10 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

10 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fıkra. ine | ŞİEİHİİR vel cereyan... Müsteşarı Rıfkı B. edebiyat olur etti. 'enevre'de dediği bi: “Lisan halkın mabedidir.,, Eğer le mabetlerin muhafazası ve ay: da malik oldukları Kazinelerde etmek Nİ orsa müti kei edilme) br fabrikalarımızın temel Vekâletine ii ni e materyal ER a alina a ei tevarüs ettiği Türkiye'ye kürk ithali meselesi. leri milletler ailesine vermek (AA) Antlaya'da Baş İstanbul, 9 Morrison m e hâlâ ihtiyaç #hali hakkındaki dır. Her ne kadar lâyemutlar | için bir lisan varsa da faniler için de bir Jisanlar vardır. siyat diğer e muhtelif na nakledilmek isteniyorsa: o sahırir, licenap ve hayızhah insanları mütevazı hizmetkârlarını, yaci eri bulmak lâzrmdır. Morrisor'u İarken onun mensup olduğ. reyi unutamıyoruzu, ve bir da vermek için iki — 4 Ağustosta Kongresi bugün son yaparak dağılmıştır. Kongre tetkik bt al ilat İstanbuPda bulunan mısırlı un bütün ilim ve kültür Mi a olan hizmetlerinden kimse sez . Fakat bir EM n bir ger e e eden lin İstanbul, 9 Celi) — kararlar ittihaz etmiştir. sırlı lr izciler Bursa'ya ir hafta kadar kamp Diükkânların erken kapatılması hakkmdaki karara itirazlar sergi Isprta'da da verirseniz mus ee hallolunur! F.N. iştirak ediyor. ii 9 — Ticaret Odasının bu Beynelmilel İzmir Panayırma LE alkil nl £ Odasında ... Fon Papen'in sefirliği mesele oldu (Bası manlar, hizmeti, anonim sıl en meşhur dişçinin şöhre telyede calışan EMEL, ile bircok Rönesans ustalarının eserelrini atelyelerde çalışan Sovyet - Türk dostluğu tezahürleri. (Bayii ia sayfada) sporcular cularımız tayyarelerle uçuşlar yaptılar. Ş(AA)— sonra Bir e evinde kaçak orfin elbiselerin rahat olmasını bulundu. derler. Bafra'da bir zelzele hissedildi. da cimin müelliften daha sı da tabiidir. Müellif, Bafra, 9 — Dün saat garba doğru bir saniye ve şiddetli bir zelzele r. (A.A) havuzunda yüzme ve atlama Su Kars Mebusları Kars'ta . masun Mütercimlerin müellifler itibara mazhar olmadıkları le 2— im de saat 15 de yüne eşvik müsabakaları yi mediği iddia Orhan Şe- ie gk ve Sami, , geni atmıstır. Gi zil inin ik mektubunda bir zaman göremez. BURHAN yolu ve 100 metre serbest Son haftanın kaçakçılık ilğili vakaları. sırt üstü Aydın Halkevinin tertip ettiği kurbağalama z Kurbağalama ayrak Pass - ya Yavlaya veni açi ektir. gidilec: Fon Papen Viyana'da, Berlin, 9 (A.A.) — M. Fon Pa: Viyanaya hareket etmiştir, — e — a Nişanlanma ili Müdafaa Teftiş Dairesi Belediye Reisliginden: Gece yarısından sonra her ne le ile olursa olsun komşuların hatlarını bozacak şekilde toplantılar yapmak yasaktır. Y lar cezalandırılacaktır. Dimitri Ef. hakkındaki kararımı verdi. ciltlene: a ei Rei Halkevinde ikibin Bümuneye göre li baki 17 caktır. üzere hergün Tir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: