı si talebesi için muktazi erzak ER suret yle alınacaktı! muhammen bedeli (6333) lira (30) Mi tur. Pür zarlığa Yesil erin muhammen bedelin 94 7,5 unu paza eri önçe muhasebei hususiye veznesine yatırma! elini 3 — Tali wi Maarif Müdürlüğüne ta pazartesi ve perşembe önleri müracaatları (1294) SAYIFA7 ——— — . p . Adliye Vekâletinden;: 5 Bütün Ceza, Hukuk mahkemeleriyle icra dairelerine şart © me mucibince (48) kalemde CLdl$ .000) adet o e (21,800 cilt makbuzun tab'iyesi münakasaya ki plerin imi iğ ere üzere her gün Vila- | 4 tarihine kadar'hı er hai le daimi s a . aliye Vekâletinden On esi bir kiloluk v a ve > iş şişesi çeyrek kiloluk la 5 derki mulâtından on bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan gebe iz ep satın saik ve ei müstahsil sadif pazartesi gühü'saat on beşte yi müracaat lemek (1261) £ Komisyonuna Istanbul Sıhhi Müesseseler satın alma komisyonu Reisliğinden : 40,000 Metre yerli Amerikan bezi 6,000 Metre Ye; rli ii renkte elbise lik kapalı zarf usuliyle ihale edilmek muştur. İsteklilerin müracaatları. “3346, 7— Nafıa Vekâletinden: ile Çatalağzı arasında ısmının inşaatı kapalı zarf hine müsadif pazar günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamın» da icra edilecekti tir. aliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve 56250 Tiralık teminatı metini siri aynı gün ve saatte komis; yo bulunmaları lâzımdır. Talipler Ni husustaki eş. ellişer lira mukabi- linde Anla a Nafra Vekâleti malzeme vw ve rlüğünden tedarik edebilirler. (1279) 7— Ankara Valiliğinden: Vilayet m li için muktazi 400 geneke ben- zinle malzemei Sai mmuz 934 pazartesi günü saat 15 te encümeni vi- layette ihale edilmek üz üzere münakasa saya konulmuştur. Ta- liplerin e 7o 7 buçuk teminat makbuzu veya banka teminat mektubiyle yevmi mezkürda encümeni vilayete ve şeri iti. Siki 5 istiyenlerin her gün mi muhasebei hususiyeye müra- caatları ilan olunur. (1382) 7—2368 Galata ithalat gümrügü müdürlüğünden: No, Kap Cinsi eşya, 20/21 2 *wX Levanta Kilo Gr. 332 500) o 670) Marka C.F, 4 R.H, “4257 1 Teneke çocuk inen Yukarda yazılı eşya 27-6-934 taririnden itibaren a; ni ime satılıktır. İsteklilerin 16-7-934 perşembe günü sai e kadar satış komisyonuna gelmelâği, (3457 ) 72508 Sümer Bank Umumi Müdürlüğü nden: ankamız ve marine Muhasebe servislerinde is« en edilm ek ü imtihan ile memur alınacaktır. mtihana iştirik için: Lise mezunu bulunmak, as « kerlik hizmetini yapmış olmak ve otüz beş yaşmı müles caviz bulunmamak şarttır. Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maaş asx 80.-Liradan başlar. Aynı derecede muvaffak olan“ — arasında âli m. mektep mezunlarile Banka ve sair ticari maş er edilecektir. .1934 Pazar günü Saat te >. ve İstanbul'da öm zamanda yapacağın li Tarm imtihan programımı ve sair şartları a İlerini kayıt ettirmek üzere niha' na kadar Ankara'da Umumi

Bu sayıdan diğer sayfalar: