10 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

10 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 AĞUSTOS 1934 CUMA düşmek: piyasaya çok geldiğinden fiatlar Kandi e kore: ntlerin fiatı da sabit idi | düşüklük slerin fiatında görülmüştür. HAMBURG vaziyeti: İzmir S. PİYASASI -3 ağustos ultana üzümleri (hazır mal) yüz kilosu üzerinden 7 numaralı 28, 8 numa ralı 30, 9 numaralı 30,5, 10 a a 37, 11 numaralı 45 filorinden muamele müştür. Ağustosun ikinci Bein teslim edi- letek mallar atlar. sıra ile 28, 29. 5, 37, 45 Eş Eylülde ve mallardan teslim ise sıra ile 27, 30, 33, 4 ve 50 filorindir. (Fruch te Handel 4. 8. 1934) ğ s Incir. REKOLTE Memleket rekoltesi hakkındaki son tah- inler mahsulün normale yakın olacağ binde dir. Geçen € ekoltesi 0 ton idi. Türl üç senelik Mtizeletz gu miktürlara baliğ almştzi Sene olte ton 1933 26,000 1932 29,000 193. 28,04 cir istihsal eden diğer menekse nci yeni rekolteleri hakkında alınan malümat nazaran Amerika ziraat nezaretinin 1 t arihindeki tahminine göre alici bin, bin, Bograd ve Bled vapurları “tahsis edilmişti VI. Ser iler. MD LIZMİR PANAYIRI. ağustosta az 15 eylül 1934 te pi anacak olan İzmir dördi üncü a bu sene srmai, ticari si itirük etmişlerdir. mi ida iştirak edenler arasm da bilhassa Gin Yugoslavya, Irak, İn- ay ve KE Dese eri pavyonları- nı İş. si ve a a vasi mik yasta eee temsil edilmiş olacaklar dır. VII Değişik İhaberler. enleri Magi ALARI- ei IÇİN NIN Me £ HÜKÜMETİN NE BİR MÜRA is İzmir şubesinin göre, ire anl karşı edi- len yüks ek sesimle; dolayi İner - Mi HAKİMİYETİ MİLLİYE , Ağustos sıcağı altında İstanbul sokak- larr gelip geçenleri" ir kâbus havası için de boğar Boğaziçinde güzel binalı kıyılar, SAYIFA 5 a Boğaziçinde sık ve yeşiT korular. İstanbul'un sayfiyeleri: ; B 0 g aziçi türk Boğaziçi'ni bırakarak türklükten he- davrandığı yer olan Rk aylar mutlaka bu tabiat ği kalmak felaketine uğramış olanları Jarından bıktıracak bir rp hüküm sü ken Karadeniz'den garişi 'ne pi bile bir bahar inliği v ingiliz vapur kumpan ümrük leme küme işleri habere göre m > mat Veli kei mak a hizalarında biter ve en güzelliğiyle ve yabancı İsi : e ise 2, 83 idi. Bu üç sene nün muhammen tonajları sıra 6,500 ve 6,300 idi. talya'nın bu seneki rekoltesi 450,000 ve n tahmin « edilmektedir. e türk w çak re için tükenmez bir ilham etmiş olan Boğaziçi, eğer ink TÜRKİYE - ISVEÇ TAKAS KOMİSYONU. eç klering mukavele: 8 takas Kom yonu t teşkil olunmuştur. Kle - tten Ki lütuf nisbetinde insanların Bu 1 in geçen senelerdel şu ii baliğ olmuştu: Sen Re > 3 ke 36 529,84 Yunanistan'ın bu sene Türkofis zaran 14.5 in ger inin işarına 5 milyon oki. olarak sete © dilmektedir. oruma - ofisi müstahsilden bayaat İçin ii nevilere 10, aşağı açulre 5 ai mi kıymet takdir etmiştir. ihra: çılarının harice sm rekli Tnt ekli hususunda bir masrafı olarak rıki miktara ilave edilmelidir. ir Atina şubesi tihaz el kararların tatbikini teabhüt — ŞRLANIN DERİ İTHALATI. deri mi art- i 26 mil- yanmış derilerin | ithalât (Der Rauchwarenmarket) TAVŞAN DERSİNE RAĞBET R. a'da tavşan derisind. ela a artmaktadır. pr iii n bahar eevsiminde bu nevi de - il ik yaplan ucuz ie yeniden e; Göze hoş we kömür depoları. timam ve dikkatine mazhar olsaydı eği bilir şimdi i bizi hayran eden bu güzel ve e kadar daha ilabi bir manzara ala- sırtlarının baştanbaşa, Yunan incirleri üzerine alivre Satışlar e yoktur. TOK tavşan le olan talep gittikçe art- maktadır. ğaz bazı malikânelerin duvarlarla çevrili bah. lüğü çelerinde görüldi gibi, sık ağir men can- İşe Bo EA cek kadar bilmem ki ne derec “ Jdar beğenilecek bir teşe mii en un en güzel ie rinden biri e ie edilmesin demi <yyahşılk ve gerekse seir ami edeci —— bulm eğer p ire inin y san eli bo- e ve çirkini ne Boğaziçi" 'nde po eskiyen , birçok ların cepheleri: olduğu için, çinko ve akla Teni ri mühim olan Boğaziçi'ni 1 Boğ güzelleştirme işinin geriye bk hesiz eke kapir binaların sa or ve bu “iktisadi müdahaleye dedir. ın yeşil korularr altında ve deni- Gin en güzel manzaralı kıyılarında yükse- ien kömür tepelerinden n ÖN pek çok şikâyet edenler bulundu, fakat isi ölüyor, asl e beri kurta |7<* seri önce de in Boğaziçi'ni se ii la uğ — — iç salgının önüne geçmek len makamlar: derdine işaret etmeden geçmiye imkân Asırlardanberi Boğaziçi kıyılarınm metini teşkil etmiş olan eski tür ziy- yahları mesini istemi; den almalıyız. rar çok geç ol içi'nin en güzel Km biri olan Göksu'nun metruk Dünyanı nen — şehirlerinden biri pi İstanbul'un iler. : emek zn m kaplı olduğunu, Rumeli v er lu tarafİp . ... 2. . : taka arti e estetâk bir büronun ih- w pan göçen sene mahsulünder stok SY, aa 'A MÜSTEMLEKİ mami Şami asa der, |Boğaziçinin böyle zevksiz yerleri de vardır. ön yet dr ral m > m ap Londra'da 30 haziranda mevcut (incir nd olarda e e ame kegel ar e) beyi e e ee meyen — reiye gelen 20y - lerinde çok geçmeden ya bir kö- dir Mei ze ii belediyeyi ir ün İı geceleri kuvvetli lambalar altında ışılda- İmür epin vücuda eye veya beton İşat ve elindn egelen tedbirleri ittihaz ğ e İnç zeytinyağı ithalâtı dağını göz önüne getirin ve böyle bir Bo- |bir apartıman yükseli — mk üzre bir “Boğaziçi'ni güzelleştirme, si ve Malağa bu yüzden nisbeten mut gaziçi'nde seyredeceğiniz gurubu veya) o Ankara EE r eyi imtizaç İcemiyetinin teşekkülünü temenni ediyo- salk iz > s Metropole) mehtabı, şimdi seyrettiklerinizle muhayye-İeden beton ve kübik nn e sa- İruz. Boğaziçi ölüyor, onu sevenler zaman aşik Goal) sen 4153 aaz |ITALYA AVUSTURALYA YÜNLERİ | eni se e edin. hlerinde ne kadar sakil bir teş- İkaybetmeden kurtarma işine girişmelidir- İÇ PİYASA VAZİYET , İTHALATINI AZALTIYOR... “Adaları . güzelleştirme cemiyeti, |kil ettiğini gülenin reiki akdi İle Piail stok Gm LE hisir mhli| |, EDE dei italyan ticaret am eli m edildi. Türk Ki türk tarihi Ee YAŞAR NABİ üzerini İrmik Hortinne muamele cin boyanma Ham baren Avusturalya günlerinin m iy yak) * yön Se vlan ii hali 7 ii, “ 5 iretimdei indirile Lor ileri nda 3 stos vaziyeti: torba halindeki natürel'ler sid 32 şiling arasında fat ist be 2. saber rine yüksek Tarla i iş yapılmıştır. ''İX.Arzve & taleyiii ilrican dar mili ecnebi alı- Türkofis'e-dış paza iü Bunlar VI Nakliyat nazaran derkal alâkadar ticaret odalarına > ktedir. Haftalı ık servisin Boğaziçinde geniş ve muntazam z ve tarifeler. İZMİR . PİRE - TİRYESTE ARASIN- DA YENİ BİR DENİZ HATTI yeste - Pire - İzmir arasında işle- diy ai üzere idare merkezi Susak'da olan ili zla ai ve istiyenlerin Ofis'e |; Yugoslav Yadranska Plovidles vapur kum | müracaat! ir; FINDIK, ER, ÜZÜM: İzmire öğleyin Mzfilclür İl ei sabahı mb muvasalat ve çarşa günleri addelerincize Bit cintia talepleri mrasiyle yak Bu hafta üzüm ve incir isti- 'maların adreslerini aşağıya kayde Moosa va e Commission Kii in Street P. © B. 312, Centre di; rağ tior Mars 0 Cours Julien J. Weiss. Vieni hareket edeceklerdir. Bu hatta Split, $ inna Wo e el Litvanya Hariciye caddeler Nazı rının Versay : 5 55 bü sa şark misakı husu: z İmet tai ai vanil bik iie - Kâşanelerin hararebeleri. KİTAP SATIN ALINIYOR, rleni de teşriki mesaiye âma- d dedir. Kaunas, 9 (A.A.) — Litvanyaldır.B k bi l Ankara Halkevi Reisliğinden: ici b ü in! a doğru yayılması dü- ç kütüphanesi için mevcut rine beyanatta bulunarak Moskova- desi ortadan (ka Ke ır, KL R a Hayli da e kabulden gerek M. Lit-İLitvanya şark misakr metninin ha- liste mucibi yeni 4 seri > > vinof ve gerek diğer sovyet hükü - | zırlanmasına A pamela ir, | bin kadar kitap alacaktır. Ee met e ld ile olan konuşmalarının Litvanya ile Sovyet Rusya arasm - |4k 15 ağustos çarşamba günü saat samimiye vi en kaydet - İdaki iyi mün, asel ebe — kuvvet bul - -İ17 de yapılacaktır. Kitap satmak i is- pa ve muştur, Milleti - tiyienler Bi tiömek — Hariç z siyasete dair tetkik |mi mi tarzda bağlı bulunan Litvan- rel lunan ii peel ve ere maksatta olan diğer bütün üzere ia ver halkkevine gö sie debili;

Bu sayıdan diğer sayfalar: