10 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

10 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 6 | M.M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları sparta kıtaatı ihtiyacı ii Elmalı yonuna müracaatları. (1784) 73105 it ve Tuzla'daki ri hayvanat için 448,000. kilo t kapalı vaktinde tek E: (1942) 7—3240 İLAN Tefenni'de a kıtaat hay itmiş yedi in e Kal ala epi benmi 1 günü saat ve a ye Ta İipler şartnam. görmek am ve ink aya minatlarivle İspa, tın alma komisvonuna ekilir. (1819) — 7—3099 ELAN Gazdan ihtiyacı için ai Rd yak misyonuna müracaatlar (1944) 1 —3230 AN Kıtaat 1 için 33.000 kilo sade yağı kapalı zarfla münakasava işin ur, İhi si Cal satm alma komisyonuna mü Tacaatları. (1821) 7—3098 Çanakkale Jandarma mektepleri| atın alma komisyonundan; İLAN. Erzak Kilo | İhale tarihi Günü o Saati NN m zmit ve Tuzlada bulu -|Has ekmek ( 890,000 22-8-934 Çarşamba 15 6 90 kapalı nan kıtat hayvanatı için 322 İn 1,200 ” » zarf bin 400 kilo arpa kapalı zarf- |Sığır eti 120,000 23-8-934 Perşembe ,, (o 2218 |, sayi r.JKoyun |, | 8,000 > > Kuzu |, 2,900 ğ e Pirinç 41,700 25-5-434 Cumartesi 15 o 915 |, Sade yağı 26-800 a MN -JOdun 1470000 26-8-934 Pazar o 15 O 1379 |, in ve |Makarna 18000 26-8-834 BİR Şehriye 9850 N >. -İlrmi 2080 s — m m fasulye â aaa 21-8-934Pazartesi | 15 (O 459, t - MN ma ları. (1719) İLAN. Antalyada bulunan kıtat için 271,000 e mi ve iii va sa- de yağı kapalı zarfla konmu: al. ” balesi 21. 3. vu li İs saat 16 da sie Ta- Üipler şartnamesini görmek üzere ti ergün Ankarada M.M.V. satın al- ma komisyonuna ü iştirak için de teklif ye teminat mektuplariyle | yonuna müracaatl Jam Birlikleri için 1-9.934 ten 31 3 2035 MR ar yad olan yukarda cins ve mik- tarı vi in e -7-934 ten itibaren kapalı zarfla in akası çıka; ir MER yazi ı gün ve ei Ç. Kale vila- vet “gnicesindeki ok icra ende 10 AĞUSTO 0S T9a! Devlet demiryollarında yeni tenzilat o Kuru sebze an 15 ağustos 1934 an iytibaren kuru sebze nakliyat ücretlerinde, aşağıda yi tadilât yapılmıştı ru fa; eri arab bezelye, ki am vagon u gnaddelerin, e nakliyat ücretleri de u- rifeni mumi seyrihafif 9 uncu ti in 1 inci sınıfından IlI üncü sınıfa nakil ve tenzil edil imi: tir. Sebze ve meyva nakliyatı 1 — Sebze ve meyva ri teshil için 15 a; tarihinden iytibaren mer'i oli mak üzere tenzilatlı My ni ri edilmişti 2— feye göre, bir vagon hamulesi asgari beş ton ol lmak Dez be siklet üzerinden ücret verilmek şartiyle ton ağustos yeni bit 3 — Şartnameler Jandarma yol ai Satmalm: er ae Beken jan- 'ma Satınalma öriyanunler arzu edenlere gösterile- cel ektiği 4 — Münakasaya girmek ile e mektup ve | teminatlarını ihale saatlerinden e Il komisyon riyasetine makbuz mukabilinde teslim et e ve ihale günü komis- ü i li (4469) 7—3174 unun 1626 ve iğ Li 23 ir a'da bulunan kıta- 0) istirak vakti mı inde teklif ye teminatlary. ie Burnova komisvonuna müracaatları. (1762) 7—3030 LAN. -amiç, atiye Kiraz- e Bi Mili betlerini kolaylaştırmak -| keti tanı ip | “Halk ticaret bi namı ktu e tarife tatbik ai Halk ticaret biletleri . Devlet demiryollarından istihsal milli ticaret ve milli sanayi münase - ve çoğaltmak ve halkımıza ii ıtmak gayelerini inizi tında den itibaren maktu ücretli e fovkallde tenzilârlı yeni bir TİCARET İLETLERİ on beş günlük, bir aylık ve iki dr olmak üzere üç seri üzerinden tertip eril- ÜCRETLER 1. mevki o TL. mevki O HE mevki 15 me BİLETLER 25 17,5 liradır. BİR AYLI A 0 liradır. İKİ 35. liradır. AYLIK Bu ücretlere nakliye vergisi & dahildir 3— HALK TİCARET | BİLETLERİ Pie bilete sa-İbir z dikleri kadar seyahat etmek diledikleri r munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dile - istasiyonlarda in - esini görmek üzere hel ün ve münakasaya isek gi binmek ve durmak hakkını haizdir. için de vakti omuayyeninde — HALK TİCARET BİLETLE! ERİ gem begin teklif ve Me e ve ix ie biletlerini istasiyonlara ya Tamiç'te askari satın vize ettirmek mecburiy: e tâbi değildir. omisyonuna ac ze lcu a- (1787) esini LETLERİ hamilleri yolcu a gırlıkları hakkındaki — w e e istifade edecek- İLA vi ıca aynı cin: ii 25 kilo ie muhte- Sk Ili kiloya kadar e: unelerini veya nü - Bayrami ln Kirazlık, | une 1 — a o ii lik, Anak. Gey ikide bulu vi gelin eksiyonlarını aynı trende ka nabileteitebile - ii kıtaat i 00) ki 8 — HALK TİCARET BİLETİ hamilleri mafevk snıf- | o Un kapalı arta e seyahat selek isterlerse ücret farkını umumi ER e ye gö- saya konmu uşt ur. İhalesi © re er edeceklerdir. (1853) am 8-934 pazar günü saat 14 t dir. Teller artnamı görmek üzere her gün ve mi nakasaya istirak i için de ER “ti muayyeninde teklif ve te- minatları ile Bayramiç'te as- keri satın alma komisyonu- na müracaatları. in Askeri Fabrikalar ticaret kaleminden > Ton ba sir -arıda Yi 0 Ağusi nü e 15 te Dd ii aa, ar. 0s 934 pazartesi gü- Taliplerin aynı ve saatte Ticaret Kalemine gelmeleri ilan olunur. Şart nameyi görmek istiyenler her gün Ticaret Kalemine gele- bilirler, 7—3238 Ankara Cümhuriyet Müddei ummiliğinden hapishanei 351 ..e umumisinde münhal “gardiyanlığa eyğei di T Elektrik şirketinin muhte- rem e Hedi ami nazarı dikkatlerin 1 tal sie itibaren o mevki'i mer'iyete ge çiş isi kanununa tevfikan beher kilovat saat ba para aşada gösterildiği veçhile hesap edil. 1) Enik her iye ortasında alınan aboneler için Temmuz alnı umumi sarfiyatm 6 günlük vasatisi üzerinden Kölekileri be; ayin bağla alada dai resmiye İle bü » yük ni eler için Temmuz faturalarından yalnız umumi sarfiyatın 22 günlük vasatisi üzerinden vergi hesap edilmiştir. Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi ERMENİ Darıca Askeri satın alma omisyonu m Darıca'da müstahkem m: top alayiyle dağ top alayı olmak ü üzere Der iki alar bir zn ihtiyacı için aşa ğıda cins ünleri yazılı (4) kalem macağından memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı | yem ve mahrukat münakasaya çıka; si iacaktır 2» iplerin İri önimi e üzere Darıca'da As- 'Hüsnühal tezkeresi, 3 - Bugüne kadar ne işle iştigal ettikle- ei imi a Komi una müracaatla: m e olunur. ri hakkındaki vesika, 4 - Sıhhat raporu, 5 - Aşı tezkeresi, 6 - le günü ER Cinsi Yeni harfleri bildiğine dair şehadetname, 7 - Askerlik vesi- 246009 4.9.9034 Salr 15 kip ki apishanelerin umuru ea dair olan 9.934 Cumartesi saat 13 laf 7 esi MAC dan aşa- 89.934 Cumartesi ,, 14 » de yaşın: e di AakiNa a C. ee 220000 15.9.9034 Cumartesi ,, 15 > Saman (1879) 7-3252 Muhtelif nevilerde yaş meyva © amc sir va gon ymrdızal ll Il edilecektir. Hamı kısmı mba» Tajlı ve MR me olması da caiz mi am vagon sevkiyatı yapan mal sahipleri, vagonlar da III üncü mek e hâmil bir muhafız bulundurmak * gi haiz olac: — Sebze ve meyvaların e nakliyatından da ton ika 2,75 kuruş ücret alınacaktı Te e — ve deniz bili nakliyatı e balık ve ie bene ee ne ton ve kler bagi 1,80 kurı ret alın: — Bu yi ait iğ aşi lar simine le parasız üz edilecektir. Kuru üzüm nakliyatı 15 ağustos 1934 Kindle itibaren meri olmak ü: e B 5 g iza gi olmaksızın, ağda yazılı nilddel ml tarife tatbik o GİR ektir. ii başına 4 kuruş. 2 — Alaşehir'den a e kuru üzümler « den maktuan ton başına 50 3 — Salihli'den ei makele kuru üzümlerden si ton başına 41 — Kasaba'dan izmire akleilese kuru üzümlerden makta ton basına 200 kı — Manisa'dan İzmire lele kuru üzümlerden iakie a ER 180 kurı ie maka ton kama 350 kı ırkağaç'tan İzmire Ma ecek kuru üzümler » Da başı — Soma'dan Seda geterieii kuru üzümlerden caki ton lr 450 kuruş. e Aİ ie asiyonlar arasında bulunan diğer istasiyonlardan iemite yapacak a im isimleri yazılı ille zak ii ler alın. Kuru i incir sakliy 15 ağustos 1934 tarihinden itibaren umum devlet e ER ği şel LE üzerinde | alaca a Tu incir e I— Enazon is al e ki teşkil eden nakliyat « tan ton ve ulire başma TI — Perakende ri 4 e ücret alınacaktır, Kumdarı nakliyatı yiz KASABA VE TEMDİDİ HATLARINDA) ül 1934 ML e e n İzmi saba ve tem didi bite üzerinde kum: nakliyat üc çonLi ve kilo metre başıma 3,1625 Ene tenzil edilmişti Palamut ve sikii nakliyatı , Haydarpaşa, , a Mersin limanlarına mürettep olmak ve asgari 10 ton va « hamulesi teşkil etmek veya bu ücreti ve: şartiyle eşi ve çamk“huğu için 15 sinaie tarihinden itibaren ri olmak üzere yeni bir tarife tanzim edilmi; Bu tari ia göre e ve kilometre başına: — kilometreye kadar me: 3,50 kuruş 101 — ve kilometreye kadar Li yl ilâveten 200 151 — 300 kilometreye kadar 450 kuruşa ilâveten 0115. 301 kilometreden fazla bütün mesafe için 2,00 ;,, alınacaktır nakliyatı Po zeytinyağı, yumurta ve sabun İ m tâbi ela nya, ği usam ve yumurta na) 1934 bereli devlet demiryollarında meri umı tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 kuruş tatbik ilecele atbikat şartları hakkında malümat almak için 10 ağus- tos L 4 tarihii e itibaren istasiyonlara m m si rica ik (1852)

Bu sayıdan diğer sayfalar: